Salærforskriften

Leger som gjør tjeneste som sakkyndige for domstoler og politiet honoreres ifølge salærforskriftene med kr. 1 020,- med virkning fra 1. januar 2018. Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet.

I tidsrommet 0800-1600 på hverdager (mandag til fredag) gis godtgjøring for reisetid og annet fravær. Til andre tider gis godtgjøring for reisetid. Det ytes ikke godtgjørelse for reisefravær under ½ time.

Salæret for reisetid og annet fravær fastsettes til halvparten av salærsatsen.

Salærberettiget med fast lønn tilstås ikke fraværsgodtgjøring i arbeidstiden, med mindre vedkommende kan dokumentere trekk i lønn under fraværet fra sitt faste arbeidssted.

Utgifter som påløper i forbindelse med fravær, f.eks. utgifter til reise, opphold osv., skal ikke honoreres etter salærforskriften, men utbetales i henhold til satsene i statens reiseregulativ.

I stedet for ovennevnte timesatser har Justis- og beredskapsdepartementet fastsatt følgende stykkprissatser for medisinsk sakkyndig etter salærforskriften § 2 tredje ledd:

a. For sakkyndig likundersøkelse i form av rettsmedisinsk obduksjonHverdager fra kl 0700-2000 kr 2779,-
  Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager kr 4863,-
b. For sakkyndig likundersøkelse i form av likskueHverdager fra 0700-2000 kr 860,-
  Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager kr 1511,-
c. For uttak av blodprøve i farskapssaker per prøve kr 270,-
d. Blodprøveuttak foretatt av leger, off. godkjente sykepleiere eller bioingeniører av påvirkede motorvognførereHverdager fra kl 0700-2000 kr 524,-
  Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager kr 915,-
  For leger som foretar klinisk test og blodprøveuttak av påvirkede motorvognførereHverdager fra kl 0700-2000 kr 710,-
  Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager kr 1593,-
e. For sakkyndig undersøkelse i voldtektstilfeller/ved seksuelle overgrepHverdager fra kl 0700-2000 kr 2548,-
  Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager kr 4406,-

For leger som bare foretar klinisk test godtgjøres denne etter ordinær timesats etter reglene i salærforskriften.

Satsene for blodprøveuttak som er angitt under pkt. d gjelder både for enkle og utvidede prøver.