logoNormaltariffen

B. Konsultasjoner og sykebesøk

Konsultasjon

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

2ad

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 3, 4, 11med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 217c, 621, 622, 623, 624

175,-

15,-

160,-

B1, B2, B6

0

2ae

E-konsultasjon hos fastlege og på legevakt (dagtid). Hos fastlege kan taksten kun kombineres med:

H1, 2bd, 2cd, 2cdd, 2dd, 2hd, 2ld, 2p,7, 8, 100, 101, 102, 105, 109a, 109b, 10a, 10b, 10c, 10d, 110, 111, 121a, 128a, 129f, 129g, 177a, 177c, 215, 322, 501, 506, 507c, 507d, 510c, 510d, 612a, 612b, 615, 616, 617, 618, 701a, 701c, 701d, 703, 705a, 705g, 705h, 705k, 706f, 706h, 706l, 707, 708a, 708b, 708c, 708d, 708e, 709, 710, 711, 712. 

På legevakt kan taksten kun kombineres med 2cd, 2cdd, 2dd, 7, 8, 612a, 615, 616, 617.

175,-

15,-

160,-

B9, B1

0

2ak

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2hd, 3, 4, 11med unntak av 11e og 11f, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 621, 622, 623, 624

328,-

48,-

280,-

B1, B2, B6, D1

0

2aek

E-konsultasjon hos fastlege og på legevakt (kveld). Hos fastlege kan taksten kun kombineres med:

H1, 2bd, 2ck, 2dk, 2hd, 2ld, 2p,7, 8, 100, 101, 102, 105, 109a, 109b,10a, 10b,10c, 10d, 110, 111, 121a, 128a, 129f, 129g,177a,177c, 215, 322, 501, 506, 507c, 507d, 510c, 510d, 612a, 612b, 615, 616, 617, 618, 701a, 701c, 701d, 703, 705a, 705g, 705h, 705k, 706f, 706h, 706l, 707, 708a, 708b, 708c, 708d, 708e, 709, 710, 711, 712. 

På legevakt kan taksten kun kombineres med: 2ck, 2dk, 7, 8, 612a, 612b, 615, 616, 617.

324,-

44,-

280,-

B9, B1, D1

0

2bd

Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for pasient som ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Taksten refunderes ikke av trygden. Taksten kan ikke kreves ved øyeblikkelig hjelp, jfr. helsepersonelloven §7

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 2hd, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 621, 622, 623, 624

126,-

10,-

116,-

 

0

2cd

Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min. per påbegynt 15 min.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 101, 102, 110, 215, 217c, 612, 621, 622, 623, 624

232,-

222,-

10,-

B1, B6

rep.

2cdd

Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min per påbegynt 15 min. Kan kun kreves av allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Taksten gjelder også de 5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 101, 102, 110, 215, 217c, 612, 621, 622, 623, 624.

13,-

13,-

0,-

B1, B6

rep.

2ck

Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min. per påbegynt 15 min.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2cd, 3, 4, 11med unntak av 11e og 11f, 12, 13, 101, 102, 110, 215, 217c, 621, 622, 623, 624

191,-

191,-

0,-

B1, B6, D1

rep.

2dd

Tillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av siste 5 år. Taksten gjelder også de5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2dk, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624

108,-

56,-

52,-

B2, B6

0

2dk

Tillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av siste 5 år. Taksten gjelder også de5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2dd, 3, 4, 11 med unntak av 11e og 11f, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624

121,-

69,-

52,-

B2, B6, D1

0

2ed

Gruppebehandling per pasient for veiledning, instruksjon i egenbehandling og bygging av selv-hjelpsnettverk innen en gruppe av pasienter med kroniske sykdommer eller funksjonshemninger. Varighet 3/4-1 time for gruppe m/inntil 7 pasienter.

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt 2hd og 2ee.

228,-

68,-

160,-

B1, B2

0

2ee

Tillegg for tidsbruk utover de første 60 minutter ved gruppebehandling per pasient pasient for veiledning, instruksjon i egenbehandling og bygging av selvhjelpsnettverk innen en gruppe av pasienter med kroniske sykdommer eller funksjonshemninger. Per påbegynt 15 min utover 60 minutter. Veiledning ved gjennomføring av trening omfattes ikke av taksten.Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt 2hd og 2ed

52,-

52,-

0,-

B1, B2

3

2fk

Konsultasjon og tillegg for utrykning til kontor ved øyeblikkelig hjelp under legevakt når skyssmiddel er benyttet, for første pasient. Det kan i tillegg beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse. Taksten kan ikke benyttes ved tilstedevakt.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2ak, 2cd, 2ed, 3, 4, 11 med unntak av 11f, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624

490,-

210,-

280,-

B1, D1

0

2gd

Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for fornyet vurdering (second opinion) av pasient tilknyttet fastlegeordningen. Taksten kan ikke kreves:

 • der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap

 • der legen vikarierer for pasientens lege

 • under kommunalt organisert legevakt

Det er en forutsetning for å benytte taksten at legen sender skriftlig rapport (journalnotat) til pasientens fastlege

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 2hd, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 621, 622, 623, 624

191,-

191,-

0,-

B2

0

2hd

Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for pasient som er tilmeldt annen fastlege, herunder asylsøkere som ikke er tildelt fastlege og borgere av EØS-land som ikke er medlemmer av folketrygden. Taksten kan ikke kreves:

 • der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap

 • der legen vikarierer for pasientens lege

 • der legen mottar pasienten under avtalt kollegial fraværsdekning eller annen samarbeidsordning med pasientens lege

 • under kommunalt organisert legevakt

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2bd, 2ck, 2gd, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 621, 622, 623, 624

52,-

52,-

0,-

B2, COV2

0

2kd

Skriving av opplysninger til nasjonal kjernejounal. Taksten kan kun kreves dersom pasienten ikke er tilstede. Taksten kan kun kreves av fastlegen eller dennes vikar. Dersom pasienten er tilstede anvendes vanlige konsultasjonstakster.

Ugyldige takstkombinasjon: alle.

76,-

76,-

0,-

0

2ld

Systematisk legemiddelgjennomgang hos fastlege, lege med introduksjonsavtale eller fastlegens stedfortreder. Systematisk legemiddelgjennomgang i tråd med Helsedirektoratets veileder, herunder bruk av relevant beslutningsstøtte og innhenting av informasjon fra andre enn pasienten i nødvendig grad (hjemmesykepleie, pårørende, spesialisthelsetjeneste). 

Kan kun kreves for egne listeinnbyggere med behov for langvarig behandling med fire legemidler eller mer når fastlege finner dette nødvendig ut fra en medisinsk vurdering. Vurdering av behov, hvem som er konsultert og iverksatte tiltak skal fremgå av pasientjournalen. 

Taksten kan benyttes inntil tre ganger per kalenderår per pasient

Ugyldig takstkombinasjon: 2cd, 2ck og 11.

191,-

191,-

0,-

B8

0

2p

Tillegg til konsultasjonstakst for allmennlege som har medisinsk doktorgrad eller graden Ph.D. Det er en forutsetning at legen fortsatt driver forskning eller forskningsveiledning.

20,-

20,-

0,-

0

2nk

Tillegg for uttrykning fra legens hjem til kontoret mellom kl 23 og 08 for leger i kommuner der interkommunal (med tilstedevakt) legevakt ikke er etablert. Kan også kreves ved nødvendig utkalling av bakvakt ved interkommunal legevakt.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2ak, 2cd, 2ed, 3, 4, 11 med unntak av 11f, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624

383,-

383,-

0,-

B1, D1

0

3ad

Konsultasjon hos spesialist.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623

387,-

12,-

375,-

B1, B2, B3

0

3ae

E-konsultasjon hos spesialist.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 4a1, 4b1, 4c1, 4c2, 11, 12, 13, 14, 15, 217c, 620, 621, 622, 623.

387,-

12,-

375,-

B1, B2, B3

0

3bd

Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon hos spesialist utover 20 min. per påbegynt 15 min.

Taksten kan bare benyttes av spesialister som er oppført under takstene 4a1 og 4c1.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 4, 11, 12, 13, 101, 102, 110, 215, 217c, 612, 615, 621, 622, 623, 624, 651

171,-

171,-

0,-

B1

rep.

3c

Tillegg for pasient som ikke har henvisning fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, optiker, tannlege eller psykolog. Taksten refunderes ikke av folketrygden.

Ugyldig takstkombinasjon: Alle untatt 3a

173,-

0,-

173,-

B3

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

4a1

Tillegg for fullstendig undersøkelse ved godkjent spesialist i anestesiologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, hudsykdommer, indremedisin/kirurgi med tilhørende subspesialiteter, nevrologi, pediatri, psykiatri (barnepsykiatri), revmatologi, yrkesmedisin og onkolog (etter henvisning).

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3ae, 3b, 4b, 4c, 11, 13, 14, 15, 217c,

346,-

346,-

0,-

B3, B4

0

4b1

Tillegg for fullstendig undersøkelse ved andre godkjente spesialister (etter henvisning).

Ugyldig takstkombinasjon:1, 2, 3ae, 3b, 4a, 4c, 11, 13, 14, 15, 217, 621, 622, 623, 624

241,-

241,-

0,-

B3, B4

0

4c1

Tillegg for fullstendig undersøkelse ved øyeblikkelig hjelp hos pediater.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3ae, 3b, 4a, 4b, 4c2, 11, 13, 14, 15, 621, 622, 623, 624

220,-

220,-

0,-

B3, B4

0

4c2

Tillegg for fullstendig undersøkelse ved øyeblikkelig hjelp hos øvrige spesialister.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3ae, 3b, 4a, 4b, 4c1, 11, 13, 14, 15, 217, 621, 622, 623, 624

90,-

90,-

0,-

B3, B4

0

4da

Genetisk veiledning og utredning ved spesialist, for første halvtime takst nr. 3a og 4b1.

4db

Genetisk veiledning og utredning ved spesialist, for hver påbegynt halvtime etter første.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3b, 4a, 11, 12, 21, 217c

124,-

124,-

0,-

rep.

4e

Førstegangs undersøkelse av nyhenvist pasient. Taksten kan brukes i tillegg til takst 4a1 eller 4b1.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3ae, 3b, 4c, 11, 13, 14, 15, 217c, 620

108,-

108,-

0,-

B3, B4

0

Takst

Tekst

Hon

Ref

Eg.an

Merk

Rep

6a

Systematisk risikokartlegging av fastlegens listeinnbyggere for å identifisere pasienter med kronisk sykdom med risiko for helse- og funksjonsfall. For den enkelte pasient som identifiseres med risiko skal det lages en plan for oppfølging som journalføres. Taksten kan kun tas én gang per fastlegeliste hvert halvår. Regningen skal sendes i legens navn. 

 Ugyldig takstkombinasjon: Alle med unntak av takst 6b og 6ad.

818,-

818,-

0,-

 

 

6b

Tillegg for tidsbruk ved systematisk risikokartlegging utover første halvtime. Taksten kan tas per påbegynte halvtime, men kan ikke tas mer enn 1 gang per 100 listeinnbygger. 

 Ugyldig takstkombinasjon: Alle med unntak av takst 6a og 6ad.

818,-

818,-

0,-

 

rep.

6ad

Tillegg for spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. 

 Ugyldig takstkombinasjon: Alle med unntak av takst 6a og 6b.

133,-

133,-

0,-

 

rep.

Takst

Tekst

Honorar

Merknad

Repetisjoner

7

Tillegg for undersøkelse/behandling av døve, språksvake og fremmedspråklige i de tilfeller det er nødvendig med tolk. Kan kun kreves ved bruk av tolk med tilstrekkelig kompetanse. 

 Ugyldig takstkombinasjon: 1, 3b, 11c, 12c.

166,-


0

Takst

Tekst

Honorar

Merknad

Repetisjoner

8

Ekspedisjonsgebyr.

Utgifter og arbeid ved forsendelse etter pasientens ønske av resepter, rekvisisjoner, henvisninger eller lignende per brev, faks, telefon eller e-post. Taksten dekkes ikke av folketrygden.

59,-


0

Satser for forbruksmateriell

Takst

Tekst

Honorar

Merknad

Repetisjoner

10a

Materiellgruppe 1

 • Utstyr til gynekologisk undersøkelse herunder tupfere, engangsspekulum, etc.

 • Utstyr til anoskopi uten lyskilde

 • Elastiske bind 

67-

B3, B5

rep

10b

Materiellgruppe 2

 • Utstyr til spirometri 

 • Utstyr til EKG 

 • Utstyr til prøvetaking fra livmorhulen

 • Utstyr til rektoskopi/anoskopi m/lyskilde

 • Materiell ved sårskift, herunder salvekompresser, bind, sterile kompresser etc. 

 • Utstyr til oksygenbehandling

102,-

B3, B5

rep

10c

Materiellgruppe 3

 • Materiell ved mindre kirurgiske inngrep, herunder suturmateriale, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell, lim og øvrig forbruksmateriell 

 • Utstyr til kateterisering (ekskl. kateter) 

 • Glukose/materiell til karbohydratbelastning 

 • Materiell ved kryokirurgi, jf. takst 111 (rep.= 0) 

145,-

B3, B5

rep

10d

Materiellgruppe 4

 • Materiell ved større kirurgiske inngrep, herunder suturmateriell, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell og øvrig forbruksmateriell

 • Materiell til behandling/skifting av større sår og skader 

198,-

B3, B5

rep

Sykebesøk

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

11ad

Sykebesøk ved allmennpraktiserende lege.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 12, 14, 15, 217c

467,-

244,-

223,-

B1, B6, B7

0

11ak

Sykebesøk ved allmennpraktiserende lege.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ad, 12, 14, 15, 217c

687,-

330,-

357,-

B1, B6, B7, D1

0

11bd

Tillegg for sykebesøk ved fastlege for pasient som ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Taksten refunderes ikke av trygden. Taksten kan ikke kreves ved øyeblikkelig hjelp, jfr. helsepersonelloven § 7.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11ck, 11e, 12, 14, 155, 217c

121,-

5,-

116,-

B7

0

11cd

Tillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min. per påbegynt 15 min.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15, 217c, 612, 615

233,-

233,-

0,-

B1, B7

rep.

11ck

Tillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min. per påbegynt 15 min.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15, 217c, 612, 615

321,-

321,-

0,-

B1, B7, D1

rep.

11dd

Tillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av siste 5 år. Taksten gjelder også de5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11dk, 12, 14, 15, 217c

107,-

69,-

38,-

B7

0

11dk

Tillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av siste 5 år. Taksten gjelder også de 5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11dd, 12, 14, 15, 217c

142,-

104,-

38,-

B7, D1

0

11e

Tillegg ved sykebesøk til egne pasienter med kronisk, alvorlig sykdom. Taksten kan ikke benyttes ved legevakt. Når sykebesøk foretas etter kl 1600, eller på søn-/helgedager, dag før disse og på offentlig høytidsdag, kan for øvrig kveldstakster benyttes.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 3, 4, 11bd, 11id, 12, 14, 15

555,-

555,-

0,-

B6, B7

0

11f

Tillegg ved aktivt redningsarbeid ved ulykke, gjenopplivning og ved fødselshjelp og prehospital trombolyse ved akutt hjerteinfarkt samt kritisk syke personer som krever intensiv behandling og har behov for monitorering av hjerterytme og O2-metning.

Ugyldig takstkombinasjon: 2 og 11 unntatt 2ak, 2ck, 2dk, 2fk, 2nk, 11ad, 11ak, 11cd, 11ck, 11dd, 11dk, 11id, 11nk

334,-

334,-

0,-

0

11hd

Tillegg for sykebesøk ved fastlege for pasient som er tilmeldt annen fastlege, herunder asylsøkere som ikke er tildelt fastlege og borgere av EØS-land som ikke er medlemmer av folketrygden. Taksten kan ikke kreves

 • der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap

 • der legen vikarierer for pasientens lege

 • der legen mottar pasienten under avtalt kollegial fraværsdekning eller annen samarbeidsordning med pasientens lege

 • under kommunalt organisert legevakt

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11bd, 11ck, 11e, 12, 14, 15, 217c

52,-

52,-

0,-

B7

11id

Tillegg for sykebesøk ved avbrudd (øyeblikkelig hjelp) i ordinær kontorpraksis (kl 08-16)

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11ck, 11e, 12, 14, 155, 217c

385,-

385,-

0,-

B7

0

11nk

Tillegg for sykebesøk mellom kl 23 og 08 for leger i kommuner der interkommunal legevakt (med tilstedevakt) ikke er etablert.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ad, 12, 14, 15, 217c

370,-

370,-

0,-

0

12ad

Sykebesøk v/spesialist

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12ak, 14, 15, 217c, 615

375,-

0,-

375,-

B1, B6, B7

0

12bd

Tillegg for sykebesøk utført av spesialist ved avbrudd (øyeblikkelig hjelp) i ordinær kontorpraksis (kl 08-16)

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 6, 11, 12ak, 14, 15, 217c

140,-

140,-

0,-

B6, B7

0

12cd

Tillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min. per påbegynt 15 min.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 6, 11, 12ck, 13, 14, 15, 217c, 609, 612, 615

95,-

95,-

0,-

B7

rep.

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

14

Møtegodtgjørelse med reisetid når legen deltar i planlagt flerfaglig samarbeidsmøte om enkeltpasient. Møtet må være ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Taksten kan også utløses når møtet foregår via telefon eller video.

Taksten beregnes for arbeid i inntil en halv time og repeteres deretter per påbegynte halvtime. Hvis møtet gjelder flere pasienter, beregnes taksten for den samlede møte- og reisetid, ikke per pasient. Hvilke instanser/personer som har deltatt på møtet, tidspunkt for møtet og hvor møtet fant sted må kunne dokumenteres. 

Taksten kan ikke benyttes: 

- av legevakt

 - ved samtidig konsultasjon

 - når sykmelder deltar i dialogmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker og/eller NAV der deltakelse i slike møter godtgjøres av NAV etter L- takster

 - dersom møtet blir avlyst 

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 14d

819,-

819,-

Rep

14d

Tillegg for spesialist som har inngått driftsavtale med regionalt helseforetak og spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at godkjenningen som spesialist i allmennmedisin er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Taksten kan ikke kreves dersom møtet avlyses eller dekkes av NAVs L-takster. Taksten kan ikke benyttes av legevakt.

Ugyldig takstkombinasjon:alle untatt 14

134,-

134,-

Rep

15a

Tillegg for deltakelse i kommunalt organisert legevakt i Finnmark fylke og kommunene Berg, Bjarkøy, Dyrøy, Gratangen, Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, Torsken og Tranøy i Troms fylke, kommunene Alstahaug, Andøy, Ballangen, Beiarn, Bindal, Bø, Dønna, Flakstad, Gildeskål, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Lødingen, Moskenes, Nesna, Rødøy, Røst, Saltdal, Skjerstad, Sømna, Træna, Tysfjord, Vega, Vestvågøy, Vevelstad, Værøy, Vågan og Øksnes i Nordland fylke, kommunene Fosnes, Leka, Namsskogan og Røyrvik i Nord-Trøndelag fylke, Solund kommune i Sogn og Fjordane og Fedje i Hordaland fylke per vaktdøgn mandag–fredag

Godtgjørelsen deles dersom flere leger deltar i samme vaktdøgn. Ved vaktsamarbeid mellom to eller flere av de nevnte kommuner utbetales taksten per kommune.

Ugyldig takstkombinasjon: alle

720,-

720,-

Rep

15b

Tillegg for deltakelse i kommunalt organisert legevakt i kommunene nevnt under 15a per vaktdøgn lør-, søn-, helge- og høytidsdag

Ugyldig takstkombinasjon: alle

970,-

970,-

Rep