IV Veiledende honorarer

Skjema nr. Skjema Honorar kr Honorar kr etter 6 uker (se pkt 3a)
1 Livs- og pensjonsforsikring    
1.1 Legeundersøkelse og helseerklæring, 1,5 -2 timers arbeid 2690,- 2690,-
1.2 Dødsattest 515,- 355,-
1.3 Legeerklæring ved krav om erstatning ved uførhet    
1.3.1 Legeerklæring ved første gangs krav om uføreerstatning 1550,- 965,-
1.3.2 Legeerklæring ved senere krav 795,- 525,-
1.4 Legeerklæring etter forespørsel fra forsikringsselskapet ved tegning, 30-45min -arbeidVed flere skjemaer blir 1. honorert med full sats og resten med ½ sats per -skjema. Tilsvarende gjelder ved oppfølgende henvendelser. 1000,- 665,-
2 Skadeforsikring/yrkesskade    
2.1 Legeerklæring ved personskade 1025,- 685,-
 3 Sakkyndigerklæring    
3.1 Sakkyndigerklæring spesielt utbedt fra selskapet Honoreres (per time etter avtale med selskapet)  
4 Utlevering av journal til forsikringsselskapet    
 4.1 Utlevering av redigert journalutskrift etter spesifisert forespørsel om relevante opplysninger og basert på egen samtykkeerklæring, jf punkt II 1505,- 765,-
 4.2 Utlevering av fullstendig uredigert journal etter forespørsel basert på spesiell samtykkeerklæring, jf punkt II. Journalutskriften sendes selskapets lege 765,- 515,-
 4.3 Utlevering av enkelt journalnotat ("akuttnotat") etter forespørsel basert på samtykkeerklæring. 380,- 245,-

Honorarsatsene under punkt 1 gjelder for arbeid som i omfang tilsvarer skjemaer fra Nemnda for helsebedømmelse (LU-skjema) eller tilsvarende skjema. Dette gjelder uavhengig av om slikt skjema benyttes, eller henvendelsen kommer som spørsmål eller forespørsel om erklæring, se tidsangivelse i oversikten overfor. Dersom forsikringsselskapenes spørsmål innebærer arbeid som i omfang klart overstiger dette, forutsettes at det på forhånd avtales særskilt honorar.

Inkludert i honorarsatsen i 1.1. er prøver i samme omfang som følger av skjema (LU-skjema) for legeundersøkelse ved tegning av forsikring utarbeidet av Nemnden for helsevurdering, se vedlegg 1.

Eventuelt fakturagebyr kommer i tillegg, og honoreres med inntil kr 60 (dette gjelder også om fakturering er overlatt til andre).