logoNormaltariffen

Innledning

Årets oppgjør for næringsdrivende leger endte med en inntektsøkning på 5,2 pst og en kostnadsdekning på 5,1 pst. Siden det var et overheng fra 2022 på 1,67 pst ble økningen i takster, per-capita tilskudd/driftstilskudd og fond på 6,96 pst fra og med 1. juli. Innenfor rammen ble det særskilt avsatt midler til Syke- og pensjonsfondet (SOP) for å sikre avbruddsytelsen framover. 

Partene måtte innpasse en egenandelsøkning på 3,0 pst som Stortinget vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen i 2022. Dette ble løst ved å øke de aller fleste egenandelstakstene med 3 pst. 

Den framforhandlede økonomien ga rom for å øke svært mange av takstene samtidig som vi også fikk gjennomslag for viktige utvidelser i flere takster. Her vil jeg særskilt trekke fram ny takst for allmennlegers beslutningsstøtte til ambulansepersonell og en utvidelse av taksten for overvåket urinprøvetaking. Det ble også enighet om at pasienter som gjennomgår kataraktoperasjon kan velge en spesiallinse og betale mellomlegget selv. Jeg anbefaler at medlemsbrevet om endringene i normaltariffen som finnes på nettsidene våre leses grundig. Jeg anbefaler at medlemsbrevet om endringene i normaltariffen som finnes på nettsidene våre leses grundig.  

 

Med vennlig hilsen

 Anne-Karin Rime 

 President, Den norske legeforening