logoNormaltariffen

Salærforskriften

Leger som gjør tjeneste som sakkyndige for domstoler og politiet honoreres ifølge salærforskriftene med kr. 1 121,- med virkning fra 1. januar 2022. Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet.

I tidsrommet 0800-1600 på hverdager (mandag til fredag) gis godtgjøring for reisetid og annet fravær. Til andre tider gis godtgjøring for reisetid. Det ytes ikke godtgjørelse for reisefravær under ½ time. Salæret for reisetid og annet fravær fastsettes til halvparten av salærsatsen.

Salærberettiget med fast lønn tilstås ikke fraværsgodtgjøring i arbeidstiden, med mindre vedkommende kan dokumentere trekk i lønn under fraværet fra sitt faste arbeidssted.

Utgifter som påløper i forbindelse med fravær, f.eks. utgifter til reise, opphold osv., skal ikke honoreres etter salærforskriften, men utbetales i henhold til satsene i statens reiseregulativ.

I stedet for ovennevnte timesatser har Justis- og beredskapsdepartementet fastsatt følgende stykkprissatser for medisinsk sakkyndig etter salærforskriften § 2 tredje ledd:

a.

For sakkyndig likundersøkelse i form av rettsmedisinsk obduksjon

Hverdager fra kl 0700-2000

kr 3 053,-

Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager

kr 5 344,-

b.

For sakkyndig likundersøkelse i form av likskue

Hverdager fra 0700-2000

kr 945,-

Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager

kr 1 661,-

c.

For uttak av blodprøve i farskapssaker per prøve

kr 297,-

d.

Blodprøveuttak foretatt av leger, off. godkjente sykepleiere eller bioingeniører av påvirkede motorvognførere

Hverdager fra kl 0700-2000

kr 575,-

Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager

kr 1 005,-

For leger som foretar klinisk test og blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere

Hverdager fra kl 0700-2000

kr 780,-

Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager

kr 1 750,-

e.

For sakkyndig undersøkelse i voldtektstilfeller/ved seksuelle overgrep

Hverdager fra kl 0700-2000

kr 2 800,-

Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager

kr 4 841,-

For leger som bare foretar klinisk test godtgjøres etter ordinær timesats etter reglene i salærforskriften.

Satsene for blodprøveuttak som er angitt under pkt. d gjelder både for enkle og utvidede prøver.