logoNormaltariffen

Normaltariff for avtalespesialister 2019-2020

Den norske legeforening

Innledning

De siste årene har det vært svært krevende forhandlinger om normaltariffen. Krisen i fastlegeordningen har gitt forventninger om strakstiltak for å sikre stabilisering og bedre rekruttering som i begrenset grad har blitt møtt.

I 2018 ble det brudd i forhandlingene da Legeforeningen ikke kunne akseptere tilbudet som til slutt lå på bordet. 1. oktober i fjor fikk vi på plass en protokoll der staten anerkjente krisen i fastlegeordningen og at det må på plass tiltak på både kort og lang sikt for å sikre bærekraft framover. Høsten 2019 vil evalueringen foreligge og den partssammensatte gruppen som ser på mulige endringer i finansieringsordningen vil legge fram sin rapport. Dette er dokumenter som vil være svært viktige grunnlag for regjeringens handlingsplan for fastlegeordningen som vil foreligge i 2020.

Årets oppgjør løser ikke utfordringene i fastlegeordningen, og det er heller ikke en utkvittering av verken underfinansieringen eller arbeidstidsutfordringene. Det er likevel et skritt i riktig retning.

Partene ble enige om en tiltakspakke verdt omtrent 180 millioner i friske midler. Denne pakken består av tre elementer.

  • Ny samhandlingstakst mellom fastlege og lege i spesialisthelsetjenesten. Dette er en takst Legeforeningen har arbeidet for gjennom år. I tillegg har partene enige om at takst 7 (tolk) nå kan kombineres med tidstakst 2 c. Dette tiltaket er det enkelttiltaket som er tilført størst økonomi – om lag 70 mill. Det vil komme alle næringsdrivende leger til gode og gir godtgjøring for arbeid som hittil har hatt svak/ ingen finansiering.

  • Etablering av tilskuddsordning for særlig arbeidskrevende pasientlister (50 mill). Detaljer om system og kriterier for dette tilskuddet skal partene bli enige om. Det skal legges opp til en ordning om er enkel å administrere. Sammensetning av alder og kjønn, samt takstbruksdata vil være relevante å vurdere.

  • Etablering av ALIS- tilskudd for næringsdrivende leger (ca 60 mill). Her blir det mulighet for å få finansiert blant annet kompensasjon for kortere lister pga. spesialisering og inntekts/ kostnadskompensasjon for fravær på kurs. Midlene skal gå til rekrutteringssvake kommuner der det er nødvendig med særlig tilrettelegging ut over de krav som stilles i spesialistforskriften.

Fjorårets oppgjør var ensidig fastsatt av staten pga. bruddet i forhandlingene. På grunn av dette ble takstene for spesialister i allmennmedisin i liten grad økt. I årets oppgjør fikk Legeforeningen gjennomslag for å prioritere disse, tross motstand fra staten. Dette er viktig for å sikre stabilisering, dvs. beholde erfarne fastleger. Totalt ble takstene for spesialister i allmennmedisin økt med 32 millioner kroner.

Videreutvikling av avtalespesialistordningen var også et mål for dette oppgjøret. Det var behov for etablering av nye takster og en god fordeling av økningen i økonomien mellom de mange spesialitetene. Legeforeningen fikk på plass fem nye takster, og oppnådde ellers en målrettet økning av takster.

De fem nye takstene er takst 115d innenfor gastroentorologi, takst 129d innen indremedisin, takst 258 innen hud og veneriske sykdommer, takst 511 innen lungesykdommer og takst K02h innen øre-nese-halssykdommer. Det var som vanlig ikke økonomi til å opprette nye takster for alle spesialiteter, men det tilstrebes at det over tid vil være utvikling i alle fag.

Den ordinære delen av oppgjøret endte med en inntektsøkning for både avtalespesialister og fastleger på 3,2 pst som var tilsvarende frontfaget og de andre inntektsoppgjørene i år. Også kostnadsdekningen ble på 3,2 pst. Denne inkluderer blant annet en kompensasjon av økt lønn til hjelpepersonell med 3,2 pst. Totalt gir dette en økning i takster og driftstilskudd på 2,4 pst per 1. juli for avtalespesialistene og en økning i takster og per-capita på 2,68 pst per 1. juli for fastlegene. Det var ingen egenandelsøkning i 2019. De to gruppene fikk ulikt per dato tillegg på grunn av ulike overheng inn i 2019.

Med vennlig hilsen

Marit Hermansen

President, Den norske legeforening