Nervesykdommer og sinnslidelser

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
600 Full nevrologisk/reumatologisk undersøkelse, herunder samtale med pasienten. Taksten kan benyttes ved konsultasjon hos nevrolog, reumatolog, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering eller pediater . Ugyldig takstkombinasjon: 605 600,-   0
601 Utredning av omfattende og alvorlig sykdom i sentralnervesystemet. Innbefatter omfattende tester, senere gjennomgang av prøvesvar, innhenting av komparentopplysninger m.v . Kan kun benyttes en gang per pasient for samme sykdom/lidelse. Taksten kan kun benyttes av nevrolog. 400,-   0
605 Nevrologisk undersøkelse ved nevrokirurg, spesialist i ortopedisk kirurgi, øre-nese-hals-lege eller anestesiolog. Ugyldig takstkombinasjon: 600 230,-   0
612a Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med pårørende/foresatt til pasient med psykiatrisk eller nevrologisk sykdom, kronisk alvorlig sykdom, terminal sykdom eller rusmiddelproblem eller pårørende/foresatt til barn med psykisk utviklingshemming. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat. Taksten kan kun benyttes ved alvorlig sykdom som for eksempel:langt fremskreden hjertesviktlangt fremskreden lungesykdominvalidiserende nevrologiske lidelser (som f.eks. langt fremskreden multippel sklerose eller muskeldystrofi, ikke f.eks. isjias)dårlig regulert diabetes og/eller diabetes med alvorlige senkomplikasjoneraktiv kreftsykdomslag med betydelig sekvelealvorlige infeksjonssykdommer (f.eks. HIV-infeksjon)skader med alvorlige følgetilstander Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 2c, 3b, 11c, 12c, 612b, 651 200,-   0
612b Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med foreldre/foresatte ved pediatriske (yngre enn 18 år) problemstillinger knyttet til skoleproblemer mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, atopiske sykdommer, sykelig overvekt og anoreksi. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat. Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 2c, 3b, 11c, 12c, 612a, 651 200,-   0
615 Samtaleterapi ved allmennlege med minst 15 minutters varighet med pasienter med psykiske lidelser. Samtalen må avvike fra en vanlig samtale om medisinske problemstillinger, og være av terapeutisk karakter. Ugyldig takstkombinasjon: 1b, 3bd, 11c, 12cd, 600, 605, 621, 622,623, 624 170,-   0
616 Særlig tidkrevende arbeid ved henvisning til eller innleggelse i kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD), psykiatriske og barnepsykiatriske institusjoner, behandlingshjem, opptreningsinstitusjoner, smerteklinikk, i kursted for alkoholikere eller spesialklinikk for narkomane og psykisk utviklingshemmede (tillegg for konsultasjoner når sådanne har funnet sted) 253,-   0
617 Bruk av anerkjent skjema for kartlegging av psykiatrisk sykdom og/eller nevrologisk sykdom, ved mistanke om alkoholmisbruk, for eksempel Alcohole Use Disorders Identification (WHO) og ved kroniske hodepinetilstander. 60,-   1
618 Overvåket urinprøvetaking av pasient i Legemiddel Assistert Rehabilitering (LAR) 150,-   0

Takst Tekst Hon Ref Eg.an Merk Rep
621a Psykoterapi, minst 1/2 time Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12,615, 621b, 621c, 621d 450,- 99,- 351,- B2, B3, E5, E6 0
621b Psykoterapi, minst 1 time Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12,615, 621a, 621c, 621d 595,- 244,- 351,- B2, B3, E5, E6 0
621c Psykoterapi minst 1 1/2 time Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3,11, 12,615, 621a, 621b, 621d 880,- 356,- 524,- B2, B3, E5, E6 0
621d Psykoterapi minst 2 timer Ugyldig takstkombinasjon:1, 2, 3, 11, 12,615, 621a, 621b, 621c 1172,- 470,- 702,- B2, B3, E5, E6 0

Merknad E 5

Det ytes refusjon etter honorartakstene for behandling av barn under 18 år.

Takst 621a og b kan benyttes ved terapeutisk arbeid per telefon under pågående behandlingsopplegg.

Takst 622b kan kreves en gang per dag for samme pasient for samme sykdom/diagnose/henvisning.

Takst Tekst Hon Ref Egen Merk Rep
622a Gruppeterapi per gang (det godtgjøres for behandling av inntil 8 personer) Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 623, 624 800,- 800,-   B2, B3, E5, E6 0
622b Tillegg per person. Repetisjonen gjelder per person, ikke per time. (Det godtgjøres for behandling av inntil 8 personer). Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3,7, 11, 12,615, 623, 624 351,-   351,- B2, B3, E5, E6 0
623a Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1/2 time Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 621, 622, 623b, c, d 381,- 30,- 351,- B2, B3, E5, E6, E7 0
623b Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1 time Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12,615, 621, 622, 623a, c, d 571,- 220,- 351,- B2, B3, E5, E6, E7 0
623c Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1 1/2 time Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12,615, 621, 622, 623a, b, d 844,- 320,- 524,- B2, B3, E5, E6, E7 0
623d Psykoterapeutisk familiearbeid minst 2 timer Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12,615, 621, 622, 623a, b, c 1126,- 424,- 702,- B2, B3, E5, E6, E7  

Merknad E 6

Taksten inkluderer for- og etterarbeid, og er forbeholdt spesialister i psykiatri eller barnepsykiatri. Trygden yter godtgjørelse etter taksten også for behandling gitt av leger under psykiatrisk og barnepsykiatrisk spesialutdanning ved institusjon som teller i hovedutdanningen og under supervisjon og attestasjon av overordnet spesialist.

Merknad E 7

Taksten kan også kreves når kun foresatte er tilstede og formålet med kontakten er klart terapeutisk for behandlingen av barnet.

Takst Tekst Hon Ref Egen Merk Rep
624a Tillegg for medisinsk vurdering hos spesialist i psykiatri eller barnepsykiatri i forbindelse med psykoterapeutisk arbeid, per gang (for 1/2 time) Ugyldig takstkombinasjon: 622a, 622b, 624b 105,- 105,- 0,- E6 0
624b Tillegg for medisinsk vurdering hos spesialist i psykiatri eller barnepsykiatri i forbindelse med psykoterapeutisk arbeid, per gang (for behandling ut over 1/2 time) Ugyldig takstkombinasjon:615,622a, 622b, 624a 210,- 210,- 0,- E6 0
625a Grundig personlighetsvurdering av ny pasient hos spesialist i psykiatri 1800,- 1800,- 0,- E6 0
625b Senere personlighetsvurdering hos spesialist i psykiatri.Taksten kan benyttes inntil 2 ganger per kalenderår dersom det anses medisinsk nødvendig. 710,- 710,- 0,- E6 0
626 Tillegg for psykoterapi med barn under 18 år 170,- 170,- 0,- E6 0