logoNormaltariffen

Avtale om veiledende honorar og retningslinjer for helse-opplysninger mellom Statens pensjonskasse og Den norske legeforening

I Generelt

Denne avtalen er inngått mellom SPK og Den norske legeforening. Den regulerer innhenting av helseopplysninger og fastsetter størrelsen på honorarsatsene. Formålet med å innhente helseopplysninger er å gi Statens pensjonskasse (heretter SPK) et forsvarlig og objektivt grunnlag for vurdering av pensjons- og erstatningsmessige konsekvenser etter en ulykke eller sykdom.

Partene er inneforstått med at ovennevnte retningslinjer kan kreves endret dersom ny lovgivning gir grunnlag for det.

SPK og legen skal påse at det ikke utleveres opplysninger fremkommet ved prediktiv eller presymptomatisk genetisk testing i strid med bioteknologilovens § 5-8, samt at helseopplysninger om identifiserbar tredjeperson verken utbes eller utleveres.

II Krav til erklæringer

SPK er underlagt lov om Statens pensjonskasse. Rett til innhenting av helseopplysninger følger av lovens § 30 og § 45. I de tilfeller det ikke følger av hjemmel i lov, skal innhenting av helseopplysninger skje etter skadelidte/medlemmets samtykke.

Legeerklæringene skal tilfredsstille de krav som er satt i helsepersonelloven og Legeforeningens etiske regler. Erklæringen skal gi en forsvarlig og objektiv beskrivelse og vurdering av de forhold erklæringen omhandler, samt redegjøre for de opplysninger som er lagt til grunn for vurderingen. Erklæringen skal inneholde de vurderinger og opplysninger legen sitter inne med, og som vedkommende forstår vil ha relevans for saken.

Svartiden skal normalt ikke overstige 3 uker for erklæringer som ikke omfatter egen legeundersøkelse av pasienten, og 5-6 uker for skjemaer som krever slik undersøkelse. Honorar fra SPK skal normalt være utbetalt innen 3 uker fra dato for mottatt skjema.

Frem til det foreligger standard skjema innarbeidet i legens journalsystem kan legen velge å gi erklæringer i standard brevformat fra journalsystemet. Svarene nummereres i samsvar med spørsmålsnummereringen i SPKs forespørsel.

Den norske legeforening og dens berørte yrkesforeninger forplikter seg til aktivt å medvirke til at den kvalitets- og standardforbedring av legeerklæringene som avtalen forutsetter, blir realisert.

III Særlig om utlevering av pasientjournal

SPK har hjemmel i lov om Statens pensjonskasse § 45 til å innhente helseopplysninger i form av spesifeserte eller redigerte utdrag av pasientjournal.

Ved saksbehandling i forbindelse med oppgjør kan SPK be om særskilt legeerklæring og relevante deler av akuttnotater knyttet til den aktuelle skadehendelsen dersom det foreligger behov for dokumentasjon av helseopplysninger.

Ved behov kan SPK be om nødvendige og relevante utdrag fra pasientjournalen. Det skal spesifiseres hva slags opplysninger som er nødvendige og relevante, og aktuelt tidsrom. Legen foretar vurderingen av hva som er nødvendig på bakgrunn av SPKs spesifikasjon.

I spesielt kompliserte oppgjørssaker, der det ikke er mulig å gjøre en forsvarlig vurdering av årsaken til personskaden/sykdommen og/eller de medisinske/ervervsmessige konsekvenser av ulykken/sykdommen uten ytterligere dokumentasjon, kan SPK be om uredigert kopi av pasientjournalen. Også i tilfeller der det foreligger konkret mistanke om at lege eller pasient holder opplysninger tilbake, kan det bes om uredigert kopi av pasientjournalen, forutsatt at dette er dekket av fullmakt.

Det er ikke anledning til å kreve utlevert hele eller deler av pasientjournal uten at det er bedt om legeerklæring vedrørende de aktuelle problemstillinger.

Dersom hele eller deler av uredigert pasientjournal skal utleveres, sendes denne selskapets lege med mindre enheten ikke har lege knyttet til seg.

SPK skal føre statistikk over omfanget av innhenting av helseopplysninger fra pasientjournal.

IV Veiledende honorarer

Skjema nr.

Skjema

Honorar kr

Honorar kr etter 6 uker

(jf pkt 3)

1

Uførepensjon

 

 

1.1

Legeerklæring ifbm uførepensjon

1 655,-

1.2

Legeerklæring ved søknad om fortsatt/forhøyet uførepensjon

820,-

1.3.2

Sakkyndigerklæring

Honoreres (per time -etter avtale med SPK)

2

Yrkesskade

 

 

2.1

Legeerklæring ved personskade

1 240,-

845,-

2.1

Sakkyndigerklæring spesielt utbedt fra SPK

Honoreres (per time -etter avtale med SPK)

 

4

Utlevering av journal til Statens Pensjonskasse

 

 

 

For utlevering av journal til SPK etter særskilt spesifisert fullmakt fra pasient, kan legen beregne seg følgende honorar:

 

 

 

Redigert journalutskrift

1 830,-

930,-

 

Uredigert journal

930,-

620,-

 

Enkelt journalnotat ("akuttnotat")

460,-

300,-

For leger som har direkte oppgjør med Helfo, skal honoreringen skje fra Helfo via EPJ-systemet. Oppgjøret kommer som en del av det øvrige oppgjøret fra Helfo. Kodene som identifiserer riktig takst, starter med «SPK…». Krav om refusjon kan ikke settes ut til tredjepart regnskapsførere.

Leger som ikke har direkte oppgjør med Helfo, kan sende SPK faktura med påtegning om at legen ikke har direkte oppgjør med Helfo.

Faktura sendes på standard elektronisk handelsformat (EHF). Pasientens identitet og SPKs referansenummer skal fremgå klart av fakturaen.

IV Avtalens varighet og regulering

Avtalen gjelder fra 1. september 2023 til 30. juni 2025. Med mindre avtalen er sagt opp av en av partene minst 3 måneder før utløpsdato, fornyes automatisk avtalen per 1. juli for ett år av gangen.