logoNormaltariffen

V Avtalens varighet og regulering

Avtalen gjelder fra 1. juli 2019 til 30.juni 2021. Partene har revidert honorarsatsene pr 1. november 2020 i tråd med inntektskomponenten i normaltariffoppgjøret. På grunn av sen virkningsdato er honorar for skjema 1.4 økt med 2,55 pst. Partene er enige om at de nye satsene innarbeides i avtalen per 1. november 2020.

Med mindre avtalen er sagt opp av en av partene minst 3 måneder før utløpsdato, fornyes avtalen per 1. juli for ett år av gangen.