logoNormaltariffen

E. Prosedyretakster

Særskilte kirurgitakster

Takstene gjelder bare for leger med avtale om driftstilskudd med regionalt helseforetak. Det er en forutsetning for bruk av vikar at hjemmelshaver selv kan operere og gjøre bruk av takstene.

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

K01a

Kataraktoperasjon, inntil 500 operasjoner per kalenderår. Antall inngrep kan etter søknad til regionalt helseforetak økes noe, dersom regionalt helseforetak finner dette hensiktsmessig etter en samlet vurdering av behov og kapasitet. Antall kataraktoperasjoner per lege skal alltid vurderes i henhold til legens driftstilskuddprosent og kapasitet til ordinær øyelegevirksomhet. Benyttes godkjent vikar, gjelder antallsbegrensningen for hjemmelshaver og vikar til sammen.

Ugyldig takstkombinasjon: alle bortsett fra 3ad

6774,-

E1, E10

1

K01d

Medisinsk indisert øyelokkoperasjon, 1 øyelokk. Pasienten skal ha synsfeltforstyrrelser.

2226,-

E1

0

K01e

Medisinsk indisert øyelokkoperasjon, 2 øyelokk. Pasienten skal ha synsfeltforstyrrelser.

3392,-

E1

0

K02a

Tonsillektomi/tonsillotomi. Taksten kan benyttes 1 gang per pasient

8480,-

E1,E8

0

K02b

Adenotomi

4240,-

E1,E8

0

K02c

Paracentese med ventilasjonsrør i narkose. Fjerning av ventilasjonsrør i narkose. Undersøkelse og behandling av barn i narkose.

3180,-

E1,E8

0

K02d

Adenotomi ved samtidig paracentese med ventilasjonsrør

4770,-

E1,E8

0

K02e

Tonsillektomi ved samtidig paracentese med ventilasjonsrør

7844,-

E1,E8

0

K02f

Tonsillektomi/tonsilotomi ved samtidig adenotomi

8692,-

E1,E8

0

K02g

Tonsillektomi/tonsilotomi ved samtidig adenotomi og paracentese med ventilasjonsrør.

Ugyldig takstkombinasjon: Takstene K02a-K02g er gjensidig utelukkende.

8904,-

E1,E8

0

K02h

Bihuloperasjon, septumplastikk og rhinoseptoplastikk. Ikke av kosmetisk karakter.

Det forutsettes samarbeidsavtale med helseforetaket og etablering av felles retningslinjer med omforent indikasjon for inngrepene.

10600,-

E1

0

K05a

Diagnostisk artroskopi

Ugyldig takstkombinasjon: K05b, K05c

3180,-

E1

0

K05b

Terapeutisk artroskopi i kne

Ugyldig takstkombinasjon: K05a

7420,-

E1

0

K05c

Terapeutisk artroskopi i skulder

Ugyldig takstkombinasjon: K05a

15900,-

E1

0

Alminnelige prosedyrer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

100

Mindre prosedyrer (listen er uttømmende). Dersom flere prosedyrer blir utført, kan taksten kreves per prosedyre.

Kirurgi

 • Anlegging av blodtomhet

 • Behandling og instruksjon i behandling av urininkontinens med elektrostimulering

 • Biopsi fra hud og slimhinne uavhengig av metode, men ekskluderer cytologisk prøvetakning

 • Elektrokauterisering

 • Enkel uroflowmetri

 • Injeksjonsbehandling av varicer eller hemorroider

 • Kirurgisk fjerning av små svulster, vorter, nævi, eller del av negl uavhengig av metode

 • Skifting av bandasje på større sår

 • Sår behandlet med sutur eller liming

 • Anoscopi

 • Midlertidig bandasjering og immobilisering av frakturer

 • Skifting av mindre gipsbandasjer og gåbandasjer

 • Bandasjering med zinklimbandasje

 • Bandasjering av fractura claviculae

 • BLA av penis, funikkel, 1 ekstremitetsnerve og ved intracelære inngrep. Paracervikal blokk 

Øre-nese-hals

 • Fjerning av fremmedlegemer i nese, øre og svelg

 • Løsning av tungebånd

 • Paracentese av trommehinnen

 • Tamponade ved pågående epistaxis eller annen behandling av recidiverende epistaxis

 • Ørerensing, uavhengig av metode 

 Gynekologi

 • Gynekologisk undersøkelse ved allmennlege

Øye

 • Fjerning av dyptsittende/fastsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva

 • Tåreveisbehandling

 • Løsning av bakre synekier med dillatasjonstampong

 • Tonometri hos allmennlege

Injeksjon/infusjon

 • Implantering av medikament som er registrert som implantat, herunder p-stav

 • Infusjon av medikamenter, plasmasubstitutter eller andre væsker

 • Injeksjon av legemidler i ledd, slimpose og seneskjede. Taksten kan kreves en gang per ledd slimpose eller seneskjede

 • Intravenøs injeksjon av medikament som krever særlig varsomhet

 • Venepunksjon og capilær blodprøve på 0,5 ml microtainerrør på barn under 7 år (ved andre blodprøver av barn kan takst 100 ikke kreves)

 • Venesectio 

 Annet

 • Trykkmåling med Doppler ved perifer karlidelse

 • Inhalasjonsbehandling med bronkolytika tilført kontinuerlig med nebulisator (minst 5min)

 • Andre og senere gangs utfylling av Noklus-diabetesskjema

 • Taking av blodkultur, før oppstart av antibiotika ved mistanke om sepsis 

 • Spirometri og epikutantest/prikktest på barn under 7 år (kan kun kreves av barneleger).

128,-

B1, E2

rep 8

101

Individuell, strukturert veiledning ved tidlig intervensjon relatert til kosthold, røykeavvenning og/eller fysisk aktivitet for pasienter med, eller med risiko for hjerte- og karsykdom, diabetes 2 eller fedme. Taksten bygger på undersøkelse av pasientens helsetilstand og omfatter kartlegging av risikobilde. 

Det er en forutsetning at legen følger Helsedirektoratets gjeldende råd og anbefalinger, og at det utarbeides en behandlingsplan som et alternativ, eller i tillegg til medikamentell behandling, med et individuelt tilpasset opplegg for kosthold, røykeavvenning og/eller fysisk aktivitet og en plan for pasientens oppfølging. Taksten kan benyttes uavhengig av om pasienten står på medikamentell behandling for aktuell diagnose. Dette er i tråd med anbefalinger i de Nasjonale faglige retningslinjene for de respektive diagnosene. 

Taksten kan benyttes inntil 3 ganger per pasient per kalenderår. Kan ikke benyttes på legevakt.

Ugyldig takstkombinasjon: 3b

166,-

E2

0

105

Større kirurgiske prosedyrer (listen er uttømmende).

Dersom flere prosedyrer blir utført, kan taksten kreves per prosedyre. 

 Kirurgi

 • Adekvat åpning av dyp abscess/flegmone

 • Behandling av panaritium/paronychia med eksisjon av nekrotisk vev

 • Blærepunksjon eller kateterisering ved urinretensjon

 • Blæreskyllinger

 • Finnålsbiopsi (f.eks. a.m. Frantzén) eller punksjonsbiopsi (f.eks. «tru-cut»)

 • Fjerning av fastsittende fremmedlegeme i hud eller under hudnivå

 • Fjerning av mindre tumor under hudnivå, f.eks. overflatisk tumor mammae og lymfeknute

 • Fjerning av spyttstein

 • Kirurgisk fjerning av aterom/komplisert nævus

 • Kirurgisk fjerning av svulst/aterom/nævus i ansikt

 • Kirurgisk fjerning av hele neglen (ablatio unguis) eller Radikaloperasjon av inngrodd negl (kilereseksjon) 1 tå/finger

 • Ligatur eller strikkbehandling av hemorroider

 • Prøvepunksjon av ledd og pleura for innsending av prøve

 • Reponering av kjeveluksasjon eller reponering av luksert skulder eller albue

 • Sår som trenger mer inngående sårtoilette eksisjon av sårrand og sutur

 • Synovectomi

 • Spinalpunksjon med tapping av spinalvæske til videre undersøkelse

 • Tapping av pleuravæske, ascites, hydrocele, spermatocele og ledd

 • BLA som omfatter ekstremiteter t.o.m. håndledd/ankel, ev. pleksus

 Gynekologi

 • Fjerning, og eventuelt samtidig innsetting av p-stav

 • Innsetting og skifting av spiral

 • Tilpassing/vedlikehold av pessar og vaginalring

 • Endometriebiopsi/cytologisk prøvetaking fra uterinhulen. Taksten kan ikke kreves ved cervix cytologi

 •  Dilatasjon av cervikal kanal (utvidelse/blokking av kanalen i livmorhals)

 • Fjerning av spiral der man må inn med instrumenter i uterinhulen for å fjerne spiralen

Hud

 • Avansert behandling av legg-, fot- og trykksår (kronisk syke med redusert tilhelningsevne)

 • Elektrodesikasjon/Curettage av hudtumor

Indremedisin

 • Mageskylling ved forgiftninger

 • Blodtapping i behandling av hemokromatose eller polycytemi

 • Bestemmelse av anstrengelsesutløst luftveisobstruksjon

 • Bestemmelse av langvarig reversibilitetstest med PEF-registrering på eget skjema

 • Rektoskopi. Takst 100 kan benyttes i tillegg ved biopsi

 • Første gangs utfylling av Noklus-diabetesskjema og innsending av opplysninger til Diabetesregister for voksne. Taksten kan benyttes én gang per pasient

 • Akuttbehandling med CPAP (continuous positive airway pressure)

 • Utredning og kontroll av langtidsoksygenbehandling med arteriell blodgassprøve. Takst 10 kan ikke kreves i tillegg. 


249,-

E2

rep 70%

106

Omfattende prosedyrer

 • Behandling av frakturer som krever reponering i anestesi og ev. røntgenkontroll før og etter, som f.eks. fract. radii typica

 • Ambulant kontinuerlig 24 timers registrering av blodtrykk. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr mv

 • Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver med 11–20 ekstrakter). Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt

 • Instruksjon av TNS, 3 første ganger 


399,-

E2

Rep 70%

107c

Intraarteriell/intrakavernøs injeksjon av medikamenter

125,-

E2

rep 50%

108

Diagnostisk ultralyd hos allmennlege (listen er uttømmende):

 • påvisning og kvantitering av resturin samt vurdering av hydronefrose og postrenalt avløpshinder

 • leieusikkerhet ved termin

 • blødning i 1. trimester.

 • mistanke om blodpropp i ekstremiteter

 • mistanke om og oppfølging av sykdom i galleblære, hovedpulsåre eller hjerte samt vurdering av pleuravæske og pneumothorax

 • vurdering av hudnære sykelige prosesser (abscesser, cyster mv.)

 • vurdering av muskel- skjelettilstander. 

 Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv. 

171,-

E2

0

110

Individuell prevensjonsveiledning. Det forutsettes at legen orienterer om de forskjellige metoder man har til rådighet, slik at pasienten kan få anledning til å velge den metode som er mest akseptabel i det enkelte tilfellet. Videre forutsettes det at pasienten gis den nødvendige legeundersøkelse og instruksjon vedrørende den aktuelle metode.

Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b

155,-

E2

0

111

Kryokirurgi. Takst 10c kan kreves én gang selv om taksten repeteres.

103,-

E2

8

Gastroenterologi

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

112a

Gastroskopi

1007,-

E2

0

112b

Tillegg for biopsi

53,-

E2

rep 8

114a

Sigmoidoskopi (til colon descendens)

Ugyldig takstkombinasjon: 115a

850,-

E2

0

114c

Tillegg for biopsi

50,-

E2

rep 5

115a

Koloskopi (til ileum)

Ugyldig takstkombinasjon: 114a

2968,-

E2

0

115b

Tillegg for biopsi

53,-

E2

rep 10

115c

Preoperativ fargemerking (tagging) av colonpatologi egnet for kirurgi eller submukøs injeksjon av saltvann i forbindelse med polyppektomi.

500,-

E2

0

115d

Klipsing av stilk eller endoloopbehandling etter fjerning av tarmpolypp

1000,-

E2

1

116

Polyppektomi med slynge/blokking av striktur

225,-

E2

rep

120

Absorpsjonsundersøkelse og pusteprøve med isotop

225,-

E2

0

121a

Karbohydratbelastning

Ugyldig takstkombinasjon: 708a

177,-

E2

0

Indremedisin

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

124

Bruk av anerkjente skjemaer for kartlegging av sykdomsaktivitet ved behandling og oppfølgning av inflammatoriske revmatiske sykdommer og/eller autoimmune hudsykdommer og nevrodegenerative lidelser. Taksten kan også anvendes av spesialister i hudsykdommer, spesialister i nevrologi, spesialister i fysikalsk medisin og spesialister i indremedisin.

200,-

E2

1

125a

Ultralydundersøkelse med ekstern probe. Taksten kan også tas ved kapilaroskopi ved revmatisk sykdom og undersøkelse med transkraniell doppler. Ugyldig takstkombinasjon: 125b

212,-

E2

2

125b

Ultralydveiledet injeksjon i

 • ledd, slimposer eller seneskjeder ved inflammatorisk leddsykdom. Kan kreves av spesialister i revmatologi, fysikalsk medisin og ortopedi. Ved injeksjoner kan taksten kreves en gang per ledd, begrenset oppad til fire ledd.

 • epiduralrom og nerver ved smertebehandling. Kan kreves av spesialister i anestsiologi.

 • av lokalanestetika for preoperativ ledningsanestesi ifm kriurgiske inngrep. Kan kreves av spesialist i ortopedi, kirurgi og anestesi.

Ugyldig takstkombinasjon: 125a, 149 og 155

420,-

E2

3

126

Intravenøs behandling med cytostatika/ sykdomsmodifiserende legemidler gitt av, eller under oppsyn av, spesialist i onkologi eller revmatologi. Bruk av taksten forutsetter at behandlingen igangsettes etter avtale med sykehuset.

700,-

E2

0

127a

Beinmargspunksjon, taking av prøve og utstryking

200,-

E2

0

127b

Farging av preparat

60,-

E2

0

127c

Bedømmelse av preparat

Ugyldig takstkombinasjon: 127d

350,-

E2

0

127d

Bedømmelse av preparat og vurdering av jernfarging

Ugyldig takstkombinasjon: 127c

100,-

E2

0

128c

Oscillometri eller transkutan SAO2-måling ved perifere karlidelser eller lungesykdommer

Taksten kan også brukes av anestesileger, kirurger, hudleger og pediatere

99,-

E2

0

129a

Arbeids-EKG med gradert belastning ved sykkelergometer/ tredemølle inkl. taking og tyding av EKG

Ugyldig takstkombinasjon: 707

528,-

E2

0

129c

Ambulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr m.v. Taksten kan repeteres ved opptak ut over 2 døgn.

Ugyldig takstkombinasjon: 129g

426,-

E2

50 %

129d

Opptak av hjerterytme på mobilt medium som opptak av enkelthendelser. Registrering skal pågå minimum i 2 uker. Inkluderer bruk av medium, avlesing og tolking av registrerte henvendelser.

500,-

E2

0

129g

Ambulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium

Ugyldig takstkombinasjon: 129c, 707

293,-

E2

0

129h

Pacemakerkontroll

293,-

E2

0

129i

Fullstendig ekkokardiografisk undersøkelse og samtidig dopplerundersøkelse med måling av blodstrømshastighet i hjertet og store kar. Bruk av taksten krever godkjenning av sentralstyret. Gjelder ikke for leger som har fått spesialistgodkjenning i hjertesykdommer etter 1. september 1994.

945,-

E2

0

129j

Stress ekkokardiografisk undersøkelse med opptak av minimum 3 apikale opptak av venstre ventrikkel – 4 kammer, 2 kammer og apikal langakse. Det forutsettes gjort fullstendig ekkokardiografisk undersøkelse i hvile før stress test. Stress ekkokardiografiske opptak skal sammenliknes med samme projeksjoner i hvile og funksjon skal scores enten med wall motion score index eller strain ekkokardiografi. Kan brukes ved fysiologisk stress. Indikasjon for bruk er spørsmål om koronarsykdom.

100,-

E2

0

Kirurgi

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

130g

Tapping av hydrocele/spermatocele med samtidig sklerosering

250,-

E2

0

134a

Reseksjon av hammertå

4 200,-

E2

Rep

134b

Avmeisling av eksostose ved hallux valgus o.l.

325,-

E2

Rep

134e

Fjerning av osteosyntesemateriell

4 000,-

E2

Rep

134f

Fasciotomi, tenotomi

325,-

E2

Rep

137e

Sene-/ligament-/kapselsutur

325,-

E2

Rep

138

Operasjon av residiv ved inngrodd negl

1 250,-

E2

Rep

139a

Uretrocystoskopi

1 495,-

E2

0

139b

Tillegg ved biopsitaking og brenning

200,-

E2

0

139c

 • Fluoroscens-cystoskopi. Utredning med henblikk på blærekreft, og oppfølging av pasienter behandlet for sykdommen.

 • Botoxbehandling mot hyperaktiv blære. – Utvidet urodynamisk utredning (cystometri) 

Utredning/oppfølging utføres etter avtale med sykehus

3 000,-

E2

0

140a

Fjerning av ganglion/bursa

2 450,-

E2

0

140b

Artrodese

2 450,-

E2

0

140c

Operasjon av Dupuytrens kontraktur

2 450,-

E2

rep 50%

140d

Operasjon av hallux valgus

2 695,-

E2

0

140e

Brokkoperasjon

2 350,-

E2

0

140f

Operasjon av hidrosadenitt

2 450,-

E2

0

140g

Osteotomi

2 450,-

E2

0

140h

Operasjon av sacralcyste

2 450,-

E2

0

140i

Operasjon for entrapment av nerve

2 450,-

E2

0

140j

Operasjon for tennisalbue/epicondylitt

2 450,-

E2

0

140k

Spalting av senekanaler og seneskjeder

4 300,-

E2

0

140l

Hemoroideoperasjon (tilsv. a.m. Milligan)

Ugyldig takstkombinasjon: 103

2 450,-

E2

0

141a

Enkel cystometri/uroflowmetri

260,-

E2

0

141c

Kombinert registrering av trykk og flow i nedre urinveier

650,-

E2

0

141d

Ultralydundersøkelse med rektal probe

230,-

E2

0

142c

Dilatasjon av anus/instrumentell sfinkterotomi i adekvat analgesi

325,-

E2

0

143a

Plastikkirurgiske korreksjoner med lappeplastikk eller hudtransplantasjon

450,-

E2

Rep

143c

Dobbeltsidig vasektomi for sterilisering

Pasientbetaling kr. 1200,-. Taksten refunderes ikke av trygden.

Ugyldig takstkombinasjon: alle

E2

0

143e

Fjerning av dyptliggende tumor, f.eks. tumor mammae, lipom, lymfeknute og ondartede svulster. Fjerning av tumores/lesjoner i ansikt. Taksten omfatter også kirurgisk eksisjon av ondartede hudsvulster uavhengig av lokalisasjon der hvor man må fjerne vev til subcutis eller fascie.

820,-

E2

Rep

143f

Fjerning av nevrinom

660,-

E2

Rep

143g

Fimoseoperasjon og forhudsplastikk ved forhudsykdommer

2 500,-

E2

0

145b

Variceoperasjon

850,-

E2

Rep

148

Nødvendig kollegial assistanse utført av lege ved operasjoner per time

424,-

Rep

Anestesiologi inkludert lokalbedøvelse

Typeinndeling:

OVA: Overflateanestesi ved inndrypping, spray, pensling, installasjon o.a.

F.eks: conjuntiva, cornea, tåreveier, trommehinne, nese, svelg.

INA: Infiltrasjon (injeksjon), f.eks. hud og slimhinne før biopsi, kirurgi.

Før inngrep i øre, svelg, tåresekk. I frakturhematom, senefester, bursae, seneskjeder.

ANA: Andre anestesi- og analgesiformer som regional intravenøs anestesi. Kryoterapi i smertebehandling.

BLA: Blokk- (lednings-)anestesi. F.eks perifere av nerver (også interkostalnerver), pleksus, ganglier, ev. paracervikal blokk.

BLS: Sentrale blokk, epidural, spinal.

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

149a

Lokalbedøvelse og triggerpunktanestesi. Taksten kan ikke repeteres for flere stikk i samme lokasjon.

Ugyldig takstkombinasjon: 149b og 155

33,-

E2

rep 50%

149b

OVA i urethra ved skopi eller terapeutisk blokking

Ugyldig takstkombinasjon:149a og 155

50,-

E2

0

150

Tillegg til konsultasjon hos anestesilege tilknyttet multidisiplinær smerteklinikk. Regionalt helseforetak må ha godkjent klinikken for bruk av taksten, basert på dokumentasjon av flerfaglighet og internasjonale retningslinjer (IASP).

Ugyldig takstkombinasjon: 4e

120,-

E2

0

151a

Narkose/sedasjon med intravenøse narkosemidler inntil 30 min. For nødvendige forundersøkelser kan takst 3 og ev. takst 4b benyttes. Ved tannbehandling gjelder takstene for anestesi kun når behandlingen godtgjøres av trygden. Taksten gjelder for spesialist i anestesiologi.

600,-

E2

0

151b

Tillegg for tidsbruk per påbegynt 15 min. utover 30 min. ved narkose/sedasjon og spinal/epiduralanestesi. Ved tannbehandling gjelder takstene for anestesi kun når behandlingen godtgjøres av trygden. Taksten gjelder for spesialist i anestesiologi.

250,-

E2

Rep

151c

Legetilsyn ved farmakologisk uttesting av medikament ved smertebehandling

150,-

E2

0

152

Bruk av elektronisk overvåkningsutstyr i forbindelse med intervensjonell smertebehandling.

325,-

E2

0

153b

BLS (epidural og spinal). Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi.

355,-

E2

0

153d

Sympatikusblokader, intravenøs, stellatum osv. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi

392,-

E2

0

153e

ANA, regional, intravenøs, interpleural. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi

482,-

E2

0

154a

Diagnostisk og terapeutisk blokk av perifere nerver. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi. Taksten kan ikke benyttes ved radiofrekvensbehandling.

116,-

E2

Rep 50% x9

155

Annen injeksjon av lokalanestesi. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi, nevrologi, reumatologi og fysikalsk medisin.

Ugyldig takstkombinasjon: 149

50,-

E2

rep 1

156

Vurdering og oppfølging av opioidbehandling ved smertebehandlig. Det forutsettes nært samarbeid med fastlege.

200,-

E2

0

157

Pulset radiofrekvensbehandling ved smertebehandling.

455,-

E2

0

Allergologi

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

176

Epikutane allergiprøver (lappeprøver) per serie à 10 prøver.

Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt.

200,-

E2

rep 5

177a

Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver med 1-10 ekstrakter). Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt.

Ugyldig takstkombinasjon: 177c

278,-

E2

0

177d

Hyposensibiliserende behandling ved allergi.

Taksten kan benyttes av spesialist i indremedisin, pediatri, øre-nese-halssykdommer, hudsykdommer og lungesykdommer. Taksten kan repeteres en gang ved mer enn ett allergenekstrakt.

140,-

E2

1

177k

Kostholdsprovokasjon hos barnelege ved mistanke om matallergi. Provokasjon hos barnelege med mistenkt allergi mot medikament.

700,-

E2

0

Gynekologi og fødselshjelp

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

205a

Utredning av urininkontinens. Taksten kan benyttes av urolog.

130,-

E2

0

205b

Behandling og instruksjon i behandling av urininkontinens med elektrostimulering

90,-

E2

0

206

Utredning og behandling av pasienter med kroniske underlivssmerter (herunder vulvodynier og dispareunier).

300,-

E2

0

207a

Hysteroskopi

2 500,-

E2

0

207b

Biopsi ved hysteroskopi

100,-

E2

rep2

207c

Fjernelse av polypp i livmorhule ved hysteroskopi

300,-

E2

0

208

Kolposkopi

60,-

E2

0

209

Gynekologisk kryokirurgi eller koagulatorbehandling

370,-

E2

0

210

Operativ behandling av cervixdysplasier, laserbehandling og behandling med thermoslynge.

1 600,-

E2

0

211a

Gynekologisk ultralydundersøkelse av gravide og undersøkelse med abdominalprobe ved mistenkt svangerskapspatologi og ved gynekologisk problemstilling. Taksten refunderes for inntil 1 ultralydundersøkelse under svangerskap. Ytterligere undersøkelser refunderes hvis medisinsk indisert.

90,-

E2

0

211b

Ultralydundersøkelse av gravide og ultralydundersøkelse med biofysisk profil ved mistenkt vekstretardasjon (vektestimering, vurdering av fostervannsmengde og respirasjonsbevegelser). Taksten refunderes inntil 2 ganger under svangerskap. Ytterligere undersøkelser refunderes hvis medisinsk indisert. Taksten kan repeteres 1 gang ved flerlingeundersøkelse.

297,-

E2

rep 1

211c

Ultralydundersøkelse med vaginal probe.

253,-

E2

0

211d

Kartlegging av livmorhule med væskesonografi

440,-

E2

0

211e

Dopplerundersøkelse av høyrisikogravide. Taksten kan repeteres 1 gang ved flerlingeundersøkelse.

Taksten kan kombineres med 211b

200,-

E2

rep 1

212a

Portiobiopsier og/eller cervikal abrasio/corpus abrasio.

460,-

E2

0

212b

Perineoplastikk

900,-

E2

0

213

Behandling av spontan abort

347,-

E2

0

215

Særlig tidkrevende arbeid ved:

 • steriliseringssaker

 • abortsaker og henvisning til amniocentese (tillegg for konsultasjoner når slike har funnet sted)

 • henvisning til assistert befruktning

Ugyldig takstkombinasjon: 2c

244,-

E2

0

216

CTG – registrering i svangerskap «Non-stress-test»

200,-

E2, E6

0

217a

Første gangs fullstendig undersøkelse og veiledning av gravide samt utfylling av godkjent svangerskapsjournal

Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217b, 217c

178,-

E2

0

217b

Tillegg for senere graviditetskontroll (kan benyttes inntil 5 ganger i svangerskapet, og skal avmerkes på legeregningene med romertall I til V)

Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217a

100,-

E2

0

217c

Graviditetskontroll utført av jordmor.

Taksten utløses når jordmor foretar 2. gangs eller senere graviditetskontroll i samarbeid med lege, men uten samtidig legekonsultasjon. Det er en forutsetning at jordmoren er ansatt hos den legen som utløser taksten, og at HELFO gis særskilt melding om ansettelsesforholdet. Taksten kan kombineres med 217b. Ved samtidig konsultasjon hos lege kan 217c ikke benyttes.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 217a

130,-

E2

0

217d

Tillegg ved undersøkelse av høyrisikosvangerskap

425,-

E2

0

217e

Rhesus-immunisering av gravide i uke 28. Gjelder fra 1.september 2021.

500,-

E2

0

218

Utredning og behandling av infertilitet, klimakterielle plager, endokrinologiske forstyrrelser eller PMDD (premenstrual dysphoric disorder). Taksten kan benyttes av spesialist i gynekologi, indremedisin og urologi.

340,-

E2

0

Hud og veneriske sykdommer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

250

Undersøkelse av føflekker og andre pigmenterte hudforandringer med dermatoskop (taksten kan bare benyttes av spesialist i hudsykdommer, øre-nese-hals, kirurgi og plastikkirurgi).

160,-

E2

0

251

Fotodynamisk behandling (PDT) av basalcellekarsinom (BCC) og aktinisk keratose (AK). Ved AK bare for pasienter med minst 10 lesjoner eller med nedsatt immunforsvar. Taksten inkluderer utgifter til medikament og materiell.

1 727,-

E2

0

252

Behandling med dermojet intrakutan injeksjon, per injeksjon.

14,-

E2

rep

253

Undersøkelse av:

 • hud

 • hår

 • urin (fluorescens)

20,-

E2

0

254

PUVA og UV-B-behandling, per felt.

105,-

E2, E9

rep

255a

PUVA, UV-A og UV-B helkroppsbehandling.

Ugyldig takstkombinasjon: 255b

122,-

E2, E9

0

255b

Kombinasjonsbehandling ved bruk av både UVA- og UVB lys.

Ugyldig takstkombinasjon: 255a

110,-

E2, E9

0

256a

Lokalbad.

50,-

E2, E9

0

256c

Påsmøring av medikament på inntil 25 % kroppsflate.

50,-

E2,E9

0

256d

Hodebunnsbehandling inkl. innsmøring og vask/påsmøring av medikament, inntil 25 % av kroppsflate.

70,-

E2, E9

0

257

Fotodokumentasjon av atypiske nevi og premaligne lidelser, inkludert andre alvorlige lidelser i hud og slimhinner. Kan benyttes av hudleger en gang per kalenderår. Taksten kan også brukes av spesialister i ØNH.

80,-

E2, E9

0

258

Behandling med grensestråling per felt.

500,-

E2, E9

rep

259

Injeksjonsbehandling ved hyperhidrose. Gjelder per behandlet region, kan repeteres ved behandling av flere områder. Kan kun brukes av hudleger og nevrologer.

750,-

E2, E9

4

Øre-nese-halssykdommer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

301a

Vestibularisundersøkelser/undersøkelse av likevektssansen inklusiv kalorisk prøve eller video Head Impulse Test.

120,-

E2

0

301b

Vestibularisundersøkelser/taking v/video-nystagmografi.

120,-

E2

0

301c

Vestibularisundersøkelser/tyding v/video-nystagmografi.

100,-

E2

0

301d

Video-nystagmo-okulografi.

270,-

E2

0

302

Tilpassing av tinnitusmaskerer (herunder tinnituspute) inkl. veiledning av pasient.

170,-

E2

0

303

Avstøpning av øregang.

71,-

E2

50%

306

Punksjon av antrum.

150,-

E2

50%

307

Mindre, kirurgiske prosedyrer i nesen. F.eks. radiofrekvens, conchareduksjoner, fjerning av små polypper uten samtidig bihuleinngrep, diagnostiske inngrep med biopsier fra nesecavitet.

930,-

E2

50%

310

Epistaxis, behandling av pågående blødning med bakre tamponade.

222,-

E2

0

311a

Endoskopisk undersøkelse av nese/bihuler og hypopharynx/larynx. Tillegg av 50 % hvis begge undersøkelser gjøres samtidig.

Ugyldig takstkombinasjon: 311c

200,-

E2

50%

311c

Stroboskopi.

Ugyldig takstkombinasjon: 311a

400,-

E2

0

313

Undersøkelse av nesens bihuler med ultralyd.

68,-

E2

50%

314

Antroskopi.

300,-

E2

50%

317b

Paracentese med ventilasjonsrør.

500,-

E2

50%

318a

Trommehinneprotese, ett øre

180,-

E2

1

318b

Omfattende rensing av radikalhulen, ett øre

120,-

E2

1

319

Apnoeregistrering under søvn med min. 6 parametere:

 1. Varighet av registrering

 2. Antall apnoer og antall hypopnoer med utregning av AH indeks (AHI) og med fordeling på sentrale og obstruktive episoder

 3. Oksygen desaturasjonsindeks (ODI)

 4. Gjennomsnittlig Os-metning og minimum O2-verdi

 5. Puls gjennomsnitt og maksimalverdi

 6. Leie og varighet av de forskjellige posisjoner

Taksten inkluderer tyding, teknisk assistanse og bruk av utstyr mv.

2300,-

E2

0

Hørselsmåling

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

321

Toneaudiometri med luft- og beinledning.

116,-

E2

0

322

Toneaudiometri med luftledning.

58,-

E2

0

323

Taleaudiometri med tre-tall-prøve og enstavelsesord.

130,-

E2

0

324a

Utprøving og tilpassing av høreapparat.

Ugyldig takstkombinasjon: 324b

450,-

E2

0

324b

Utprøving og tilpassing av mer enn ett høreapparat.

Ugyldig takstkombinasjon: 324a

700,-

E2

0

324c

Instruksjon i bruk av høreapparat.

Ugyldig takstkombinasjon: 324e

338,-

E2

0

324d

Bestemmelse av nytten av høreapparat ved taleaudiometri i fritt felt, kvantitativt med tallprøven, kvalitativt med enstavelse-D.B.-ordlister.

140,-

E2

0

324e

Oppfølgende kontroll og ytterligere instruksjon i bruken/eventuell justering av høreapparat.

Ugyldig takstkombinasjon:324c

334,-

E2

0

325

Undersøkelse av ett eller begge ører for:

 • recruitment

 • diplakusi; terskelvandring

 • impedanseendring

 • tympanometri

 • bekesyaudiometri

Taksten kan repeteres dersom flere typer undersøkelser foretas.

91,-

E2

rep 50%

326a

Uformelle prøver og lekeaudiometri på barn.

160,-

E2

0

326b

Uformelle prøver på barn (screeningaudiometri refunderes ikke av trygden).

61,-

E2

0

328a

Elektrisk reponsaudiometri ERA/lydtrykksmåling in situ/otoakustiske emisjoner.

123,-

E2

0

Øyesykdommer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

400

Undersøkelse og behandling hos øyelege.

Ugyldig takstkombinasjon: K01a, b, c, d og e

155,-

E2

0

403a

Schirmers prøve

60,-

E2

0

403b

Sondering av nedre tåreveier fra tåresekk mot nesebein.

350,-

E2

0

404a

Fotografering av fremre avsnitt og registrering av hornhinnetopografi

60,-

E2

1

404b

Fotografering eller digital registrering (SLO) av bakre avsnitt.

Ugyldig takstkombinasjon: 412

102,-

E2

50%

404c

Tillegg for angiografisk undersøkelse av øyebunn med intravenøs kontrast.

800,-

E2

1

405a

Ultralyd/Pachymetri (én gang per pasient)/Blood flow/Elektroretinografi.

50,-

E2

50%

405b

Tillegg for autoperimetri/Goldmann.

125,-

E2

50%

406a

Fjerning av chalazion.

600,-

E2

50%

406b

Enkel kirurgi på øyelokk.

600,-

E2

50%

407

Laseroperasjon. Gjelder ikke refraksjonsanomalier.

915,-

E2

50%

408a

Merarbeid ved undersøkelse av barn under 7 år.

350,-

E2

0

408b

Merarbeid ved undersøkelse av barn med lesevansker.

316,-

E2

0

408c

Merarbeid ved undersøkelse av utviklingshemmede.

316,-

E2

0

409

Tillegg for bruk av kontaktglass.

40,-

E2

50%

410

Undersøkelse ved ortoptist ansatt hos øyelege.

470,-

E2

0

411

Tilpassing av svaksyntoptikk/medisinske linser.

100,-

E2

0

412

OCT (Optical Coherence Tomography) av bakre avsnitt.

Ugyldig takstkombinasjon: 404b

203,-

E2

50%

Lungesykdommer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

502a

Dynamisk spirometri (flow-volume-curve).

Ugyldig takstkombinasjon: : 506, 507c, 507d

257,-

E2

0

502b

Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan repeteres én gang ved bruk av ulike bronkolytika. Taksten kan også brukes av spesialist i pediatri og øre-nese-hals.

Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506, 507c, 507d

318,-

E2

1

507c

Dynamisk spirometri (flow-volume-curve). Taksten kan kun anvendes av allmennleger.

Ugyldig takstkombinasjon: 506.

235,-

E2

0

507d

Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan kun anvendes av allmennleger.

Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506

293,-

E2

0

508

Bestemmelse av statisk lungevolum ved hjelp av body-box. Taksten kan benyttes av pediater.

424,-

E2

0

509

Bestemmelse av lungenes «CO transfer factor». Taksten kan benyttes av pediater.

345,-

E2

0

510a

Full kardiopulmonal belastningstest med måling av VO2maks, ventilasjon, sirkulasjon, gassutveksling og kontinuerlig EKG.

Ugyldig takstkombinasjon: 510e og 707

700,-

E2

0

510b

Provokasjonsundersøkelse av luftveiene etter standardisert opplegg. Taksten kan benyttes av pediater.

530,-

E2

0

510e

Vurdering av ventilasjon eller oksygenmetning – som gangtest/utholdenhetstest. Taksten kan benyttes av pediater.

318,-

E2

0

510f

Bestemmelse av NO i ekspirasjonsluften. Taksten kan benyttes av pediater.

212,-

E2

0

511

Måling av compliance samt total og spesifikk motstand i luftveier med impuls oscillometri/impedansmåling.

150,-

E2

0

Nevrologiske og psykiske lidelser

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

600

Full nevrologisk/reumatologisk undersøkelse, herunder samtale med pasienten. Taksten kan benyttes ved konsultasjon hos nevrolog, reumatolog, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering eller pediater.Taksten kan også kreves av spesialist i endokrinologi ved full indremedisinsk undersøkelse.

Ugyldig takstkombinasjon: 605

734,-

E2

0

601

Utredning av omfattende og alvorlig sykdom i sentralnervesystemet og nevropsykiatrisk utredning. Innbefatter omfattende tester, senere gjennomgang av prøvesvar, innhenting av komparentopplysninger m.v . Kan kun benyttes en gang per pasient for samme sykdom/lidelse. Taksten kan kun benyttes av nevrolog.

500,-

E2

0

602

Utredning og behandling av bindevevssykdommer og vasculitter som krever omfattende tester, evt utredning med røntgen, biopsi samt henvisning til andre spesialiteter. Inkludert gjennomgang av prøvesvar og innhenting av nødvendige journalopplysninger fra andre spesialiteter. 

 Taksten kan kun benyttes av revmatolog. 

400,-

E2

0

605

Nevrologisk undersøkelse ved nevrokirurg, spesialist i ortopedisk kirurgi, øre-nese-hals-lege eller anestesiolog.

Ugyldig takstkombinasjon: 600

230,-

E2

0

612a

Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med pårørende/foresatt til pasient med psykiatrisk eller nevrologisk sykdom, kronisk alvorlig sykdom, terminal sykdom eller rusmiddelproblem eller pårørende/foresatt til barn med psykisk utviklingshemming. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.

Taksten kan kun benyttes ved alvorlig sykdom som for eksempel:

 • langt fremskreden hjertesvikt

 • langt fremskreden lungesykdom

 • invalidiserende nevrologiske lidelser (som f.eks. langt fremskreden multippel sklerose eller muskeldystrofi, ikke f.eks. isjias)

 • dårlig regulert diabetes og/eller diabetes med alvorlige senkomplikasjoner

 • aktiv kreftsykdom

 • slag med betydelig sekvele

 • alvorlige infeksjonssykdommer (f.eks. HIV-infeksjon)

 • skader med alvorlige følgetilstander

Taksten kan utløses alene dersom det kun foregår en nødvendig samtale med pårørende/foresatt uten samtidig konsultasjon.

Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 3b, 11c, 12c, 612b, 651

292,-

E2

0

612b

Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med foreldre/foresatte ved pediatriske (yngre enn 18 år) problemstillinger knyttet til skoleproblemer, mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, atopiske sykdommer, sykelig overvekt, anoreksi. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.

Taksten kan utløses alene dersom det kun foregår en nødvendig samtale med pårørende/foresatt uten samtidig konsultasjon.

Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 3b, 11c, 12c, 612a, 651

292,-

E2

0

615

Samtaleterapi ved allmennlege med minst 15 minutters varighet med pasienter med psykiske lidelser. Samtalen må avvike fra en vanlig samtale om medisinske problemstillinger, og være av terapeutisk karakter.

Ugyldig takstkombinasjon: 1b, 3bd, 600, 605, 621, 622, 623, 624

195,-

E2

0

616

Særlig tidkrevende arbeid ved henvisning til eller innleggelse i kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD), psykiatriske og barnepsykiatriske institusjoner, behandlingshjem, opptreningsinstitusjoner, smerteklinikk, i kursted for alkoholikere eller spesialklinikk for narkomane og psykisk utviklingshemmede (tillegg for konsultasjoner når sådanne har funnet sted). Taksten kan utløses alene dersom det kun foregår en nødvendig samtale med pårørende/foresatt uten samtidig konsultasjon.

349,-

E2

0

617

Bruk av anerkjent skjema for kartlegging av psykiatrisk sykdom og/eller nevrologisk sykdom, ved mistanke om alkoholmisbruk, for eksempel Alcohole Use Disorders Identification (WHO) og ved kroniske hodepinetilstander.

66,-

E2

1

618

Overvåket urinprøvetaking av pasient i Legemiddel Assistert Rehabilitering (LAR) eller hos pasient hvor avklaring av mulig rusmiddelmisbruk er nødvendig for medisinsk behandling. Taksten kan kun benyttes etter forespørsel fra spesialisthelsetjenesten.

177,-

E2

0

620

Førstegangsvurdering av nyhenvist pasient hos spesialist i psykiatri. 

Ugyldig takstkombinasjon: 622 a-b, 623 a-d, 624a-b, 4e 

2 800,-

E2

0

Takst

Tekst

Hon

Ref

Eg.an

Merk

Rep

621a

Psykoterapi, minst 1/2 time.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 621b, 621c, 621d

540,-

154,-

386,-

B2, B3, E5, E6

0

621b

Psykoterapi, minst 1 time.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 621a, 621c, 621d

759,-

373,-

386,-

B2, B3, E5, E6

0

621c

Psykoterapi minst 1 1/2 time.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3,11, 12, 615, 621a, 621b, 621d

1046,-

469,-

577,-

B2, B3, E5, E6

0

621d

Psykoterapi minst 2 timer.

Ugyldig takstkombinasjon:1, 2, 3, 11, 12, 615, 621a, 621b, 621c

1393,-

620,-

773,-

B2, B3, E5, E6

0

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

622a

Gruppeterapi per gang (det godtgjøres for behandling av inntil 8 personer).

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 620, 623, 624

1040,-

1040,-

B2, B3, E5, E6

0

622b

Tillegg per person. Repetisjonen gjelder per person, ikke per time. (Det godtgjøres for behandling av inntil 8 personer).

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3,7, 11, 12, 615, 620, 623, 624

481,-

95,-

386,-

B2, B3, E5, E6

0

623a

Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1/2 time.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 620, 621, 622, 623b, c, d

460,-

74,-

386,-

B2, B3, E5, E6, E7

0

623b

Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1 time

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 620, 621, 622, 623a, c, d

885,-

499,-

386,-

B2, B3, E5, E6, E7

0

623c

Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1 1/2 time

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 620, 621, 622, 623a, b, d

1126,-

549,-

577,-

B2, B3, E5, E6, E7

0

623d

Psykoterapeutisk familiearbeid minst 2 timer

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 620, 621, 622, 623a, b, c

1340,-

567,-

773,-

B2, B3, E5, E6, E7

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

624a

Tillegg for medisinsk vurdering hos spesialist i psykiatri eller barnepsykiatri i forbindelse med psykoterapeutisk arbeid, per gang (for 1/2 time)

Ugyldig takstkombinasjon: 620, 622a, 622b, 624b

120,-

120,-

0,-

E2, E5, E6

0

624b

Tillegg for medisinsk vurdering hos spesialist i psykiatri eller barnepsykiatri i forbindelse med psykoterapeutisk arbeid, per gang (for behandling ut over 1/2 time)

Ugyldig takstkombinasjon: 620, 622a, 622b, 624a

241,-

241,-

0,-

E2, E5, E6

0

625a

Grundig personlighetsvurdering av ny pasient hos spesialist i psykiatri

2242,-

2242,-

0,-

E2, E5, E6

0

625b

Senere personlighetsvurdering hos spesialist i psykiatri.

Taksten kan benyttes inntil 2 ganger per kalenderår dersom det anses medisinsk nødvendig.

1035,-

1035,-

0,-

E2, E5, E6

0

626

Tillegg for psykoterapi med barn under 18 år.

195,-

195,-

0,-

E2, E6

0

Pediatri

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

651a

Nødvendig samtale med foreldre/foresatte ved pediatriske problemstillinger: Skoleproblemer, mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, hodepine, magesmerter, epilepsi, cerebral parese, mental retardasjon, atopiske sykdommer, psoriasis, vekstforstyrrelser (for første halvtime).

Taksten kan benyttes av spesialist i barnesykdommer og barnepsykiatri ved behandling av barn under 18 år. Taksten kan benyttes av spesialist i hud- og veneriske sykdommer ved behandling av barn under 18 år med atopiske lidelser, psoriasis og uttalt acne. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.

Ugyldig takstkombinasjon: 3b,612

498,-

498,-

E2

0

651b

Nødvendig samtale med foreldre/foresatte ved pediatriske problemstillinger: Skoleproblemer, mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/encoprese, hodepine, magesmerter, epilepsi, cerebral parese, mental retardasjon, atopiske sykdommer, psoriasis, vekstforstyrrelser (for senere påbegynt halvtime).

Taksten kan benyttes av spesialist i barnesykdommer eller barnepsykiatri ved behandling av barn under 18 år. Taksten kan benyttes av spesialist i hud- og veneriske sykdommer ved behandling av barn under 18 år med atopiske lidelser. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.

Ugyldig takstkombinasjon: 3b, 612

392,-

392,-

E2

Rep

652

Supplement til samtaleterapi i behandling ved diagnoser som enurese, encoprese, hodepine, magesmerter og irritabel tarm, der andre tiltak ikke har gitt ønsket effekt. Bruk av taksten krever godkjent hypnosekurs.

320,-

320,-

E2

0

Utviklingshemming mv.

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

660

Merarbeid ved årlig, fullstendig undersøkelse av pasienter der kommunen har overtatt legemiddelhåndteringen, utviklingshemmede, demente og pasienter med kroniske psykoser som behandles med psykofarmika med behov for tverrfaglig oppfølging. Undersøkelsen skal omfatte forhold av sosial, kognitiv og sansemessig karakter. Taksten kan brukes inntil én gang per kalenderår.

527,-

E2

0