logoNormaltariffen

Innledning

2022 har vært et år der mange år med lave renter og lav inflasjon har snudd til svært høy inflasjon og en bratt renteoppgang. Dette bakteppet gjorde at Legeforeningen gikk inn i årets forhandlinger om normaltariffen med forventninger om et krevende oppgjør. 

Krisen i fastlegeordningen blir fortsatt større med stadig flere kommuner som sliter med rekrutteringen og over 150 000 innbyggere som står uten fastlege. Denne utviklingen viser at bevilgningene til ordningen ikke har hatt tilstrekkelig kraft eller tempo. Økonomien må styrkes gjennom opptrappingsplanen. 

 Årets oppgjør endte med en inntektsøkning på 3,76 pst og en kostnadsdekning på 5 pst. Siden det var et overheng fra 2021 på 2,7 pst ble økningen i takster, per-capita tilskudd/driftstilskudd og fond på 3,4 pst fra og med 1. juli. I tillegg kommer om lag 41 mill. kroner som er lagt på takstene i forbindelse med forenklingsarbeidet. Dette ga rom for å øke svært mange av takstene samtidig som vi også fikk gjennomslag for viktige utvidelser i flere takster. 

 I handlingsplanene for fastlegeordningen ble det varslet et arbeid med formål å forenkle normaltariffen. Dette arbeidet ble påbegynt i 2021 og ble ferdigstilt våren 2022. Partene behandlet forslagene til endringer i forbindelse med årets forhandlinger. Blant annet er en del takster slått sammen Det er også en del prosedyrer som tidligere hadde egen takst som nå er å finne i takst 100, 105 og den nye samletaksten 106 for større prosedyrer. Forenklingsarbeidet vil forhåpentligvis bidra til at normaltariffen blir mer tilgjengelig. Jeg anbefaler at medlemsbrevet om endringene i normaltariffen som finnes på nettsidene våre leses grundig. 

 Med vennlig hilsen

 Anne-Karin Rime 

 President, Den norske legeforening