Del IV Honorartakster og tilskudd til fellesmål


4.1 Honorartakster

Leger med fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene kan kreve honorarer i henhold til den forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege gjeldende fra 1. juli 2017, jf vedlegg.

Legene skal ha oppslag som viser prisene for de enkelte tjenester, på venteværelse eller annet sted som er lett synlig for pasienten. Med pris menes den egenandel pasienten selv skal betale. Pasientene skal uoppfordret gis kvittering hvor prisene på de enkelte tjenester er spesifisert.


4.2 Tillegg for leger med særlig høy husleie

Leger som i henhold til tidligere avtale om driftstilsudd og takster har fått tilskudd for særlig høy husleie, beholder tilskuddet som en personlig ordning så lenge legen fortsatt driver fra samme lokaler. Ved flytting til andre lokaler bortfaller tilskuddet.

Høyt tilskudd utgjør kr 25 000 per år og lavt tilskudd utgjør kr 15 000 per år.

Tilskuddet reguleres ikke.


4.3 Tilskudd til fellesformål

Folketrygden yter i perioden 1. juli 2018- 30. juni 2019

19,7 mill. kroner til Sykehjelps- og pensjonsordning for leger
25,97 mill. kroner til Fond til videre- og etterutdanning av leger (Utdanningsfond I).
53,27 mill. kroner til Fond til fremme av allment praktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning (Utdanningsfond II).
19,4 mill. kroner til Fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning (Utdanningsfond III).
11,48 mill. kroner til Fond for kvalitet og pasientsikkerhet.
39,74 mill. kroner til Fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus
16,1 mill. kroner til Fond til fremme av allmennmedisinsk forskning