logoNormaltariffen

Honorar for forebyggende arbeid

Honorar for ulike typer kontroller/undersøkelser:

  • Graviditetskontroller og post partum kontroll. Se takst 217.

  • Refunderes fullt ut av trygden etter normaltariffens satser.

  • Prevensjonsveiledning. Ved første gangs veiledning se takst 110. Senere innsetting og skifte av spiral se takst 105. Senere innsetting av p-stav se takst 100, for fjerning og skifte av p-stav se takst 105.  

  • Undersøkelser og behandling av smittekilde ved mistanke om kjønnssykdom. Her ytes full refusjon etter normaltariffens satser.

  • Flerfaglig samarbeidsmøte: (Se takst 14 og 14d).

  • Forebyggende helsearbeid: Det må avtales godtgjørelse per time.

Honorar for øvrig forebyggende arbeid

Med unntak for honorarene ovenfor honoreres ikke forebygging over normaltariffen. I de tilfeller legen blir bedt om å utføre helseforebyggende arbeid anbefales det å inngå særskilt avtale om honorering basert på medgått tid, kompetanse, materiell og utstyr.