logoNormaltariffen

Nervesykdommer og sinnslidelser

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

600

Full nevrologisk/reumatologisk undersøkelse, herunder samtale med pasienten. Taksten kan benyttes ved konsultasjon hos nevrolog, reumatolog, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering eller pediater .

Ugyldig takstkombinasjon: 605

640,-

0

601

Utredning av omfattende og alvorlig sykdom i sentralnervesystemet og nevropsykiatrisk utredning. Innbefatter omfattende tester, senere gjennomgang av prøvesvar, innhenting av komparentopplysninger m.v . Kan kun benyttes en gang per pasient for samme sykdom/lidelse. Taksten kan kun benyttes av nevrolog.

400,-

0

605

Nevrologisk undersøkelse ved nevrokirurg, spesialist i ortopedisk kirurgi, øre-nese-hals-lege eller anestesiolog.

Ugyldig takstkombinasjon: 600

230,-

0

612a

Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med pårørende/foresatt til pasient med psykiatrisk eller nevrologisk sykdom, kronisk alvorlig sykdom, terminal sykdom eller rusmiddelproblem eller pårørende/foresatt til barn med psykisk utviklingshemming. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.

Taksten kan kun benyttes ved alvorlig sykdom som for eksempel:

langt fremskreden hjertesvikt

langt fremskreden lungesykdom

invalidiserende nevrologiske lidelser (som f.eks. langt fremskreden multippel sklerose eller muskeldystrofi, ikke f.eks. isjias)

dårlig regulert diabetes og/eller diabetes med alvorlige senkomplikasjoner

aktiv kreftsykdom

slag med betydelig sekvele

alvorlige infeksjonssykdommer (f.eks. HIV-infeksjon)

skader med alvorlige følgetilstander

Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 2c, 3b, 11c, 12c, 612b, 651

250,-

0

612b

Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med foreldre/foresatte ved pediatriske (yngre enn 18 år) problemstillinger knyttet til skoleproblemer mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, atopiske sykdommer, sykelig overvekt og anoreksi. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.

Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 2c, 3b, 11c, 12c, 612a, 651

250,-

0

615

Samtaleterapi ved allmennlege med minst 15 minutters varighet med pasienter med psykiske lidelser. Samtalen må avvike fra en vanlig samtale om medisinske problemstillinger, og være av terapeutisk karakter.

Ugyldig takstkombinasjon: 1b, 3bd, 11c, 12cd, 600, 605, 621, 622,623, 624

170,-

0

616

Særlig tidkrevende arbeid ved henvisning til eller innleggelse i kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD), psykiatriske og barnepsykiatriske institusjoner, behandlingshjem, opptreningsinstitusjoner, smerteklinikk, i kursted for alkoholikere eller spesialklinikk for narkomane og psykisk utviklingshemmede (tillegg for konsultasjoner når sådanne har funnet sted)

300,-

0

617

Bruk av anerkjent skjema for kartlegging av psykiatrisk sykdom og/eller nevrologisk sykdom, ved mistanke om alkoholmisbruk, for eksempel Alcohole Use Disorders Identification (WHO) og ved kroniske hodepinetilstander.

60,-

1

618

Overvåket urinprøvetaking av pasient i Legemiddel Assistert Rehabilitering (LAR)

150,-

0

Takst

Tekst

Hon

Ref

Eg.an

Merk

Rep

621a

Psykoterapi, minst 1/2 time

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12,615, 621b, 621c, 621d

450,-

99,-

351,-

B2, B3, E5, E6

0

621b

Psykoterapi, minst 1 time

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12,615, 621a, 621c, 621d

611,-

260,-

351,-

B2, B3, E5, E6

0

621c

Psykoterapi minst 1 1/2 time

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3,11, 12,615, 621a, 621b, 621d

880,-

356,-

524,-

B2, B3, E5, E6

0

621d

Psykoterapi minst 2 timer

Ugyldig takstkombinasjon:1, 2, 3, 11, 12,615, 621a, 621b, 621c

1172,-

470,-

702,-

B2, B3, E5, E6

0

Merknad E 5

Det ytes refusjon etter honorartakstene for behandling av barn under 18 år.

Takst 621a og b kan benyttes ved terapeutisk arbeid per telefon under pågående behandlingsopplegg.

Takst 622b kan kreves en gang per dag for samme pasient for samme sykdom/diagnose/henvisning.

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

622a

Gruppeterapi per gang (det godtgjøres for behandling av inntil 8 personer)

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 623, 624

800,-

800,-

B2, B3, E5, E6

0

622b

Tillegg per person. Repetisjonen gjelder per person, ikke per time. (Det godtgjøres for behandling av inntil 8 personer).

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3,7, 11, 12,615, 623, 624

351,-

351,-

B2, B3, E5, E6

0

623a

Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1/2 time

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 621, 622, 623b, c, d

381,-

30,-

351,-

B2, B3, E5, E6, E7

0

623b

Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1 time

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12,615, 621, 622, 623a, c, d

571,-

220,-

351,-

B2, B3, E5, E6, E7

0

623c

Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1 1/2 time

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12,615, 621, 622, 623a, b, d

844,-

320,-

524,-

B2, B3, E5, E6, E7

0

623d

Psykoterapeutisk familiearbeid minst 2 timer

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12,615, 621, 622, 623a, b, c

1126,-

424,-

702,-

B2, B3, E5, E6, E7

Merknad E 6

Taksten inkluderer for- og etterarbeid, og er forbeholdt spesialister i psykiatri eller barnepsykiatri. Trygden yter godtgjørelse etter taksten også for behandling gitt av leger under psykiatrisk og barnepsykiatrisk spesialutdanning ved institusjon som teller i hovedutdanningen og under supervisjon og attestasjon av overordnet spesialist.

Merknad E 7

Taksten kan også kreves når kun foresatte er tilstede og formålet med kontakten er klart terapeutisk for behandlingen av barnet.

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

624a

Tillegg for medisinsk vurdering hos spesialist i psykiatri eller barnepsykiatri i forbindelse med psykoterapeutisk arbeid, per gang (for 1/2 time)

Ugyldig takstkombinasjon: 622a, 622b, 624b

105,-

105,-

0,-

E6

0

624b

Tillegg for medisinsk vurdering hos spesialist i psykiatri eller barnepsykiatri i forbindelse med psykoterapeutisk arbeid, per gang (for behandling ut over 1/2 time)

Ugyldig takstkombinasjon:615,622a, 622b, 624a

210,-

210,-

0,-

E6

0

625a

Grundig personlighetsvurdering av ny pasient hos spesialist i psykiatri

1950,-

1950,-

0,-

E6

0

625b

Senere personlighetsvurdering hos spesialist i psykiatri.

Taksten kan benyttes inntil 2 ganger per kalenderår dersom det anses medisinsk nødvendig.

710,-

710,-

0,-

E6

0

626

Tillegg for psykoterapi med barn under 18 år

170,-

170,-

0,-

E6

0