Kapittel II

Takster for privatpraktiserende spesialist

Takster fra 1. juli 2018

a.Enkle pasientkontakter
b.Konsultasjoner og sykebesøk
c.Reisetillegg, ledsagelse av pasient og skyssgodtgjørelse
d.Kvelds-, natt- og helgedagstillegg
e.Prosedyretakster
f.Laboratorieundersøkelser og prøver
g.Radiologi

A. Enkle pasientkontakter

Takst Tekst Hon Ref Egen Merk Rep
1ad Enkel pasientkontakt ved personlig frammøte eller ved bud. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h og 1i. Ugyldig takstkombinasjon: 1ak, b, d, f, g h og i, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 612, 621, 622, 623, 624 73,- 17,- 56,- A1 0
1ad2 Prøvetaking for ekstern rekvirent, uten samtidig råd/veiledning. Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt 701a t.o.m. 712. 73,- 17,- 56,- A1 0
1ak Enkel pasientkontakt ved personlig frammøte eller ved bud. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h og 1i. Ugyldig takstkombinasjon: 1ad, b, d, f, g og h, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 217c, 612, 621, 622, 623, 624 89,- 34,- 55,- A1, D1 0
1bd Enkel pasientkontakt ved papirbrev eller telefonsamtale. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h. Ugyldig takstkombinasjon: alle 63,- 63,- 0,- A1 0
1be Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved elektronisk kommunikasjon (sikkerhetsnivå 4). Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av sykmelding, rekvisisjon eller henvisning. Ugyldig takstkombinasjon: alle 63,- 63,- 0 A1 0
1bk Enkel pasientkontakt ved papirbrev eller telefon. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h. Ugyldig takstkombinasjon: alle 79,- 79,- 0,- A1, D1 0
1e Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment Ugyldig takstkombinasjon: 1b, f og g., 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 701a, 217c, 612, 621, 622, 623, 624 62,- 7,- 55,-   0
1f Telefonsamtale eller skriftlig kommunikasjon om enkeltpasienter med fysioterapeut, kiropraktor, kommunal helse- og omsorgstjeneste (pleie- og omsorgstjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste), NAV Sosiale tjenester og bedriftshelsetjeneste, samt med farmasøyt på apotek og pedagogisk personell i psykiatritjenester, skole og barnehage. Legen må på anmodning oppgi hvem/ hvilken instans man har vært i kontakt med. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning eller ordinasjoner. Ugyldig takstkombinasjon: alle 100,- 100,- 0,-   0
1g Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning per telefon mellom kl 2300 og 0800. Taksten kan bare benyttes under legevakt i vaktdistrikt uten tilstedevakt. Ugyldig takstkombinasjon: alle 205,- 205,- 0,- A1 0
1h Skriving av papir-resept, der e-resept ikke er teknisk mulig eller medisinsk forsvarlig, utfylling av sykmeldingsblankett (Blankett NAV 08.07.04) når pasienten er forhindret fra å søke lege, rekvisisjon til røntgen og fysioterapi og henvisning til spesialist ved enkel pasientkontakt. Taksten inkluderer forespørsel, rådgivning Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 8, 1e og 701-743 66,- 0,- 66,- A1 0
1i Skriving av e-resept Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 1e og 701-743 55,- 55,-   A1 0

Merknad A1
 • Når en enkel pasientkontakt ved frammøte, bud, skriftlig eller per telefon resulterer i utfylling av sykemeldingsblankett (Blankett NAV 08.07.04), rekvisisjon til røntgen eller fysioterapeut eller henvisning til spesialist, kan takst 1h eller 1i benyttes, men ikke takstene 1a eller 1b.

Taksten kan ikke benyttes:

 • ved telefonhenvendelser om timeavtale eller sykebesøk uten samtidig rådgivning
 • ved enkel beskjed om prøveresultat uten samtidig rådgivning
 • ved telefonsamtale med kolleger
 • ved innringing av resept til apotek

B. Konsultasjoner og sykebesøk

Merknad B1

En konsultasjon innebærer direktekontakt mellom lege og pasient på egnet behandlingssted. Konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering/samtale. Taksten kan ikke kreves refundert med grunnlag i arbeid utført av hjelpepersonell alene.

Takstene for konsultasjoner/sykebesøk innbefatter

 • hemoglobin, blodsenkning, hematokrit
 • telling av hvite og røde blodlegemer
 • enkel urinundersøkelse og mikroskopi av urin

Enkle behandlinger som:

 • intramuskulære injeksjoner
 • overflateanestesi (OVA)
 • fjerning av overflatiske fremmedlegemer i hud og slimhinne
 • fjerning av sting i sår
 • rensing av små sår
 • åpning av overflatisk abscess
 • skriving av resept
 • henvisninger og rekvisisjoner

Konsultasjon

Takst Tekst Hon Ref Egen Merk Rep
2ad Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 3, 4, 11med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 217c, 621, 622, 623, 624 160,- 5,- 155,- B1, B2, B6 0
2ae E-konsultasjon hos fastlege. Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt 2dd og 2p. 159,- 4,- 155,- B9 0
2ak Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2hd, 3, 4, 11med unntak av 11e og 11f, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 621, 622, 623, 624 283,- 21,- 262,- B1, B2, B6, D1 0
2bd Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for pasient som ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Taksten refunderes ikke av trygden. Taksten kan ikke kreves ved øyeblikkelig hjelp, jfr. helsepersonelloven §7 Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 2hd, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 621, 622, 623, 624 116,- 0,- 116,-   0
2cd Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min. per påbegynt 15 min. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 101, 102, 110, 215, 217c, 612, 621, 622, 623, 624 201,- 201,- 0,- B1,B6 rep.
2cdd Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min per påbegynt 15 min. Kan kun kreves av allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Taksten gjelder også de 5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 101, 102, 110, 215, 217c, 612, 621, 622, 623, 624. 5,- 5,- 0,- B1, B6 rep.
2ck Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min. per påbegynt 15 min. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2cd, 3, 4, 11med unntak av 11e og 11f, 12, 13, 101, 102, 110, 215, 217c, 621, 622, 623, 624 174,- 174,- 0,- B1, B6, D1 rep.
2dd Tillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av siste 5 år. Taksten gjelder også de5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2dk, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624 97,- 48,- 49,- B2, B6 0
2dk Tillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av siste 5 år. Taksten gjelder også de5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2dd, 3, 4, 11 med unntak av 11e og 11f, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624 110,- 61,- 49,- B2, B6, D1 0
2ed Gruppebehandling per pasient for veiledning, instruksjon i egenbehandling og bygging av selv-hjelpsnettverk innen en gruppe av pasienter med kroniske sykdommer eller funksjonshemninger. Varighet 3/4-1 time for gruppe m/inntil 7 pasienter. Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt 2hd. 215,- 60,- 155,- B1, B2 5
2ee Tillegg for tidsbruk utover de første 60 minutter ved gruppebehandling per pasient pasient for veiledning, instruksjon i egenbehandling og bygging av selvhjelpsnettverk innen en gruppe av pasienter med kroniske sykdommer eller funksjonshemninger. Per påbegynt 15 min utover 60 minutter. Veiledning ved gjennomføring av trening omfattes ikke av taksten.Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt 2hd og 2ed 50,- 50,- 0,- B1, B2 3
2fk Konsultasjon og tillegg for utrykning til kontor ved øyeblikkelig hjelp under legevakt når skyssmiddel er benyttet, for første pasient. Det kan i tillegg beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse. Taksten kan ikke benyttes ved tilstedevakt. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2ak, 2cd, 2ed, 3, 4, 11 med unntak av 11f, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624 432,- 170,- 262,- B1, D1 0
2gd Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for fornyet vurdering (second opinion) av pasient tilknyttet fastlegeordningen. Taksten kan ikke kreves: -der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap -der legen vikarierer for pasientens lege -under kommunalt organisert legevaktDet er en forutsetning for å benytte taksten at legen sender skriftlig rapport (journalnotat) til pasientens fastlege Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 2hd, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 621, 622, 623, 624 175,- 175,- 0,- B2 0
2hd Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for pasient som er tilmeldt annen fastlege, herunder asylsøkere som ikke er tildelt fastlege og borgere av EØS-land som ikke er medlemmer av folketrygden. Taksten kan ikke kreves: - der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap - der legen vikarierer for pasientens lege - der legen mottar pasienten under avtalt kollegial fraværsdekning eller annen samarbeidsordning med pasientens lege- under kommunalt organisert legevakt Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2bd, 2ck, 2gd, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 621, 622, 623, 624 25,- 25,- 0,- B2 0
2kd Skriving av opplysninger til nasjonal kjernejounal. Taksten kan kun kreves dersom pasienten ikke er tilstede. Taksten kan kun kreves av fastlegen eller dennes vikar. Dersom pasienten er tilstede anvendes vanlige konsultasjonstakster. Ugyldige takstkombinasjon: alle. 70 70 0   0
2ld Systematisk legemiddelgjennomgang hos fastlege. Systematisk legemiddelgjennomgang i tråd med Helsedirektoratets veileder, herunder bruk av relevant beslutningsstøtte og innhenting av informasjon fra andre enn pasienten i nødvendig grad (hjemmesykepleie, pårørende, spesialisthelsetjeneste). Kan kun kreves for egne listeinnbyggere med behov for langvarig behandling med fire legemidler eller mer når fastlege finner dette nødvendig ut fra en medisinsk vurdering. Vurdering av behov, hvem som er konsultert og iverksatte tiltak skal fremgå av pasientjournalen. Taksten kan benyttes inntil tre ganger pr. kalenderår pr. pasient. Ugyldig takstkombinasjon: 2cd, 2ck og 11. 165,- 165,- 0,- B8 0
2p Tillegg til konsultasjonstakst for allmennlege som har medisinsk doktorgrad eller graden Ph.D. Det er en forutsetning at legen fortsatt driver forskning eller forskningsveiledning. 20,- 20,- 0,-   0
2nk Tillegg for uttrykning fra legens hjem til kontoret mellom kl 23 og 08 for leger i kommuner der interkommunal (med tilstedevakt) legevakt ikke er etablert. Kan også kreves ved nødvendig utkalling av bakvakt ved interkommunal legevakt. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2ak, 2cd, 2ed, 3, 4, 11 med unntak av 11f, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624 370,- 370,- 0,- B1, D1 0
3ad Konsultasjon hos spesialist. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623 351,- 0,- 351,- B1, B2, B3 0
3bd Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon hos spesialist utover 20 min. per påbegynt 15 min. Taksten kan bare benyttes av spesialister som er oppført under takstene 4a1 og 4c1. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 4, 11, 12, 13, 101, 102, 110, 215, 217c, 612, 615, 621, 622, 623, 624, 651 90,- 90,- 0,-   B1 rep.
3c Tillegg for pasient som ikke har henvisning fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, optiker, tannlege eller psykolog. Taksten refunderes ikke av folketrygden. Ugyldig takstkombinasjon: Alle untatt 3a 173,- 0,- 173,- B3  

Merknad B2

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves konsultasjonshonorar. Dette dekkes ikke av folketrygden. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr 19.om folketrygd § 5-3. Slik betaling kan kreves av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel. Pasienter som bestilte time hos legespesialist skal informeres om plikten til å betale ved uteblivelse. Dersom behandling, undersøkelse eller kontroll hos legespesialist er forsinket med mer enn én time etter avtalt tid og pasienten ikke har fått melding om forsinkelsen før oppmøte, er det ikke anledning til å kreve egenandel for tjenesten. Pasienten skal bli informert om årsaken til forsinkelsen. Hvis mulig skal pasienten varsles om forsinkelsen før oppmøte.

Merknad B3

For at legespesialisten skal kunne innkreve takster utover 3a, 3c og egenbetalingstakstene 5, 8, og 10a-d, må pasienten ha henvisning fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, tannlege eller psykolog. Dette gjelder også ved psykoterapi. Øyelegespesialist kan i tillegg innkreve takster utover 3a og 3c dersom pasienten har henvisning fra optiker. Det kreves ikke henvisning ved øyeblikkelig hjelp og nødvendig oppfølging av denne tilstanden. Med øyeblikkelig hjelp menes arbeid innenfor spesialiteten som ikke kan utsettes til neste dag. En henvisning gjelder til behandlingen for den aktuelle sykdomstilstanden er avsluttet. Henvisningen skal følge første regningskort for behandlingen. Der henvisningsopplysningene går frem av regningen, slipper legen å sende henvisningene til HELFO. Kravene til henvisning gjelder ikke for pasienter hos leger som omfattes av overgangsordningen etter § 2 punkt 1 i forskrift om rett til trygderefusjon (dvs. leger som hadde refusjonsrett per 1. juli 1998 og er over 70 år per 1. juli 2006) eller for pasient som hadde et fast etablert pasientforhold til spesialist i gynekologi før 1. juni 2001. Spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri kan kun utløse takst for behandling av pasienter under 18 år. I særlige tilfeller kan konsultasjonstaksten likevel benyttes ved behandling av pasienter over 18 år i en overgangsperiode. Grunnlaget for en slik behandling må i så fall fremgå av diagnose og journalnotat.

Merknad B9

E-konsultasjon innebærer elektronisk kommunikasjon mellom pasient og hans/hennes fastlege eller dennes stedfortreder. Fastlegen eller dennes stedfortreder skal ha behandlingsansvar for pasienten. Taksten kan kun kreves ved etablert sykdom/lidelse hos pasienten. E-konsultasjonen skal være journalverdig, jf ordinær konsultasjon/sykebesøk. E-konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering og anses sluttført når legen har vurdert henvendelsen og gitt pasienten svar. Eventuelle tilleggsspørsmål og innhenting av supplerende informasjon fra pasienten er inkludert. Fastlegen, eller dennes stedfortreder, skal normalt besvare pasientens henvendelse innen 5 arbeidsdager. Legen avgjør om slik konsultasjon skal tilbys pasientene. Kommunikasjonen skal skje på sikkerhetsnivå 4, jf. Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren.

Takst Tekst Hon Ref Egen Merk Rep
4a1 Tillegg for fullstendig undersøkelse ved godkjent spesialist i anestesiologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, hudsykdommer, indremedisin/kirurgi med tilhørende subspesialiteter, nevrologi, pediatri, psykiatri (barnepsykiatri), revmatologi, yrkesmedisin og onkolog (etter henvisning). Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3b, 4b, 4c, 11, 13, 14, 15, 217c, 297,- 297,- 0,- B3, B4 0
4b1 Tillegg for fullstendig undersøkelse ved andre godkjente spesialister (etter henvisning). Ugyldig takstkombinasjon:1, 2, 3b, 4a, 4c, 11, 13, 14, 15, 217, 621, 622, 623, 624 198,- 198,- 0,- B3, B4 0
4c1 Tillegg for fullstendig undersøkelse ved øyeblikkelig hjelp hos pediater. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3b, 4a, 4b, 4c2, 11, 13, 14, 15, 621, 622, 623, 624 220,- 220,- 0,- B3, B4 0
4c2 Tillegg for fullstendig undersøkelse ved øyeblikkelig hjelp hos øvrige spesialister. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3b, 4a, 4b, 4c1, 11, 13, 14, 15, 217, 621, 622, 623, 624 90,- 90,- 0,- B3, B4 0
4da Genetisk veiledning og utredning ved spesialist, for første halvtime takst nr. 3a og 4b1.          
4db Genetisk veiledning og utredning ved spesialist, for hver påbegynt halvtime etter første. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3b, 4a, 11, 12, 21, 217c 124,- 124,- 0,- B1 rep.
4e Førstegangs undersøkelse av nyhenvist pasient. Taksten kan brukes i tillegg til takst 4a1 eller 4b1. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3b, 4c, 11, 13, 14, 15, 217c 56,- 56,- 0,- B3, B4 0

Merknad B4

Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, tannlege eller psykolog. For øyelegespesialist gjelder dette også ved henvisning fra optiker. Henvisningen skal følge regningskortet. Der henvisningsopplysningene går frem av regningen, slipper legen å sende henvisningene til HELFO. Undersøkelsen skal omfatte nøyaktig opptak av sykehistorie samt fullstendig status presens for den respektive spesialitet. Spesialisten skal sende skriftlig rapport (epikrise) til henvisende behandler og, under forutsetning om tilsagn fra pasienten eller dennes verge, også til pasientens faste lege. Rapporten skal redegjøre for diagnose, behandling og vurdering. Takstene 4a1 eller 4b1 kan benyttes inntil én gang per kalenderår (inntil 3 ganger av nevrolog, psykiater eller revmatolog) for samme sykdom/ skade/ tilstand. Det kreves ikke henvisning for å benytte takst 4c ved øyeblikkelig hjelp. Ved øyeblikkelig hjelp må problemstillingen anføres på regningskortet. Regelen om fullstendig undersøkelse og rapport til pasientens faste lege forutsettes fulgt.

Takst Tekst Hon Ref Eg.an Merk Rep
5 Utskrift/kopiering av pasientjournal til pasient eller person som opptrer på vegne av pasient, jfr. Pasientrettighetsloven §5-1. Taksten refunderes ikke av folketrygden Ugyldig takstkombinasjon: alle 85,-   85,- B3  
7 Tillegg for undersøkelse/behandling av døve, språksvake og fremmedspråklige i de tilfeller det er nødvendig med tolk. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2c, 3b, 11c og 12c. 230,- 230,-     0

Takst Tekst Honorar Merknad Repetisjoner
8 Ekspedisjonsgebyr. Utgifter og arbeid ved forsendelse etter pasientens ønske av resepter, rekvisisjoner, henvisninger eller lignende per brev, faks, telefon eller e-post. Taksten dekkes ikke av folketrygden. 59,- B3 0

Satser for forbruksmateriell

Takst Tekst Honorar Merknad Repetisjoner
10a Materiellgruppe 1- Utstyr til gynekologisk undersøkelse herunder tupfere, engangsspekulum, etc. - Utstyr til anoskopi uten lyskilde- Elastiske bind 62,- B3, B5 rep
10b Materiellgruppe 2 - Utstyr til spirometri- Utstyr til EKG- Utstyr til prøvetaking fra livmorhulen- Utstyr til rektoskopi/anoskopi m/lyskilde- Materiell ved sårskift, herunder salvekompresser, bind, sterile kompresser etc. 93,- B3, B5 rep
10c Materiellgruppe 3Materiell ved mindre kirurgiske inngrep, herunder suturmateriale, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell og øvrig forbruksmateriell - Utstyr til kateterisering (ekskl. kateter)- Glukose/materiell til karbohydratbelastning-Materiell ved kryokirurgi, jf. takst 111 (rep.= 0) 131,- B3, B5 rep
10d Materiellgruppe 4Materiell ved større kirurgiske inngrep, herunder suturmateriell, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell og øvrig forbruksmateriell Materiell til behandling/skifting av større sår og skader 177,- B3, B5 rep

Merknad B5

Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep/flere prosedyrer.

Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel gips, spiral, kateter, vaksiner, legemidler, ortoser, etc., etter legens kostnad.

Engangsutstyr som f.eks. sprøyter m.v. kan det ikke beregnes ekstra for, da disse utgifter inngår i taksten.

Takstene 10a til 10d refunderes ikke av folketrygden. Folketrygden dekker slike utgifter kun ved tilfeller som går inn under folketrygdlovens kapittel 13 og denne forskrifts § 3 nr. 4.

Sykebesøk

Merknad B6

Legen har krav på takst for sykebesøk, reisetillegg og skyssgodtgjørelse dersom pasienten på grunn av sin helsetilstand eller funksjonsevne ikke kan møte frem på behandlingsstedet, eller når legen vurderer at sykebesøk er nødvendig for å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp. I tillegg har legen krav på takst for planlagte hjemmebesøk til pasienter med kronisk alvorlig sykdom når dette anses nødvendig for å sikre pasienten faglig god oppfølging. Når legen må rykke ut fra hjemmet til kontoret for øyeblikkelig hjelp, benyttes takst 2fk for første pasient.

Ved sykebesøk hvor flere pasienter tilses samtidig i samme:

 • husstand
 • pensjonat
 • fartøy
 • aldershjem mv.

beregnes honorar/refusjon som for sykebesøk og eventuelle reisetillegg og skyssgodtgjørelse bare for én pasient. For de øvrige godtgjøres det som for konsultasjoner. Takst 11e kan i disse tilfeller benyttes ved kronisk alvorlig sykdom hos egne pasienter.

Ved besøk hos pasienter i det hus hvor legen bor, har kontor eller arbeider og på fartøy hvor legen oppholder seg eller arbeider, beregnes konsultasjonstakst. I større bygninger gjelder sistnevnte regel for sykebesøk bare i den oppgang hvor legen bor. Det beregnes honorar som for sykebesøk for hver pasient ved behandling av medlem som er innsatt i fengsel, dersom legehjelpen gis ved annet personell enn det som er knyttet til fengselshelsetjenesten, se forskriftens § 3, nr. 3.

Takst Tekst Hon Ref Egen Merk Rep
11ad Sykebesøk ved allmennpraktiserende lege. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 12, 14, 15, 217c 450,- 241,- 209,- B1, B6, B7 0
11ak Sykebesøk ved allmennpraktiserende lege. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ad, 12, 14, 15, 217c 600,- 266,- 334,- B1, B6, B7, D1 0
11bd Tillegg for sykebesøk ved fastlege for pasient som ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Taksten refunderes ikke av trygden. Taksten kan ikke kreves ved øyeblikkelig hjelp, jfr. helsepersonelloven § 7. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11ck, 11e, 12, 14, 155, 217c 116,- 0,- 116,- B7 0
11cd Tillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min. per påbegynt 15 min. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15, 217c, 612, 615 225,- 225,- 0,- B1, B7 rep.
11ck Tillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min. per påbegynt 15 min. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15, 217c, 612, 615 300,- 300,- 0,- B1, B7, D1 rep.
11dd Tillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av siste 5 år. Taksten gjelder også de5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11dk, 12, 14, 15, 217c 102,- 66,- 36,- B7 0
11dk Tillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av siste 5 år. Taksten gjelder også de 5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11dd, 12, 14, 15, 217c 125,- 89,- 36,- B7, D1 0
11e Tillegg ved sykebesøk til egne pasienter med kronisk, alvorlig sykdom. Taksten kan ikke benyttes ved legevakt. Når sykebesøk foretas etter kl 1600, eller på søn-/helgedager, dag før disse og på offentlig høytidsdag, kan for øvrig kveldstakster benyttes. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 3, 4, 11bd, 11id, 12, 14, 15 500,- 500,- 0,- B7 0
11f Tillegg ved aktivt redningsarbeid ved ulykke, gjenopplivning og ved fødselshjelp og prehospital trombolyse ved akutt hjerteinfarkt samt kritisk syke personer som krever intensiv behandling og har behov for monitorering av hjerterytme og O2-metning. Ugyldig takstkombinasjon: 2 og 11 unntatt 2ak, 2ck, 2dk, 2fk, 2nk, 11ad, 11ak, 11cd, 11ck, 11dd, 11dk, 11id, 11nk 320,- 320,- 0,-   0
11gd Tillegg for sykebesøk ved fastlege for fornyet vurdering (second opinion) av pasient tilknyttet fastlegeordningen. Det er et vilkår for å benytte taksten at legen sender skriftlig rapport (journalnotat) til pasientens fastlege Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11bd, 11ck, 11e, 12, 14, 15, 217c 150,- 150,- 0,- B7  
11hd Tillegg for sykebesøk ved fastlege for pasient som er tilmeldt annen fastlege, herunder asylsøkere som ikke er tildelt fastlege og borgere av EØS-land som ikke er medlemmer av folketrygden. Taksten kan ikke kreves - der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap - der legen vikarierer for pasientens lege - der legen mottar pasienten under avtalt kollegial fraværsdekning eller annen samarbeidsordning med pasientens lege - under kommunalt organisert legevakt Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11bd, 11ck, 11e, 12, 14, 15, 217c 50,- 50,- 0,- B7  
11id Tillegg for sykebesøk ved avbrudd (øyeblikkelig hjelp) i ordinær kontorpraksis (kl 08-16) Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11ck, 11e, 12, 14, 155, 217c 370,- 370,- 0,- B7 0
11nk Tillegg for sykebesøk mellom kl 23 og 08 for leger i kommuner der interkommunal legevakt (med tilstedevakt) ikke er etablert. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ad, 12, 14, 15, 217c 370,- 370,- 0,-   0
12ad Sykebesøk v/spesialist Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12ak, 14, 15, 217c, 615 351,- 0,- 351,- B1, B6, B7 0
12bd Tillegg for sykebesøk utført av spesialist ved avbrudd (øyeblikkelig hjelp) i ordinær kontorpraksis (kl 08-16) Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 6, 11, 12ak, 14, 15, 217c 140,- 140,- 0,- B6, B7 0
12cd Tillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min. per påbegynt 15 min. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 6, 11, 12ck, 13, 14, 15, 217c, 609, 612, 615 95,- 95,- 0,- B7 rep.

Merknad B7

Besøksrunde

Ved flere sykebesøk under samme reise beregnes reisetillegget på grunnlag av den samlede tid for besøksrunden fratrukket medgått tid for sykebesøk. Samlet tid for reise føres på regning på første pasient.

Takst Tekst Hon Ref Egen Merk Rep
14 Møtegodtgjørelse med reisetid når legen deltar i tverrfaglige samarbeidsmøter (herunder telefonmøter med mer enn 2 deltagere og videokonferanse) med helse- og/eller sosialfaglig personell som et ledd i behandlingsopplegg for enkeltpasienter, herunder i basisteam,ved møte i ansvarsgruppe i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering og i møte om individuell plan. Taksten kan ikke benyttes i forbindelse med samarbeid internt i tverrfaglige medisinske sentra og lignende. Taksten kan ikke benyttes som godtgjørelse for fast oppsatte samarbeidsmøter, med mindre det gjelder samarbeid om konkrete pasienter.Beregnes for arbeid i inntil en halv time og repeteres deretter per påbegynt halvtime. Taksten dekker også praksisutgifter. Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, ikke per pasient. Legen må på anmodning opplyse hvem det har vært holdt møte med. Taksten kan ikke kreves dersom møtet avlyses eller dersom møtet er initiert av NAV. Taksten kan ikke benyttes av legevakt. Ugyldig takstkombinasjon: alle 700,- 700,-     rep
14d Tillegg for spesialist og allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Taksten gjelder også de 5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang. Taksten kan ikke kreves dersom møtet avlyses eller dersom møtet er initiert av NAV. Taksten kan ikke benyttes av legevakt. Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt 14 102,- 102,-     rep
15a Tillegg for deltakelse i kommunalt organisert legevakt i Finnmark fylke og kommunene Berg, Bjarkøy, Dyrøy, Gratangen, Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, Torsken og Tranøy i Troms fylke, kommunene Alstahaug, Andøy, Ballangen, Beiarn, Bindal, Bø, Dønna, Flakstad, Gildeskål, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Lødingen, Moskenes, Nesna, Rødøy, Røst, Saltdal, Skjerstad, Sømna, Træna, Tysfjord, Vega, Vestvågøy, Vevelstad, Værøy, Vågan og Øksnes i Nordland fylke, kommunene Fosnes, Leka, Namsskogan og Røyrvik i Nord-Trøndelag fylke, Solund kommune i Sogn og Fjordane og Fedje i Hordaland fylke per vaktdøgn mandag–fredag. Godtgjørelsen deles dersom flere leger deltar i samme vaktdøgn. Ved vaktsamarbeid mellom to eller flere av de nevnte kommuner utbetales taksten per kommune. Ugyldig takstkombinasjon: alle 720,- 720,-     rep
15b Tillegg for deltakelse i kommunalt organisert legevakt i kommunene nevnt under 15a per vaktdøgn lør-, søn-, helge- og høytidsdag Ugyldig takstkombinasjon: alle 970,- 970,-     rep

Merknad B8

Taksten kan benyttes både i forbindelse med konsultasjon og uten pasienten tilstede. Legen foretar en skjønnsmessig vurdering av medisinsk behov, jf. forskrift om fastlegeordning i kommunene (fastlegeforskriften). Plikten vil særlig gjelde pasienter med kroniske og/ eller sammensatte lidelser.

Beslutningsstøtte forstås i vid forstand, dvs. ikke kun elektroniske verktøy.

C. Reisetillegg og ledsagelse av pasient og skyssgodtgjørelse

Merknad C0

Vilkår for skyssgodtgjørelse

Skyssgodtgjørelse ytes av kommunen eller det regionale helseforetaket etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling. Godtgjørelsen beregnes etter regulativet for offentlige tjenestemenn. Har legen på grunn av særlige forhold hatt større skyssutgifter, beregnes godtgjørelsen etter utgifter i henhold til fremlagt regning. Det beregnes bare reise på billigste måte.


Beregning av skyssgodtgjørelse

Beregningsgrunnlaget for skyssgodtgjørelse er antall tilbakelagte km. Ved beregningen av veilengden avrundes samlet antall km ved frem- og tilbakereisen til nærmeste antall hele km. Veilengden regnes fra legens kontor (bolig), men skjer sykebesøket fra et midlertidig oppholdssted, regnes fra dette hvis reisen derfra til pasienten er kortere. Skjer sykebesøket etter rekvisisjon under en reise, beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse bare for selve avstigningen. Skjer sykebesøket under fast kontordagsreise, beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse bare for den tid og det antall km som legen reiser ekstra i anledning sykebesøket.


Reisetillegg og ledsagelse

Reisetillegg og skyssgodtgjørelse kan beregnes ved sykebesøk i avstand over 1 km fra legens kontor (bolig) – en vei. Ved øyeblikkelig hjelp kan det likevel beregnes skyssgodtgjørelser under 1 km (ikke reisetillegg).

Det må på forespørsel fra Helfo opplyses om mellom hvilke adresser reisen har funnet sted.

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
21d Reisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel herunder til fots, per påbegynt halve time Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2,3, 14, 15, 21k 228,- C0,C1 rep
21k Reisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel herunder til fots, per påbegynt halve time Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2a, 2b, 2cd, 2dd, 2e, 2g, 2h,3, 14, 15, 21d 275,- C0, C1, D1 rep
21k2 Reisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel, herunder til fots, per påbegynte 15 minutter utover første 60 minutter. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2a, 2b, 2cd, 2dd, 2e, 2g, 2h, 3, 14, 15, 21d 185,- C0, C1, D1 rep

Merknad C1

Ved bomtur som legen ikke selv er skyld i, godtgjør trygden reisetillegg. Ved bomtur uten navngitt pasient sendes regning i legens navn.

D. Kvelds-, natt- og helgedagstillegg

Merknad D1

gjelder kveldstakstene under:

A: 1ak, 1bk.

B: 2ak, 2ck, 2dk, 2fk, 2nk, 11ak, 11ck, 11dk, 11nk.

C: 21k, 21k2.

Med mindre annet spesielt er nevnt nedenfor, skal dagtakster alltid benyttes når lege foretar konsultasjon eller sykebesøk i sin legepraksis.

Når legens konsultasjon/sykebesøk finner sted mellom kl 16 og 08 eller når reisen begynner før kl 07, og likeså når konsultasjonen eller sykebesøket finner sted dagen før søn- og helgedager til kl 08 følgende arbeidsdag, samt på offentlige høytidsdager, kan legen likevel benytte ovennevnte kveldstakster i følgende tilfeller:

 • ved kommunalt organisert legevakt
 • ved uforutsette konsultasjoner/sykebesøk som gjelder øyeblikkelig hjelp og i tilfeller som av medisinske grunner ikke kan utsettes til neste dag, og som legen ikke kan ta i sin ordinære arbeidstid

Kveldstakster kan ikke benyttes av leger som har åpen praksis i tidsrom som nevnt ovenfor, herunder tilbyr tjenester i form av sykebesøk o.l.

E. Prosedyretakster

Særskilte kirurgitakster

(Takstene gjelder bare for leger med avtale om driftstilskudd med regionalt helseforetak. Det er en forutsetning for bruk av vikar at hjemmelshaver selv kan operere og gjøre bruk av takstene.)

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
K01a Kataraktoperasjon, inntil 500 operasjoner per kalenderår. Antall inngrep kan etter søknad til regionalt helseforetak økes noe, dersom regionalt helseforetak finner dette hensiktsmessig etter en samlet vurdering av behov og kapasitet. Antall kataraktoperasjoner per lege skal alltid vurderes i henhold til legens driftstilskuddprosent og kapasitet til ordinær øyelegevirksomhet. Benyttes godkjent vikar, gjelder antallsbegrensningen for hjemmelshaver og vikar til sammen. Ugyldig takstkombinasjon: alle bortsett fra 3ad 6300,- E1 1
K01d Medisinsk indisert øyelokkoperasjon, 1 øyelokk. Pasienten skal ha synsfeltforstyrrelser. 2100,- E1 0
K01e Medisinsk indisert øyelokkoperasjon, 2 øyelokk. Pasienten skal ha synsfeltforstyrrelser. 3200,- E1 0
K02a Tonsillektomi. Taksten kan benyttes 1 gang per pasient 8000,- E1 0
K02b Adenotomi 4000,- E1 0
K02c Paracentese med ventilasjonsrør i narkose. Fjerning av ventilasjonsrør i narkose. Undersøkelse og behandling av barn i narkose. 3000,- E1 0
K02d Adenotomi ved samtidig paracentese med ventilasjonsrør 4500,- E1 0
K02e Tonsillektomi ved samtidig paracentese med ventilasjonsrør 7400,- E1 0
K02f Tonsillektomi ved samtidig adenotomi 8200,- E1 0
K02g Tonsillektomi ved samtidig adenotomi og paracentese med ventilasjonsrørUgyldig takstkombinasjon: Takstene K02a/K02g er gjensidig utelukkende. Bortsett fra 3ad er alle takster ugyldige. 8400,- E1 0
K05a Diagnostisk artroskopi Ugyldig takstkombinasjon: K05b, K05c 3000,- E1 0
K05b Terapeutisk artroskopi i kne Ugyldig takstkombinasjon: K05a 7000,- E1 0
K05c Terapeutisk artroskopi i skulder Ugyldig takstkombinasjon: K05a 15000,- E1 0

Merknad E1

I tillegg til taksten kan legen benytte takst 3ad, takst 7 og takst 10d. Det kan ikke kreves betaling fra pasienter utover dette.

Lønn til assisterende lege er inkludert i takstene, og denne legen kan ikke kreve refusjon fra trygden i forbindelse med disse operasjonene. Takst 148 (kollegial assistanse) kan kun kreves når assistanse gis av utdanningskandidater.

For øvrig kan K-takstene ikke kombineres med andre takster.

Merknad E2

Når ikke noe særskilt er nevnt, benyttes takstene i det følgende som tillegg til takstene for konsultasjoner og sykebesøk. I takstene er iberegnet utgifter til desinfeksjonsmidler og alminnelig engangsutstyr i forbindelse med dette. I tillegg kan legen kreve dekket av pasienten utgifter i henhold til takstene 10a til 10d. Engangsutstyr som f.eks. sprøyter m.v. kan det ikke beregnes ekstra for, da disse utgifter inngår i taksten.

Merknad E8

Inngrepene K02a – K02g forutsetter at operatøren er tilgjengelig i tiden etter inngrepet. Operatøren må selv etablere prosedyrer som sikrer at pasienten de første 10 dagene etter inngrepet ikke er i tvil om hvor vedkommende skal ta kontakt hvis det oppstår problemer/spørsmål. Skal pasienten ta kontakt med nærmeste sykehus skal dette være avtalt mellom operatør og aktuelt sykehus.

Alminnelige prosedyrer
Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
100 Mindre kirurgiske prosedyrer (listen er uttømmende):-Anlegging av blodtomhet-Behandling av epistaxis-Behandling og instruksjoni behandling av urininkontinens med elektrostimulering-Biopsi-Elektrokauterisering-Enkel uroflowmetri -Fjerning av dyptsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva -Fjerning av fastsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva -Fjerning av fremmedlegemer i nese, øre og svelg-Fjerning av tungebånd -Implantering av medikamentimplantater-Incisjon av peritonsillær abscess-Infusjon av plasmasubstitutter eller andre væsker-Injeksjon av legemidler i ledd, slimpose og seneskjede -Injeksjonsbehandling av hemorroider -Intravenøs injeksjon/infusjon av særlig vevstoksisk legemiddel (f.eks. cytostatika)-Intravenøs injeksjon av medikament som krever særlig nøyaktighet-Kirurgisk fjernelse av små svulster, vorter, nævi, del av negl-Operativ biopsi fra hud og slimhinne-Paracentese av trommehinnen-Skrape/stansebiopsi fra hud/slimhinne (gjelder ikke ved cytologisk prøvetaking fra slimhinne) -Skifting av store sår-Sår behandlet med sutur-Taking og forsendelse eller analyse av arteriell blodgass -Tamponade v/epistaxis -Tåreveisbehandling-Variceinjeksjon -Venepunksjon og capilær blodprøve på 0,5 ml microtainerrør på barn under 7 år (ved andre blodprøver av barn kan takst 100 ikke kreves) -Venesectio-Ørerensing ved skylling/sug-Løsning av bakre synekier med dillatasjonstampongDer flere av de ovennevnte prosedyrer blir utført kan taksten kreves per prosedyre. Ved injeksjoner kan taksten kun kreves en gang per ledd, slimpose eller seneskjede. 119,- B1, E2 rep 8
101 Individuell, strukturert veiledning ved tidlig intervensjon relatert til kosthold og/eller fysisk aktivitet for pasienter med høyt blodtrykk, diabetes 2 eller sykelig overvekt (BMI>30). Taksten bygger på undersøkelse av pasientens helsetilstand og omfatter kartlegging av risikobilde. Det er en forutsetning at legen benytter program godkjent av Sosial- og helsedirektoratet, og at det skrives ut "grønn resept", som alternativ til medikamentell behandling, med et individuelt tilpasset opplegg for kosthold og/eller fysisk aktivitet og en plan for pasientens oppfølging. Taksten kan bare benyttes overfor pasienter som ikke står på medikamentell behandling for aktuell sykdom. Kan ikke benyttes på legevakt.Taksten kan benyttes inntil 3 ganger per kalenderår. Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b 150,- E2 0
102 Oppstart (første konsultasjon) av individuell strukturert røykeavvenning som ledd i behandling av sykdom, i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning (https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/roykeavvenning). Taksten kan benyttes inntil to ganger per pasient per kalenderår. Kan ikke benyttes på legevakt. Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b 150,- E2 0
103a Anoskopi. Takst 100 kan benyttes i tillegg ved biopsi Ugyldig takstkombinasjon: 140l 80,- E2 0
103b Gynekologisk undersøkelse ved allmennlege 90,- E2 0
104 Rektoskopi. Takst 100 kan benyttes i tillegg ved biopsi. 240,- E2 0
105 Større kirurgiske prosedyrer (listen er uttømmende):-Adekvat åpning av dyp abscess/flegmone -Behandling av panaritium/paronychia med eksisjon av nekrotisk vev-Blodtapping i behandling av hemokromatose eller polycytemi-Blærepunksjon eller kateterisering ved urinretensjon -Blæreskyllinger -Elektrodesikasjon/Curettage av hudtumor-Finnålsbiopsi (f.eks. a.m. Frantzén) eller punksjonsbiopsi (f.eks. "tru-cut") -Fjerning av fastsittende fremmedlegeme i hud -Fjerning av fremmedlegeme under hudnivå-Fjerning av mindre tumor under hudnivå, f.eks. overflatisk tumor mammae og lymfeknute-Fjerning av spyttstein-Kirurgisk fjerning av aterom/stort nævus-Kirurgisk fjerning av hele neglen (ablatio unguis)-Kirurgisk fjerning av svulst/aterom/nævus i ansikt -Ligatur av hemoroider-Maveskylling ved forgiftninger -Prøvepunksjon av ledd og pleura for innsending av prøve -Radikaloperasjon av inngrodd negl (kilereseksjon) 1 tå/finger-Spinalpunksjon med tapping av spinalveske til videre undersøkelse -Strikkbehandling av hemoroider-Synovectomi-Sår behandlet med eksisjon av sårrand og sutur-Sår som trenger mer inngående sårtoilette på grunn av knusing eller forurensning-Tapping av hydrocele, spermatocele og ledd -Tapping av pleuravæske eller ascites-Avansert behandling av legg-, fot- og trykksår (kronisk syke med redusert tilhelningsevne)-Fjerning, men ikke samtidig innsetting av p-stav 219,- E2 rep 70%
106a Gipsing og bandasjering.-Zinklimbandasje-Bandasjering av fractura claviculae. Reponering av kjeveluksasjon -Immobilisering av frakturer uten dislokasjon som f.eks. fissura radii/ tibiae/ antebrachii hos barn-Midlertidig bandasjering av luksasjoner og brudd i store ledd og knokler -Reponering av luksert skulder eller albue -Skifting av gåbandasjer -Skifting av små gipsbandasjer på underarm og hånd, og på ekstremiteter hos barn 132,- E2 Rep 70%
106b Behandling av frakturer som krever reponering i anestesi og evt. røntgenkontroll før og etter, som f.eks. fract. radii typica 300,- E2 Rep
107c Intraarteriell/intrakavernøs injeksjon av medikamenter 125,- E2 rep 50%
108a Diagnostisk ultralyd hos allmennlege for påvisning og kvantitering av resturin. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv. 140,- E2 0
108b Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved leieusikkerhet ved termin. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv. 140,- E2 0
108c Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved blødning i 1. trimester. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv. 140,- E2 0
108d Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved vurdering av perifere kar ved mistanke om blodpropp i ekstremiteter. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv. 140,- E2 0
108e Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved mistanke om sykdom i galleblære eller hovedpulsåre. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv. 140,- E2 0
108f Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved vurdering av hudnære sykelige prosesser (abscesser, cyster mv). Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv. 140,- E2 0
109a Første gangs utfylling av Noklus-diabetesskjema og innsending av opplysninger til Diabetesregister for voksne. Taksten kan benyttes én gang per pasient. 200,- E2 0
109b Andre og senere gangs utfylling av Noklus-diabetesskjema og innsending av opplysninger til Diabetesregister for voksne. Taksten kan benyttes inntil én gang per kalenderår. 110,- E2 0
110 Individuell prevensjonsveiledning. Det forutsettes at legen orienterer om de forskjellige metoder man har til rådighet, slik at pasienten kan få anledning til å velge den metode som er mest akseptabel i det enkelte tilfellet. Videre forutsettes det at pasienten gis den nødvendige legeundersøkelse og instruksjon vedrørende den aktuelle metode.Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b 140,- E2 0
111 Kryokirurgi. Takst 10c kan kreves én gang selv om taksten repeteres 96,- E2 8

Gastroenterologi

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
112a Gastroskopi 900,- E2 0
112b Tillegg for biopsi 50,- E2 rep 5
114a Sigmoidoskopi (til colon descendens) Ugyldig takstkombinasjon: 115a 850,- E2 0
114c Tillegg for biopsi 50,- E2 rep 5
115a Koloskopi (til ileum) Ugyldig takstkombinasjon: 114a 2700,- E2 0
115b Tillegg for biopsi 50,- E2 rep 10
115c Preoperativ fargemerking (tagging) av colonpatologi egnet for kirurgi 500,- E2 0
116 Polyppektomi med slynge/blokking av striktur 225,- E2 rep
120 Absorpsjonsundersøkelse og pusteprøve med isotop 225,- E2 0
121a Karbohydratbelastning Ugyldig takstkombinasjon: 708a 150,- E2 0

Indremedisin

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
124 Bruk av anerkjente skjemaer for kartlegging av sykdomsaktivitet ved behandling og oppfølgning av inflammatoriske revmatiske sykdommer og/eller autoimmune hudsykdommer. Taksten kan også anvendes av spesialister i hudsykdommer, og spesialister i nevrologi. 150,- E2 1
125a Ultralydundersøkelse med ekstern probe. Kapilaroskopi ved revmatisk sykdom. Kan også brukes av spesialister i nevrologi til transkraniell doppler. Ugyldig takstkombinasjon: 125b 200,- E2 Rep2
125b Ultralydveiledet injeksjon i-ledd, slimposer eller seneskjeder ved inflammatorisk leddsykdom. Kan kreves av spesialister i revmatologi og fysikalsk medisin. -epiduralrom og nerver ved smertebehandling. Kan kreves av spesialister i anestsiologi. Ugyldig takstkombinasjon: 125a, 149 og 155 350,- E2 0
126 Intravenøs behandling med cytostatika/ sykdomsmodifiserende legemidler gitt av, eller under oppsyn av, spesialist i onkologi eller revmatologi. Bruk av taksten forutsetter at behandlingen igangsettes etter avtale med sykehuset. 600,- E2 0
127a Beinmargspunksjon, taking av prøve og utstryking 200,- E2 0
127b Farging av preparat 20,- E2 0
127c Bedømmelse av preparat Ugyldig takstkombinasjon: 127d 90,- E2 0
127d Bedømmelse av preparat og vurdering av jernfarging Ugyldig takstkombinasjon: 127c 100,- E2 0
128a Trykkmåling med doppler ved perifer karlidelse 110,- E2 0
128c Oscillometri eller transkutan SAO2-måling ved perifere karlidelser eller lungesykdommerTaksten kan også brukes av anestesileger, kirurger, hudleger og pediatere 90,- E2 0
129a Arbeids-EKG med gradert belastning ved sykkelergometer/ tredemølle inkl. taking og tyding av EKG Ugyldig takstkombinasjon: 707 480,- E2 0
129c Ambulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr m.v. Ugyldig takstkombinasjon: 129g 372,- E2  
129f Ambulant kontinuerlig 24 timers registrering av blodtrykk. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr m.v. 372,- E2 0
129g Ambulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium Ugyldig takstkombinasjon: 129c, 707 250,- E2 0
129h Pacemakerkontroll 250,- E2 0
129i Fullstendig ekkokardiografisk undersøkelse og samtidig dopplerundersøkelse med måling av blodstrømshastighet i hjertet og store kar. Bruk av taksten krever godkjenning av sentralstyret. Gjelder ikke for leger som har fått spesialistgodkjenning i hjertesykdommer etter 1. september 1994. 800,- E2 0

Kirurgi

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
130g Tapping av hydrocele/spermatocele med samtidig sklerosering 250,- E2 0
134a Reseksjon av hammertå 4 000,- E2 Rep
134b Avmeisling av eksostose ved hallux valgus o.l. 325,- E2 Rep
134e Fjerning av osteosyntesemateriell 4 000,- E2 Rep
134f Fasciotomi, tenotomi 325,- E2 Rep
137e Sene-/ligament-/kapselsutur 325,- E2 Rep
138 Operasjon av residiv ved inngrodd negl 1 250,- E2 Rep
139a Uretrocystoskopi 900,- E2 0
139b Tillegg ved biopsitaking og brenning 200,- E2 0
139c Fluoroscens-cystoskopi. Utredning med henblikk på blærekreft, og oppfølging av pasienter behandlet for sykdommen. Prosedyren kan inkludere Botoxbehandling mot hyperaktiv blære. Utredning/oppfølging utføres etter avtale med sykehus. 3 000,- E2 0
140a Fjerning av ganglion/bursa 2 200,- E2 0
140b Artrodese 2 200,- E2 0
140c Operasjon av Dupuytrens kontraktur 2 200,- E2 rep 50%
140d Operasjon av hallux valgus 2 200,- E2 0
140e Brokkoperasjon 2 200,- E2 0
140f Operasjon av hidrosadenitt 2 200,- E2 0
140g Osteotomi 2 200,- E2 0
140h Operasjon av sacralcyste 2 200,- E2 0
140i Operasjon for entrapment av nerve 2 200,- E2 0
140j Operasjon for tennisalbue/epicondylitt 2 200,- E2 0
140k Spalting av senekanaler og seneskjeder 4 200,- E2 0
140l Hemoroideoperasjon (tilsv. a.m. Milligan) Ugyldig takstkombinasjon: 103 2 200,- E2 0
141a Enkel cystometri/uroflowmetri 260,- E2 0
141c Kombinert registrering av trykk og flow i nedre urinveier 650,- E2 0
141d Ultralydundersøkelse med rektal probe 230,- E2 0
142c Dilatasjon av anus/instrumentell sfinkterotomi i adekvat analgesi 325,- E2 0
143a Plastikkirurgiske korreksjoner med lappeplastikk eller hudtransplantasjon 450,- E2 Rep
143c Dobbeltsidig vasektomi for steriliseringPasientbetaling kr. 1200,-. Trygden refunderer ikke utgiftene. Ugyldig takstkombinasjon: alle   E2 0
143e Fjerning av dyptliggende tumor, f.eks. tumor mammae, lipom, lymfeknute, ondartede svulster og tumores/lesjoner i ansikt 680,- E2 Rep
143f Fjerning av nevrinom 450,- E2 Rep
143g Fimoseoperasjon og forhudsplastikk ved forhudsykdommer 2 500,- E2 0
145b Variceoperasjon 850,- E2 Rep
148 Nødvendig kollegial assistanse utført av lege ved operasjoner per time 325,-   Rep

Anestesiologi inkludert lokalbedøvelse


Typeinndeling:

OVA: Overflateanestesi ved inndrypping, spray, pensling, installasjon o.a.

F.eks: conjuntiva, cornea, tåreveier, trommehinne, nese, svelg.

INA: Infiltrasjon (injeksjon), f.eks. hud og slimhinne før biopsi, kirurgi.

Før inngrep i øre, svelg, tåresekk. I frakturhematom, senefester, bursae, seneskjeder.

ANA: Andre anestesi- og analgesiformer som regional intravenøs anestesi. Kryoterapi i smertebehandling.

BLA: Blokk- (lednings-)anestesi. F.eks perifere av nerver (også interkostalnerver), pleksus, ganglier, ev. paracervikal blokk.

BLS: Sentrale blokk, epidural, spinal.

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
149a Lokalbedøvelse og triggerpunktanestesi Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149b, 149h og 155 30,- E2 rep 50%
149b OVA i urethra ved skopi eller terapeutisk blokking Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149a,149g, 149h og 155 50,- E2 0
149g BLA av penis, funikkel, 1 ekstremitetsnerve og ved intracelære inngrep. Paracervikalblokk. Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149b, 149h og 155 100,- E2 0
149h BLA som omfatter ekstremiteter t.o.m. håndledd/ankel, ev. pleksus Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149a, 149b, og 155 175, - E2 0
150 Tillegg til konsultasjon hos anestesilege tilknyttet multidisiplinær smerteklinikk. Regionalt helseforetak må ha godkjent klinikken for bruk av taksten, basert på dokumentasjon av flerfaglighet og internasjonale retningslinjer (IASP). Ugyldig takstkombinasjon: 4e 120,- E2 0
151a Narkose/sedasjon med intravenøse narkosemidler inntil 30 min. For nødvendige forundersøkelser kan takst 3 og ev. takst 4b benyttes. Ved tannbehandling gjelder takstene for anestesi kun når behandlingen godtgjøres av trygden. Taksten gjelder for spesialist i anestesiologi. 600,- E2 0
151b Tillegg for tidsbruk per påbegynt 15 min. utover 30 min. ved narkose/sedasjon og spinal/epiduralanestesi. Ved tannbehandling gjelder takstene for anestesi kun når behandlingen godtgjøres av trygden. Taksten gjelder for spesialist i anestesiologi. 250,- E2 Rep
151c Legetilsyn ved farmakologisk uttesting av medikament ved smertebehandling 150,- E2 0
152 Bruk av elektronisk overvåkningsutstyr i forbindelse med intervensjonell smertebehandling. 300,- E2 0
153b BLS (epidural og spinal). Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi. 455,- E2 0
153d Sympatikusblokader, intravenøs, stellatum osv. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi 355,- E2 0
153e ANA, regional, intravenøs, interpleural. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi 455,- E2 0
154a Diagnostisk og terapeutisk blokk av perifere nerver. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi. Taksten kan ikke benyttes ved radiofrekvensbehandling. 100,- E2 Rep 50% x9
154b Instruksjon av TNS, første 3 ganger 300,- E2 0
155 Annen injeksjon av lokalanestesi. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi, nevrologi, reumatologi og fysikalsk medisin. Ugyldig takstkombinasjon: 149 50,- E2 rep 1
156 Vurdering og oppfølging av opioidbehandling ved smertebehandlig. Det forutsettes nært samarbeid med fastlege. 200,- E2 0
157 Pulset radiofrekvensbehandling ved smertebehandling. 455,- E2 0

Allergologi

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
176 Epikutane allergiprøver (lappeprøver) per serie à 10 prøver. Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt. 159,- E2 rep 5
177a Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver med 1-10 ekstrakter). Taksten -inkluderer utgifter til allergenekstrakt. Ugyldig takstkombinasjon: 177c 120,- E2 0
177c Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver med 11-20 ekstrakter). Taksten -inkluderer utgifter til allergenekstrakt. Ugyldig takstkombinasjon: 177a 350,- E2 0
177d Hyposensibiliserende behandling ved allergi. Taksten kan benyttes av spesialist i indremedisin, pediatri, øre-nese-halssykdommer, hudsykdommer og lungesykdommer. Taksten kan repeteres en gang ved mer enn ett allergenekstrakt. 140,- E2 1
177k Kostholdsprovokasjon hos barnelege ved mistanke om matallergi. 550,- E2 0

Gynekologi og fødselshjelp

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
205a Utredning av urininkontinens. Taksten kan også benyttes av urolog. 130,- E2 0
205b Behandling og instruksjon i behandling av urininkontinens med elektrostimulering 90,- E2 0
207a Hysteroskopi 2 500,- E2 0
207b Biopsi ved hysteroskopis 100,- E2 rep2
207c Fjernelse av polypp i livmorhule ved hysteroskopi 300,- E2 0
208 Kolposkopi 60,- E2 0
209 Gynekologisk kryokirurgi eller koagulatorbehandling 370,- E2 0
210 Operativ behandling av cervixdysplasier, laserbehandling og behandling med thermoslynge. 1 600,- E2 0
211a Gynekologisk ultralydundersøkelse av gravide og undersøkelse med abdominalprobe ved mistenkt svangerskapspatologi og ved gynekologisk problemstilling. Taksten refunderes for inntil 1 ultralydundersøkelse under svangerskap. Ytterligere undersøkelser refunderes hvis medisinsk indisert. 90,- E2 0
211b Ultralydundersøkelse av gravide og ultralydundersøkelse med biofysisk profil ved mistenkt vekstretardasjon (vektestimering, vurdering av fostervannsmengde og respirasjonsbevegelser). Taksten refunderes inntil 2 ganger under svangerskap. Ytterligere undersøkelser refunderes hvis medisinsk indisert. Taksten kan repeteres 1 gang ved flerlingeundersøkelse. 297,- E2 rep 1
211c Ultralydundersøkelse med vaginal probe. 229,- E2 0
211d Kartlegging av livmorhule med væskesonografi 440,- E2 0
211e Dopplerundersøkelse av høyrisikogravide. Taksten kan repeteres 1 gang ved flerlingeundersøkelse. Taksten kan kombineres med 211b 110,- E2 rep 1
212a Cervikal abrasio med portiobiopsi og corpus abratio 400,- E2 0
212b Perineoplastikk 900,- E2 0
213 Behandling av spontan abort 347,- E2 0
214a Innsetting og skifting av spiral og prevensjonsstav i huden Ugyldig takstkombinasjon: 214b 160,- E2 0
214b Tilpassing/vedlikehold av pessar og østrogenring Ugyldig takstkombinasjon: 214a 150,- E2 0
214c Endometriebiopsi/cytologisk prøvetaking fra uterinhulen. Taksten kan ikke kreves ved cervix cytologi 215,- E2 0
215 Særlig tidkrevende arbeid ved: - steriliseringssaker- abortsaker og henvisning til amniocentese (tillegg for konsultasjoner når slike har funnet sted) Ugyldig takstkombinasjon: 2c 220,- E2 0
216 CTG – registrering i svangerskap "Non-stress-test" 200,- E2, E6 0
217a Første gangs fullstendig undersøkelse og veiledning av gravide samt utfylling av godkjent svangerskapsjournal Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217b, 217c 160,- E2 0
217b Tillegg for senere graviditetskontroll (kan benyttes inntil 5 ganger i svangerskapet, og skal avmerkes på legeregningene med romertall I til V) Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217a 90,- E2 0
217c Graviditetskontroll utført av jordmor.Taksten utløses når jordmor foretar 2. gangs eller senere graviditetskontroll i samarbeid med lege, men uten samtidig legekonsultasjon. Det er en forutsetning at jordmoren er ansatt hos den legen som utløser taksten, og at HELFO gis særskilt melding om ansettelsesforholdet. Taksten kan kombineres med 217b. Ved samtidig konsultasjon hos lege kan 217c ikke benyttes. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 217a 125,- E2 0
217d Tillegg ved undersøkelse av høyrisikosvangerskap 300,- E2 0
218 Utredning av infertilitet eller endokrinologiske forstyrrelserTaksten kan benyttes av spesialist i gynekologi, indremedisin og urologi 300,- E2 0

Hud og veneriske sykdommer

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
250 Undersøkelse av føflekker og andre pigmenterte hudforandringer med dermatoskop (taksten kan bare benyttes av spesialist i hudsykdommer, øre-nese-hals, kirurgi og plastikkirurgi) 130,- E2 0
251 Fotodynamisk behandling (PDT) av basalcellekarsinom (BCC) og aktinsk keratose (AK). Ved AK bare for pasienter med minst 10 lesjoner eller med nedsatt immunforsvar. Taksten inkluderer utgifter til medikament og materiell 1570,- E2 0
252 Behandling med dermojet intrakutan injeksjon, per injeksjon 14,- E2 rep
253 Undersøkelse av:- hud- hår- urin (fluorescens) 20,- E2 0
254 PUVA og UV-B-behandling, per felt 100,- E2, E9 rep
255a PUVA, UV-A og UV-B helkroppsbehandling Ugyldig takstkombinasjon: 255b 104,- E2, E9 0
255b Kombinasjonsbehandling ved bruk av både UVA- og UVB lys. Ugyldig takstkombinasjon: 255a 104,- E2, E9 0
256a Lokalbad 50,- E2, E9 0
256b Helkroppsbad 70,- E2 ,E9 0
256c Påsmøring av medikament på inntil 25 % kroppsflate 50,- E2,E9 0
256d Hodebunnsbehandling inkl. innsmøring og vask/påsmøring av medikament, inntil 25 % av kroppsflate 70,- E2, E9 0
257 Fotodokumentasjon av atypiske nevi og premaligne lidelser, inkludert andre alvorlige lidelser i hud og slimhinner. Kan benyttes av hudleger en gang per kalenderår. Taksten kan også brukes av spesialister i ØNH. 80,- E2, E9 0

Merknad E9

Når behandling gis annet sted enn på dermatologens faste kontor, forutsettes det at dermatologen har såvel full kontroll som det fulle ansvar både over utstyr og for behandling. I den tiden dermatologen ikke er tilstede må behandlingen overvåkes av fagutdannet personell som har nødvendig kjennskap til lysbehandling. Dermatologen må ha jevnlig tilsyn med behandlingsstedet. Takst 254, 255 og 256 kan bare brukes av dermatologer. For spesialister utdannet før 1991 kreves særskilt godkjenning fra sentralstyret for bruk av takstene 254 og 255.

Øre-nese-halssykdommer

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
301a Vestibularisundersøkelser/undersøkelse av likevektssansen inklusiv kalorisk prøve 120,- E2 0
301b Vestibularisundersøkelser/taking v/video-nystagmografi 120,- E2 0
301c Vestibularisundersøkelser/tyding v/ video-nystagmografi 100,- E2 0
301d Video-nystagmo-okulografi 270,- E2 0
302 Tilpassing av tinnitusmaskerer inkl. veiledning av pasienten.Det forutsettes at legen selv utfører arbeidet. 170,- E2 0
303 Avstøpning av øregang 71,- E2 50%
306 Punksjon av antrum 150,- E2 50%
307 Mindre, kirurgiske prosedyrer i nesen. F.eks. radiofrekvens, conchareduksjoner, fjerning av små polypper uten samtidig bihuleinngrep, diagnostiske inngrep med biopsier fra nesecavitet. 900,- E2 50%
310 Epistaxis, behandling av pågående blødning med bakre tamponade 200,- E2 0
311a Endoskopisk undersøkelse av nese/bihuler og hypopharynx/larynx. Tillegg av 50 % hvis begge undersøkelser gjøres samtidig. Ugyldig takstkombinasjon: 311c 184,- E2 50%
311c Stroboskopi Ugyldig takstkombinasjon: 311a 400,- E2 0
313 Undersøkelse av nesens bihuler med ultralyd 68,- E2 50%
314 Antroskopi 300,- E2 50%
317b Paracentese med ventilasjonsrør 500,- E2 50%
318a Trommehinneprotese, ett øre 180,- E2 1
318b Omfattende rensing av radikalhulen, ett øre 120,- E2 1
319 0 E2 2 300 Taksten inkluderer tyding, teknisk assistanse og bruk av utstyr mv. Apnoeregistrering under søvn med min. 6 parametere:  Varighet av registreringAntall apnoer og antall hypopnoer med utregning av AH indeks (AHI) og med fordeling på sentrale og obstruktive episoderOksygen desaturasjonsindeks (ODI) Gjennomsnittlig O2 metning og minimum O2 verdiPuls gjennomsnitt og maksimalverdiLeie og varighet av de forskjellige posisjoner      

Hørselsmåling

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
321 Toneaudiometri med luft- og beinledning 91,- E2 0
322 Toneaudiometri med luftledning 40,- E2 0
323 Taleaudiometri med tre-tall-prøve og enstavelsesord 105,- E2 0
324a Utprøving og tilpassing av høreapparat Ugyldig takstkombinasjon: 324b 350,- E2 0
324b Utprøving og tilpassing av mer enn ett høreapparat Ugyldig takstkombinasjon: 324a 430,- E2 0
324c Instruksjon i bruk av høreapparat Ugyldig takstkombinasjon: 324e 235,- E2 0
324d Bestemmelse av nytten av høreapparat ved taleaudiometri i fritt felt, kvantitativt med tallprøven, kvalitativt med enstavelse-D.B.-ordlister 130,- E2 0
324e Oppfølgende kontroll og ytterligere instruksjon i bruken/eventuell justering av høreapparat. Ugyldig takstkombinasjon:324c 175,- E2 0
325 Undersøkelse av ett eller begge ører for:- recruitment- diplakusi; terskelvandring- impedanseendring- tympanometri- bekesyaudiometri Taksten kan repeteres dersom flere typer undersøkelser foretas 82,- E2 rep 50%
326a Uformelle prøver og lekeaudiometri på barn 160,- E2 0
326b Uformelle prøver på barn (screeningaudiometri refunderes ikke av trygden) 61,- E2 0
328a Elektrisk reponsaudiometri ERA/lydtrykksmåling in situ/otoakustiske emisjoner 123,- E2 0

Øyesykdommer

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
400 Undersøkelse og behandling hos øyelege Ugyldig takstkombinasjon: K01a, b, c, d og e 155,- E2 0
402 Tonometri hos allmennlege Ugyldig takstkombinasjon: 400 120,- E2 0
403a Schirmers prøve 60,- E2 0
403b Sondering av nedre tåreveier fra tåresekk mot nesebein 350,- E2 0
404a Fotografering av fremre avsnitt og registrering av hornhinnetopografi 54,- E2 1
404b Fotografering eller digital registrering (SLO) av bakre avsnitt Ugyldig takstkombinasjon: 412 86,- E2 50%
404c Tillegg for angiografisk undersøkelse av øyebunn med intravenøs kontrast 800,- E2 1
405a Ultralyd/Pachymetri (én gang per pasient)/Blood flow/Elektroretinografi 50,- E2 50%
405b Tillegg for autoperimetri/Goldmann 125,- E2 50%
406a Fjerning av chalazion 500,- E2 50%
406b Enkel kirurgi på øyelokk 600,- E2 50%
407 Laseroperasjon. Gjelder ikke refraksjonsanomalier. 915,- E2 50%
408a Merarbeid ved undersøkelse av barn under 7 år 265,- E2 0
408b Merarbeid ved undersøkelse av barn med lesevansker 246,- E2 0
408c Merarbeid ved undersøkelse av utviklingshemmede 246,- E2 0
409 Tillegg for bruk av kontaktglass 40,- E2 50%
410 Undersøkelse ved ortoptist ansatt hos øyelege 470,- E2 0
411 Tilpassing av svaksyntoptikk/medisinske linser 100,- E2 0
412 OCT (Optical Coherence Tomography) av bakre avsnitt Ugyldig takstkombinasjon: 404b 203,- E2 50%

Lungesykdommer

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
501 Inhalasjonsbehandling med bronkolytika tilført kontinuerlig med nebulisator (minst 5 minutter) Ugyldig takstkombinasjon: 507b, 507d 80,-   50%
502a Dynamisk spirometri (flow-volume-curve). Ugyldig takstkombinasjon: : 506, 507c, 507d 232,-   0
502b Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan repeteres én gang ved bruk av ulike bronkolytika. Taksten kan også brukes av spesialist i pediatri og øre-nese-hals. Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506, 507c, 507d 290,-   1
506 Bestemmelse av maksimal ekspiratorisk strømningshastighet PEF på barn under 7 år Ugyldig takstkombinasjon: 507 28, -   0
507c Dynamisk spirometri (flow-volume-curve). Taksten kan kun anvendes av allmennleger. Ugyldig takstkombinasjon: 506. 200,-   0
507d Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan kun anvendes av allmennleger. Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506 250,-   0
508 Bestemmelse av statisk lungevolum ved hjelp av body-box. Taksten kan benyttes av pediater 400,-   0
509 Bestemmelse av lungenes “CO transfer factor”. Taksten kan benyttes av pediater. 265,-   0
510a Full kardiopulmonal belastningstest med måling av VO2maks, ventilasjon, sirkulasjon, gassutveksling og kontinuerlig EKG. Ugyldig takstkombinasjon: 510e og 707 500,-   0
510b Provokasjonsundersøkelse av luftveiene etter standardisert opplegg. Taksten kan benyttes av pediater. Ugyldig takstkombinasjon: 510f 300,-   0
510c Bestemmelse av anstrengelsesutløst luftveisobstruksjon 200,-   0
510d Bestemmelse av langvarig reversibilitetstest med PEF-registrering på eget skjema 200,-   0
510e Vurdering av ventilasjon eller oksygenmetning som gangtest/utholdenhetstest. Taksten kan benyttes av pediater 300,-   0
510f Bestemmelse av NO i ekspirasjonsluften. Taksten kan benyttes av pediater. Ugyldig takstkombinasjon: 510b 200,-    

Nervesykdommer og sinnslidelser

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
600 Full nevrologisk/reumatologisk undersøkelse, herunder samtale med pasienten. Taksten kan benyttes ved konsultasjon hos nevrolog, reumatolog, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering eller pediater . Ugyldig takstkombinasjon: 605 600,-   0
601 Utredning av omfattende og alvorlig sykdom i sentralnervesystemet. Innbefatter omfattende tester, senere gjennomgang av prøvesvar, innhenting av komparentopplysninger m.v . Kan kun benyttes en gang per pasient for samme sykdom/lidelse. Taksten kan kun benyttes av nevrolog. 400,-   0
605 Nevrologisk undersøkelse ved nevrokirurg, spesialist i ortopedisk kirurgi, øre-nese-hals-lege eller anestesiolog. Ugyldig takstkombinasjon: 600 230,-   0
612a Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med pårørende/foresatt til pasient med psykiatrisk eller nevrologisk sykdom, kronisk alvorlig sykdom, terminal sykdom eller rusmiddelproblem eller pårørende/foresatt til barn med psykisk utviklingshemming. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat. Taksten kan kun benyttes ved alvorlig sykdom som for eksempel:langt fremskreden hjertesviktlangt fremskreden lungesykdominvalidiserende nevrologiske lidelser (som f.eks. langt fremskreden multippel sklerose eller muskeldystrofi, ikke f.eks. isjias)dårlig regulert diabetes og/eller diabetes med alvorlige senkomplikasjoneraktiv kreftsykdomslag med betydelig sekvelealvorlige infeksjonssykdommer (f.eks. HIV-infeksjon)skader med alvorlige følgetilstander Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 2c, 3b, 11c, 12c, 612b, 651 200,-   0
612b Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med foreldre/foresatte ved pediatriske (yngre enn 18 år) problemstillinger knyttet til skoleproblemer mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, atopiske sykdommer, sykelig overvekt og anoreksi. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat. Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 2c, 3b, 11c, 12c, 612a, 651 200,-   0
615 Samtaleterapi ved allmennlege med minst 15 minutters varighet med pasienter med psykiske lidelser. Samtalen må avvike fra en vanlig samtale om medisinske problemstillinger, og være av terapeutisk karakter. Ugyldig takstkombinasjon: 1b, 3bd, 11c, 12cd, 600, 605, 621, 622,623, 624 170,-   0
616 Særlig tidkrevende arbeid ved henvisning til eller innleggelse i kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD), psykiatriske og barnepsykiatriske institusjoner, behandlingshjem, opptreningsinstitusjoner, smerteklinikk, i kursted for alkoholikere eller spesialklinikk for narkomane og psykisk utviklingshemmede (tillegg for konsultasjoner når sådanne har funnet sted) 253,-   0
617 Bruk av anerkjent skjema for kartlegging av psykiatrisk sykdom og/eller nevrologisk sykdom, ved mistanke om alkoholmisbruk, for eksempel Alcohole Use Disorders Identification (WHO) og ved kroniske hodepinetilstander. 60,-   1
618 Overvåket urinprøvetaking av pasient i Legemiddel Assistert Rehabilitering (LAR) 150,-   0

Takst Tekst Hon Ref Eg.an Merk Rep
621a Psykoterapi, minst 1/2 time Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12,615, 621b, 621c, 621d 450,- 99,- 351,- B2, B3, E5, E6 0
621b Psykoterapi, minst 1 time Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12,615, 621a, 621c, 621d 595,- 244,- 351,- B2, B3, E5, E6 0
621c Psykoterapi minst 1 1/2 time Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3,11, 12,615, 621a, 621b, 621d 880,- 356,- 524,- B2, B3, E5, E6 0
621d Psykoterapi minst 2 timer Ugyldig takstkombinasjon:1, 2, 3, 11, 12,615, 621a, 621b, 621c 1172,- 470,- 702,- B2, B3, E5, E6 0

Merknad E 5

Det ytes refusjon etter honorartakstene for behandling av barn under 18 år.

Takst 621a og b kan benyttes ved terapeutisk arbeid per telefon under pågående behandlingsopplegg.

Takst 622b kan kreves en gang per dag for samme pasient for samme sykdom/diagnose/henvisning.

Takst Tekst Hon Ref Egen Merk Rep
622a Gruppeterapi per gang (det godtgjøres for behandling av inntil 8 personer) Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 623, 624 800,- 800,-   B2, B3, E5, E6 0
622b Tillegg per person. Repetisjonen gjelder per person, ikke per time. (Det godtgjøres for behandling av inntil 8 personer). Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3,7, 11, 12,615, 623, 624 351,-   351,- B2, B3, E5, E6 0
623a Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1/2 time Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 621, 622, 623b, c, d 381,- 30,- 351,- B2, B3, E5, E6, E7 0
623b Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1 time Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12,615, 621, 622, 623a, c, d 571,- 220,- 351,- B2, B3, E5, E6, E7 0
623c Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1 1/2 time Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12,615, 621, 622, 623a, b, d 844,- 320,- 524,- B2, B3, E5, E6, E7 0
623d Psykoterapeutisk familiearbeid minst 2 timer Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12,615, 621, 622, 623a, b, c 1126,- 424,- 702,- B2, B3, E5, E6, E7  

Merknad E 6

Taksten inkluderer for- og etterarbeid, og er forbeholdt spesialister i psykiatri eller barnepsykiatri. Trygden yter godtgjørelse etter taksten også for behandling gitt av leger under psykiatrisk og barnepsykiatrisk spesialutdanning ved institusjon som teller i hovedutdanningen og under supervisjon og attestasjon av overordnet spesialist.

Merknad E 7

Taksten kan også kreves når kun foresatte er tilstede og formålet med kontakten er klart terapeutisk for behandlingen av barnet.

Takst Tekst Hon Ref Egen Merk Rep
624a Tillegg for medisinsk vurdering hos spesialist i psykiatri eller barnepsykiatri i forbindelse med psykoterapeutisk arbeid, per gang (for 1/2 time) Ugyldig takstkombinasjon: 622a, 622b, 624b 105,- 105,- 0,- E6 0
624b Tillegg for medisinsk vurdering hos spesialist i psykiatri eller barnepsykiatri i forbindelse med psykoterapeutisk arbeid, per gang (for behandling ut over 1/2 time) Ugyldig takstkombinasjon:615,622a, 622b, 624a 210,- 210,- 0,- E6 0
625a Grundig personlighetsvurdering av ny pasient hos spesialist i psykiatri 1800,- 1800,- 0,- E6 0
625b Senere personlighetsvurdering hos spesialist i psykiatri.Taksten kan benyttes inntil 2 ganger per kalenderår dersom det anses medisinsk nødvendig. 710,- 710,- 0,- E6 0
626 Tillegg for psykoterapi med barn under 18 år 170,- 170,- 0,- E6 0

Pediatri

Takst Tekst Hon Ref Egen Merk Rep
651a Nødvendig samtale med foreldre/foresatte ved pediatriske problemstillinger: Skoleproblemer, mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, hodepine, magesmerter, epilepsi, cerebral parese, mental retardasjon, atopiske sykdommer, psoriasis, vekstforstyrrelser (for første halvtime).Taksten kan benyttes av spesialist i barnesykdommer og barnepsykiatri ved behandling av barn under 18 år. Taksten kan benyttes av spesialist i hud- og veneriske sykdommer ved behandling av barn under 18 år med atopiske lidelser Ugyldig takstkombinasjon: 3b,612 360,- 360,-     0
651b Nødvendig samtale med foreldre/foresatte ved pediatriske problemstillinger: Skoleproblemer, mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/encoprese, hodepine, magesmerter, epilepsi, cerebral parese, mental retardasjon, atopiske sykdommer, psoriasis, vekstforstyrrelser (for senere påbegynt halvtime). Taksten kan benyttes av spesialist i barnesykdommer eller barnepsykiatri ved behandling av barn under 18 år. Taksten kan benyttes av spesialist i hud- og veneriske sykdommer ved behandling av barn under 18 år med atopiske lidelser. Ugyldig takstkombinasjon: 3b, 612 350,- 350,-     Rep
652 Supplement til samtaleterapi i behandling ved diagnoser som enurese, encoprese, hodepine, magesmerter og irritabel tarm, der andre tiltak ikke har gitt ønsket effekt. Bruk av taksten krever godkjent hypnosekurs. 320,- 320,-     0

Utviklingshemming mv.

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
660 Merarbeid ved årlig, fullstendig undersøkelse av utviklingshemmede, demente og pasienter med kroniske psykoser som behandles med psykofarmika med behov for tverrfaglig oppfølging. Undersøkelsen skal omfatte forhold av sosial, kognitiv og sansemessig karakter. Taksten kan brukes inntil én gang per kalenderår. 450,-   0

F. Laboratorieundersøkelser og prøver

Merknad F0

Taksten kan benyttes av privatpraktiserende lege som gjør slik undersøkelse/prøve på egne pasienter.

Alminnelige undersøkelser
Takst Tekst Hon Ref Egen Merk Rep
701a Taking av prøver til laboratorieundersøkelse på legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium. (Gjelder kun prøver som refunderes av trygden) Ugyldig takstkombinasjon: 1e 55,- 0,- 55,- F0, F1 0
701c Innsending av prøver, utover den første sendeprøven som omfattes av takst 701a 21,- 21,- 0,- F0, F1 rep.
701d Innsending av positiv, inkubert urinprøve 12,- 12,- 0,- F0, F1 0

Merknad F1

Takstene 701a og c inkluderer utgifter til porto, forskriftsmessig prøveglass og emballasje. Takst 701c kan bare benyttes i kombinasjon med takst 701a, men den kan ikke repeteres når flere prøver av samme materiale samtidig sendes til samme laboratorium. Takst 701a kan kombineres med alle 700-takstene.

Merknad F2

Bruk av taksten forutsetter at analysen utføres på legekontor, legevakt eller i sykebesøk.

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
703 Inkubering av objektglassagar (inkl. prøveglass). 15,- F0, F2 0
704j Blod i fæces. 35,- F0, F2 0
704k Trichomonas vaginalis i sekret og “clue cells”. 40,- F0, F2 0
705a Blod i fæces (prøve foretatt hjemme med utlevert impregnert materiell. Minst 3 prøver fra forskjellige dager) 45,- F0, F2 0
705g Manuell fremstilling og farging av blodutstryk. Oversiktsmikroskopi av blod i farget preparat eller manuell differensialtelling. Ugyldig takstkombinasjon: 706f 50,- F0, F2 0
705h Prøvetaking til chlamydiaundersøkelse 16,- F0 0
705i Skabbmidd eller sopp 20,- F0 0
705j Mikroskopisk undersøkelse av tørket/fiksert og farget preparat med spesifikk fargemetode, både mikrober og eosinofili 20,- F0, F2 0
705k Immunologisk CRP-test 42,- F0, F2 0
705l Prøvetaking til direkte immunfluorescens for Herpes 10,- F0 0
706f Hematologisk analyse med celleteller (trombocyttmåling, differensialtelling og MCV) 63,- F0,F2 0
706h Immunologisk graviditetstest/HCG-test 31,- F0, F2 0
706j Immunologisk test for blod fra nedre del av tarmen 28,- F0, F2 0
706k Immunologisk test for bakterieantigen (streptokokker) 37,- F0, F2 0
706l Immunologisk test for virusantigen (mononukleose) 51,- F0, F2 0
707 Taking og tyding av EKG 120,- F0, F2 0
708a Glukose tørrkjemisk analyse (reflektometrisk/fotometrisk avlesing Ugyldig takstkombinasjon: 121a 21,- F0, F2 0
708b Analyse av ALAT og GT 27,- F0, F2 1
708c Totalkolesterol 21,- F0, F2 0
708d Analyse av kreatinin 27,- F0, F2 0
708e Analyse av kalium 27,- F0, F2 0
709 HbA1c (glykosylert hemoglobin) for bestemmelse av langtidsblodsukker 130,- F0, F2 0
710 Trombotest/INR-test 69,- F0, F2 0
711 Hurtigtest for påvisning av Helicobacter pylori-infeksjon 60,- F0, F2 0
712 Kvantitativ måling av mikroalbuminuri i urin (ikke semikvantitative målinger) 115,- F0, F2 0

Spesielle undersøkelser
Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
720 Taking og tyding av EEG 160,- F0 0
722 Neurografiundersøkelse og undersøkelse av senresponser og dekrementasjon. Elektromyografiundersøkelse (standard EMG, fibertetthet, singlefibre EMG,kvantitativ EMG, makro EMG 162,- F0 Rep
731a Grampreparat eller KOH-preparat som egen undersøkelse 7,- F0 Rep
734a Dyrking av blodkulturer, patogene tarmbakterier, anaerobe bakterier, mykobakterier, muggsopper, dermatofytter 37,- F0 Rep
741 Mikroskopisk sædanalyse ved fertilitetsutredningKan ikke benyttes ved kontroll etter sterilisering Ugyldig takstkombinasjon: 743b 205, - F0 0
743b Fremstilling og gransking av cytologiske preparater (unntatt cervikovaginalt utstryk), inntil 4 glassUgyldig takstkombinasjon: 741 113,- F0 Rep
744 Mikroskopi av leddvæske med fasekontrastmikroskopi 150,- F0 0

G. Radiologi

Merknad G1

Taksten kan benyttes av privatpraktiserende lege som gjør slik undersøkelse på egne pasienter. Det er en forutsetning at røntgenundersøkelsen skjer på legekontoret.

I tillegg til takstene 801–855 kan legen beregne en egenandel fra pasienten, jfr. takst 899.

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
  I. Overekstremiteter      
801 Finger 22,- G1 1
802 Hånd 34,- G1 1
803 Håndleddsregion 26,- G1 1
804 Underarm 34,- G1 1
805 Albue 26,- G1 1
806 Overarm 34,- G1 1
807 Skulder 34,- G1 1
  II. Underekstremiteter      
813 22,- G1 1
814 Fot 34,- G1 1
815 Ankel 36,- G1 1
816 Legg 31,- G1 1
817 Kne 31,- G1 1
818 Lår 44,- G1 1
  III. Hals og brystorganer      
851 Lunger med 1, 2 eller flere plan. 71,- G1 0
870 Måling av beinmineralinnhold med DXA. Taksten kan ikke benyttes ved screeningundersøkelse. Taksten kan kreves av spesialister i endokrinologi, nukleærmedisin, radiologi, revmatologi og andre med dokumentert spesialkunnskap innen fagområdet metabolske beinsykdommer. Taksten kan benyttes inntil 1 gang per år per pasient. 240,- G1 0
  IV. Egenandel      
899 Tillegg for undersøkelse (egenandel kr 250,-)   G1 0