logoNormaltariffen

F. Veiledende honorarer for diverse helbredsattester

1. Oversikt over systemer for prisfastsetting for attester og erklæringer

Refusjonsordningene i Normaltariffen gjelder med noen unntak bare behandling av personer for sykdom, skade eller lyte. Normaltariffens takster dekker i prinsippet aldri legens honorar for attestutstedelser.

Enkelte ganger må informasjon avgis vederlagsfritt. Dette kan gjelde utlevering av hele eller deler av pasientjournalen til f.eks Helsetilsynet eller NAV i forbindelse med kontroll (under forutsetning av at dette er nødvendig informasjon jf. legens taushetsplikt). Slike uttalelser er ikke å forstå som erklæring/attest.

Det er forskjellige systemer for godtgjøring av arbeidet med attester og erklæringer:

 1. Attester til NAV, hvor honoraret er fastsatt ensidig av Staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet (det såkalte L-takst systemet).

 2. Attester til forsikringsselskap, hvor veiledende honorar er avtalt i forhandlinger mellom Finans Norge (FNO) og Legeforeningen.

 3. Attester til Statens Pensjonskasse hvor veiledende honorar er avtalt i forhandlinger mellom Statens Pensjonskasse (SPK) og Legeforeningen.

 4. Andre sakkyndigerklæringer til det offentlige, for eks. til barnevern og i straffesaker. I straffesaker skal salærforskriften legges til grunn, enten stykkprissatsene der slike er fastsatt, eller den generelle satsen, pt. 965 kroner pr. time. I barnevernsaker er det fastslått av Barne- og likestillingsdepartementet at salærforskriftens generelle timesats skal legges til grunn dersom avgivelse av opplysninger til barnevernet krever en bearbeiding fra legens side.

2. Når det ikke finnes bindende satser – krav til prisopplysning

Næringsdrivende leger er avhengig av godtgjøring fra oppdragsgiver også for attester og erklæringer som faller utenfor disse gruppene. Dette kan være for eksempel pasienten selv, arbeidsgiver eller offentlige instanser.

2.1 Elementer i prisfastsettingen

Utarbeidelse av erklæringer bør prissettes i forhold til:

 • Medgått tid (herunder både skriving og evt klinisk undersøkelse)

 • Kompetanse (spesialistkompetanse eller annen særskilt kompetanse)

 • Evt. nødvendig utstyr/ forbruksmateriell

 • Driftsutgifter i praksis

 • Evt. ekspedisjonskostnader

Attestasjonsarbeid vil kunne omfatte undersøkelse av pasienten, innhenting av supplerende opplysninger, kontakt med tredjeperson, samt medgått tid til å utarbeide attesten. For leger som er næringsdrivende, er det naturlig å legge til grunn at inntekten av attestasjonsarbeid ikke bør avvike vesentlig fra inntekt som følger av kurativ virksomhet.

Ved utarbeidelse av mindre omfattende attester og legeerklæringer vil det være naturlig å beregne godtgjøringen pr. påbegynt halvtime, eller 15 minutter).

2.2 Prisopplysningsplikt

Prisopplysningsforskriften stiller krav til at det så langt det er praktisk mulig, skal opplyses om prisene for de tjenestene som utføres. Prisinformasjonen skal gis ved prisoppslag eller ved at prisliste er utlagt på venterommet, slik at informasjonen er lett synlig for pasienten.

Prisopplysningsforskriftens krav kan oppfylles ved at det opplyses hva som er den aktuelle timesats, og at fakturering skjer etter medgått tid. Alternativt kan det settes opp standardiserte satser i forhold til den enkelte erklæring og den tid og de ressurser som erfaringsmessig medgår til denne.

Legeforeningen antar at sistnevnte modell i størst grad gir forutsigbarhet for pasientene og forhindrer unødvendig usikkerhet om prisfastsettingen.

Der hvor det ikke er fastsatt forhåndspriser bør avtale inngås før arbeidet påbegynnes. Dette er særlig viktig der hvor det er betydelige myndighetskrav til attestens innhold, men hvor pasienten selv må betale, for eksempel i utlendingssaker.

2.3 Hvem skal betale?

Det er viktig at det avklares hvem som er oppdragsgiver. Dersom ingen spesiell instans har påtatt seg betalingsansvaret, er det alminnelige prinsipp at man må forholde seg til den man avtaler tjenesten med, og innkreve betalingen fra denne.

Honorar for forebyggende arbeid

Honorar for ulike typer kontroller/undersøkelser:

 • Graviditetskontroller og post partum kontroll. Se takst 217.

 • Refunderes fullt ut av trygden etter normaltariffens satser.

 • Prevensjonsveiledning. Ved første gangs veiledning se takst 110. Senere innsetting og skifte av spiral se takst 105. Senere innsetting av p-stav se takst 100, for fjerning og skifte av p-stav se takst 105.  

 • Undersøkelser og behandling av smittekilde ved mistanke om kjønnssykdom. Her ytes full refusjon etter normaltariffens satser.

 • Flerfaglig samarbeidsmøte: (Se takst 14 og 14d).

 • Forebyggende helsearbeid: Det må avtales godtgjørelse per time.

Honorar for øvrig forebyggende arbeid

Med unntak for honorarene ovenfor honoreres ikke forebygging over normaltariffen. I de tilfeller legen blir bedt om å utføre helseforebyggende arbeid anbefales det å inngå særskilt avtale om honorering basert på medgått tid, kompetanse, materiell og utstyr.

Veiledende takster for legetjeneste ved idretts-arrangement

Enkeltarrangement

Kr 1 155 /time

Praksistillegg for selvstendig næringsdrivende

kr 508 /time

Satsene brukes også for planleggings- og etterarbeid

Reiseutgifter og diett dekkes etter statens satser.

2)

Lege som følger lag/landslag på reiser

kr. 4 460 /døgn

Reiseutgifter og diett til og fra lagets avreise dekkes etter statens satser.

3)

Ved langvarig engasjement

Det inngås individuelle avtaler om lønn og dekning av eventuelle praksisutgifter som måtte påløpe.