logoNormaltariffen

Andre avtaler og godtgjørelser

Honorartakster for legeerklæringer til NAV

Per 1. juli 2023

Takstene for legeerklæringer er fastsatt av NAV som vedlegg 1 til Folketrygdlovens § 21-4.

Generelt

Helsepersonell plikter etter krav fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) å undersøke eller intervjue en pasient og gi de erklæringer og uttalelser som er nødvendige for å kunne vurdere rettigheter og plikter etter folketrygdloven. For dette arbeidet ytes godtgjørelse etter fastsatte takster, som fremgår at dette vedlegget: Vedlegg 1 til § 21-4.

Plikten til å gi erklæringer og uttalelser omfatter både offentlige og privatpraktiserende helsepersonell. De som blir pålagt å gi erklæringer og uttalelser, plikter å gjøre dette uten hinder av taushetsplikt. Plikten til å gi erklæringer og uttalelser gjelder uten hensyn til om behandleren har hatt stønadsmottakeren som pasient fra før.

Vedlegg 1 til § 21-4 er uttømmende. Det betyr at dersom blankett/erklæring ikke fremkommer av dette vedlegget, honoreres det ikke etter L-takstsystemet.

Behandler skal benytte takstene som er fastsatt for den enkelte blankett/erklæring. Dersom NAV ber spesialist om å fylle ut/avgi erklæring i tilknytning til spesifiserte blanketter skal spesialist benytte takstene som er fastsatt for den enkelte blankett. Taksten omfatter vanlig undersøkelse, porto og skrivehjelp og kan ikke kombineres med konsultasjonstakst eller særtakster etter at pasienten er utredet. Dersom pasienten ikke er ferdig utredet, og utfylling av blankett/erklæring krever ytterligere undersøkelse, kan behandleren kreve takst for konsultasjon. Omkostninger til fakturering/fakturagebyr dekkes ikke.

Regninger for erklæringer skal betales innen de samme frister som gjelder for de øvrige legeregninger og må fremsettes innen 6 måneder etter at kravet tidligst kunne vært satt frem. Behandlere som har avtale om direkte oppgjør med Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) sender krav om oppgjør for erklæringer til HELFO. Dersom behandleren ikke har avtale om direkte oppgjør, skal regningen sendes den NAV-enheten som har bedt om erklæringen. Takstene kan også benyttes av behandler uten avtale om rett til refusjon fra folketrygden.

Det er en forutsetning for å kreve honorar for utfylt erklæring at blankettene er fullstendig utfylt. Dette gjelder både bruk av korrekt blankett, samt kvaliteten på opplysningene i erklæringen. Det kan ikke kreves nytt honorar dersom behandler må skrive ny erklæring i tilfelle der den første erklæringen returneres fordi den ikke er fullstendig utfylt eller mangler opplysninger.

Svartiden bør normalt ikke overstige 3 uker for erklæringer som ikke krever egen undersøkelse av pasienten og 6 uker for erklæringer som krever slik undersøkelse. Hvis erklæring ikke kan leveres innenfor denne tidsrammen, må behandleren avtale annen leveringstid med NAV.

Takstene kan i hovedsak utløses av lege, med mindre det fremkommer noe annet under den enkelte takst.

For ytterligere beskrivelser av hver enkelt takst, vises det til rundskrivet til folketrygdloven § 21-4 andre ledd.

Erklæringer og uttalelser ifm. Vurdering av arbeidsuførhet

Takster knyttet til erklæringer og uttalelser i forbindelse med vurdering av arbeidsuførhet på grunn av sykdom, skade eller lyte, herunder funksjonsvurderinger og oppfølging mot arbeid, ff. Folketrygdloven kap. 8 (Sykepenger), kap. 11 (Arbeidsavklaringspenger) og kap. 12 (Uføretrygd).

Takst

Beskrivelse

Honorar

L1

Sykmelding

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 08-07.04 «Vurdering av arbeidsmulighet/sykmelding».

Også manuellterapeuter og kiropraktorer, som har rett til å dokumentere arbeidsuførhet (sykmelde), kan utløse taksten i tilknytning til pasienter de sykmelder. Manuellterapeuter og kiropraktorer har bare adgang til å dokumentere arbeidsuførhet i en periode på inntil tolv uker fra første sykefraværsdag.

24,-

L4

Utdypende opplysninger ved 7(8), 17 og 39 ukers sykmelding

Gjelder Blankett NAV 08-07.04 «Vurdering av arbeidsmulighet/sykmelding».

Det stilles obligatoriske, utdypende spørsmål når sykmeldingen passerer 7 (8), 17 og 39 uker. Det stilles i tillegg valgfrie spørsmål om arbeidsavklaringspenger ved 39 uker. Spørsmålene honoreres med L4 i tillegg til L1. L4 kan kreves inntil fire ganger per sykmeldingstilfelle.

Også manuellterapeuter og kiropraktorer, som har rett til å dokumentere arbeidsuførhet (sykmelde), kan utløse taksten ved utdypende spørsmål ved 7 (8) ukers sykmelding, i tilknytning til pasienter de sykmelder.

93,-

L8

Tilleggsopplysninger

Besvarelse av skriftlig/muntlig forespørsel fra NAV om tilleggsopplysninger ut over det som følger av tidligere utfylte erklæringer og blanketter.

Dette er ikke en generell telefontakst.

Også manuellterapeuter og kiropraktorer, som har rett til å dokumentere arbeidsuførhet (sykmelde), kan utløse taksten når NAV ber om tilleggsopplysninger i tilknytning til sykmeldinger de har skrevet.

I de tilfeller der NAV særskilt har bedt om Blankett NAV 08-07.08 «Legeerklæring ved arbeidsuførhet» fra henholdsvis psykolog, fysioterapeut, manuellterapeut og kiropraktor, og deretter ber om tilleggsopplysninger utover det som følger av tidligere utfylt blankett, kan også disse som nevnt utløse taksten for tilleggsopplysninger.

186,-

L8

Søknad om unntak for arbeidsgiveransvar

Taksten benyttes ved utfylling av legeerklæring i Blankett NAV 08-20.05 «Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom».

Erklæring i skjema skal fylles ut etter anmodning fra NAV.

186,-

L40

Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 08-07.08 «Legeerklæring ved arbeidsuførhet».

Det er NAV som vurderer behovet for, og etterspør, erklæringen.

For å få rett til å utløse taksten må NAV ha bedt særskilt om at det skrives en «Legeerklæring ved arbeidsuførhet». Med særskilt menes: Skriftlig henvendelse fra NAV, hvor det uttrykkelig blir bedt om «Legeerklæring ved arbeidsuførhet», samt at det opplyses om at erklæringen vil bli honorert med takst L40. Det er altså ikke tilstrekkelig med muntlig henvisning fra NAV, eller at pasienten selv ber om erklæring på vegne av NAV.

Blankett NAV 08-07.08 «Legeerklæring ved arbeidsuførhet» kan også skrives av psykolog, fysioterapeut, manuellterapeut og kiropraktor, dersom NAV særskilt etterspør dette.

Dersom NAV ber spesialist om «Legeerklæring ved arbeidsuførhet» (Blankett NAV 08-07.08) skal takst L40 benyttes.

938,-

L120

Spesialisterklæring, for de 2 første timer

Taksten kan benyttes når det er behov for at spesialist avgir erklæring. Taksten er forbeholdt spesialistpraksis (legespesialister og psykologspesialister). Lege som er spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin og psykolog som er spesialist i organisajonspsykologi kan ikke utløse taksten. 

Taksten kan ikke utløses av annen yrkesgruppe med kontrasignering fra spesialist. For å få rett til å utløse taksten må NAV ha bedt særskilt om at det skrives en spesialisterklæring. Med særskilt menes: Skriftlig henvendelse fra NAV, hvor det uttrykkelig blir bedt om «spesialisterklæring», samt at det opplyses om at erklæringen vil bli honorert med takst L120. Det er altså ikke tilstrekkelig med muntlig henvisning fra NAV, eller at pasienten selv ber om spesialisterklæring på vegne av NAV. Dersom vedkommende spesialist likevel velger å skrive spesialisterklæring i slike tilfeller, kan det ikke ytes godtgjørelse. 

Taksten omfatter vanlig undersøkelse, porto og skrivehjelp og kan ikke kombineres med konsultasjonstakst eller andre prosedyretakster/særtakster. Ved behov for særskilte undersøkelser i tilknytning til erklæringen skal det benyttes takst L120 + L30 for den totale tidsbruken medgått til undersøkelse, vurdering og skriving av erklæring. Dersom pasienten i tillegg mottar behandling hos vedkommende spesialist skal det ikke benyttes L-takst for behandling, eller for tid medgått til behandling. Behandling dekkes etter egne særtakster fastsatt av HELFO. Omkostninger til fakturering/fakturagebyr dekkes ikke.

2787,-

L30

Spesialisterklæring, tidstakst (30 min)

Taksten benyttes ved skriving av spesialisterklæring (jf. L120), for hver påbegynte halvtime utover 2 timer. Taksten kan altså kun benyttes hvis spesialisten bruker mer enn 2 timer på spesialisterklæringen. Spesialisten må på anmodning kunne dokumentere og sannsynliggjøre tidsbruken. Taksten må alltid brukes i tilknytning til takst L120. Taksten kan ikke brukes alene.

Se takst L120 for nærmere beskrivelse av hvem som kan kreve L30.

696,-

L60

Spesialisterklæring, avlyst

Godtgjørelse til spesialist når pasient/bruker er henvist fra NAV for spesialisterklæring, og pasient/bruker ikke møter til avtalt time eller avbestiller senere enn 24 timer før timen. Taksten er forbeholdt spesialistpraksis (legespesialister og psykologspesialister). Lege som er spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin og psykolog som er spesialist i organisajonspsykologi kan ikke utløse taksten.

Taksten forutsetter at NAV har bestilt time for pasient/bruker. Taksten kan ikke repeteres. Dette gjelder også i de tilfelle der det var satt av mer tid til undersøkelse utover en time (60 minutter).

1395,-

L180

EØS – detaljert legeerklæring, Blankett NAV 45-12.00

4207,-

L180

EØS – detaljert legeerklæring, Blankett E 213

4207,-

L180

Australia- detaljert legeerklæring, Blankett AUS 109

4207,-

Møter med NAV

Med møter her omfattes dialogmøter iht. arbeidsmiljøloven § 4-6 fjerde ledd og folketrygdloven § 8-7 a. Kurs arrangert av NAV gis det ikke honorar for.

Takst

Beskrivelse

Honorar

L36

Deltagelse i dialogmøte – lege, per halvtime.

Taksten gjelder leges deltakelse i dialogmøte. Taksten beregnes for arbeid i inntil en halv time, og repeteres deretter per påbegynte halvtime.

Taksten forutsetter at lege har deltatt i Dialogmøte 1 med arbeidstaker og arbeidsgiver senest innen 7 uker etter at arbeidstaker har vært arbeidsufør helt eller delvis.

Taksten benyttes også når lege har deltatt i dialogmøte i regi av NAV: Dialogmøte 2 senest når arbeidsuførheten helt eller delvis har vart i 26 uker, og eventuelt et dialogmøte 3 på et senere tidspunkt i sykmeldingsforløpet. Taksten kan også benyttes om det skulle være behov for ekstra dialogmøter utover dialogmøte 1, 2 og 3.

Taksten kan i tillegg benyttes der den sykmeldte ikke har arbeidsgiver, og også i de tilfellene det er aktuelt med slike møter når bruker mottar arbeidsavklaringspenger. Forutsetningen for å kunne utløse dialogmøtetakst i sistnevnte tilfeller er at NAV og pasient/bruker deltar i møtet.

Ved reise i forbindelse med deltakelse i dialogmøte benyttes taksten også for den tiden reisen tar til/fra dialogmøte. Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, og ikke per pasient dersom det avholdes flere dialogmøter på samme reise. Legen må på anmodning opplyse hvem det har vært holdt møte med. Taksten dekker også praksisutgifter.

716,-

L35a

Dialogmøte, avlyst – leger

Godtgjørelse for dialogmøte avlyst senere enn 24 timer før møtet skulle vært avholdt. Taksten kan ikke repeteres.

1430,-

L36d

Deltagelse i dialogmøte – legespesialist (inkludert spesialister i allmennmedisin), per halvtime

Taksten gjelder legespesialisters (inkludert spesialister i allmennmedisin) deltakelse i dialogmøte. Taksten beregnes for arbeid i inntil en halv time, og repeteres deretter per påbegynte halvtime.

Taksten forutsetter at legespesialist har deltatt i Dialogmøte 1 med arbeidstaker og arbeidsgiver senest innen 7 uker etter at arbeidstaker har vært arbeidsufør helt eller delvis.

Taksten benyttes også når legespesialist har deltatt i dialogmøte i regi av NAV: Dialogmøte 2 senest når arbeidsuførheten helt eller delvis har vart i 26 uker, og eventuelt et dialogmøte 3 på et senere tidspunkt i sykmeldingsforløpet. Taksten kan også benyttes om det skulle være behov for ekstra dialogmøter utover dialogmøte 1, 2 og 3.

Taksten kan i tillegg benyttes der den sykmeldte ikke har arbeidsgiver, og også i de tilfellene det er aktuelt med slike møter når bruker mottar arbeidsavklaringspenger. Forutsetningen for å kunne utløse dialogmøtetakst i sistnevnte tilfeller er at NAV og pasient/bruker deltar i møtet.

Ved reise i forbindelse med deltakelse i dialogmøte benyttes taksten også for den tiden reisen tar til/fra dialogmøte. Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, og ikke per pasient dersom det avholdes flere dialogmøter på samme reise. Legespesialisten må på anmodning opplyse hvem det har vært holdt møte med. Taksten dekker også praksisutgifter.

841,-

L35ad

Dialogmøte, avlyst – legespesialister (inkludert spesialister i allmennmedisin)

Godtgjørelse for dialogmøte avlyst senere enn 24 timer før møtet skulle vært avholdt. Taksten kan ikke repeteres.

1680,-

L34

Godtgjørelse per km for reiseutgifter ifm. dialogmøter

Følger statens reiseregulativ.

Taksten kan benyttes av lege, legespesialist, manuellterapeut og kiropraktor.

4,48

Hjelpemidler

Takster knyttet til legeerklæringer og søknader ifm. stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet, jf. folketrygdloven kap. 10.

Takst

Beskrivelse

Honorar

L40

Legeerklæring ved søknad om stønad til bil

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 10-07.42

«Legeerklæring for motorkjøretøy».

Legeerklæringen følger med Søknad om stønad til anskaffelse av motorkjøretøy (Blankett NAV 10-07.40) og/eller Søknad om spesialutstyr til motorkjøretøy (Blankett NAV 10-07.41).

938,-

L15

Søknad om ortopediske hjelpemidler

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 10-07.10 «Søknad om ortopediske hjelpemidler».

Taksten kan brukes av følgende spesialister: spesialist i ortopedisk kirurgi, fysikalsk medisin og rehabilitering. Sykehuslege med fullmakt kan også skrive slik erklæring. I tillegg kan spesialist i nevrologi, revmatologi eller indremedisin skrive erklæring ved søknad om ortoser og ortopedisk fottøy. Spesialist i pediatri kan skrive erklæring ved søknad om ortoser i barns første leveår.

352,-

L9

Legeerklæring ved søknad om hjelpemidler

Taksten benyttes ved skriving av legeerklæring i tilknytning til følgende blanketter:

NAV 10-07.03 BEVEG

Nav 10-07.03 HØRSEL

NAV 10-07.03 KOGN.

NAV 10-07.03 KOMM.

NAV 10-07.03 SYN

Taksten kan med andre ord ikke benyttes ved kun utfylling av selve søknaden/blanketten. Det er kun selve legeerklæringen som eventuelt følger ved blanketten, enten som eget vedlegg eller som fylles inn i punkt 6 i blanketten, som honoreres.

232,-

L9

Legeerklæring ved søknad om tolkehjelp (ny bruker)

Taksten benyttes ved skriving av legeerklæring i tilknytning til Blankett NAV 10-07.06 «Søknad om tolk».

Taksten kan med andre ord ikke benyttes ved kun utfylling av selve søknaden/blanketten. Det er kun selve legeerklæringen som eventuelt følger ved blanketten som honoreres.

Taksten kan ikke benyttes ved behov for ordinær tolkehjelp når pasienter ikke snakker norsk.

232,-

L9

Legeerklæring ved søknad om lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte

Taksten benyttes ved skriving av legeerklæring i tilknytning til Blankett NAV 10-07.30 «Søknad om lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte».

Taksten kan med andre ord ikke benyttes ved kun utfylling av selve søknaden/blanketten. Det er kun selve legeerklæringen som eventuelt følger ved blanketten som honoreres.

232,-

L25

Søknad om seksualteknisk hjelpemiddel

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 10-06.06 «Seksualteknisk hjelpemiddel».

584,-

Hjelpestønad og grunnstønad

Takster knyttet til legeerklæringer og søknader ifm. hjelpestønad og grunnstønad, jf. folketrygdloven kap. 6.

Takst

Beskrivelse

Honorar

L25

Søknad om grunnstønad

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 06-03.04 «Krav om grunnstønad».

584,-

L25

Søknad om hjelpestønad

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 06-04.04 «Krav om hjelpestønad».

584,-

Stønad ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Takster knyttet til legeerklæringer og søknader ifm. stønad ved barns og andre nære pårørendes sykdom, jf. folketrygdloven kap. 9.

Takst

Beskrivelse

Honorar

L8

Krav om forhåndsgodkjenning - økt antall stønadsdager med omsorgspenger

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 09-06.09 «Legeerklæring ved søknad om ekstra omsorgsdager for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn».

186,-

Yrkesskade/yrkessykdom

Takster knyttet til legeerklæringer og søknader ifm. yrkesskade og yrkessykdom, jf. folketrygdloven kap. 13.

Takst

Beskrivelse

Honorar

L25

Legeerklæring Yrkesskade/yrkessykdom

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 13-00.41 «Legeerklæring Yrkesskade/yrkessykdom».

Blankettene NAV 13-00.48 og NAV 13-00.49 skal ved håndskade vedlegges blankett NAV.13-00.41. Det ytes heller ingen tilleggs refusjon for utfylling av blankettene NAV 13-00.48 og NAV 13-00.49.

584,-

L90

Legeerklæring Yrkesskade/yrkessykdom

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 13-00.30 «Legeerklæring Yrkesskade/yrkessykdom - A».

Det er ikke fastsatt særskilt honorar for blankett NAV 13-00.31 som anses som en del av arbeidet med utfylling av blankett NAV 13-00.30.

Blankettene NAV 13-00.48 og NAV 13-00.49 skal ved håndskade vedlegges blankett NAV 13-00.30. Det ytes heller ingen tilleggs refusjon for utfylling av blankettene NAV 13-00.48 og NAV 13-00.49.

2104,-

L90

Yrkesskade/yrkessykdom ved hørselstap

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 13-00.11 «Yrkesskade/yrkessykdom med hørselstap».

2104,-

L90

Krigspensjon

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 31-00.01 «Krigspensjoneringen, legeerklæring».

2104,-

L25

Tannlegeerklæring ved yrkesskade

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 13-00.08 «Tannlegeerklæring ved yrkesskade».

Taksten er forbeholdt tannlege.

584,-

Salærforskriften

Leger som gjør tjeneste som sakkyndige for domstoler og politiet honoreres ifølge salærforskriftene med kr. 1 180,- med virkning fra 1. juli 2023. Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet.

I tidsrommet 0800-1600 på hverdager (mandag til fredag) gis godtgjøring for reisetid og annet fravær. Til andre tider gis godtgjøring for reisetid. Det ytes ikke godtgjørelse for reisefravær under ½ time. Salæret for reisetid og annet fravær fastsettes til halvparten av salærsatsen.

Salærberettiget med fast lønn tilstås ikke fraværsgodtgjøring i arbeidstiden, med mindre vedkommende kan dokumentere trekk i lønn under fraværet fra sitt faste arbeidssted.

Utgifter som påløper i forbindelse med fravær, f.eks. utgifter til reise, opphold osv., skal ikke honoreres etter salærforskriften, men utbetales i henhold til satsene i statens reiseregulativ.

I stedet for ovennevnte timesatser har Justis- og beredskapsdepartementet fastsatt følgende stykkprissatser for medisinsk sakkyndig etter salærforskriften § 2 tredje ledd:

a.

For sakkyndig likundersøkelse i form av rettsmedisinsk obduksjon

Hverdager fra kl 0700-2000

kr 3 214,-

Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager

kr 5 625,-

b.

For sakkyndig likundersøkelse i form av likskue

Hverdager fra 0700-2000

kr 995,-

Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager

kr 1 749,-

c.

For uttak av blodprøve i farskapssaker per prøve

kr 312,-

d.

Blodprøveuttak foretatt av leger, off. godkjente sykepleiere eller bioingeniører av påvirkede motorvognførere

Hverdager fra kl 0700-2000

kr 606,-

Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager

kr 1 058,-

For leger som foretar klinisk test og blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere

Hverdager fra kl 0700-2000

kr 821,-

Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager

kr 1 842,-

e.

For sakkyndig undersøkelse i voldtektstilfeller/ved seksuelle overgrep

Hverdager fra kl 0700-2000

kr 2 947,-

Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager

kr 5 096,-

For leger som bare foretar klinisk test godtgjøres etter ordinær timesats etter reglene i salærforskriften.

Satsene for blodprøveuttak som er angitt under pkt. d gjelder både for enkle og utvidede prøver.

Statsavtalen

Avtale mellom staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, KS og de regionale helseforetakene på den ene siden og Legeforeningen på den andre om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og spesialister med avtalepraksis.

Del I Generelle bestemmelser

1.1 Forankring m.v.

Denne avtalen er inngått under henvisning til helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2, pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 c og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 med tilhørende forskrifter.

1.2 Virkeområde

Denne avtalen omfatter økonomiske vilkår for leger i fastlegeordningen, bestemmelser om listeregulering, tilskudd til leger i særskilte kommuner og bestemmelser om godtgjøring i kommuner der fastlegeordningen er suspendert.

Avtalen omfatter også bestemmelser om driftstilskudd for legespesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene.

Avtalen omfatter bestemmelser om honorartakster for allmennleger og for legespesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene.

1.3 Partsforhold

Parter i denne avtalen er staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, KS og de regionale helseforetakene på den ene siden og Den norske legeforening på den andre siden.

1.4 Andre avtaler

Det er inngått rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om drift av allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunene (kommuneavtalen). Avtale er også inngått mellom Oslo kommune og Den norske legeforening.

Det er også inngått tariffavtale for allmennleger innenfor fastlegeordningen som har ansettelsesforhold i kommunen.

Det er inngått rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.

Denne avtale og sentral kommuneavtale skal ved senere revisjon søkes forhandlet og tatt stilling til samlet, med mindre partene er enige om å fravike dette.

1.5 Varighet mm

Denne avtalen gjelder fra 1. juli 2023 til 30. juni 2024. Det vises forøvrig til forhandlingsprotokoll av 28. juni 2023.

Del II Allmennleger

2.1 Basistilskudd for allmennleger

Kommunen utbetaler næringsdrivende fastleger basistilskudd per registrert person på legens liste. Det er fra 1. mai 2023 innført pasienttilpasset basistilskudd. Fra 1. juli 2023 utgjør nasjonal gjennomsnittssats 841,8 kroner. 

Kommunen betaler grunntilskudd for fastlegeavtaler i næring med en liste under 500 listeinnbyggere, forutsatt at listetaket for avtalen er 500 eller flere listeinnbyggere. Grunntilskuddet er knyttet til en fastlegeavtale. Grunntilskuddet utgjør basistilskuddet svarende til en fastlegeliste med 500 listeinnbyggere. Grunntilskuddet kan mottas i inntil to år fra fastlegeavtalen er inngått. Grunntilskuddet utbetales i stedet for basistilskudd dersom dette gir bedre uttelling enn pasienttilpasset basistilskudd for den aktuelle fastlegelisten. Dersom fastlegeavtalen i løpet av de to årene får en listelengde større enn 500 listepasienter utbetales basistilskudd i stedet for grunntilskudd. Grunntilskuddet blir beregnet med den nasjonale gjennomsnittsatsen.

2.2 Basistilskudd i kommuner med under 5 000 innbyggere

I kommuner med mindre enn 5000 innbyggere skal det i tillegg til basistilskudd etter punkt 2.1, gis et utjamningstilskudd til næringsdrivende fastleger dersom gjennomsnittlig listelengde i kommunen er lavere enn 1200. Utjamningstilskuddet beregnes med utgangspunkt i nasjonal gjennomsnittsats. Satsen ganges med differansen mellom avtalt referanseliste (1200) og gjennomsnittlig listelengde for fastlegene i kommunen.

 Utjamningstilskuddet er likt for alle fastlegene i kommunen uavhengig av den enkeltes listelengde.

2.3 Listeregulering

2.3.1 Eventuell endring av listetak som kan pålegges etter § 12 a i fastlegeforskriften

Kommunen kan stille vilkår om at den enkelte fastlege påtar seg ansvar for et nærmere bestemt antall personer. Det antall personer kommunen kan pålegge er fastsatt i fastlegeforskriften § 12, 1. ledd, bokstav a. Fra innføringen av fastlegeordningen er antallet fastsatt til 1500 ved fulltids kurativt årsverk.

Dersom det etter innføringen av reformen er behov for endringer av denne bestemmelsen skal partene drøfte alternative løsninger. Basert på drøftelsen med partene kan departementet foreta endringer i forskriften etter ordinær høring.

Ved vurdering av om tallet skal endres skal det bl.a. legges vekt på endringer i helsetjenesten, spesielt oppgaveoverføring til fastleger, arbeidsvolum og omfanget av de arbeidsoppgaver som er eller vil bli tillagt fastlegen.

Protokolltilførsel: Fra statens side legges det til grunn at eventuelle endringer i fastlegeforskriften § 12, 1. ledd bokstav a, ikke vil bli gjort uten at Den norske lægeforening og KS gir sin tilslutning.

2.3.2 Åpning av lukkede lister

Lister som er lukket, åpnes automatisk når antallet på listen faller til 10 under det tak som er satt for praksisen. Legen skal få melding når listen lukkes eller åpnes.

2.4 Godtgjørelse til leger ved suspensjon av fastlegeordningen

Leger i kommuner der fastlegeordningen er suspendert godtgjøres med et tilskudd fra kommunen på kroner 813 140 per år for fullt kurativt årsverk. Tilskuddet avkortes i forhold til eventuelt redusert kurativt arbeidstid. Leger som ved suspensjon er fastlege i kommunen skal likevel ikke ha lavere tilskudd per måned enn gjennomsnittlig basistilskudd de siste tre månedene før suspensjonen.

For øvrig kan legen kreve honorartakster i henhold til punkt 4.1 i denne avtalen.

For å få kommunalt tilskudd må legen ha avtale med kommunen. Avtalen mellom KS og Den norske legeforening om drift av fastlegepraksis skal gjelde så langt det passer.

Del III. Spesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene

3.1 Driftstilskudd for leger med driftsavtale med de regionale helseforetakene

De regionale helseforetakene yter driftstilskudd til leger med avtale om avtalepraksis, jf rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.

Driftstilskuddet betales etter følgende skala:

Klasse

Beløp per år, fra 1. juli 2023

1

Kr. 1 093 100,-

2

Kr.1 270 150,-

3

Kr.1 627 900,-

Plassering i klasse baseres på den enkelte spesialists behov for rom, teknisk utstyr og hjelpepersonell. Plasseringen skjer etter lokale forhandlinger mellom de regionale helseforetakene og den enkelte spesialist.

Driftstilskuddet utbetales forholdsmessig etter legens avtalte tid for behandlende virksomhet i privat praksis. Det kan ikke inngås driftstilskuddsavtaler som utgjør mindre enn 1/5 av fullt driftstilskudd. Nærmere bestemmelser i forbindelse med driftstilskuddet er gitt i avtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.

Når de regionale helseforetakene setter som vilkår at avtalepraksisen skal utøves fra flere kontorsteder, fastsettes kompensasjonen for dokumenterte merkostnader etter drøftinger mellom foretaket og den enkelte spesialist.

Del IV Honorartakster og tilskudd til fellesmål

4.1 Honorartakster

Leger med fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene kan kreve honorarer i henhold til den forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege gjeldende fra 1. juli 2022, jf vedlegg.

Legene skal ha oppslag som viser prisene for de enkelte tjenester, på venteværelse eller annet sted som er lett synlig for pasienten. Med pris menes den egenandel pasienten selv skal betale. Pasientene skal uoppfordret gis kvittering hvor prisene på de enkelte tjenester er spesifisert.

4.2 Tillegg for leger med særlig høy husleie

Leger som i henhold til tidligere avtale om driftstilskudd og takster har fått tilskudd for særlig høy husleie, beholder tilskuddet som en personlig ordning så lenge legen fortsatt driver fra samme lokaler. Ved flytting til andre lokaler bortfaller tilskuddet.

Høyt tilskudd utgjør kr 25 000 per år og lavt tilskudd utgjør kr 15 000 per år.

Tilskuddet reguleres ikke.

4.3 Tilskudd til fellesformål

Folketrygden yter i perioden 1. juli 2023- 30. juni 2024

58 875 000

kroner til

Sykehjelps- og pensjonsordning for leger

48 535 000

kroner til

Fond til videre- og etterutdanning av leger (Utdanningsfond I).

56 043 000

kroner til

Fond til fremme av allment praktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning (Utdanningsfond II).

33 743 000

kroner til

Fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning (Utdanningsfond III).

13 746 000

kroner til

Fond for kvalitet og pasientsikkerhet.

45 832 000

kroner til

Fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus

19 278 000

kroner til

Fond til fremme av allmennmedisinsk forskning

DEL V Felles mål for tjenester og løsninger

5.1 Krav til IKT-systemer i legepraksis

Med de unntak som følger av forskrift om unntak fra pålegg om innsending av krav om direkte økonomisk oppgjør elektronisk over linje av 7. desember 2009 nr. 1746 skal alle legekontor oppfylle følgende minstekrav til IKT:

 • Alle legekontor skal ha et elektronisk pasientjournalsystem. EPJ- systemet skal støtte sending og mottak av elektroniske meldinger.

 • Alle legekontor skal være tilknyttet Norsk Helsenett.

 • Alle legekontor skal ha digitale sertifikat for kryptering og signering av meldinger (PKI).

 • Alle legekontor skal oppfylle «Norm for informasjonssikkerhet i Helsesektoren», gjeldende pr 1. juli 2011.

5.2. Drøfting

Partene drøfter videreutvikling av IKT systemer i legepraksis i forbindelse med årlig revisjon av statsavtalen.

Avtale om veiledende honorar og retningslinjer for lege-undersøkelse for forsikringsselskap

I Generelt

Formålet med å utlevere/innhente helseopplysninger er å gi selskapet et forsvarlig og objektivt grunnlag for vurdering av søknad om forsikring eller av de erstatningsmessige konsekvenser etter en ulykke eller sykdom.

Selskapet og legen skal påse at det ikke utleveres opplysninger fremkommet ved prediktiv eller presymptomatisk genetisk testing i strid med bioteknologilovens § 5-8, samt at helseopplysninger om identifiserbar tredjeperson verken utbes eller utleveres.

II Krav til erklæringer

 1. Innhenting av helseopplysninger i form av legeerklæring skal normalt skje etter pasientens skriftlige samtykke. Kopi av samtykke skal vedlegges forespørselen om erklæring. Det kan gjøres unntak fra skriftlighetskravet dersom det er nødvendig for å beskytte pasientens vitale interesser, og pasienten ikke er i stand til å bekrefte samtykket skriftlig. Ved bruk av elektronisk samtykke foreligger ikke slikt skriftlig samtykke. Forsikringsselskapet skal også i disse tilfellene dokumentere at samtykket er gitt.

  Følgende krav må minst være oppfylt:

  1. Bekreftelse av at kunden har avgitt elektronisk fullmakt, med forsikringsselskapets garanti for at fullmakt er gitt

  2. Beskrivelse av omfanget av fullmakten

  3. Dato for når fullmakten er gitt

   Ved tvist om fullmakt fra kunden er gitt, skal forsikringsselskapet fremskaffe original dokumentasjon.

 2. Legeerklæringene skal tilfredsstille de krav som er satt i helsepersonelloven og Legeforeningens etiske regler. Erklæringen skal gi en forsvarlig og objektiv beskrivelse og vurdering av de forhold erklæringen omhandler, samt redegjøre for de opplysninger som er lagt til grunn for vurderingen. Erklæringen skal inneholde de vurderinger og opplysninger legen sitter inne med, og som vedkommende forstår vil ha relevans for saken. Ved tegning av forsikring kan selskapet ikke be om helseopplysninger som ligger mer enn ti år tilbake i tid.

 3. For å gjøre honoreringen forutsigbar, skal skjemanummer eller honorarsats i størst mulig grad fremgå av forespørselen fra forsikringsselskapet.

 4. Svartiden skal normalt ikke overstige 3 uker for erklæringer som ikke omfatter egen legeundersøkelse av pasienten, og 5-6 uker for skjemaer som krever slik undersøkelse. Med svartid forstås tiden fra poststemplet dato for selskapets henvendelse til poststemplet dato for legens svar.

 5. Honorar fra selskapet skal normalt være utbetalt innen 3 uker fra dato for mottatt skjema.

 6. Dersom det foreligger standard skjema, kan legen velge å benytte dette i besvarelsen. Leger som har EPJ system, skal ellers gi erklæringer i standard brevformat fra dette systemet. Svarene nummereres i samsvar med spørsmålsnummereringen i forsikringsselskapets forespørsel.

 7. Det kan angis spesielle kvalitetskrav for hvert enkelt skjema/oppdrag. Det partssammensatte fagutvalget kan utarbeide nærmere normer og evt. standarder for dette.

 8. Den norske legeforening og dens berørte yrkesforeninger forplikter seg til aktivt å medvirke til at den kvalitets- og standardforbedring av legeerklæringene som avtalen forutsetter, blir realisert.

III Særlig om utlevering av pasientjournal

 1. Innhenting av helseopplysninger i form av hele eller deler av pasientjournal skal bare skje på grunnlag av pasientens samtykke.

 2. Tegning av forsikring skjer på bakgrunn av pasientens egenerklæring. Ved behov for utfyllende dokumentasjon kan selskapet be om særskilt legeerklæring. Det er ikke adgang for selskapet til å be om pasientjournal ved tegning, med mindre det foreligger konkret mistanke om at pasienten eller legen holder opplysninger tilbake. I slike tilfeller kan selskapet be om nødvendige og relevante utdrag fra pasientjournalen, jf. punkt 5.

 3. Ved saksbehandling i forbindelse med oppgjør kan selskapet be om særskilt legeerklæring og relevante deler av akuttnotater knyttet til den aktuelle skadehendelsen dersom det foreligger behov for dokumentasjon av helseopplysninger, forutsatt at pasienten har gitt samtykke på fullmaktskjema.

 4. Ved behov for ytterligere informasjon eller presiseringer skal også dette som hovedregel skje ved innhenting av ytterligere legeerklæring. I spesielt kompliserte oppgjørssaker kan selskapet i tillegg be om nødvendige og relevante utdrag fra pasientjournalen. Det skal spesifiseres hva slags opplysninger som er nødvendige og relevante, og aktuelt tidsrom. Legen foretar vurderingen av hva som er nødvendig på bakgrunn av selskapets spesifikasjon.

 5. I spesielt kompliserte oppgjørssaker, der det ikke er mulig å gjøre en forsvarlig vurdering av årsaken til personskaden/sykdommen og/eller de medisinske/ervervsmessige konsekvenser av ulykken/sykdommen uten ytterligere dokumentasjon, kan selskapet etter nytt samtykke fra kunden be om uredigert kopi av pasientjournalen. Også i tilfeller der det foreligger konkret mistanke om at lege eller pasient holder opplysninger tilbake, kan det bes om uredigert kopi av pasientjournalen, forutsatt at dette er dekket av fullmakt.

 6. Det er som hovedregel ikke anledning til å kreve utlevert hele eller deler av pasientjournal uten at det er bedt om legeerklæring vedrørende de aktuelle problemstillinger. Unntak kan gjøres i særlig kompliserte saker der det tidlig i saksbehandlingen er åpenbart at det er nødvendig å innhente hele eller deler av pasientjournal. Forsikringsselskapet skal begrunne henvendelser etter denne unntaksbestemmelsen.

 7. Dersom hele eller deler av uredigert pasientjournal skal utleveres, sendes denne selskapets lege, med mindre selskapet ikke har lege knyttet til seg.

 8. Selskapet skal føre statistikk over omfanget av innhenting av hele eller deler av uredigert pasientjournal.

IV Veiledende honorarer

Skjema nr.

Skjema

Honorar kr

Honorar kr etter 6 uker (se pkt 3a)

1

Livs- og pensjonsforsikring

1.1

Legeundersøkelse og helseerklæring, 1,5 -2 timers arbeid

3 410,-

3 130,-

1.2

Dødsattest

645,-

385,-

1.3

Legeerklæring ved krav om erstatning ved uførhet

1.3.1

Legeerklæring ved første gangs krav om uføreerstatning

1 965,-

1 045,-

1.3.2

Legeerklæring ved senere krav

1 010,-

570,-

1.4

Legeerklæring etter forespørsel fra forsikringsselskapet ved tegning, 30-45min -arbeid. Dersom forsikringsselskapenes spørsmål innebærer arbeid som i omfang klart overstiger dette, forutsettes at det på forhånd avtales særskilt honorar.

Ved flere skjemaer blir 1. honorert med full sats og resten med ½ sats per -skjema. Tilsvarende gjelder ved oppfølgende henvendelser.

1 305,-

725,-

2

Skadeforsikring/yrkesskade

2.1

Legeerklæring ved personskade

1 300,-

740,-

 3

Sakkyndigerklæring

3.1

Sakkyndigerklæring spesielt utbedt fra selskapet

Honoreres per time etter avtale med selskapet

4

Utlevering av journal til forsikringsselskapet

 4.1

Utlevering av redigert journalutskrift etter spesifisert forespørsel om relevante opplysninger og basert på egen samtykkeerklæring, jf punkt II

1 910,-

835,-

 4.2

Utlevering av fullstendig uredigert journal etter forespørsel basert på spesiell samtykkeerklæring, jf punkt II. Journalutskriften sendes selskapets lege

970,-

560,-

 4.3

Utlevering av enkelt journalnotat ("akuttnotat") etter forespørsel basert på samtykkeerklæring.

475,-

270,-

Honorarsatsene under punkt 1 gjelder for arbeid som i omfang tilsvarer skjemaer fra Nemnda for helsebedømmelse (LU-skjema) eller tilsvarende skjema. Dette gjelder uavhengig av om slikt skjema benyttes, eller henvendelsen kommer som spørsmål eller forespørsel om erklæring, se tidsangivelse i oversikten overfor. Dersom forsikringsselskapenes spørsmål innebærer arbeid som i omfang klart overstiger dette, forutsettes at det på forhånd avtales særskilt honorar.

Inkludert i honorarsatsen i 1.1. er prøver i samme omfang som følger av skjema (LU-skjema) for legeundersøkelse ved tegning av forsikring utarbeidet av Nemnden for helsevurdering, se vedlegg 1.

Eventuelt fakturagebyr kommer i tillegg, og honoreres med inntil kr 65 (dette gjelder også om fakturering er overlatt til andre).

V Avtalens varighet og regulering

Avtalen gjelder fra 1. juli 2023 til 30.juni 2025. Partene vil revidere honorarsatsene pr 1. juli 2024 i tråd med inntektskomponenten i normaltariffoppgjøret. 

Med mindre avtalen er sagt opp av en av partene minst 3 måneder før utløpsdato, fornyes avtalen per 1. juli for ett år av gangen.

Avtale om veiledende honorar og retningslinjer for helse-opplysninger mellom Statens pensjonskasse og Den norske legeforening

I Generelt

Denne avtalen er inngått mellom SPK og Den norske legeforening. Den regulerer innhenting av helseopplysninger og fastsetter størrelsen på honorarsatsene. Formålet med å innhente helseopplysninger er å gi Statens pensjonskasse (heretter SPK) et forsvarlig og objektivt grunnlag for vurdering av pensjons- og erstatningsmessige konsekvenser etter en ulykke eller sykdom.

Partene er inneforstått med at ovennevnte retningslinjer kan kreves endret dersom ny lovgivning gir grunnlag for det.

SPK og legen skal påse at det ikke utleveres opplysninger fremkommet ved prediktiv eller presymptomatisk genetisk testing i strid med bioteknologilovens § 5-8, samt at helseopplysninger om identifiserbar tredjeperson verken utbes eller utleveres.

II Krav til erklæringer

SPK er underlagt lov om Statens pensjonskasse. Rett til innhenting av helseopplysninger følger av lovens § 30 og § 45. I de tilfeller det ikke følger av hjemmel i lov, skal innhenting av helseopplysninger skje etter skadelidte/medlemmets samtykke.

Legeerklæringene skal tilfredsstille de krav som er satt i helsepersonelloven og Legeforeningens etiske regler. Erklæringen skal gi en forsvarlig og objektiv beskrivelse og vurdering av de forhold erklæringen omhandler, samt redegjøre for de opplysninger som er lagt til grunn for vurderingen. Erklæringen skal inneholde de vurderinger og opplysninger legen sitter inne med, og som vedkommende forstår vil ha relevans for saken.

Svartiden skal normalt ikke overstige 3 uker for erklæringer som ikke omfatter egen legeundersøkelse av pasienten, og 5-6 uker for skjemaer som krever slik undersøkelse. Honorar fra SPK skal normalt være utbetalt innen 3 uker fra dato for mottatt skjema.

Frem til det foreligger standard skjema innarbeidet i legens journalsystem kan legen velge å gi erklæringer i standard brevformat fra journalsystemet. Svarene nummereres i samsvar med spørsmålsnummereringen i SPKs forespørsel.

Den norske legeforening og dens berørte yrkesforeninger forplikter seg til aktivt å medvirke til at den kvalitets- og standardforbedring av legeerklæringene som avtalen forutsetter, blir realisert.

III Særlig om utlevering av pasientjournal

SPK har hjemmel i lov om Statens pensjonskasse § 45 til å innhente helseopplysninger i form av spesifeserte eller redigerte utdrag av pasientjournal.

Ved saksbehandling i forbindelse med oppgjør kan SPK be om særskilt legeerklæring og relevante deler av akuttnotater knyttet til den aktuelle skadehendelsen dersom det foreligger behov for dokumentasjon av helseopplysninger.

Ved behov kan SPK be om nødvendige og relevante utdrag fra pasientjournalen. Det skal spesifiseres hva slags opplysninger som er nødvendige og relevante, og aktuelt tidsrom. Legen foretar vurderingen av hva som er nødvendig på bakgrunn av SPKs spesifikasjon.

I spesielt kompliserte oppgjørssaker, der det ikke er mulig å gjøre en forsvarlig vurdering av årsaken til personskaden/sykdommen og/eller de medisinske/ervervsmessige konsekvenser av ulykken/sykdommen uten ytterligere dokumentasjon, kan SPK be om uredigert kopi av pasientjournalen. Også i tilfeller der det foreligger konkret mistanke om at lege eller pasient holder opplysninger tilbake, kan det bes om uredigert kopi av pasientjournalen, forutsatt at dette er dekket av fullmakt.

Det er ikke anledning til å kreve utlevert hele eller deler av pasientjournal uten at det er bedt om legeerklæring vedrørende de aktuelle problemstillinger.

Dersom hele eller deler av uredigert pasientjournal skal utleveres, sendes denne selskapets lege med mindre enheten ikke har lege knyttet til seg.

SPK skal føre statistikk over omfanget av innhenting av helseopplysninger fra pasientjournal.

IV Veiledende honorarer

Skjema nr.

Skjema

Honorar kr

Honorar kr etter 6 uker

(jf pkt 3)

1

Uførepensjon

 

 

1.1

Legeerklæring ifbm uførepensjon

1 655,-

1.2

Legeerklæring ved søknad om fortsatt/forhøyet uførepensjon

820,-

1.3.2

Sakkyndigerklæring

Honoreres (per time -etter avtale med SPK)

2

Yrkesskade

 

 

2.1

Legeerklæring ved personskade

1 240,-

845,-

2.1

Sakkyndigerklæring spesielt utbedt fra SPK

Honoreres (per time -etter avtale med SPK)

 

4

Utlevering av journal til Statens Pensjonskasse

 

 

 

For utlevering av journal til SPK etter særskilt spesifisert fullmakt fra pasient, kan legen beregne seg følgende honorar:

 

 

 

Redigert journalutskrift

1 830,-

930,-

 

Uredigert journal

930,-

620,-

 

Enkelt journalnotat ("akuttnotat")

460,-

300,-

For leger som har direkte oppgjør med Helfo, skal honoreringen skje fra Helfo via EPJ-systemet. Oppgjøret kommer som en del av det øvrige oppgjøret fra Helfo. Kodene som identifiserer riktig takst, starter med «SPK…». Krav om refusjon kan ikke settes ut til tredjepart regnskapsførere.

Leger som ikke har direkte oppgjør med Helfo, kan sende SPK faktura med påtegning om at legen ikke har direkte oppgjør med Helfo.

Faktura sendes på standard elektronisk handelsformat (EHF). Pasientens identitet og SPKs referansenummer skal fremgå klart av fakturaen.

IV Avtalens varighet og regulering

Avtalen gjelder fra 1. september 2023 til 30. juni 2025. Med mindre avtalen er sagt opp av en av partene minst 3 måneder før utløpsdato, fornyes automatisk avtalen per 1. juli for ett år av gangen.

F. Veiledende honorarer for diverse helbredsattester

1. Oversikt over systemer for prisfastsetting for attester og erklæringer

Refusjonsordningene i Normaltariffen gjelder med noen unntak bare behandling av personer for sykdom, skade eller lyte. Normaltariffens takster dekker i prinsippet aldri legens honorar for attestutstedelser.

Enkelte ganger må informasjon avgis vederlagsfritt. Dette kan gjelde utlevering av hele eller deler av pasientjournalen til f.eks Helsetilsynet eller NAV i forbindelse med kontroll (under forutsetning av at dette er nødvendig informasjon jf. legens taushetsplikt). Slike uttalelser er ikke å forstå som erklæring/attest.

Det er forskjellige systemer for godtgjøring av arbeidet med attester og erklæringer:

 1. Attester til NAV, hvor honoraret er fastsatt ensidig av Staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet (det såkalte L-takst systemet).

 2. Attester til forsikringsselskap, hvor veiledende honorar er avtalt i forhandlinger mellom Finans Norge (FNO) og Legeforeningen.

 3. Attester til Statens Pensjonskasse hvor veiledende honorar er avtalt i forhandlinger mellom Statens Pensjonskasse (SPK) og Legeforeningen.

 4. Andre sakkyndigerklæringer til det offentlige, for eks. til barnevern og i straffesaker. I straffesaker skal salærforskriften legges til grunn, enten stykkprissatsene der slike er fastsatt, eller den generelle satsen, pt. 965 kroner pr. time. I barnevernsaker er det fastslått av Barne- og likestillingsdepartementet at salærforskriftens generelle timesats skal legges til grunn dersom avgivelse av opplysninger til barnevernet krever en bearbeiding fra legens side.

2. Når det ikke finnes bindende satser – krav til prisopplysning

Næringsdrivende leger er avhengig av godtgjøring fra oppdragsgiver også for attester og erklæringer som faller utenfor disse gruppene. Dette kan være for eksempel pasienten selv, arbeidsgiver eller offentlige instanser.

2.1 Elementer i prisfastsettingen

Utarbeidelse av erklæringer bør prissettes i forhold til:

 • Medgått tid (herunder både skriving og evt klinisk undersøkelse)

 • Kompetanse (spesialistkompetanse eller annen særskilt kompetanse)

 • Evt. nødvendig utstyr/ forbruksmateriell

 • Driftsutgifter i praksis

 • Evt. ekspedisjonskostnader

Attestasjonsarbeid vil kunne omfatte undersøkelse av pasienten, innhenting av supplerende opplysninger, kontakt med tredjeperson, samt medgått tid til å utarbeide attesten. For leger som er næringsdrivende, er det naturlig å legge til grunn at inntekten av attestasjonsarbeid ikke bør avvike vesentlig fra inntekt som følger av kurativ virksomhet.

Ved utarbeidelse av mindre omfattende attester og legeerklæringer vil det være naturlig å beregne godtgjøringen pr. påbegynt halvtime, eller 15 minutter).

2.2 Prisopplysningsplikt

Prisopplysningsforskriften stiller krav til at det så langt det er praktisk mulig, skal opplyses om prisene for de tjenestene som utføres. Prisinformasjonen skal gis ved prisoppslag eller ved at prisliste er utlagt på venterommet, slik at informasjonen er lett synlig for pasienten.

Prisopplysningsforskriftens krav kan oppfylles ved at det opplyses hva som er den aktuelle timesats, og at fakturering skjer etter medgått tid. Alternativt kan det settes opp standardiserte satser i forhold til den enkelte erklæring og den tid og de ressurser som erfaringsmessig medgår til denne.

Legeforeningen antar at sistnevnte modell i størst grad gir forutsigbarhet for pasientene og forhindrer unødvendig usikkerhet om prisfastsettingen.

Der hvor det ikke er fastsatt forhåndspriser bør avtale inngås før arbeidet påbegynnes. Dette er særlig viktig der hvor det er betydelige myndighetskrav til attestens innhold, men hvor pasienten selv må betale, for eksempel i utlendingssaker.

2.3 Hvem skal betale?

Det er viktig at det avklares hvem som er oppdragsgiver. Dersom ingen spesiell instans har påtatt seg betalingsansvaret, er det alminnelige prinsipp at man må forholde seg til den man avtaler tjenesten med, og innkreve betalingen fra denne.

Honorar for forebyggende arbeid

Honorar for ulike typer kontroller/undersøkelser:

 • Graviditetskontroller og post partum kontroll. Se takst 217.

 • Refunderes fullt ut av trygden etter normaltariffens satser.

 • Prevensjonsveiledning. Ved første gangs veiledning se takst 110. Senere innsetting og skifte av spiral se takst 105. Senere innsetting av p-stav se takst 100, for fjerning og skifte av p-stav se takst 105.  

 • Undersøkelser og behandling av smittekilde ved mistanke om kjønnssykdom. Her ytes full refusjon etter normaltariffens satser.

 • Flerfaglig samarbeidsmøte: (Se takst 14 og 14d).

 • Forebyggende helsearbeid: Det må avtales godtgjørelse per time.

Honorar for øvrig forebyggende arbeid

Med unntak for honorarene ovenfor honoreres ikke forebygging over normaltariffen. I de tilfeller legen blir bedt om å utføre helseforebyggende arbeid anbefales det å inngå særskilt avtale om honorering basert på medgått tid, kompetanse, materiell og utstyr.

Veiledende takster for legetjeneste ved idretts-arrangement

Enkeltarrangement

Kr 1 155 /time

Praksistillegg for selvstendig næringsdrivende

kr 508 /time

Satsene brukes også for planleggings- og etterarbeid

Reiseutgifter og diett dekkes etter statens satser.

2)

Lege som følger lag/landslag på reiser

kr. 4 460 /døgn

Reiseutgifter og diett til og fra lagets avreise dekkes etter statens satser.

3)

Ved langvarig engasjement

Det inngås individuelle avtaler om lønn og dekning av eventuelle praksisutgifter som måtte påløpe.