logoNormaltariffen

II Krav til erklæringer

SPK er underlagt lov om Statens pensjonskasse. Rett til innhenting av helseopplysninger følger av lovens § 30 og § 45. I de tilfeller det ikke følger av hjemmel i lov, skal innhenting av helseopplysninger skje etter skadelidte/medlemmets samtykke.

Legeerklæringene skal tilfredsstille de krav som er satt i helsepersonelloven og Legeforeningens etiske regler. Erklæringen skal gi en forsvarlig og objektiv beskrivelse og vurdering av de forhold erklæringen omhandler, samt redegjøre for de opplysninger som er lagt til grunn for vurderingen. Erklæringen skal inneholde de vurderinger og opplysninger legen sitter inne med, og som vedkommende forstår vil ha relevans for saken.

Svartiden skal normalt ikke overstige 3 uker for erklæringer som ikke omfatter egen legeundersøkelse av pasienten, og 5-6 uker for skjemaer som krever slik undersøkelse. Honorar fra SPK skal normalt være utbetalt innen 3 uker fra dato for mottatt skjema.

Frem til det foreligger standard skjema innarbeidet i legens journalsystem kan legen velge å gi erklæringer i standard brevformat fra journalsystemet. Svarene nummereres i samsvar med spørsmålsnummereringen i SPKs forespørsel.

Den norske legeforening og dens berørte yrkesforeninger forplikter seg til aktivt å medvirke til at den kvalitets- og standardforbedring av legeerklæringene som avtalen forutsetter, blir realisert.