logoNormaltariffen

Del IV Honorartakster og tilskudd til fellesmål

4.1 Honorartakster

Leger med fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene kan kreve honorarer i henhold til den forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege gjeldende fra 1. juli 2022, jf vedlegg.

Legene skal ha oppslag som viser prisene for de enkelte tjenester, på venteværelse eller annet sted som er lett synlig for pasienten. Med pris menes den egenandel pasienten selv skal betale. Pasientene skal uoppfordret gis kvittering hvor prisene på de enkelte tjenester er spesifisert.

4.2 Tillegg for leger med særlig høy husleie

Leger som i henhold til tidligere avtale om driftstilskudd og takster har fått tilskudd for særlig høy husleie, beholder tilskuddet som en personlig ordning så lenge legen fortsatt driver fra samme lokaler. Ved flytting til andre lokaler bortfaller tilskuddet.

Høyt tilskudd utgjør kr 25 000 per år og lavt tilskudd utgjør kr 15 000 per år.

Tilskuddet reguleres ikke.

4.3 Tilskudd til fellesformål

Folketrygden yter i perioden 1. juli 2023- 30. juni 2024

58 875 000

kroner til

Sykehjelps- og pensjonsordning for leger

48 535 000

kroner til

Fond til videre- og etterutdanning av leger (Utdanningsfond I).

56 043 000

kroner til

Fond til fremme av allment praktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning (Utdanningsfond II).

33 743 000

kroner til

Fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning (Utdanningsfond III).

13 746 000

kroner til

Fond for kvalitet og pasientsikkerhet.

45 832 000

kroner til

Fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus

19 278 000

kroner til

Fond til fremme av allmennmedisinsk forskning