logoNormaltariffen

IV Veiledende honorarer

Skjema nr.

Skjema

Honorar kr

Honorar kr etter 6 uker

(jf pkt 3)

1

Uførepensjon

 

 

1.1

Legeerklæring ifbm uførepensjon

1 545,-

1.2

Legeerklæring ved søknad om fortsatt/forhøyet uførepensjon

765,-

1.3.2

Sakkyndigerklæring

Honoreres (per time -etter avtale med SPK)

2

Yrkesskade

 

 

2.1

Legeerklæring ved personskade

1 160,-

790,-

2.1

Sakkyndigerklæring spesielt utbedt fra SPK

Honoreres (per time -etter avtale med SPK)

 

4

Utlevering av journal til Statens Pensjonskasse

 

 

 

For utlevering av journal til SPK etter særskilt spesifisert fullmakt fra pasient, kan legen beregne seg følgende honorar:

 

 

 

Redigert journalutskrift

1 710,-

870,-

 

Uredigert journal

870,-

580,-

 

Enkelt journalnotat ("akuttnotat")

425,-

280,-

Faktura med krav om honorar skal om praktisk og teknisk mulig sendes på standard elektronisk handels format (EHF). Pasientens identitet skal fremgå klart av fakturaen.

Eventuelt gebyr knyttet til utsendelse av faktura honoreres med inntil 60 kroner.