logoNormaltariffen

IV Veiledende honorarer

Skjema nr.

Skjema

Honorar kr

Honorar kr etter 6 uker (se pkt 3a)

1

Livs- og pensjonsforsikring

1.1

Legeundersøkelse og helseerklæring, 1,5 -2 timers arbeid

3 410,-

3 130,-

1.2

Dødsattest

645,-

385,-

1.3

Legeerklæring ved krav om erstatning ved uførhet

1.3.1

Legeerklæring ved første gangs krav om uføreerstatning

1 965,-

1 045,-

1.3.2

Legeerklæring ved senere krav

1 010,-

570,-

1.4

Legeerklæring etter forespørsel fra forsikringsselskapet ved tegning, 30-45min -arbeid. Dersom forsikringsselskapenes spørsmål innebærer arbeid som i omfang klart overstiger dette, forutsettes at det på forhånd avtales særskilt honorar.

Ved flere skjemaer blir 1. honorert med full sats og resten med ½ sats per -skjema. Tilsvarende gjelder ved oppfølgende henvendelser.

1 305,-

725,-

2

Skadeforsikring/yrkesskade

2.1

Legeerklæring ved personskade

1 300,-

740,-

 3

Sakkyndigerklæring

3.1

Sakkyndigerklæring spesielt utbedt fra selskapet

Honoreres per time etter avtale med selskapet

4

Utlevering av journal til forsikringsselskapet

 4.1

Utlevering av redigert journalutskrift etter spesifisert forespørsel om relevante opplysninger og basert på egen samtykkeerklæring, jf punkt II

1 910,-

835,-

 4.2

Utlevering av fullstendig uredigert journal etter forespørsel basert på spesiell samtykkeerklæring, jf punkt II. Journalutskriften sendes selskapets lege

970,-

560,-

 4.3

Utlevering av enkelt journalnotat ("akuttnotat") etter forespørsel basert på samtykkeerklæring.

475,-

270,-

Honorarsatsene under punkt 1 gjelder for arbeid som i omfang tilsvarer skjemaer fra Nemnda for helsebedømmelse (LU-skjema) eller tilsvarende skjema. Dette gjelder uavhengig av om slikt skjema benyttes, eller henvendelsen kommer som spørsmål eller forespørsel om erklæring, se tidsangivelse i oversikten overfor. Dersom forsikringsselskapenes spørsmål innebærer arbeid som i omfang klart overstiger dette, forutsettes at det på forhånd avtales særskilt honorar.

Inkludert i honorarsatsen i 1.1. er prøver i samme omfang som følger av skjema (LU-skjema) for legeundersøkelse ved tegning av forsikring utarbeidet av Nemnden for helsevurdering, se vedlegg 1.

Eventuelt fakturagebyr kommer i tillegg, og honoreres med inntil kr 65 (dette gjelder også om fakturering er overlatt til andre).