Veiledende takster for legetjeneste ved idretts-arrangement

  Enkeltarrangement Kr 960/time
  Praksistillegg for selvstendig næringsdrivende kr 420/time
  Satsene brukes også for planleggings- og etterarbeid  
  Reiseutgifter og diett dekkes etter statens satser.  
2) Lege som følger lag/landslag på reiser kr. 3700/døgn
  Reiseutgifter og diett til og fra lagets avreise dekkes etter statens satser.  
3) Ved langvarig engasjement  
  Det inngås individuelle avtaler om lønn og dekning av eventuelle praksisutgifter som måtte påløpe.