logoNormaltariffen

Honorartakster for legeerklæringer til NAV

Per 1. juli 2023

Takstene for legeerklæringer er fastsatt av NAV som vedlegg 1 til Folketrygdlovens § 21-4.

Generelt

Helsepersonell plikter etter krav fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) å undersøke eller intervjue en pasient og gi de erklæringer og uttalelser som er nødvendige for å kunne vurdere rettigheter og plikter etter folketrygdloven. For dette arbeidet ytes godtgjørelse etter fastsatte takster, som fremgår at dette vedlegget: Vedlegg 1 til § 21-4.

Plikten til å gi erklæringer og uttalelser omfatter både offentlige og privatpraktiserende helsepersonell. De som blir pålagt å gi erklæringer og uttalelser, plikter å gjøre dette uten hinder av taushetsplikt. Plikten til å gi erklæringer og uttalelser gjelder uten hensyn til om behandleren har hatt stønadsmottakeren som pasient fra før.

Vedlegg 1 til § 21-4 er uttømmende. Det betyr at dersom blankett/erklæring ikke fremkommer av dette vedlegget, honoreres det ikke etter L-takstsystemet.

Behandler skal benytte takstene som er fastsatt for den enkelte blankett/erklæring. Dersom NAV ber spesialist om å fylle ut/avgi erklæring i tilknytning til spesifiserte blanketter skal spesialist benytte takstene som er fastsatt for den enkelte blankett. Taksten omfatter vanlig undersøkelse, porto og skrivehjelp og kan ikke kombineres med konsultasjonstakst eller særtakster etter at pasienten er utredet. Dersom pasienten ikke er ferdig utredet, og utfylling av blankett/erklæring krever ytterligere undersøkelse, kan behandleren kreve takst for konsultasjon. Omkostninger til fakturering/fakturagebyr dekkes ikke.

Regninger for erklæringer skal betales innen de samme frister som gjelder for de øvrige legeregninger og må fremsettes innen 6 måneder etter at kravet tidligst kunne vært satt frem. Behandlere som har avtale om direkte oppgjør med Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) sender krav om oppgjør for erklæringer til HELFO. Dersom behandleren ikke har avtale om direkte oppgjør, skal regningen sendes den NAV-enheten som har bedt om erklæringen. Takstene kan også benyttes av behandler uten avtale om rett til refusjon fra folketrygden.

Det er en forutsetning for å kreve honorar for utfylt erklæring at blankettene er fullstendig utfylt. Dette gjelder både bruk av korrekt blankett, samt kvaliteten på opplysningene i erklæringen. Det kan ikke kreves nytt honorar dersom behandler må skrive ny erklæring i tilfelle der den første erklæringen returneres fordi den ikke er fullstendig utfylt eller mangler opplysninger.

Svartiden bør normalt ikke overstige 3 uker for erklæringer som ikke krever egen undersøkelse av pasienten og 6 uker for erklæringer som krever slik undersøkelse. Hvis erklæring ikke kan leveres innenfor denne tidsrammen, må behandleren avtale annen leveringstid med NAV.

Takstene kan i hovedsak utløses av lege, med mindre det fremkommer noe annet under den enkelte takst.

For ytterligere beskrivelser av hver enkelt takst, vises det til rundskrivet til folketrygdloven § 21-4 andre ledd.

Erklæringer og uttalelser ifm. Vurdering av arbeidsuførhet

Takster knyttet til erklæringer og uttalelser i forbindelse med vurdering av arbeidsuførhet på grunn av sykdom, skade eller lyte, herunder funksjonsvurderinger og oppfølging mot arbeid, ff. Folketrygdloven kap. 8 (Sykepenger), kap. 11 (Arbeidsavklaringspenger) og kap. 12 (Uføretrygd).

Takst

Beskrivelse

Honorar

L1

Sykmelding

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 08-07.04 «Vurdering av arbeidsmulighet/sykmelding».

Også manuellterapeuter og kiropraktorer, som har rett til å dokumentere arbeidsuførhet (sykmelde), kan utløse taksten i tilknytning til pasienter de sykmelder. Manuellterapeuter og kiropraktorer har bare adgang til å dokumentere arbeidsuførhet i en periode på inntil tolv uker fra første sykefraværsdag.

24,-

L4

Utdypende opplysninger ved 7(8), 17 og 39 ukers sykmelding

Gjelder Blankett NAV 08-07.04 «Vurdering av arbeidsmulighet/sykmelding».

Det stilles obligatoriske, utdypende spørsmål når sykmeldingen passerer 7 (8), 17 og 39 uker. Det stilles i tillegg valgfrie spørsmål om arbeidsavklaringspenger ved 39 uker. Spørsmålene honoreres med L4 i tillegg til L1. L4 kan kreves inntil fire ganger per sykmeldingstilfelle.

Også manuellterapeuter og kiropraktorer, som har rett til å dokumentere arbeidsuførhet (sykmelde), kan utløse taksten ved utdypende spørsmål ved 7 (8) ukers sykmelding, i tilknytning til pasienter de sykmelder.

93,-

L8

Tilleggsopplysninger

Besvarelse av skriftlig/muntlig forespørsel fra NAV om tilleggsopplysninger ut over det som følger av tidligere utfylte erklæringer og blanketter.

Dette er ikke en generell telefontakst.

Også manuellterapeuter og kiropraktorer, som har rett til å dokumentere arbeidsuførhet (sykmelde), kan utløse taksten når NAV ber om tilleggsopplysninger i tilknytning til sykmeldinger de har skrevet.

I de tilfeller der NAV særskilt har bedt om Blankett NAV 08-07.08 «Legeerklæring ved arbeidsuførhet» fra henholdsvis psykolog, fysioterapeut, manuellterapeut og kiropraktor, og deretter ber om tilleggsopplysninger utover det som følger av tidligere utfylt blankett, kan også disse som nevnt utløse taksten for tilleggsopplysninger.

186,-

L8

Søknad om unntak for arbeidsgiveransvar

Taksten benyttes ved utfylling av legeerklæring i Blankett NAV 08-20.05 «Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom».

Erklæring i skjema skal fylles ut etter anmodning fra NAV.

186,-

L40

Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 08-07.08 «Legeerklæring ved arbeidsuførhet».

Det er NAV som vurderer behovet for, og etterspør, erklæringen.

For å få rett til å utløse taksten må NAV ha bedt særskilt om at det skrives en «Legeerklæring ved arbeidsuførhet». Med særskilt menes: Skriftlig henvendelse fra NAV, hvor det uttrykkelig blir bedt om «Legeerklæring ved arbeidsuførhet», samt at det opplyses om at erklæringen vil bli honorert med takst L40. Det er altså ikke tilstrekkelig med muntlig henvisning fra NAV, eller at pasienten selv ber om erklæring på vegne av NAV.

Blankett NAV 08-07.08 «Legeerklæring ved arbeidsuførhet» kan også skrives av psykolog, fysioterapeut, manuellterapeut og kiropraktor, dersom NAV særskilt etterspør dette.

Dersom NAV ber spesialist om «Legeerklæring ved arbeidsuførhet» (Blankett NAV 08-07.08) skal takst L40 benyttes.

938,-

L120

Spesialisterklæring, for de 2 første timer

Taksten kan benyttes når det er behov for at spesialist avgir erklæring. Taksten er forbeholdt spesialistpraksis (legespesialister og psykologspesialister). Lege som er spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin og psykolog som er spesialist i organisajonspsykologi kan ikke utløse taksten. 

Taksten kan ikke utløses av annen yrkesgruppe med kontrasignering fra spesialist. For å få rett til å utløse taksten må NAV ha bedt særskilt om at det skrives en spesialisterklæring. Med særskilt menes: Skriftlig henvendelse fra NAV, hvor det uttrykkelig blir bedt om «spesialisterklæring», samt at det opplyses om at erklæringen vil bli honorert med takst L120. Det er altså ikke tilstrekkelig med muntlig henvisning fra NAV, eller at pasienten selv ber om spesialisterklæring på vegne av NAV. Dersom vedkommende spesialist likevel velger å skrive spesialisterklæring i slike tilfeller, kan det ikke ytes godtgjørelse. 

Taksten omfatter vanlig undersøkelse, porto og skrivehjelp og kan ikke kombineres med konsultasjonstakst eller andre prosedyretakster/særtakster. Ved behov for særskilte undersøkelser i tilknytning til erklæringen skal det benyttes takst L120 + L30 for den totale tidsbruken medgått til undersøkelse, vurdering og skriving av erklæring. Dersom pasienten i tillegg mottar behandling hos vedkommende spesialist skal det ikke benyttes L-takst for behandling, eller for tid medgått til behandling. Behandling dekkes etter egne særtakster fastsatt av HELFO. Omkostninger til fakturering/fakturagebyr dekkes ikke.

2787,-

L30

Spesialisterklæring, tidstakst (30 min)

Taksten benyttes ved skriving av spesialisterklæring (jf. L120), for hver påbegynte halvtime utover 2 timer. Taksten kan altså kun benyttes hvis spesialisten bruker mer enn 2 timer på spesialisterklæringen. Spesialisten må på anmodning kunne dokumentere og sannsynliggjøre tidsbruken. Taksten må alltid brukes i tilknytning til takst L120. Taksten kan ikke brukes alene.

Se takst L120 for nærmere beskrivelse av hvem som kan kreve L30.

696,-

L60

Spesialisterklæring, avlyst

Godtgjørelse til spesialist når pasient/bruker er henvist fra NAV for spesialisterklæring, og pasient/bruker ikke møter til avtalt time eller avbestiller senere enn 24 timer før timen. Taksten er forbeholdt spesialistpraksis (legespesialister og psykologspesialister). Lege som er spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin og psykolog som er spesialist i organisajonspsykologi kan ikke utløse taksten.

Taksten forutsetter at NAV har bestilt time for pasient/bruker. Taksten kan ikke repeteres. Dette gjelder også i de tilfelle der det var satt av mer tid til undersøkelse utover en time (60 minutter).

1395,-

L180

EØS – detaljert legeerklæring, Blankett NAV 45-12.00

4207,-

L180

EØS – detaljert legeerklæring, Blankett E 213

4207,-

L180

Australia- detaljert legeerklæring, Blankett AUS 109

4207,-

Møter med NAV

Med møter her omfattes dialogmøter iht. arbeidsmiljøloven § 4-6 fjerde ledd og folketrygdloven § 8-7 a. Kurs arrangert av NAV gis det ikke honorar for.

Takst

Beskrivelse

Honorar

L36

Deltagelse i dialogmøte – lege, per halvtime.

Taksten gjelder leges deltakelse i dialogmøte. Taksten beregnes for arbeid i inntil en halv time, og repeteres deretter per påbegynte halvtime.

Taksten forutsetter at lege har deltatt i Dialogmøte 1 med arbeidstaker og arbeidsgiver senest innen 7 uker etter at arbeidstaker har vært arbeidsufør helt eller delvis.

Taksten benyttes også når lege har deltatt i dialogmøte i regi av NAV: Dialogmøte 2 senest når arbeidsuførheten helt eller delvis har vart i 26 uker, og eventuelt et dialogmøte 3 på et senere tidspunkt i sykmeldingsforløpet. Taksten kan også benyttes om det skulle være behov for ekstra dialogmøter utover dialogmøte 1, 2 og 3.

Taksten kan i tillegg benyttes der den sykmeldte ikke har arbeidsgiver, og også i de tilfellene det er aktuelt med slike møter når bruker mottar arbeidsavklaringspenger. Forutsetningen for å kunne utløse dialogmøtetakst i sistnevnte tilfeller er at NAV og pasient/bruker deltar i møtet.

Ved reise i forbindelse med deltakelse i dialogmøte benyttes taksten også for den tiden reisen tar til/fra dialogmøte. Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, og ikke per pasient dersom det avholdes flere dialogmøter på samme reise. Legen må på anmodning opplyse hvem det har vært holdt møte med. Taksten dekker også praksisutgifter.

716,-

L35a

Dialogmøte, avlyst – leger

Godtgjørelse for dialogmøte avlyst senere enn 24 timer før møtet skulle vært avholdt. Taksten kan ikke repeteres.

1430,-

L36d

Deltagelse i dialogmøte – legespesialist (inkludert spesialister i allmennmedisin), per halvtime

Taksten gjelder legespesialisters (inkludert spesialister i allmennmedisin) deltakelse i dialogmøte. Taksten beregnes for arbeid i inntil en halv time, og repeteres deretter per påbegynte halvtime.

Taksten forutsetter at legespesialist har deltatt i Dialogmøte 1 med arbeidstaker og arbeidsgiver senest innen 7 uker etter at arbeidstaker har vært arbeidsufør helt eller delvis.

Taksten benyttes også når legespesialist har deltatt i dialogmøte i regi av NAV: Dialogmøte 2 senest når arbeidsuførheten helt eller delvis har vart i 26 uker, og eventuelt et dialogmøte 3 på et senere tidspunkt i sykmeldingsforløpet. Taksten kan også benyttes om det skulle være behov for ekstra dialogmøter utover dialogmøte 1, 2 og 3.

Taksten kan i tillegg benyttes der den sykmeldte ikke har arbeidsgiver, og også i de tilfellene det er aktuelt med slike møter når bruker mottar arbeidsavklaringspenger. Forutsetningen for å kunne utløse dialogmøtetakst i sistnevnte tilfeller er at NAV og pasient/bruker deltar i møtet.

Ved reise i forbindelse med deltakelse i dialogmøte benyttes taksten også for den tiden reisen tar til/fra dialogmøte. Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, og ikke per pasient dersom det avholdes flere dialogmøter på samme reise. Legespesialisten må på anmodning opplyse hvem det har vært holdt møte med. Taksten dekker også praksisutgifter.

841,-

L35ad

Dialogmøte, avlyst – legespesialister (inkludert spesialister i allmennmedisin)

Godtgjørelse for dialogmøte avlyst senere enn 24 timer før møtet skulle vært avholdt. Taksten kan ikke repeteres.

1680,-

L34

Godtgjørelse per km for reiseutgifter ifm. dialogmøter

Følger statens reiseregulativ.

Taksten kan benyttes av lege, legespesialist, manuellterapeut og kiropraktor.

4,48

Hjelpemidler

Takster knyttet til legeerklæringer og søknader ifm. stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet, jf. folketrygdloven kap. 10.

Takst

Beskrivelse

Honorar

L40

Legeerklæring ved søknad om stønad til bil

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 10-07.42

«Legeerklæring for motorkjøretøy».

Legeerklæringen følger med Søknad om stønad til anskaffelse av motorkjøretøy (Blankett NAV 10-07.40) og/eller Søknad om spesialutstyr til motorkjøretøy (Blankett NAV 10-07.41).

938,-

L15

Søknad om ortopediske hjelpemidler

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 10-07.10 «Søknad om ortopediske hjelpemidler».

Taksten kan brukes av følgende spesialister: spesialist i ortopedisk kirurgi, fysikalsk medisin og rehabilitering. Sykehuslege med fullmakt kan også skrive slik erklæring. I tillegg kan spesialist i nevrologi, revmatologi eller indremedisin skrive erklæring ved søknad om ortoser og ortopedisk fottøy. Spesialist i pediatri kan skrive erklæring ved søknad om ortoser i barns første leveår.

352,-

L9

Legeerklæring ved søknad om hjelpemidler

Taksten benyttes ved skriving av legeerklæring i tilknytning til følgende blanketter:

NAV 10-07.03 BEVEG

Nav 10-07.03 HØRSEL

NAV 10-07.03 KOGN.

NAV 10-07.03 KOMM.

NAV 10-07.03 SYN

Taksten kan med andre ord ikke benyttes ved kun utfylling av selve søknaden/blanketten. Det er kun selve legeerklæringen som eventuelt følger ved blanketten, enten som eget vedlegg eller som fylles inn i punkt 6 i blanketten, som honoreres.

232,-

L9

Legeerklæring ved søknad om tolkehjelp (ny bruker)

Taksten benyttes ved skriving av legeerklæring i tilknytning til Blankett NAV 10-07.06 «Søknad om tolk».

Taksten kan med andre ord ikke benyttes ved kun utfylling av selve søknaden/blanketten. Det er kun selve legeerklæringen som eventuelt følger ved blanketten som honoreres.

Taksten kan ikke benyttes ved behov for ordinær tolkehjelp når pasienter ikke snakker norsk.

232,-

L9

Legeerklæring ved søknad om lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte

Taksten benyttes ved skriving av legeerklæring i tilknytning til Blankett NAV 10-07.30 «Søknad om lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte».

Taksten kan med andre ord ikke benyttes ved kun utfylling av selve søknaden/blanketten. Det er kun selve legeerklæringen som eventuelt følger ved blanketten som honoreres.

232,-

L25

Søknad om seksualteknisk hjelpemiddel

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 10-06.06 «Seksualteknisk hjelpemiddel».

584,-

Hjelpestønad og grunnstønad

Takster knyttet til legeerklæringer og søknader ifm. hjelpestønad og grunnstønad, jf. folketrygdloven kap. 6.

Takst

Beskrivelse

Honorar

L25

Søknad om grunnstønad

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 06-03.04 «Krav om grunnstønad».

584,-

L25

Søknad om hjelpestønad

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 06-04.04 «Krav om hjelpestønad».

584,-

Stønad ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Takster knyttet til legeerklæringer og søknader ifm. stønad ved barns og andre nære pårørendes sykdom, jf. folketrygdloven kap. 9.

Takst

Beskrivelse

Honorar

L8

Krav om forhåndsgodkjenning - økt antall stønadsdager med omsorgspenger

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 09-06.09 «Legeerklæring ved søknad om ekstra omsorgsdager for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn».

186,-

Yrkesskade/yrkessykdom

Takster knyttet til legeerklæringer og søknader ifm. yrkesskade og yrkessykdom, jf. folketrygdloven kap. 13.

Takst

Beskrivelse

Honorar

L25

Legeerklæring Yrkesskade/yrkessykdom

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 13-00.41 «Legeerklæring Yrkesskade/yrkessykdom».

Blankettene NAV 13-00.48 og NAV 13-00.49 skal ved håndskade vedlegges blankett NAV.13-00.41. Det ytes heller ingen tilleggs refusjon for utfylling av blankettene NAV 13-00.48 og NAV 13-00.49.

584,-

L90

Legeerklæring Yrkesskade/yrkessykdom

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 13-00.30 «Legeerklæring Yrkesskade/yrkessykdom - A».

Det er ikke fastsatt særskilt honorar for blankett NAV 13-00.31 som anses som en del av arbeidet med utfylling av blankett NAV 13-00.30.

Blankettene NAV 13-00.48 og NAV 13-00.49 skal ved håndskade vedlegges blankett NAV 13-00.30. Det ytes heller ingen tilleggs refusjon for utfylling av blankettene NAV 13-00.48 og NAV 13-00.49.

2104,-

L90

Yrkesskade/yrkessykdom ved hørselstap

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 13-00.11 «Yrkesskade/yrkessykdom med hørselstap».

2104,-

L90

Krigspensjon

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 31-00.01 «Krigspensjoneringen, legeerklæring».

2104,-

L25

Tannlegeerklæring ved yrkesskade

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 13-00.08 «Tannlegeerklæring ved yrkesskade».

Taksten er forbeholdt tannlege.

584,-