logoNormaltariffen

Takster for allmennlege og privatpraktiserende spesialist

Takster fra 1. juli 2023

 1. Enkle pasientkontakter

 2. Konsultasjoner og sykebesøk

 3. Reisetillegg, ledsagelse av pasient og skyssgodtgjørelse

 4. Kvelds-, natt- og helgedagstillegg

 5. Prosedyretakster

 6. Laboratorieundersøkelser og prøver

 7. Radiologi

 8. Merknader

A. Enkle pasientkontakter

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

1ad

Enkel pasientkontakt ved personlig frammøte eller ved bud. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder også når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning.

Ugyldig takstkombinasjon: 1ak, b, f, g, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 612, 621, 622, 623, 624

80,-

19,-

61,-

A1

0

1ak

Enkel pasientkontakt ved personlig frammøte eller ved bud. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder også når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning.

Ugyldig takstkombinasjon: 1ad, b, f, g, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 612, 621, 622, 623, 624

106,-

47,-

59,-

A1, D1

0

1bd

Enkel pasientkontakt skriftlig, per telefon eller ved elektronisk kommunikasjon. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder også når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning.

Ugyldig takstkombinasjon: alle

72,-

72,-

0,-

A1

0

1bk

Enkel pasientkontakt, skriftlig, per telefon eller ved elektronisk kommunikasjon. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning.

Ugyldig takstkombinasjon: alle

89,-

89,-

0,-

A1, D1

0

1e

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment

Ugyldig takstkombinasjon: 1b, f og g, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 701a, 217c, 612, 621, 622, 623, 624

69,-

10,-

59,-

0

1f

Telefonsamtale eller skriftlig kommunikasjon om enkeltpasienter med

 • fysioterapeut

 • kiropraktor

 • kommunal helse -og omsorgstjeneste

 • NAV sosiale tjenester

 • bedriftshelsetjneste

 • farmasøyt på apotek, i sykehus eller kommunal helse- og omsorgstjeneste

 • pedagogisk personell i psykiatritjenester, skole og barnehage.

 • optiker

 Taksten forutsetter råd, veiledning eller ordinasjoner, og det må kunne oppgis hvilken instans/hvem man har vært i kontakt med. 

Fastlegen/fastlegens stedfortreder kan i tillegg bruke taksten ved nødvendig dialog med lege eller annet helsepersonell med delegert behandlingsansvar i spesialisthelsetjenesten. Taksten kan ikke kreves ved elektronisk oversendelse av henvisning eller epikrise. 

Taksten kan også kreves av legespesialist med avtale med regionalt helseforetak ved kontakt med pasientens fastlege eller dennes stedfortreder,. samt med andre legespesialister utenfor eget praksissted ved nødvendig konferering om pasienten. 

 Taksten kan ikke kreves av legevaktlege for samtale med spesialisthelsetjenesten.

Ugyldig takstkombinasjon: alle

120,-

120,-

0,-

0

1g

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning per telefon mellom kl 2300 og 0800. Taksten kan bare benyttes under legevakt i vaktdistrikt uten tilstedevakt.

Ugyldig takstkombinasjon: alle

224,-

224,-

0,-

A1

0

1i

Skriving av elektronisk resept

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 1e og 701-743

63,-

63,-

A1

0

1k

Beslutningsstøtte til ambulansepersonell som er til stede hos pasient.

Ugyldig takstkombinasjon: alle

200,-

200,-

0,-


0

B. Konsultasjoner og sykebesøk

Konsultasjon

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

2ad

Konsultasjon hos allmennlege

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 621, 622, 623, 624

188,-

18,-

170,-

B1, B2, B6

0

2ak

Konsultasjon hos allmennlege 

 Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2hd, 3, 4, 11med unntak av 11e og 11f, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 621, 622, 623, 624

348-

60,-

288,-

B1, B2, B6, D1

0

2ae

E-konsultasjon hos fastlege og på legevakt (dagtid). 

Hos fastlege kan taksten kun kombineres med: H1, 2bd, 2cd, 2cdd, 2dd, 2hd, 2ld, 2p, 7, 8, 100, 101, 105, 10a, 10b, 10c, 10d, 110, 111, 121a, 129g, 177a, 215, 322, 507c, 507d, 612a, 612b, 615, 616, 617, 618, 701a, 701c, 701d, 703, 705a, 705g, 705h, 705k, 706f, 706h, 706l, 707, 708a, 708b, 708c, 708d, 708e, 709, 710, 711, 712. 

 På legevakt kan taksten kun kombineres med 2cd, 2cdd, 2dd, 7, 8, 612a, 612b, 615, 616, 617.

188,-

18,-

170,-

B9, B1

0

2aef

E-konsultasjon hos fastlege (kveld). 

Kan kun kombineres med: H1, 2bd, 2ck, 2dk, 2hd, 2ld, 2p, 7, 8, 100, 101, 105, 10a, 10b,10c, 10d, 110, 111, 121a, 129g,177a, 215, 322, 507c, 507d, 612a, 612b, 615, 616, 617, 618, 701a, 701c, 701d, 703, 705a, 705g, 705h, 705k, 706f, 706h, 706l, 707, 708a, 708b, 708c, 708d, 708e, 709, 710, 711, 712

310,-

44,-

266,-

B9, B1, D1

0

2aek

E-konsultasjon på legevakt (kveld). 

Taksten kan kun kombineres med: 2ck, 2dk, 7, 8, 612a, 612b, 615, 616, 617.

345,-

57,-

288,-

B9, B1; D1

0

2bd

Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for pasient som ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Taksten refunderes ikke av trygden. Taksten kan ikke kreves ved øyeblikkelig hjelp, jfr. helsepersonelloven §7.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 2hd, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 621, 622, 623, 624

124,-

0,-

124,-

 

0

2cd

Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min. per påbegynt 15 min.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2aek, 2ck, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 110, 215, 217c, 621, 622, 623, 624.

249,-

249,-

0,-

B1, B6

rep.

2cdd

Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min per påbegynt 15 min. Kan kun kreves av spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2aek, 2ck, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 110, 215, 217c, 621, 622, 623, 624.

14,-

14,-

0,-

B1, B6

rep.

2ck

Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min. per påbegynt 15 min.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2cd, 2ae, 3, 4, 11med unntak av 11e og 11f, 12, 13,110, 215, 217c, 621, 622, 623, 624

203,-

203,-

0,-

B1, B6, D1

rep.

2dd

Tillegg for spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2dk, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624

116,-

62,-

54,-

B2, B6

0

2dk

Tillegg for spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2dd, 3, 4, 11 med unntak av 11e og 11f, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624.

130,-

76,-

54,-

B2, B6, D1

0

2ed

Gruppebehandling per pasient for veiledning, instruksjon i egenbehandling og bygging av selvhjelpsnettverk innen en gruppe av pasienter med kroniske sykdommer eller funksjonshemninger. Varighet ¾–1 time for gruppe m/inntil 7 pasienter. Veiledning ved gjennomføring av trening omfattes ikke av taksten. Kan brukes ved videokonsultasjon.

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt 2hd og 2ee.

244,-

79,-

165,-

B1, B2

0

2ee

Tillegg for tidsbruk utover de første 60 minutter ved gruppebehandling per pasient for veiledning, instruksjon i egenbehandling og bygging av selvhjelpsnettverk innen en gruppe av pasienter med kroniske sykdommer eller funksjonshemninger. Per påbegynt 15 min utover 60 minutter. Veiledning ved gjennomføring av trening omfattes ikke av taksten. Kan brukes ved videokonsultasjon.

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt 2hd og 2ed

55,-

55,-

0,-

B1, B2

3

2fk

Konsultasjon og tillegg for utrykning til kontor ved øyeblikkelig hjelp under legevakt når skyssmiddel er benyttet, for første pasient. Det kan i tillegg beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse. Taksten kan ikke benyttes ved tilstedevakt.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2ak, 2cd, 2ed, 3, 4, 11 med unntak av 11f, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624

523,-

235,-

288,-

B1, D1

0

2gd

Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for fornyet vurdering (second opinion) av pasient tilknyttet fastlegeordningen. Det er en forutsetning for å benytte taksten at legen sender skriftlig rapport (journalnotat) til pasientens fastlege. Taksten kan ikke kreves: 

 • der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap

 • der legen vikarierer for pasientens lege

 • under kommunalt organisert legevakt

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 2hd, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 621, 622, 623, 624

205,-

205,-

0,-

B2

0

2hd

Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for pasient som er tilmeldt annen fastlege, herunder asylsøkere som ikke er tildelt fastlege og borgere av EØS-land som ikke er medlemmer av folketrygden. Taksten kan ikke kreves:

 • der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap

 • der legen vikarierer for pasientens lege

 • der legen mottar pasienten under avtalt kollegial fraværsdekning eller annen samarbeidsordning med pasientens lege

 • under kommunalt organisert legevakt

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2bd, 2ck, 2gd, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 621, 622, 623, 624

56,-

56,-

0,-

B2

0

2kd

Skriving av opplysninger til nasjonal kjernejounal. Taksten kan kun kreves dersom pasienten ikke er tilstede. Taksten kan kun kreves av fastlegen eller dennes vikar. Dersom pasienten er tilstede anvendes vanlige konsultasjonstakster.

Ugyldige takstkombinasjon: alle.

81,-

81,-

0,-

0

2ld

Systematisk legemiddelgjennomgang hos fastlege, lege med introduksjonsavtale eller fastlegens stedfortreder. Systematisk legemiddelgjennomgang i tråd med Helsedirektoratets veileder, herunder bruk av relevant beslutningsstøtte og innhenting av informasjon fra andre enn pasienten i nødvendig grad (hjemmesykepleie, pårørende, spesialisthelsetjeneste). Kan kun kreves for egne listeinnbyggere med behov for langvarig behandling med fire legemidler eller mer når fastlege finner dette nødvendig ut fra en medisinsk vurdering. Vurdering av behov, hvem som er konsultert og iverksatte tiltak skal fremgå av pasientjournalen. Taksten kan benyttes inntil tre ganger per kalenderår per pasient.

Ugyldig takstkombinasjon: 2cd, 2ck, 11cd og 11ck.

203,-

203,-

0,-

B8

0

2p

Tillegg til konsultasjonstakst for allmennlege som har medisinsk doktorgrad eller graden Ph.D. Det er en forutsetning at legen fortsatt driver allmennmedisinsk eller samfunnsmedisinsk forskning eller forskningsveiledning.

24,-

24,-

0,-

0

2nk

Tillegg for uttrykning fra legens hjem til kontoret mellom kl 23 og 08 for leger i kommuner der interkommunal legevakt (ikke tilstedevakt) ikke er etablert. Kan også kreves ved nødvendig utkalling av bakvakt ved interkommunal legevakt.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2ak, 2cd, 2ed, 3, 4, 11 med unntak av 11f, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624

383,-

383,-

0,-

B1, D1

0

3ad

Konsultasjon hos spesialist.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623

421,-

35,-

386,-

B1, B2, B3

0

3ae

E-konsultasjon hos spesialist.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 4a1, 4b1, 4c1, 4c2, 4e, 11, 12, 13, 14, 15, 217c, 620, 621, 622, 623.

421,-

35,-

386,-

B1, B2, B3

0

3bd

Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon hos spesialist utover 20 min. per påbegynt 15 min.

Taksten kan bare benyttes av spesialister som er oppført under takstene 4a1 og 4c1.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 4, 11, 12, 13, 101, 102, 110, 215, 217c, 612, 615, 621, 622, 623, 624, 651

181,-

181,-

0,-

B1

rep.

3c

Tillegg for pasient som ikke har henvisning fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, optiker, tannlege eller psykolog. Taksten refunderes ikke av folketrygden.

Ugyldig takstkombinasjon: Alle untatt 3a

185,-

0,-

185,-

B3

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

4a1

Tillegg for fullstendig undersøkelse ved godkjent spesialist i anestesiologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, hudsykdommer, indremedisin/kirurgi med tilhørende subspesialiteter, nevrologi, pediatri, psykiatri (barnepsykiatri), revmatologi, yrkesmedisin og onkologi (etter henvisning).

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3ae, 3b, 4b, 4c, 11, 13, 14, 15, 217c,

373,-

373,-

0,-

B3, B4

0

4b1

Tillegg for fullstendig undersøkelse ved andre godkjente spesialister (etter henvisning).

Ugyldig takstkombinasjon:1, 2, 3ae, 3b, 4a, 4c, 11, 13, 14, 15, 217, 621, 622, 623, 624

260,-

260,-

0,-

B3, B4

0

4c1

Tillegg for fullstendig undersøkelse ved øyeblikkelig hjelp hos pediater.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3ae, 3b, 4a, 4b, 4c2, 11, 13, 14, 15, 621, 622, 623, 624

235,-

235,-

0,-

B3, B4

0

4c2

Tillegg for fullstendig undersøkelse ved øyeblikkelig hjelp hos øvrige spesialister.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3ae, 3b, 4a, 4b, 4c1, 11, 13, 14, 15, 217, 621, 622, 623, 624

96,-

96,-

0,-

B3, B4

0

4da

Genetisk veiledning og utredning ved spesialist, for første halvtime takst nr. 3a og 4b1.

4db

Genetisk veiledning og utredning ved spesialist, for hver påbegynt halvtime etter første.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3b, 4a, 11, 12, 21, 217c

132,-

132,-

0,-

rep.

4e

Førstegangs undersøkelse av nyhenvist pasient. Taksten kan brukes i tillegg til takst 4a1 eller 4b1.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3ae, 3b, 4c, 11, 13, 14, 15, 217c, 620

117,-

117,-

0,-

B3, B4

0

Takst

Tekst

Hon

Ref

Eg.an

Merk

Rep

6a

Systematisk risikokartlegging av fastlegens listeinnbyggere for å identifisere pasienter med kronisk sykdom med risiko for helse- og funksjonsfall. For den enkelte pasient som identifiseres med risiko skal det lages en plan for oppfølging som journalføres. Taksten kan kun tas én gang per fastlegeliste hvert halvår. Regningen skal sendes i legens navn. 

 Ugyldig takstkombinasjon: Alle med unntak av takst 6b og 6ad.

878,-

878,-

0,-

 

 

6b

Tillegg for tidsbruk ved systematisk risikokartlegging utover første halvtime. Taksten kan tas per påbegynte halvtime, men kan ikke tas mer enn 1 gang per 100 listeinnbygger. 

 Ugyldig takstkombinasjon: Alle med unntak av takst 6a og 6ad.

878,-

878,-

0,-

 

rep.

6ad

Tillegg for spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. 

 Ugyldig takstkombinasjon: Alle med unntak av takst 6a og 6b.

143-

143,-

0,-

 

rep.

7

Tillegg for undersøkelse/behandling av døve, språksvake og fremmedspråklige i de tilfeller det er nødvendig med tolk. Kan kun kreves ved bruk av tolk med tilstrekkelig kompetanse.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 3b, 11c, 12c

178,-

178,-

0

Takst

Tekst

Honorar

Merknad

Repetisjoner

8

Ekspedisjonsgebyr.

Utgifter og arbeid ved forsendelse etter pasientens ønske av resepter, rekvisisjoner, henvisninger eller lignende per brev, faks, telefon eller e-post. Taksten dekkes ikke av folketrygden.

59,-


0

Satser for forbruksmateriell

Takst

Tekst

Honorar

Merknad

Repetisjoner

10a

Materiellgruppe 1

 • Utstyr til gynekologisk undersøkelse herunder tupfere, engangsspekulum, etc.

 • Utstyr til anoskopi uten lyskilde

 • Elastiske bind

72,-

B3, B5

rep

10b

Materiellgruppe 2

 • Utstyr til spirometri

 • Utstyr til EKG

 • Utstyr til prøvetaking fra livmorhulen

 • Utstyr til rektoskopi/anoskopi m/lyskilde

 • Materiell ved sårskift, herunder salvekompresser, bind, sterile kompresser etc.

 • Utstyr til oksygenbehandling

109,-

B3, B5

rep

10c

Materiellgruppe 3

 • Materiell ved mindre kirurgiske inngrep, herunder suturmateriale, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell, lim og øvrig forbruksmateriell

 • Utstyr til kateterisering (ekskl. kateter)

 • Glukose/materiell til karbohydratbelastning

 • Materiell ved kryokirurgi, jf. takst 111 (rep=0)

155,-

B3, B5

rep

10d

Materiellgruppe 4

 • Materiell ved større kirurgiske inngrep, herunder suturmateriell, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell og øvrig forbruksmateriell

 • Materiell til behandling/skifting av større sår og skader

211,-

B3, B5

rep

Sykebesøk

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

11ad

Sykebesøk ved allmennlege.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 12, 14, 15, 217c

501,-

271,-

230,-

B1, B6, B7

0

11ak

Sykebesøk ved allmennlege.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ad, 12, 14, 15, 217c

735,-

367,-

368,-

B1, B6, B7, D1

0

11bd

Tillegg for sykebesøk ved fastlege for pasient som ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Taksten refunderes ikke av trygden. Taksten kan ikke kreves ved øyeblikkelig hjelp, jfr. helsepersonelloven § 7.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11ck, 11e, 12, 14, 155, 217c

124,-

0,-

124,-

B7

0

11cd

Tillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min. per påbegynt 15 min.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15, 217c, 612, 615

250,-

250,-

0,-

B1, B7

rep.

11ck

Tillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min. per påbegynt 15 min.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15, 217c, 612, 615

344,-

344,-

0,-

B1, B7, D1

rep.

11dd

Tillegg for spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11dk, 12, 14, 15, 217c

115,-

76,-

39,-

B7

0

11dk

Tillegg for spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11dd, 12, 14, 15, 217c

154,-

115,-

39,-

B7, D1

0

11e

Tillegg ved sykebesøk til egne pasienter med kronisk, alvorlig sykdom. Taksten kan ikke benyttes ved legevakt. Når sykebesøk foretas etter kl 1600, eller på søn-/helgedager, dag før disse og på offentlig høytidsdag, kan for øvrig kveldstakster benyttes.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 3, 4, 11bd, 11id, 12, 14, 15

595,-

595,-

0,-

B6, B7

0

11f

Tillegg ved aktivt redningsarbeid ved ulykke, gjenopplivning, fødselshjelp, prehospital trombolyse ved akutt hjerteinfarkt samt kritisk syke personer som krever intensiv behandling og har behov for monitorering av hjerterytme og O2-metning.

Ugyldig takstkombinasjon: 2ae, 2aek, 2aef, 2bd, 2ed, 2ee, 2gd, 2hd, 2kd, 2ld, 11bd, 11hd, 11e 

358,-

358,-

0,-

0

11hd

Tillegg for sykebesøk ved fastlege for pasient som er tilmeldt annen fastlege, herunder asylsøkere som ikke er tildelt fastlege og borgere av EØS-land som ikke er medlemmer av folketrygden. Taksten kan ikke kreves:

- der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap

- der legen vikarierer for pasientens lege

- der legen mottar pasienten under avtalt kollegial fraværsdekning eller annen samarbeidsordning med pasientens lege

- under kommunalt organisert legevakt.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11bd, 11ck, 11e, 12, 14, 15, 217c

55,-

55,-

0,-

B7

11id

Tillegg for sykebesøk ved avbrudd (øyeblikkelig hjelp) i ordinær kontorpraksis (kl 08-16)

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11ck, 11e, 12, 14, 155, 217c

413,-

413,-

0,-

B7

0

11nk

Tillegg for sykebesøk mellom kl 23 og 08 for leger i kommuner der interkommunal legevakt (med tilstedevakt) ikke er etablert.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ad, 12, 14, 15, 217c

397,-

397,-

0,-

0

12ad

Sykebesøk v/spesialist.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12ak, 14, 15, 217c

375,-

0,-

375,-

B1, B6, B7

0

12bd

Tillegg for sykebesøk utført av spesialist ved avbrudd (øyeblikkelig hjelp) i ordinær kontorpraksis (kl 08-16).

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 6, 11, 12ak, 14, 15, 217c

140,-

140,-

0,-

B6, B7

0

12cd

Tillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min. per påbegynt 15 min.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12ck, 13, 14, 15, 217c, 609, 612, 615

95,-

95,-

0,-

B7

rep.

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

14

Møtegodtgjørelse med reisetid når legen deltar i planlagt flerfaglig samarbeidsmøte om enkeltpasient. Møtet må være ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Taksten kan også utløses når møtet foregår via telefon eller video. Taksten beregnes for arbeid i inntil en halv time og repeteres deretter per påbegynte halvtime. Hvis møtet gjelder flere pasienter, beregnes taksten for den samlede møte- og reisetid, ikke per pasient. Hvilke instanser/personer som har deltatt på møtet, tidspunkt for møtet og hvor møtet fant sted må kunne dokumenteres.

Taksten kan ikke benyttes:

 • av legevakt

 • ved samtidig konsultasjon

 • når sykmelder deltar i dialogmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker og/eller NAV der deltakelse i slike møter godtgjøres av NAV etter L- takster.

 • dersom møtet blir avlyst

 • ved samhandling internt i legepraksisen der helsepersonell har felles ansvar for pasientene

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 14d

879,-

879,-

Rep

14d

Tillegg for spesialist som har inngått driftsavtale med regionalt helseforetak og spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at godkjenningen som spesialist i allmennmedisin er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Taksten kan ikke kreves dersom møtet avlyses eller dekkes av NAVs L-takster. Taksten kan ikke benyttes av legevakt.

Ugyldig takstkombinasjon:alle unntatt 14

145,-

145,-

Rep

15a

Tillegg for deltakelse i kommunalt organisert legevakt i Finnmark fylke og kommunene Berg, Bjarkøy, Dyrøy, Gratangen, Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, Torsken og Tranøy i Troms fylke, kommunene Alstahaug, Andøy, Ballangen, Beiarn, Bindal, Bø, Dønna, Flakstad, Gildeskål, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Lødingen, Moskenes, Nesna, Rødøy, Røst, Saltdal, Skjerstad, Sømna, Træna, Tysfjord, Vega, Vestvågøy, Vevelstad, Værøy, Vågan og Øksnes i Nordland fylke, kommunene Fosnes, Leka, Namsskogan og Røyrvik i Nord-Trøndelag fylke, Solund kommune i Sogn og Fjordane og Fedje i Hordaland fylke per vaktdøgn mandag–fredag

Godtgjørelsen deles dersom flere leger deltar i samme vaktdøgn. Ved vaktsamarbeid mellom to eller flere av de nevnte kommuner utbetales taksten per kommune.

Ugyldig takstkombinasjon: alle

720,-

720,-

Rep

15b

Tillegg for deltakelse i kommunalt organisert legevakt i kommunene nevnt under 15a per vaktdøgn lør-, søn-, helge- og høytidsdag

Ugyldig takstkombinasjon: alle

970,-

970,-

Rep

C. Reisetillegg og ledsagelse av pasient og skyssgodtgjørelse

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

21d

Reisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel herunder til fots, per påbegynt halve time

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2,3, 14, 15, 21k

321,-

C0, C1

rep

21k

Reisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel herunder til fots, per påbegynt halve time

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2a, 2b, 2cd, 2dd, 2e, 2g, 2h,3, 14, 15, 21d

321,-

C0, C1, D1

rep

21k2

Reisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel, herunder til fots, per påbegynte 15 minutter utover første 60 minutter.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2a, 2b, 2cd, 2dd, 2e, 2g, 2h, 3, 14, 15, 21d

216,-

C0, C1, D1

rep

D. Kvelds-, natt- og helgedagstillegg

E. Prosedyretakster

Særskilte kirurgitakster

Takstene gjelder bare for leger med avtale om driftstilskudd med regionalt helseforetak. Det er en forutsetning for bruk av vikar at hjemmelshaver selv kan operere og gjøre bruk av takstene.

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

K01a

Kataraktoperasjon, inntil 500 operasjoner per kalenderår. Antall inngrep kan etter søknad til regionalt helseforetak økes noe, dersom regionalt helseforetak finner dette hensiktsmessig etter en samlet vurdering av behov og kapasitet. Antall kataraktoperasjoner per lege skal alltid vurderes i henhold til legens driftstilskuddprosent og kapasitet til ordinær øyelegevirksomhet. Benyttes godkjent vikar, gjelder antallsbegrensningen for hjemmelshaver og vikar til sammen.

Ugyldig takstkombinasjon: alle bortsett fra 3ad

6774,-

E1, E10

1

K01d

Medisinsk indisert øyelokkoperasjon, 1 øyelokk. Pasienten skal ha synsfeltforstyrrelser.

2226,-

E1

0

K01e

Medisinsk indisert øyelokkoperasjon, 2 øyelokk. Pasienten skal ha synsfeltforstyrrelser.

3392,-

E1

0

K02a

Tonsillektomi/tonsillotomi. Taksten kan benyttes 1 gang per pasient

8480,-

E1,E8

0

K02b

Adenotomi

4240,-

E1,E8

0

K02c

Paracentese med ventilasjonsrør i narkose. Fjerning av ventilasjonsrør i narkose. Undersøkelse og behandling av barn i narkose.

3180,-

E1,E8

0

K02d

Adenotomi ved samtidig paracentese med ventilasjonsrør

4770,-

E1,E8

0

K02e

Tonsillektomi ved samtidig paracentese med ventilasjonsrør

7844,-

E1,E8

0

K02f

Tonsillektomi/tonsilotomi ved samtidig adenotomi

8692,-

E1,E8

0

K02g

Tonsillektomi/tonsilotomi ved samtidig adenotomi og paracentese med ventilasjonsrør.

Ugyldig takstkombinasjon: Takstene K02a-K02g er gjensidig utelukkende.

8904,-

E1,E8

0

K02h

Bihuloperasjon, septumplastikk og rhinoseptoplastikk. Ikke av kosmetisk karakter.

Det forutsettes samarbeidsavtale med helseforetaket og etablering av felles retningslinjer med omforent indikasjon for inngrepene.

10600,-

E1

0

K05a

Diagnostisk artroskopi

Ugyldig takstkombinasjon: K05b, K05c

3180,-

E1

0

K05b

Terapeutisk artroskopi i kne

Ugyldig takstkombinasjon: K05a

7420,-

E1

0

K05c

Terapeutisk artroskopi i skulder

Ugyldig takstkombinasjon: K05a

15900,-

E1

0

Alminnelige prosedyrer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

100

Mindre prosedyrer (listen er uttømmende). Dersom flere prosedyrer blir utført, kan taksten kreves per prosedyre.

Kirurgi

 • Anlegging av blodtomhet

 • Behandling og instruksjon i behandling av urininkontinens med elektrostimulering

 • Biopsi fra hud og slimhinne uavhengig av metode, men ekskluderer cytologisk prøvetakning

 • Elektrokauterisering

 • Enkel uroflowmetri

 • Injeksjonsbehandling av varicer eller hemorroider

 • Kirurgisk fjerning av små svulster, vorter, nævi, eller del av negl uavhengig av metode

 • Skifting av bandasje på større sår

 • Sår behandlet med sutur eller liming

 • Anoscopi

 • Midlertidig bandasjering og immobilisering av frakturer

 • Skifting av mindre gipsbandasjer og gåbandasjer

 • Bandasjering med zinklimbandasje

 • Bandasjering av fractura claviculae

 • BLA av penis, funikkel, 1 ekstremitetsnerve og ved intracelære inngrep. Paracervikal blokk 

Øre-nese-hals

 • Fjerning av fremmedlegemer i nese, øre og svelg

 • Løsning av tungebånd

 • Paracentese av trommehinnen

 • Tamponade ved pågående epistaxis eller annen behandling av recidiverende epistaxis

 • Ørerensing, uavhengig av metode 

 Gynekologi

 • Gynekologisk undersøkelse ved allmennlege

Øye

 • Fjerning av dyptsittende/fastsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva

 • Tåreveisbehandling

 • Løsning av bakre synekier med dillatasjonstampong

 • Tonometri hos allmennlege

Injeksjon/infusjon

 • Implantering av medikament som er registrert som implantat, herunder p-stav

 • Infusjon av medikamenter, plasmasubstitutter eller andre væsker

 • Injeksjon av legemidler i ledd, slimpose og seneskjede. Taksten kan kreves en gang per ledd slimpose eller seneskjede

 • Intravenøs injeksjon av medikament som krever særlig varsomhet

 • Venepunksjon og capilær blodprøve på 0,5 ml microtainerrør på barn under 7 år (ved andre blodprøver av barn kan takst 100 ikke kreves)

 • Venesectio 

 Annet

 • Trykkmåling med Doppler ved perifer karlidelse

 • Inhalasjonsbehandling med bronkolytika tilført kontinuerlig med nebulisator (minst 5min)

 • Andre og senere gangs utfylling av Noklus-diabetesskjema

 • Taking av blodkultur, før oppstart av antibiotika ved mistanke om sepsis 

 • Spirometri og epikutantest/prikktest på barn under 7 år (kan kun kreves av barneleger).

128,-

B1, E2

rep 8

101

Individuell, strukturert veiledning ved tidlig intervensjon relatert til kosthold, røykeavvenning og/eller fysisk aktivitet for pasienter med, eller med risiko for hjerte- og karsykdom, diabetes 2 eller fedme. Taksten bygger på undersøkelse av pasientens helsetilstand og omfatter kartlegging av risikobilde. 

Det er en forutsetning at legen følger Helsedirektoratets gjeldende råd og anbefalinger, og at det utarbeides en behandlingsplan som et alternativ, eller i tillegg til medikamentell behandling, med et individuelt tilpasset opplegg for kosthold, røykeavvenning og/eller fysisk aktivitet og en plan for pasientens oppfølging. Taksten kan benyttes uavhengig av om pasienten står på medikamentell behandling for aktuell diagnose. Dette er i tråd med anbefalinger i de Nasjonale faglige retningslinjene for de respektive diagnosene. 

Taksten kan benyttes inntil 3 ganger per pasient per kalenderår. Kan ikke benyttes på legevakt.

Ugyldig takstkombinasjon: 3b

166,-

E2

0

105

Større kirurgiske prosedyrer (listen er uttømmende).

Dersom flere prosedyrer blir utført, kan taksten kreves per prosedyre. 

 Kirurgi

 • Adekvat åpning av dyp abscess/flegmone

 • Behandling av panaritium/paronychia med eksisjon av nekrotisk vev

 • Blærepunksjon eller kateterisering ved urinretensjon

 • Blæreskyllinger

 • Finnålsbiopsi (f.eks. a.m. Frantzén) eller punksjonsbiopsi (f.eks. «tru-cut»)

 • Fjerning av fastsittende fremmedlegeme i hud eller under hudnivå

 • Fjerning av mindre tumor under hudnivå, f.eks. overflatisk tumor mammae og lymfeknute

 • Fjerning av spyttstein

 • Kirurgisk fjerning av aterom/komplisert nævus

 • Kirurgisk fjerning av svulst/aterom/nævus i ansikt

 • Kirurgisk fjerning av hele neglen (ablatio unguis) eller Radikaloperasjon av inngrodd negl (kilereseksjon) 1 tå/finger

 • Ligatur eller strikkbehandling av hemorroider

 • Prøvepunksjon av ledd og pleura for innsending av prøve

 • Reponering av kjeveluksasjon eller reponering av luksert skulder eller albue

 • Sår som trenger mer inngående sårtoilette eksisjon av sårrand og sutur

 • Synovectomi

 • Spinalpunksjon med tapping av spinalvæske til videre undersøkelse

 • Tapping av pleuravæske, ascites, hydrocele, spermatocele og ledd

 • BLA som omfatter ekstremiteter t.o.m. håndledd/ankel, ev. pleksus

 Gynekologi

 • Fjerning, og eventuelt samtidig innsetting av p-stav

 • Innsetting og skifting av spiral

 • Tilpassing/vedlikehold av pessar og vaginalring

 • Endometriebiopsi/cytologisk prøvetaking fra uterinhulen. Taksten kan ikke kreves ved cervix cytologi

 •  Dilatasjon av cervikal kanal (utvidelse/blokking av kanalen i livmorhals)

 • Fjerning av spiral der man må inn med instrumenter i uterinhulen for å fjerne spiralen

Hud

 • Avansert behandling av legg-, fot- og trykksår (kronisk syke med redusert tilhelningsevne)

 • Elektrodesikasjon/Curettage av hudtumor

Indremedisin

 • Mageskylling ved forgiftninger

 • Blodtapping i behandling av hemokromatose eller polycytemi

 • Bestemmelse av anstrengelsesutløst luftveisobstruksjon

 • Bestemmelse av langvarig reversibilitetstest med PEF-registrering på eget skjema

 • Rektoskopi. Takst 100 kan benyttes i tillegg ved biopsi

 • Første gangs utfylling av Noklus-diabetesskjema og innsending av opplysninger til Diabetesregister for voksne. Taksten kan benyttes én gang per pasient

 • Akuttbehandling med CPAP (continuous positive airway pressure)

 • Utredning og kontroll av langtidsoksygenbehandling med arteriell blodgassprøve. Takst 10 kan ikke kreves i tillegg. 


249,-

E2

rep 70%

106

Omfattende prosedyrer

 • Behandling av frakturer som krever reponering i anestesi og ev. røntgenkontroll før og etter, som f.eks. fract. radii typica

 • Ambulant kontinuerlig 24 timers registrering av blodtrykk. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr mv

 • Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver med 11–20 ekstrakter). Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt

 • Instruksjon av TNS, 3 første ganger 


399,-

E2

Rep 70%

107c

Intraarteriell/intrakavernøs injeksjon av medikamenter

125,-

E2

rep 50%

108

Diagnostisk ultralyd hos allmennlege (listen er uttømmende):

 • påvisning og kvantitering av resturin samt vurdering av hydronefrose og postrenalt avløpshinder

 • leieusikkerhet ved termin

 • blødning i 1. trimester.

 • mistanke om blodpropp i ekstremiteter

 • mistanke om og oppfølging av sykdom i galleblære, hovedpulsåre eller hjerte samt vurdering av pleuravæske og pneumothorax

 • vurdering av hudnære sykelige prosesser (abscesser, cyster mv.)

 • vurdering av muskel- skjelettilstander. 

 Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv. 

171,-

E2

0

110

Individuell prevensjonsveiledning. Det forutsettes at legen orienterer om de forskjellige metoder man har til rådighet, slik at pasienten kan få anledning til å velge den metode som er mest akseptabel i det enkelte tilfellet. Videre forutsettes det at pasienten gis den nødvendige legeundersøkelse og instruksjon vedrørende den aktuelle metode.

Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b

155,-

E2

0

111

Kryokirurgi. Takst 10c kan kreves én gang selv om taksten repeteres.

103,-

E2

8

Gastroenterologi

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

112a

Gastroskopi

1007,-

E2

0

112b

Tillegg for biopsi

53,-

E2

rep 8

114a

Sigmoidoskopi (til colon descendens)

Ugyldig takstkombinasjon: 115a

850,-

E2

0

114c

Tillegg for biopsi

50,-

E2

rep 5

115a

Koloskopi (til ileum)

Ugyldig takstkombinasjon: 114a

2968,-

E2

0

115b

Tillegg for biopsi

53,-

E2

rep 10

115c

Preoperativ fargemerking (tagging) av colonpatologi egnet for kirurgi eller submukøs injeksjon av saltvann i forbindelse med polyppektomi.

500,-

E2

0

115d

Klipsing av stilk eller endoloopbehandling etter fjerning av tarmpolypp

1000,-

E2

1

116

Polyppektomi med slynge/blokking av striktur

225,-

E2

rep

120

Absorpsjonsundersøkelse og pusteprøve med isotop

225,-

E2

0

121a

Karbohydratbelastning

Ugyldig takstkombinasjon: 708a

177,-

E2

0

Indremedisin

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

124

Bruk av anerkjente skjemaer for kartlegging av sykdomsaktivitet ved behandling og oppfølgning av inflammatoriske revmatiske sykdommer og/eller autoimmune hudsykdommer og nevrodegenerative lidelser. Taksten kan også anvendes av spesialister i hudsykdommer, spesialister i nevrologi, spesialister i fysikalsk medisin og spesialister i indremedisin.

200,-

E2

1

125a

Ultralydundersøkelse med ekstern probe. Taksten kan også tas ved kapilaroskopi ved revmatisk sykdom og undersøkelse med transkraniell doppler. Ugyldig takstkombinasjon: 125b

212,-

E2

2

125b

Ultralydveiledet injeksjon i

 • ledd, slimposer eller seneskjeder ved inflammatorisk leddsykdom. Kan kreves av spesialister i revmatologi, fysikalsk medisin og ortopedi. Ved injeksjoner kan taksten kreves en gang per ledd, begrenset oppad til fire ledd.

 • epiduralrom og nerver ved smertebehandling. Kan kreves av spesialister i anestsiologi.

 • av lokalanestetika for preoperativ ledningsanestesi ifm kriurgiske inngrep. Kan kreves av spesialist i ortopedi, kirurgi og anestesi.

Ugyldig takstkombinasjon: 125a, 149 og 155

420,-

E2

3

126

Intravenøs behandling med cytostatika/ sykdomsmodifiserende legemidler gitt av, eller under oppsyn av, spesialist i onkologi eller revmatologi. Bruk av taksten forutsetter at behandlingen igangsettes etter avtale med sykehuset.

700,-

E2

0

127a

Beinmargspunksjon, taking av prøve og utstryking

200,-

E2

0

127b

Farging av preparat

60,-

E2

0

127c

Bedømmelse av preparat

Ugyldig takstkombinasjon: 127d

350,-

E2

0

127d

Bedømmelse av preparat og vurdering av jernfarging

Ugyldig takstkombinasjon: 127c

100,-

E2

0

128c

Oscillometri eller transkutan SAO2-måling ved perifere karlidelser eller lungesykdommer

Taksten kan også brukes av anestesileger, kirurger, hudleger og pediatere

99,-

E2

0

129a

Arbeids-EKG med gradert belastning ved sykkelergometer/ tredemølle inkl. taking og tyding av EKG

Ugyldig takstkombinasjon: 707

528,-

E2

0

129c

Ambulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr m.v. Taksten kan repeteres ved opptak ut over 2 døgn.

Ugyldig takstkombinasjon: 129g

426,-

E2

50 %

129d

Opptak av hjerterytme på mobilt medium som opptak av enkelthendelser. Registrering skal pågå minimum i 2 uker. Inkluderer bruk av medium, avlesing og tolking av registrerte henvendelser.

500,-

E2

0

129g

Ambulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium

Ugyldig takstkombinasjon: 129c, 707

293,-

E2

0

129h

Pacemakerkontroll

293,-

E2

0

129i

Fullstendig ekkokardiografisk undersøkelse og samtidig dopplerundersøkelse med måling av blodstrømshastighet i hjertet og store kar. Bruk av taksten krever godkjenning av sentralstyret. Gjelder ikke for leger som har fått spesialistgodkjenning i hjertesykdommer etter 1. september 1994.

945,-

E2

0

129j

Stress ekkokardiografisk undersøkelse med opptak av minimum 3 apikale opptak av venstre ventrikkel – 4 kammer, 2 kammer og apikal langakse. Det forutsettes gjort fullstendig ekkokardiografisk undersøkelse i hvile før stress test. Stress ekkokardiografiske opptak skal sammenliknes med samme projeksjoner i hvile og funksjon skal scores enten med wall motion score index eller strain ekkokardiografi. Kan brukes ved fysiologisk stress. Indikasjon for bruk er spørsmål om koronarsykdom.

100,-

E2

0

Kirurgi

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

130g

Tapping av hydrocele/spermatocele med samtidig sklerosering

250,-

E2

0

134a

Reseksjon av hammertå

4 200,-

E2

Rep

134b

Avmeisling av eksostose ved hallux valgus o.l.

325,-

E2

Rep

134e

Fjerning av osteosyntesemateriell

4 000,-

E2

Rep

134f

Fasciotomi, tenotomi

325,-

E2

Rep

137e

Sene-/ligament-/kapselsutur

325,-

E2

Rep

138

Operasjon av residiv ved inngrodd negl

1 250,-

E2

Rep

139a

Uretrocystoskopi

1 495,-

E2

0

139b

Tillegg ved biopsitaking og brenning

200,-

E2

0

139c

 • Fluoroscens-cystoskopi. Utredning med henblikk på blærekreft, og oppfølging av pasienter behandlet for sykdommen.

 • Botoxbehandling mot hyperaktiv blære. – Utvidet urodynamisk utredning (cystometri) 

Utredning/oppfølging utføres etter avtale med sykehus

3 000,-

E2

0

140a

Fjerning av ganglion/bursa

2 450,-

E2

0

140b

Artrodese

2 450,-

E2

0

140c

Operasjon av Dupuytrens kontraktur

2 450,-

E2

rep 50%

140d

Operasjon av hallux valgus

2 695,-

E2

0

140e

Brokkoperasjon

2 350,-

E2

0

140f

Operasjon av hidrosadenitt

2 450,-

E2

0

140g

Osteotomi

2 450,-

E2

0

140h

Operasjon av sacralcyste

2 450,-

E2

0

140i

Operasjon for entrapment av nerve

2 450,-

E2

0

140j

Operasjon for tennisalbue/epicondylitt

2 450,-

E2

0

140k

Spalting av senekanaler og seneskjeder

4 300,-

E2

0

140l

Hemoroideoperasjon (tilsv. a.m. Milligan)

Ugyldig takstkombinasjon: 103

2 450,-

E2

0

141a

Enkel cystometri/uroflowmetri

260,-

E2

0

141c

Kombinert registrering av trykk og flow i nedre urinveier

650,-

E2

0

141d

Ultralydundersøkelse med rektal probe

230,-

E2

0

142c

Dilatasjon av anus/instrumentell sfinkterotomi i adekvat analgesi

325,-

E2

0

143a

Plastikkirurgiske korreksjoner med lappeplastikk eller hudtransplantasjon

450,-

E2

Rep

143c

Dobbeltsidig vasektomi for sterilisering

Pasientbetaling kr. 1200,-. Taksten refunderes ikke av trygden.

Ugyldig takstkombinasjon: alle

E2

0

143e

Fjerning av dyptliggende tumor, f.eks. tumor mammae, lipom, lymfeknute og ondartede svulster. Fjerning av tumores/lesjoner i ansikt. Taksten omfatter også kirurgisk eksisjon av ondartede hudsvulster uavhengig av lokalisasjon der hvor man må fjerne vev til subcutis eller fascie.

820,-

E2

Rep

143f

Fjerning av nevrinom

660,-

E2

Rep

143g

Fimoseoperasjon og forhudsplastikk ved forhudsykdommer

2 500,-

E2

0

145b

Variceoperasjon

850,-

E2

Rep

148

Nødvendig kollegial assistanse utført av lege ved operasjoner per time

424,-

Rep

Anestesiologi inkludert lokalbedøvelse

Typeinndeling:

OVA: Overflateanestesi ved inndrypping, spray, pensling, installasjon o.a.

F.eks: conjuntiva, cornea, tåreveier, trommehinne, nese, svelg.

INA: Infiltrasjon (injeksjon), f.eks. hud og slimhinne før biopsi, kirurgi.

Før inngrep i øre, svelg, tåresekk. I frakturhematom, senefester, bursae, seneskjeder.

ANA: Andre anestesi- og analgesiformer som regional intravenøs anestesi. Kryoterapi i smertebehandling.

BLA: Blokk- (lednings-)anestesi. F.eks perifere av nerver (også interkostalnerver), pleksus, ganglier, ev. paracervikal blokk.

BLS: Sentrale blokk, epidural, spinal.

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

149a

Lokalbedøvelse og triggerpunktanestesi. Taksten kan ikke repeteres for flere stikk i samme lokasjon.

Ugyldig takstkombinasjon: 149b og 155

33,-

E2

rep 50%

149b

OVA i urethra ved skopi eller terapeutisk blokking

Ugyldig takstkombinasjon:149a og 155

50,-

E2

0

150

Tillegg til konsultasjon hos anestesilege tilknyttet multidisiplinær smerteklinikk. Regionalt helseforetak må ha godkjent klinikken for bruk av taksten, basert på dokumentasjon av flerfaglighet og internasjonale retningslinjer (IASP).

Ugyldig takstkombinasjon: 4e

120,-

E2

0

151a

Narkose/sedasjon med intravenøse narkosemidler inntil 30 min. For nødvendige forundersøkelser kan takst 3 og ev. takst 4b benyttes. Ved tannbehandling gjelder takstene for anestesi kun når behandlingen godtgjøres av trygden. Taksten gjelder for spesialist i anestesiologi.

600,-

E2

0

151b

Tillegg for tidsbruk per påbegynt 15 min. utover 30 min. ved narkose/sedasjon og spinal/epiduralanestesi. Ved tannbehandling gjelder takstene for anestesi kun når behandlingen godtgjøres av trygden. Taksten gjelder for spesialist i anestesiologi.

250,-

E2

Rep

151c

Legetilsyn ved farmakologisk uttesting av medikament ved smertebehandling

150,-

E2

0

152

Bruk av elektronisk overvåkningsutstyr i forbindelse med intervensjonell smertebehandling.

325,-

E2

0

153b

BLS (epidural og spinal). Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi.

355,-

E2

0

153d

Sympatikusblokader, intravenøs, stellatum osv. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi

392,-

E2

0

153e

ANA, regional, intravenøs, interpleural. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi

482,-

E2

0

154a

Diagnostisk og terapeutisk blokk av perifere nerver. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi. Taksten kan ikke benyttes ved radiofrekvensbehandling.

116,-

E2

Rep 50% x9

155

Annen injeksjon av lokalanestesi. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi, nevrologi, reumatologi og fysikalsk medisin.

Ugyldig takstkombinasjon: 149

50,-

E2

rep 1

156

Vurdering og oppfølging av opioidbehandling ved smertebehandlig. Det forutsettes nært samarbeid med fastlege.

200,-

E2

0

157

Pulset radiofrekvensbehandling ved smertebehandling.

455,-

E2

0

Allergologi

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

176

Epikutane allergiprøver (lappeprøver) per serie à 10 prøver.

Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt.

200,-

E2

rep 5

177a

Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver med 1-10 ekstrakter). Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt.

Ugyldig takstkombinasjon: 177c

278,-

E2

0

177d

Hyposensibiliserende behandling ved allergi.

Taksten kan benyttes av spesialist i indremedisin, pediatri, øre-nese-halssykdommer, hudsykdommer og lungesykdommer. Taksten kan repeteres en gang ved mer enn ett allergenekstrakt.

140,-

E2

1

177k

Kostholdsprovokasjon hos barnelege ved mistanke om matallergi. Provokasjon hos barnelege med mistenkt allergi mot medikament.

700,-

E2

0

Gynekologi og fødselshjelp

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

205a

Utredning av urininkontinens. Taksten kan benyttes av urolog.

130,-

E2

0

205b

Behandling og instruksjon i behandling av urininkontinens med elektrostimulering

90,-

E2

0

206

Utredning og behandling av pasienter med kroniske underlivssmerter (herunder vulvodynier og dispareunier).

300,-

E2

0

207a

Hysteroskopi

2 500,-

E2

0

207b

Biopsi ved hysteroskopi

100,-

E2

rep2

207c

Fjernelse av polypp i livmorhule ved hysteroskopi

300,-

E2

0

208

Kolposkopi

60,-

E2

0

209

Gynekologisk kryokirurgi eller koagulatorbehandling

370,-

E2

0

210

Operativ behandling av cervixdysplasier, laserbehandling og behandling med thermoslynge.

1 600,-

E2

0

211a

Gynekologisk ultralydundersøkelse av gravide og undersøkelse med abdominalprobe ved mistenkt svangerskapspatologi og ved gynekologisk problemstilling. Taksten refunderes for inntil 1 ultralydundersøkelse under svangerskap. Ytterligere undersøkelser refunderes hvis medisinsk indisert.

90,-

E2

0

211b

Ultralydundersøkelse av gravide og ultralydundersøkelse med biofysisk profil ved mistenkt vekstretardasjon (vektestimering, vurdering av fostervannsmengde og respirasjonsbevegelser). Taksten refunderes inntil 2 ganger under svangerskap. Ytterligere undersøkelser refunderes hvis medisinsk indisert. Taksten kan repeteres 1 gang ved flerlingeundersøkelse.

297,-

E2

rep 1

211c

Ultralydundersøkelse med vaginal probe.

253,-

E2

0

211d

Kartlegging av livmorhule med væskesonografi

440,-

E2

0

211e

Dopplerundersøkelse av høyrisikogravide. Taksten kan repeteres 1 gang ved flerlingeundersøkelse.

Taksten kan kombineres med 211b

200,-

E2

rep 1

212a

Portiobiopsier og/eller cervikal abrasio/corpus abrasio.

460,-

E2

0

212b

Perineoplastikk

900,-

E2

0

213

Behandling av spontan abort

347,-

E2

0

215

Særlig tidkrevende arbeid ved:

 • steriliseringssaker

 • abortsaker og henvisning til amniocentese (tillegg for konsultasjoner når slike har funnet sted)

 • henvisning til assistert befruktning

Ugyldig takstkombinasjon: 2c

244,-

E2

0

216

CTG – registrering i svangerskap «Non-stress-test»

200,-

E2, E6

0

217a

Første gangs fullstendig undersøkelse og veiledning av gravide samt utfylling av godkjent svangerskapsjournal

Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217b, 217c

178,-

E2

0

217b

Tillegg for senere graviditetskontroll (kan benyttes inntil 5 ganger i svangerskapet, og skal avmerkes på legeregningene med romertall I til V)

Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217a

100,-

E2

0

217c

Graviditetskontroll utført av jordmor.

Taksten utløses når jordmor foretar 2. gangs eller senere graviditetskontroll i samarbeid med lege, men uten samtidig legekonsultasjon. Det er en forutsetning at jordmoren er ansatt hos den legen som utløser taksten, og at HELFO gis særskilt melding om ansettelsesforholdet. Taksten kan kombineres med 217b. Ved samtidig konsultasjon hos lege kan 217c ikke benyttes.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 217a

130,-

E2

0

217d

Tillegg ved undersøkelse av høyrisikosvangerskap

425,-

E2

0

217e

Rhesus-immunisering av gravide i uke 28. Gjelder fra 1.september 2021.

500,-

E2

0

218

Utredning og behandling av infertilitet, klimakterielle plager, endokrinologiske forstyrrelser eller PMDD (premenstrual dysphoric disorder). Taksten kan benyttes av spesialist i gynekologi, indremedisin og urologi.

340,-

E2

0

Hud og veneriske sykdommer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

250

Undersøkelse av føflekker og andre pigmenterte hudforandringer med dermatoskop (taksten kan bare benyttes av spesialist i hudsykdommer, øre-nese-hals, kirurgi og plastikkirurgi).

160,-

E2

0

251

Fotodynamisk behandling (PDT) av basalcellekarsinom (BCC) og aktinisk keratose (AK). Ved AK bare for pasienter med minst 10 lesjoner eller med nedsatt immunforsvar. Taksten inkluderer utgifter til medikament og materiell.

1 727,-

E2

0

252

Behandling med dermojet intrakutan injeksjon, per injeksjon.

14,-

E2

rep

253

Undersøkelse av:

 • hud

 • hår

 • urin (fluorescens)

20,-

E2

0

254

PUVA og UV-B-behandling, per felt.

105,-

E2, E9

rep

255a

PUVA, UV-A og UV-B helkroppsbehandling.

Ugyldig takstkombinasjon: 255b

122,-

E2, E9

0

255b

Kombinasjonsbehandling ved bruk av både UVA- og UVB lys.

Ugyldig takstkombinasjon: 255a

110,-

E2, E9

0

256a

Lokalbad.

50,-

E2, E9

0

256c

Påsmøring av medikament på inntil 25 % kroppsflate.

50,-

E2,E9

0

256d

Hodebunnsbehandling inkl. innsmøring og vask/påsmøring av medikament, inntil 25 % av kroppsflate.

70,-

E2, E9

0

257

Fotodokumentasjon av atypiske nevi og premaligne lidelser, inkludert andre alvorlige lidelser i hud og slimhinner. Kan benyttes av hudleger en gang per kalenderår. Taksten kan også brukes av spesialister i ØNH.

80,-

E2, E9

0

258

Behandling med grensestråling per felt.

500,-

E2, E9

rep

259

Injeksjonsbehandling ved hyperhidrose. Gjelder per behandlet region, kan repeteres ved behandling av flere områder. Kan kun brukes av hudleger og nevrologer.

750,-

E2, E9

4

Øre-nese-halssykdommer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

301a

Vestibularisundersøkelser/undersøkelse av likevektssansen inklusiv kalorisk prøve eller video Head Impulse Test.

120,-

E2

0

301b

Vestibularisundersøkelser/taking v/video-nystagmografi.

120,-

E2

0

301c

Vestibularisundersøkelser/tyding v/video-nystagmografi.

100,-

E2

0

301d

Video-nystagmo-okulografi.

270,-

E2

0

302

Tilpassing av tinnitusmaskerer (herunder tinnituspute) inkl. veiledning av pasient.

170,-

E2

0

303

Avstøpning av øregang.

71,-

E2

50%

306

Punksjon av antrum.

150,-

E2

50%

307

Mindre, kirurgiske prosedyrer i nesen. F.eks. radiofrekvens, conchareduksjoner, fjerning av små polypper uten samtidig bihuleinngrep, diagnostiske inngrep med biopsier fra nesecavitet.

930,-

E2

50%

310

Epistaxis, behandling av pågående blødning med bakre tamponade.

222,-

E2

0

311a

Endoskopisk undersøkelse av nese/bihuler og hypopharynx/larynx. Tillegg av 50 % hvis begge undersøkelser gjøres samtidig.

Ugyldig takstkombinasjon: 311c

200,-

E2

50%

311c

Stroboskopi.

Ugyldig takstkombinasjon: 311a

400,-

E2

0

313

Undersøkelse av nesens bihuler med ultralyd.

68,-

E2

50%

314

Antroskopi.

300,-

E2

50%

317b

Paracentese med ventilasjonsrør.

500,-

E2

50%

318a

Trommehinneprotese, ett øre

180,-

E2

1

318b

Omfattende rensing av radikalhulen, ett øre

120,-

E2

1

319

Apnoeregistrering under søvn med min. 6 parametere:

 1. Varighet av registrering

 2. Antall apnoer og antall hypopnoer med utregning av AH indeks (AHI) og med fordeling på sentrale og obstruktive episoder

 3. Oksygen desaturasjonsindeks (ODI)

 4. Gjennomsnittlig Os-metning og minimum O2-verdi

 5. Puls gjennomsnitt og maksimalverdi

 6. Leie og varighet av de forskjellige posisjoner

Taksten inkluderer tyding, teknisk assistanse og bruk av utstyr mv.

2300,-

E2

0

Hørselsmåling

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

321

Toneaudiometri med luft- og beinledning.

116,-

E2

0

322

Toneaudiometri med luftledning.

58,-

E2

0

323

Taleaudiometri med tre-tall-prøve og enstavelsesord.

130,-

E2

0

324a

Utprøving og tilpassing av høreapparat.

Ugyldig takstkombinasjon: 324b

450,-

E2

0

324b

Utprøving og tilpassing av mer enn ett høreapparat.

Ugyldig takstkombinasjon: 324a

700,-

E2

0

324c

Instruksjon i bruk av høreapparat.

Ugyldig takstkombinasjon: 324e

338,-

E2

0

324d

Bestemmelse av nytten av høreapparat ved taleaudiometri i fritt felt, kvantitativt med tallprøven, kvalitativt med enstavelse-D.B.-ordlister.

140,-

E2

0

324e

Oppfølgende kontroll og ytterligere instruksjon i bruken/eventuell justering av høreapparat.

Ugyldig takstkombinasjon:324c

334,-

E2

0

325

Undersøkelse av ett eller begge ører for:

 • recruitment

 • diplakusi; terskelvandring

 • impedanseendring

 • tympanometri

 • bekesyaudiometri

Taksten kan repeteres dersom flere typer undersøkelser foretas.

91,-

E2

rep 50%

326a

Uformelle prøver og lekeaudiometri på barn.

160,-

E2

0

326b

Uformelle prøver på barn (screeningaudiometri refunderes ikke av trygden).

61,-

E2

0

328a

Elektrisk reponsaudiometri ERA/lydtrykksmåling in situ/otoakustiske emisjoner.

123,-

E2

0

Øyesykdommer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

400

Undersøkelse og behandling hos øyelege.

Ugyldig takstkombinasjon: K01a, b, c, d og e

155,-

E2

0

403a

Schirmers prøve

60,-

E2

0

403b

Sondering av nedre tåreveier fra tåresekk mot nesebein.

350,-

E2

0

404a

Fotografering av fremre avsnitt og registrering av hornhinnetopografi

60,-

E2

1

404b

Fotografering eller digital registrering (SLO) av bakre avsnitt.

Ugyldig takstkombinasjon: 412

102,-

E2

50%

404c

Tillegg for angiografisk undersøkelse av øyebunn med intravenøs kontrast.

800,-

E2

1

405a

Ultralyd/Pachymetri (én gang per pasient)/Blood flow/Elektroretinografi.

50,-

E2

50%

405b

Tillegg for autoperimetri/Goldmann.

125,-

E2

50%

406a

Fjerning av chalazion.

600,-

E2

50%

406b

Enkel kirurgi på øyelokk.

600,-

E2

50%

407

Laseroperasjon. Gjelder ikke refraksjonsanomalier.

915,-

E2

50%

408a

Merarbeid ved undersøkelse av barn under 7 år.

350,-

E2

0

408b

Merarbeid ved undersøkelse av barn med lesevansker.

316,-

E2

0

408c

Merarbeid ved undersøkelse av utviklingshemmede.

316,-

E2

0

409

Tillegg for bruk av kontaktglass.

40,-

E2

50%

410

Undersøkelse ved ortoptist ansatt hos øyelege.

470,-

E2

0

411

Tilpassing av svaksyntoptikk/medisinske linser.

100,-

E2

0

412

OCT (Optical Coherence Tomography) av bakre avsnitt.

Ugyldig takstkombinasjon: 404b

203,-

E2

50%

Lungesykdommer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

502a

Dynamisk spirometri (flow-volume-curve).

Ugyldig takstkombinasjon: : 506, 507c, 507d

257,-

E2

0

502b

Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan repeteres én gang ved bruk av ulike bronkolytika. Taksten kan også brukes av spesialist i pediatri og øre-nese-hals.

Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506, 507c, 507d

318,-

E2

1

507c

Dynamisk spirometri (flow-volume-curve). Taksten kan kun anvendes av allmennleger.

Ugyldig takstkombinasjon: 506.

235,-

E2

0

507d

Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan kun anvendes av allmennleger.

Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506

293,-

E2

0

508

Bestemmelse av statisk lungevolum ved hjelp av body-box. Taksten kan benyttes av pediater.

424,-

E2

0

509

Bestemmelse av lungenes «CO transfer factor». Taksten kan benyttes av pediater.

345,-

E2

0

510a

Full kardiopulmonal belastningstest med måling av VO2maks, ventilasjon, sirkulasjon, gassutveksling og kontinuerlig EKG.

Ugyldig takstkombinasjon: 510e og 707

700,-

E2

0

510b

Provokasjonsundersøkelse av luftveiene etter standardisert opplegg. Taksten kan benyttes av pediater.

530,-

E2

0

510e

Vurdering av ventilasjon eller oksygenmetning – som gangtest/utholdenhetstest. Taksten kan benyttes av pediater.

318,-

E2

0

510f

Bestemmelse av NO i ekspirasjonsluften. Taksten kan benyttes av pediater.

212,-

E2

0

511

Måling av compliance samt total og spesifikk motstand i luftveier med impuls oscillometri/impedansmåling.

150,-

E2

0

Nevrologiske og psykiske lidelser

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

600

Full nevrologisk/reumatologisk undersøkelse, herunder samtale med pasienten. Taksten kan benyttes ved konsultasjon hos nevrolog, reumatolog, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering eller pediater.Taksten kan også kreves av spesialist i endokrinologi ved full indremedisinsk undersøkelse.

Ugyldig takstkombinasjon: 605

734,-

E2

0

601

Utredning av omfattende og alvorlig sykdom i sentralnervesystemet og nevropsykiatrisk utredning. Innbefatter omfattende tester, senere gjennomgang av prøvesvar, innhenting av komparentopplysninger m.v . Kan kun benyttes en gang per pasient for samme sykdom/lidelse. Taksten kan kun benyttes av nevrolog.

500,-

E2

0

602

Utredning og behandling av bindevevssykdommer og vasculitter som krever omfattende tester, evt utredning med røntgen, biopsi samt henvisning til andre spesialiteter. Inkludert gjennomgang av prøvesvar og innhenting av nødvendige journalopplysninger fra andre spesialiteter. 

 Taksten kan kun benyttes av revmatolog. 

400,-

E2

0

605

Nevrologisk undersøkelse ved nevrokirurg, spesialist i ortopedisk kirurgi, øre-nese-hals-lege eller anestesiolog.

Ugyldig takstkombinasjon: 600

230,-

E2

0

612a

Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med pårørende/foresatt til pasient med psykiatrisk eller nevrologisk sykdom, kronisk alvorlig sykdom, terminal sykdom eller rusmiddelproblem eller pårørende/foresatt til barn med psykisk utviklingshemming. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.

Taksten kan kun benyttes ved alvorlig sykdom som for eksempel:

 • langt fremskreden hjertesvikt

 • langt fremskreden lungesykdom

 • invalidiserende nevrologiske lidelser (som f.eks. langt fremskreden multippel sklerose eller muskeldystrofi, ikke f.eks. isjias)

 • dårlig regulert diabetes og/eller diabetes med alvorlige senkomplikasjoner

 • aktiv kreftsykdom

 • slag med betydelig sekvele

 • alvorlige infeksjonssykdommer (f.eks. HIV-infeksjon)

 • skader med alvorlige følgetilstander

Taksten kan utløses alene dersom det kun foregår en nødvendig samtale med pårørende/foresatt uten samtidig konsultasjon.

Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 3b, 11c, 12c, 612b, 651

292,-

E2

0

612b

Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med foreldre/foresatte ved pediatriske (yngre enn 18 år) problemstillinger knyttet til skoleproblemer, mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, atopiske sykdommer, sykelig overvekt, anoreksi. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.

Taksten kan utløses alene dersom det kun foregår en nødvendig samtale med pårørende/foresatt uten samtidig konsultasjon.

Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 3b, 11c, 12c, 612a, 651

292,-

E2

0

615

Samtaleterapi ved allmennlege med minst 15 minutters varighet med pasienter med psykiske lidelser. Samtalen må avvike fra en vanlig samtale om medisinske problemstillinger, og være av terapeutisk karakter.

Ugyldig takstkombinasjon: 1b, 3bd, 600, 605, 621, 622, 623, 624

195,-

E2

0

616

Særlig tidkrevende arbeid ved henvisning til eller innleggelse i kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD), psykiatriske og barnepsykiatriske institusjoner, behandlingshjem, opptreningsinstitusjoner, smerteklinikk, i kursted for alkoholikere eller spesialklinikk for narkomane og psykisk utviklingshemmede (tillegg for konsultasjoner når sådanne har funnet sted). Taksten kan utløses alene dersom det kun foregår en nødvendig samtale med pårørende/foresatt uten samtidig konsultasjon.

349,-

E2

0

617

Bruk av anerkjent skjema for kartlegging av psykiatrisk sykdom og/eller nevrologisk sykdom, ved mistanke om alkoholmisbruk, for eksempel Alcohole Use Disorders Identification (WHO) og ved kroniske hodepinetilstander.

66,-

E2

1

618

Overvåket urinprøvetaking av pasient i Legemiddel Assistert Rehabilitering (LAR) eller hos pasient hvor avklaring av mulig rusmiddelmisbruk er nødvendig for medisinsk behandling. Taksten kan kun benyttes etter forespørsel fra spesialisthelsetjenesten.

177,-

E2

0

620

Førstegangsvurdering av nyhenvist pasient hos spesialist i psykiatri. 

Ugyldig takstkombinasjon: 622 a-b, 623 a-d, 624a-b, 4e 

2 800,-

E2

0

Takst

Tekst

Hon

Ref

Eg.an

Merk

Rep

621a

Psykoterapi, minst 1/2 time.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 621b, 621c, 621d

540,-

154,-

386,-

B2, B3, E5, E6

0

621b

Psykoterapi, minst 1 time.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 621a, 621c, 621d

759,-

373,-

386,-

B2, B3, E5, E6

0

621c

Psykoterapi minst 1 1/2 time.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3,11, 12, 615, 621a, 621b, 621d

1046,-

469,-

577,-

B2, B3, E5, E6

0

621d

Psykoterapi minst 2 timer.

Ugyldig takstkombinasjon:1, 2, 3, 11, 12, 615, 621a, 621b, 621c

1393,-

620,-

773,-

B2, B3, E5, E6

0

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

622a

Gruppeterapi per gang (det godtgjøres for behandling av inntil 8 personer).

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 620, 623, 624

1040,-

1040,-

B2, B3, E5, E6

0

622b

Tillegg per person. Repetisjonen gjelder per person, ikke per time. (Det godtgjøres for behandling av inntil 8 personer).

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3,7, 11, 12, 615, 620, 623, 624

481,-

95,-

386,-

B2, B3, E5, E6

0

623a

Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1/2 time.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 620, 621, 622, 623b, c, d

460,-

74,-

386,-

B2, B3, E5, E6, E7

0

623b

Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1 time

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 620, 621, 622, 623a, c, d

885,-

499,-

386,-

B2, B3, E5, E6, E7

0

623c

Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1 1/2 time

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 620, 621, 622, 623a, b, d

1126,-

549,-

577,-

B2, B3, E5, E6, E7

0

623d

Psykoterapeutisk familiearbeid minst 2 timer

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 620, 621, 622, 623a, b, c

1340,-

567,-

773,-

B2, B3, E5, E6, E7

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

624a

Tillegg for medisinsk vurdering hos spesialist i psykiatri eller barnepsykiatri i forbindelse med psykoterapeutisk arbeid, per gang (for 1/2 time)

Ugyldig takstkombinasjon: 620, 622a, 622b, 624b

120,-

120,-

0,-

E2, E5, E6

0

624b

Tillegg for medisinsk vurdering hos spesialist i psykiatri eller barnepsykiatri i forbindelse med psykoterapeutisk arbeid, per gang (for behandling ut over 1/2 time)

Ugyldig takstkombinasjon: 620, 622a, 622b, 624a

241,-

241,-

0,-

E2, E5, E6

0

625a

Grundig personlighetsvurdering av ny pasient hos spesialist i psykiatri

2242,-

2242,-

0,-

E2, E5, E6

0

625b

Senere personlighetsvurdering hos spesialist i psykiatri.

Taksten kan benyttes inntil 2 ganger per kalenderår dersom det anses medisinsk nødvendig.

1035,-

1035,-

0,-

E2, E5, E6

0

626

Tillegg for psykoterapi med barn under 18 år.

195,-

195,-

0,-

E2, E6

0

Pediatri

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

651a

Nødvendig samtale med foreldre/foresatte ved pediatriske problemstillinger: Skoleproblemer, mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, hodepine, magesmerter, epilepsi, cerebral parese, mental retardasjon, atopiske sykdommer, psoriasis, vekstforstyrrelser (for første halvtime).

Taksten kan benyttes av spesialist i barnesykdommer og barnepsykiatri ved behandling av barn under 18 år. Taksten kan benyttes av spesialist i hud- og veneriske sykdommer ved behandling av barn under 18 år med atopiske lidelser, psoriasis og uttalt acne. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.

Ugyldig takstkombinasjon: 3b,612

498,-

498,-

E2

0

651b

Nødvendig samtale med foreldre/foresatte ved pediatriske problemstillinger: Skoleproblemer, mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/encoprese, hodepine, magesmerter, epilepsi, cerebral parese, mental retardasjon, atopiske sykdommer, psoriasis, vekstforstyrrelser (for senere påbegynt halvtime).

Taksten kan benyttes av spesialist i barnesykdommer eller barnepsykiatri ved behandling av barn under 18 år. Taksten kan benyttes av spesialist i hud- og veneriske sykdommer ved behandling av barn under 18 år med atopiske lidelser. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.

Ugyldig takstkombinasjon: 3b, 612

392,-

392,-

E2

Rep

652

Supplement til samtaleterapi i behandling ved diagnoser som enurese, encoprese, hodepine, magesmerter og irritabel tarm, der andre tiltak ikke har gitt ønsket effekt. Bruk av taksten krever godkjent hypnosekurs.

320,-

320,-

E2

0

Utviklingshemming mv.

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

660

Merarbeid ved årlig, fullstendig undersøkelse av pasienter der kommunen har overtatt legemiddelhåndteringen, utviklingshemmede, demente og pasienter med kroniske psykoser som behandles med psykofarmika med behov for tverrfaglig oppfølging. Undersøkelsen skal omfatte forhold av sosial, kognitiv og sansemessig karakter. Taksten kan brukes inntil én gang per kalenderår.

527,-

E2

0

F. Laboratorieundersøkelser og prøver

Alminnelige undersøkelser

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

701a

Taking av prøver til laboratorieundersøkelse på legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium. (Gjelder kun prøver som refunderes av trygden)

Ugyldig takstkombinasjon: 1e

72,-

11,-

61,-

F0, F1

0

701c

Innsending av prøver, utover den første sendeprøven som omfattes av takst 701a

24,-

24,-

0,-

F0, F1

rep.

701d

Innsending av positiv, inkubert urinprøve

16,-

16,-

0,-

F0, F1

0

701h

Hurtigtest/antigentest covid-19 Taksten kan kreves ved bruk av hurtigtest for covid-19. Taksten kan kun kombineres med takst 701a der det også blir gjort ordinær PCR-test i samme kontakt. 

64,-

64,-

0,-


0

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

703

Inkubering av objektglassagar (inkl. prøveglass).

21,-

F0, F2

0

704j

Blod i fæces.

39,-

F0, F2

0

704k

Trichomonas vaginalis i sekret og «clue cells».

47,-

F0, F2

0

705a

Blod i fæces (prøve foretatt hjemme med utlevert impregnert materiell. Minst 3 prøver fra forskjellige dager)

26,-

F0, F2

0

705g

Manuell fremstilling og farging av blodutstryk. Oversiktsmikroskopi av blod i farget preparat eller manuell differensialtelling.

Ugyldig takstkombinasjon: 706f

59,-

F0, F2

0

705h

Prøvetaking til chlamydiaundersøkelse

19,-

F0

0

705i

Skabbmidd eller sopp

45,-

F0

0

705j

Mikroskopisk undersøkelse av tørket/fiksert og farget preparat med spesifikk fargemetode, både mikrober og eosinofili

24,-

F0, F2

0

705k

Immunologisk CRP-test

51,-

F0, F2

0

705l

Prøvetaking til direkte immunfluorescens for Herpes

10,-

F0

0

706f

Hematologisk analyse med celleteller (trombocyttmåling, differensialtelling og MCV)

76,-

F0,F2

0

706h

Immunologisk graviditetstest/HCG-test

38,-

F0, F2

0

706j

Immunologisk test for blod fra nedre del av tarmen

71,-

F0, F2

0

706k

Immunologisk test for bakterieantigen (streptokokker)

47,-

F0, F2

0

706l

Immunologisk test for virusantigen (mononukleose)

62,-

F0, F2

0

707

Taking og tyding av EKG

140,-

F0, F2

0

Takst 708 gjelder tørrkjemisk analyse (reflektometrisk/fotometrisk avlesing).


708a

Glukose

Ugyldig takstkombinasjon: 121a

24,-

F0, F2

0

708b

Analyse av ALAT og GT

31,-

F0, F2

1

708c

Totalkolesterol

25,-

F0, F2

0

708d

Analyse av kreatinin

32,-

F0, F2

0

708e

Analyse av kalium

32,-

F0, F2

0

709

HbA1c (glykosylert hemoglobin) for bestemmelse av langtidsblodsukker

157,-

F0, F2

0

710

Trombotest/INR-test

85,-

F0, F2

0

711

Hurtigtest for påvisning av Helicobacter pylori-infeksjon

70,-

F0, F2

0

712

Kvantitativ måling av mikroalbuminuri i urin (ikke semikvantitative målinger)

156,-

F0, F2

0

Spesielle undersøkelser

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

720

Taking og tyding av standard EEG

160,-

F0

0

722

Neurografiundersøkelse og undersøkelse av senresponser og dekrementasjon. Elektromyografiundersøkelse (standard EMG, fibertetthet, singlefibre EMG,kvantitativ EMG, makro EMG

182,-

F0

Rep

731a

Grampreparat eller KOH-preparat som egen undersøkelse

7,-

F0

Rep

734a

Dyrking av blodkulturer, patogene tarmbakterier, anaerobe bakterier, mykobakterier, muggsopper, dermatofytter

37,-

F0

Rep

741

Mikroskopisk sædanalyse ved fertilitetsutredning

Kan ikke benyttes ved kontroll etter sterilisering

Ugyldig takstkombinasjon: 743b

205, -

F0

0

743b

Fremstilling og gransking av cytologiske preparater (unntatt cervikovaginalt utstryk), inntil 4 glass

Ugyldig takstkombinasjon: 741

113,-

F0

Rep

744

Mikroskopi av leddvæske med fasekontrastmikroskopi

350,-

F0

0

G. Radiologi

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

I. Over- og underekstremiteter

800

Radiologiske undersøkelser. 

Hvis undersøkelse gjennomføres på flere kroppsdeler, kan taksten repeteres per kroppsdel. 

Overekstremiteter:

 • Finger

 • Hånd

 • Håndleddsregion

 • Underarm

 • Albue

 • Overarm

 • Skulder 

 Underekstremiteter:

 • Fot

 • Ankel

 • Legg

 • Kne

 • Lår 


37,-

G1

Rep

II. Hals og brystorganer

851

Lunger med 1, 2 eller flere plan.

84,-

G1

0

870

Måling av beinmineralinnhold med DXA. Taksten kan ikke benyttes ved screeningundersøkelse. Taksten kan kreves av spesialister i endokrinologi, nukleærmedisin, radiologi, revmatologi og andre med dokumentert spesialkunnskap innen fagområdet metabolske beinsykdommer. Taksten kan benyttes inntil 1 gang per år per pasient.

223,-

G1

0

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

899

Tillegg for undersøkelse

296,-

21,-

275,-

G1

0

H. Merknader

Merknad A1

Taksten kan benyttes:

 • ved kontakt som kun fører til skriving av e-resept benyttes 1i. Gis det samtidig råd/veiledning benyttes i stedet 1bd uavhengig av om kontakten skjer ved personlig fremmøte, per telefon, ved elektronisk kommunikasjon eller papirbrev

 • ved blodprøvetaking på vegne av ekstern rekvirent uten samtidig rådgivning

 • ved skriving av sykemelding eller henvisning uten samtidig rådgivning

 • enkle prosedyrer utført av legens hjelpepersonell etter delegasjon

 • journalverdige råd/veiledning gitt av legens hjelpepersonell etter delegasjon

 • medisinsk vurdering av transportbehov når dette ikke skjer i konsultasjonssammenheng 

 Taksten kan ikke benyttes:

 • ved telefonhenvendelser om timeavtale eller sykebesøk uten samtidig rådgivning

 • ved enkle beskjeder eller spørsmål om prøveresultat uten samtidig rådgivning

 • ved telefonsamtale med kolleger

 • ved innringing av resept til apotek.  

 

Merknad B1

En konsultasjon innebærer direktekontakt mellom lege og pasient på egnet behandlingssted. Konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering/samtale. Taksten kan ikke kreves refundert med grunnlag i arbeid utført av hjelpepersonell alene.

Takstene for konsultasjoner/sykebesøk innbefatter

 • hemoglobin, blodsenkning, hematokrit

 • telling av hvite og røde blodlegemer

 • enkel urinundersøkelse og mikroskopi av urin

Enkle behandlinger som:

 • intramuskulære injeksjoner

 • overflateanestesi (OVA)

 • fjerning av overflatiske fremmedlegemer i hud og slimhinne

 • fjerning av sting i sår

 • rensing av små sår

 • åpning av overflatisk abscess

 • skriving av resept

 • henvisninger og rekvisisjoner

Merknad B2

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves konsultasjonshonorar. Dette dekkes ikke av folketrygden. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd § 5-3. Slik betaling kan kreves av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel. Pasienter som bestilte time hos legespesialist skal informeres om plikten til å betale ved uteblivelse. Dersom behandling, undersøkelse eller kontroll hos legespesialist er forsinket med mer enn én time etter avtalt tid og pasienten ikke har fått melding om forsinkelsen før oppmøte, er det ikke anledning til å kreve egenandel for tjenesten. Pasienten skal bli informert om årsaken til forsinkelsen. Hvis mulig skal pasienten varsles om forsinkelsen før oppmøte.

Merknad B3

For at legespesialisten skal kunne innkreve takster utover 3a og 3c og egenbetalingstakstene 8 og 10a–d, må pasienten ha henvisning fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, tannlege eller psykolog. Dette gjelder også ved psykoterapi. Øyelegespesialist kan i tillegg innkreve takster utover 3a og 3c dersom pasienten har henvisning fra optiker. Det kreves ikke henvisning ved øyeblikkelig hjelp og nødvendig oppfølging av denne tilstanden. Med øyeblikkelig hjelp menes arbeid innenfor spesialiteten som ikke kan utsettes til neste dag. En henvisning gjelder til behandlingen for den aktuelle sykdomstilstanden er avsluttet. Henvisningen skal følge første regningskort for behandlingen. Der henvisningsopplysningene går frem av regningen, slipper legen å sende henvisningene til HELFO. Kravene til henvisning gjelder ikke for pasienter hos leger som omfattes av overgangsordningen etter § 2 punkt 1 i forskrift om rett til trygderefusjon (dvs. leger som hadde refusjonsrett per 1. juli 1998 og er over 70 år per 1. juli 2006) eller for pasient som hadde et fast etablert pasientforhold til spesialist i gynekologi før 1. juni 2001. Spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri kan kun utløse takst for behandling av pasienter under 18 år. I særlige tilfeller kan konsultasjonstaksten likevel benyttes ved behandling av pasienter over 18 år i en overgangsperiode. Grunnlaget for en slik behandling må i så fall fremgå av diagnose og journalnotat. Betaling for kopi eller utskrift av pasientjournal er regulert i forskrift om pasientjournal § 11.

E-konsultasjon innebærer elektronisk eller telefonisk kommunikasjon mellom pasient og legespesialisten eller dennes stedfortreder. E-konsultasjonen kan enten gjennomføres skriftlig, via video eller per telefon. E-konsultasjon må skje på egnet behandlingssted. E-konsultasjonen skal være journalverdig, jf. ordinær konsultasjon. E-konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering og anses sluttført når legen har vurdert henvendelsen og gitt pasienten svar. E-konsultasjon skal være bestilt av pasienten, eller forhåndsavtalt med pasienten. Dette gjelder likevel ikke for telefon eller video når det dreier seg om øyeblikkelig hjelp-situasjoner, jf. helsepersonelloven § 7. Eventuelle tilleggsspørsmål og innhenting av supplerende informasjon fra pasienten ved skriftlig e-konsultasjon er inkludert i honoraret. Legespesialisten eller dennes stedfortreder skal normalt besvare pasientens henvendelse innen 5 arbeidsdager. Legen avgjør om slik konsultasjon skal tilbys pasientene. Kommunikasjonen skal skje i tråd med Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren.

Merknad B1 gjelder også for e-konsultasjoner så langt den passer. 

 E-konsultasjon kan benyttes ved sykemelding dersom vilkårene i folketrygdloven § 8-7 er oppfylt. 

Det er en forutsetning for å kreve prosedyretakster under e-konsultasjon at prosedyrene blir gjennomført der hvor pasienten er under konsultasjonen og hvor hjelpepersonellet er ansatt hos legespesialisten. Egenbetalingstakster kan bare kreves der hvor legespesialisten har utgifter til materiell/utstyr.  

Merknad B4

Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, tannlege eller psykolog. For øyelegespesialist gjelder dette også ved henvisning fra optiker. Henvisningen skal følge regningskortet. Der henvisningsopplysningene går frem av regningen, slipper legen å sende henvisningene til HELFO. Undersøkelsen skal omfatte nøyaktig opptak av sykehistorie samt fullstendig status presens for den respektive spesialitet. Spesialisten skal sende skriftlig rapport (epikrise) til henvisende behandler og, under forutsetning om tilsagn fra pasienten eller dennes verge, også til pasientens faste lege. Rapporten skal redegjøre for diagnose, behandling og vurdering. Takstene 4a1 eller 4b1 kan benyttes inntil én gang per kalenderår (inntil 3 ganger av nevrolog, psykiater, revmatolog eller spesialister i fysikalsk medisin) for samme sykdom/skade/tilstand. Det kreves ikke henvisning for å benytte takst 4c ved øyeblikkelig hjelp. Ved øyeblikkelig hjelp må problemstillingen anføres på regningskortet. Regelen om fullstendig undersøkelse og rapport til pasientens faste lege forutsettes fulgt.

Merknad B5

Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep/flere prosedyrer.

Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel gips, spiral, kateter, vaksiner, legemidler, ortoser, etc., etter legens kostnad. Dette gjelder likevel ikke for pasienter omfattet av denne forskrifts § 3 nr. 10.

Engangsutstyr som f.eks. sprøyter m.v. kan det ikke beregnes ekstra for, da disse utgifter inngår i taksten.

Takstene 10a til 10d refunderes ikke av folketrygden. Folketrygden dekker slike utgifter kun ved tilfeller som går inn under folketrygdlovens kapittel 13 og denne forskrifts § 3 nr. 4 og nr. 10.

Merknad B6

Legen har krav på takst for sykebesøk, reisetillegg og skyssgodtgjørelse dersom pasienten på grunn av sin helsetilstand eller funksjonsevne ikke kan møte frem på behandlingsstedet, eller når legen vurderer at sykebesøk er nødvendig for å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp. I tillegg har legen krav på takst for planlagte hjemmebesøk til pasienter med kronisk alvorlig sykdom når dette anses nødvendig for å sikre pasienten faglig god oppfølging. Når legen må rykke ut fra hjemmet til kontoret for øyeblikkelig hjelp, benyttes takst 2fk for første pasient.

Ved sykebesøk hvor flere pasienter tilses samtidig i samme:

 • husstand

 • pensjonat

 • fartøy

 • aldershjem mv.

beregnes honorar/refusjon som for sykebesøk og eventuelle reisetillegg og skyssgodtgjørelse bare for én pasient. For de øvrige godtgjøres det som for konsultasjoner. Takst 11e kan i disse tilfeller benyttes ved kronisk alvorlig sykdom hos egne pasienter.

Ved besøk hos pasienter i det hus hvor legen bor, har kontor eller arbeider og på fartøy hvor legen oppholder seg eller arbeider, beregnes konsultasjonstakst. I større bygninger gjelder sistnevnte regel for sykebesøk bare i den oppgang hvor legen bor. Det beregnes honorar som for sykebesøk for hver pasient ved behandling av medlem som er innsatt i fengsel, dersom legehjelpen gis ved annet personell enn det som er knyttet til fengselshelsetjenesten, se forskriftens § 3, nr. 3.

Merknad B7

Ved flere sykebesøk under samme reise beregnes reisetillegget på grunnlag av den samlede tid for besøksrunden fratrukket medgått tid for sykebesøk. Samlet tid for reise føres på regning på første pasient.

Merknad B8

Taksten kan benyttes både i forbindelse med konsultasjon og uten pasienten tilstede. Legen foretar en skjønnsmessig vurdering av medisinsk behov, jf. forskrift om fastlegeordning i kommunene (fastlegeforskriften). Plikten vil særlig gjelde pasienter med kroniske og/ eller sammensatte lidelser.

Beslutningsstøtte forstås i vid forstand, dvs. ikke kun elektroniske verktøy.

Merknad B9

E-konsultasjon innebærer elektronisk eller telefonisk kommunikasjon mellom pasient og hans/hennes fastlege eller dennes stedfortreder, herunder LIS1-lege og lege med introduksjonsavtale. E-konsultasjon kan enten gjennomføres skriftlig, via video eller per telefon. E-konsultasjonen må skje på egnet behandlingssted. Fastlegen eller dennes stedfortreder skal ha behandlingsansvar for pasienten. E-konsultasjonen skal være journalverdig, jf. ordinær konsultasjon/sykebesøk. E-konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering og anses sluttført når legen har vurdert henvendelsen og gitt pasienten svar. E-konsultasjon skal være bestilt av pasienten, eller forhåndsavtalt med pasienten. Dette gjelder likevel ikke for telefon eller video når det dreier seg om øyeblikkelig-hjelp-situasjoner, jf. helsepersonelloven § 7. Eventuelle tilleggsspørsmål og innhenting av supplerende informasjon fra pasienten ved skriftlig e-konsultasjon er inkludert i honoraret. Fastlegen, eller dennes stedfortreder, skal normalt besvare pasientens henvendelse innen 5 arbeidsdager. Legen avgjør om slik konsultasjon skal tilbys pasientene. Kommunikasjonen skal skje i tråd med Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. Takstene for fastlege kan også benyttes ved videokonsultasjon i kommuner med en legevaktordning der konsultasjonen utføres av lege i hovedlegevaktsentral med pasient som assisteres av helsepersonell i legevaktsatellitt.

Merknad B1 gjelder også for e-konsultasjoner så langt den passer. 

 E-konsultasjon kan benyttes ved sykemelding dersom vilkårene i folketrygdloven § 8-7 er oppfylt.

Takster for e-konsultasjon kan også benyttes hvor ansatt helsepersonell ved fastlegekontoret, i kommunale helse- og omsorgstjenester og ambulansetjenesten er sammen med pasienten og legen deltar på video eller telefon. Det er en forutsetning for å kreve prosedyretakster under e-konsultasjon at prosedyrene blir gjennomført der hvor pasienten fysisk befinner seg under konsultasjonen og hvor hjelpepersonellet er ansatt hos fastlegen. Egenbetalingstakster kan bare kreves der hvor fastlegen har utgifter til materiell/utstyr. Dersom det under e-konsultasjon med annet helsepersonell ansees nødvendige med ø-hjelps utredning og behandling på legevakt eller fastlegekontor samme dag, benyttes 1k i stedet for e-konsultasjonstakst, slik at pasienten ikke avkreves to egenandeler.

Merknad C0

Vilkår for skyssgodtgjørelse

Skyssgodtgjørelse ytes av kommunen eller det regionale helseforetaket etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling. Godtgjørelsen beregnes etter regulativet for offentlige tjenestemenn. Har legen på grunn av særlige forhold hatt større skyssutgifter, beregnes godtgjørelsen etter utgifter i henhold til fremlagt regning. 

Det beregnes bare reise på billigste måte.

Beregning av skyssgodtgjørelse

Beregningsgrunnlaget for skyssgodtgjørelse er antall tilbakelagte km. Ved beregningen av veilengden avrundes samlet antall km ved frem- og tilbakereisen til nærmeste antall hele km. Veilengden regnes fra legens kontor (bolig), men skjer sykebesøket fra et midlertidig oppholdssted, regnes fra dette hvis reisen derfra til pasienten er kortere. Skjer sykebesøket etter rekvisisjon under en reise, beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse bare for selve avstigningen. Skjer sykebesøket under fast kontordagsreise, beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse bare for den tid og det antall km som legen reiser ekstra i anledning sykebesøket.

Reisetillegg og ledsagelse

Reisetillegg og skyssgodtgjørelse kan beregnes ved sykebesøk i avstand over 1 km fra legens kontor (bolig) – en vei. 

Ved øyeblikkelig hjelp kan det likevel beregnes skyssgodtgjørelser under 1 km (ikke reisetillegg).

Det må på forespørsel fra Helfo opplyses om mellom hvilke adresser reisen har funnet sted.

Merknad C1

Ved bomtur som legen ikke selv er skyld i, godtgjør trygden reisetillegg. Ved bomtur uten navngitt pasient sendes regning i legens navn.

Merknad D1

Takstene under:

 • A: 1ak, 1bk.

 • B: 2ak, 2aef, 2aek, 2ck, 2dk, 2fk, 2nk, 11ak, 11ck, 11dk, 11nk.

 • C: 21k, 21k2.

Med mindre annet spesielt er nevnt nedenfor, skal dagtakster alltid benyttes når lege foretar konsultasjon eller sykebesøk i sin legepraksis.

Når legens konsultasjon/sykebesøk finner sted mellom kl. 16 og 08 eller når reisen begynner før kl. 07, og likeså når konsultasjonen eller sykebesøket finner sted dagen før søn- og helgedager til kl. 08 følgende arbeidsdag, samt på offentlige høytidsdager, kan legen likevel benytte ovennevnte kveldstakster i følgende tilfeller:

 • i kontorpraksis der pasienten har samtykket i bruk av e-konsultasjon etter klokken 16.

 • ved kommunalt organisert legevakt

 • ved uforutsette konsultasjoner/sykebesøk som gjelder øyeblikkelig hjelp og i tilfeller som av medisinske grunner ikke kan utsettes til neste dag, og som legen ikke kan ta i sin ordinære arbeidstid.

Kveldstakster kan ikke benyttes av leger som har åpen praksis i tidsrom som nevnt ovenfor, herunder tilbyr tjenester i form av sykebesøk o.l. 

Merknad E1

I tillegg til taksten kan legen benytte takst 3ad, takst 7 og takst 10d. Det kan ikke kreves betaling fra pasienter utover dette.

Lønn til assisterende lege er inkludert i takstene, og denne legen kan ikke kreve refusjon fra trygden i forbindelse med disse operasjonene. Takst 148 (kollegial assistanse) kan kun kreves når assistanse gis av utdanningskandidater.

For øvrig kan K-takstene ikke kombineres med andre takster.

Merknad E2

Når ikke noe særskilt er nevnt, benyttes takstene i det følgende som tillegg til takstene for konsultasjoner og sykebesøk. I takstene er iberegnet utgifter til desinfeksjonsmidler og alminnelig engangsutstyr i forbindelse med dette. I tillegg kan legen kreve dekket av pasienten utgifter i henhold til takstene 10a til 10d. Engangsutstyr som f.eks. sprøyter m.v. kan det ikke beregnes ekstra for, da disse utgifter inngår i taksten.

Merknad E5

Det ytes refusjon etter honorartakstene for behandling av barn under 18 år.

Takst 621a, 621b, 621c, 621d, 622a, 622b, 623a, 623b, 623c, 623d, 624a, 624b, 625a, 625b, 651a og 651b kan benyttes ved e-konsultasjon (herunder telefon- og videokonsultasjon).

Takst 621a-d og 624a-b kan kreves mer enn en gang per dag i særlige tilfeller, f.eks. ved fare for selvmord.

Merknad E6

Taksten inkluderer for- og etterarbeid, og er forbeholdt spesialister i psykiatri eller barnepsykiatri. Trygden yter godtgjørelse etter taksten også for behandling gitt av leger under psykiatrisk og barnepsykiatrisk spesialutdanning ved institusjon som teller i hovedutdanningen og under supervisjon og attestasjon av overordnet spesialist.

Merknad E7

Taksten kan også kreves når kun foresatte er tilstede og formålet med kontakten er klart terapeutisk for behandlingen av barnet.

Merknad E8

Inngrepene K02a – K02g forutsetter at operatøren er tilgjengelig i tiden etter inngrepet. Operatøren må selv etablere prosedyrer som sikrer at pasienten de første 10 dagene etter inngrepet ikke er i tvil om hvor vedkommende skal ta kontakt hvis det oppstår problemer/spørsmål. Skal pasienten ta kontakt med nærmeste sykehus skal dette være avtalt mellom operatør og aktuelt sykehus.

Merknad E9

Når behandling gis annet sted enn på dermatologens faste kontor, forutsettes det at dermatologen har såvel full kontroll som det fulle ansvar både over utstyr og for behandling. I den tiden dermatologen ikke er tilstede må behandlingen overvåkes av fagutdannet personell som har nødvendig kjennskap til lysbehandling. Dermatologen må ha jevnlig tilsyn med behandlingsstedet. Takst 254, 255 og 256 kan bare brukes av dermatologer. For spesialister utdannet før 1991 kreves særskilt godkjenning fra sentralstyret for bruk av takstene 254 og 255.

Merknad E10

Kostnad til standard linse er inkludert i taksten. Dersom pasienten ønsker spesiallinse, kan det likevel kreves betalt for denne. Det kan da kun kreves differansen mellom spesiallinse og standard linse.

Merknad F0

Taksten kan benyttes av privatpraktiserende lege som gjør slik undersøkelse/prøve på egne pasienter.

Merknad F1

Takstene 701a og c inkluderer utgifter til porto, forskriftsmessig prøveglass og emballasje. Takst 701c kan bare benyttes i kombinasjon med takst 701a, men den kan ikke benyttes når flere prøver av samme materiale samtidig sendes til samme laboratorium. Takst 701a kan kombineres med alle 700-takstene, unntatt takst 701h, såfremt det ikke utføres PCR-test i samme kontakt. 

Merknad F2

Bruk av taksten forutsetter at analysen utføres på legekontor, legevakt eller i sykebesøk.

Merknad G1

Taksten kan benyttes av privatpraktiserende lege som gjør slik undersøkelse på egne pasienter. Det er en forutsetning at røntgenundersøkelsen skjer på legekontoret.

I tillegg til takstene 800–870 kan legen beregne en egenandel fra pasienten, jfr. takst 899.

Merknad H1

Taksten honoreres én gang for hver enkelt refusjonskode, uavhengig av antall søknader og legemidler det søkes om.

Taksten er ikke gjenstand for forhandlinger med Den norske legeforening, men reguleres ensidig av Helse- og omsorgsdepartementet eller det organ departementet bestemmer.