DEL V Felles mål for tjenester og løsninger


5.1 Krav til IKT-systemer i legepraksis

Med de unntak som følger av forskrift om unntak fra pålegg om innsending av krav om direkte økonomisk oppgjør elektronisk over linje av 7. desember 2009 nr. 1746 skal alle legekontor oppfylle følgende minstekrav til IKT:

  • Alle legekontor skal ha et elektronisk pasientjournalsystem. EPJ- systemet skal støtte sending og mottak av elektroniske meldinger.
  • Alle legekontor skal være tilknyttet Norsk Helsenett.
  • Alle legekontor skal ha digitale sertifikat for kryptering og signering av meldinger (PKI).
  • Alle legekontor skal oppfylle ”Norm for informasjonssikkerhet i Helsesektoren”, gjeldende pr 1. juli 2011.

5.2. Drøfting

Partene drøfter videreutvikling av IKT systemer i legepraksis i forbindelse med årlig revisjon av statsavtalen.


Protokolltilførsel fra Helse- og omsorgsdepartementet, KS og de regionalehelseforetakene:

Det er i perioden 15. mai til 25 juni 2018 ført forhandlinger mellom staten ved Helseog omsorgsdepartementet, KS og de regionale helseforetakene på den ene siden og den norske legeforening på den andre siden om reforhandling av denne avtalen. Det er ikke oppnådd enighet med Den norske legeforening i løpet av forhandlingene. Foreningen er blitt gjort oppmerksom på at siste tilbud fra staten/KS/de regionale helseforetakene vil gjøres gjeldende. Siste tilbud ligger vedlagt. Økonomien i fastlegeordningen (inkl. legevakt) og avtalespesialistordningen er fastlagt i tråd med tilbudet. Dette innebærer en inntektsvekst tilsvarende 2,8 pst for legene i 2018. Det er også lagt inn en kompensasjon for kostnadsvekst i legepraksis tilsvarende 2,9 pst. Utover dette styrkes fastlegenes per capita-tilskudd samlet med 100 mill. kroner. Beløpene inkluderer økninger i utjamninsgstilskuddet tilsvarende anslåtte 7,5 mill. kroner.