logoNormaltariffen

E. Prosedyretakster

Alminnelige prosedyrer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

100

Mindre prosedyrer (listen er uttømmende). Dersom flere prosedyrer blir utført, kan taksten kreves per prosedyre.

Kirurgi

 • Anlegging av blodtomhet

 • Behandling og instruksjon i behandling av urininkontinens med elektrostimulering

 • Biopsi fra hud og slimhinne uavhengig av metode, men ekskluderer cytologisk prøvetakning

 • Elektrokauterisering

 • Enkel uroflowmetri

 • Injeksjonsbehandling av varicer eller hemorroider

 • Kirurgisk fjerning av små svulster, vorter, nævi, eller del av negl uavhengig av metode

 • Skifting av bandasje på større sår

 • Sår behandlet med sutur eller liming

 • Anoscopi

 • Midlertidig bandasjering og immobilisering av frakturer

 • Skifting av mindre gipsbandasjer og gåbandasjer

 • Bandasjering med zinklimbandasje

 • Bandasjering av fractura claviculae

 • BLA av penis, funikkel, 1 ekstremitetsnerve og ved intracelære inngrep. Paracervikal blokk 

Øre-nese-hals

 • Fjerning av fremmedlegemer i nese, øre og svelg

 • Løsning av tungebånd

 • Paracentese av trommehinnen

 • Tamponade ved pågående epistaxis eller annen behandling av recidiverende epistaxis

 • Ørerensing, uavhengig av metode 

 Gynekologi

 • Gynekologisk undersøkelse ved allmennlege

Øye

 • Fjerning av dyptsittende/fastsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva

 • Tåreveisbehandling

 • Løsning av bakre synekier med dillatasjonstampong

 • Tonometri hos allmennlege

Injeksjon/infusjon

 • Implantering av medikament som er registrert som implantat, herunder p-stav

 • Infusjon av medikamenter, plasmasubstitutter eller andre væsker

 • Injeksjon av legemidler i ledd, slimpose og seneskjede. Taksten kan kreves en gang per ledd slimpose eller seneskjede

 • Intravenøs injeksjon av medikament som krever særlig varsomhet

 • Venepunksjon og capilær blodprøve på 0,5 ml microtainerrør på barn under 7 år (ved andre blodprøver av barn kan takst 100 ikke kreves)

 • Venesectio 

 Annet

 • Trykkmåling med Doppler ved perifer karlidelse

 • Inhalasjonsbehandling med bronkolytika tilført kontinuerlig med nebulisator (minst 5min)

 • Andre og senere gangs utfylling av Noklus-diabetesskjema

 • Taking av blodkultur, før oppstart av antibiotika ved mistanke om sepsis 

 • Spirometri og epikutantest/prikktest på barn under 7 år (kan kun kreves av barneleger)

128,-

B1, E2

rep 8

101

Individuell, strukturert veiledning ved tidlig intervensjon relatert til kosthold, røykeavvenning og/eller fysisk aktivitet for pasienter med, eller med risiko for hjerte- og karsykdom, diabetes 2 eller fedme. Taksten bygger på undersøkelse av pasientens helsetilstand og omfatter kartlegging av risikobilde. Det er en forutsetning at legen følger Helsedirektoratets gjeldende råd og anbefalinger, og at det utarbeides en behandlingsplan som et alternativ, eller i tillegg til medikamentell behandling, med et individuelt tilpasset opplegg for kosthold, røykeavvenning og/eller fysisk aktivitet og en plan for pasientens oppfølging. Taksten kan benyttes uavhengig av om pasienten står på medikamentell behandling for aktuell diagnose. Dette er i tråd med anbefalinger i de Nasjonale faglige retningslinjene for de respektive diagnosene. Taksten kan benyttes inntil 3 ganger per pasient per kalenderår. Kan ikke benyttes på legevakt.

Ugyldig takstkombinasjon: 3b

166,-

E2,

0

105

Større prosedyrer (listen er uttømmende).

Dersom flere prosedyrer blir utført, kan taksten kreves per prosedyre.

Kirurgi

 • Adekvat åpning av dyp abscess/flegmone

 • Behandling av panaritium/paronychia med eksisjon av nekrotisk vev

 • Blærepunksjon eller kateterisering ved urinretensjon

 • Blæreskyllinger

 • Finnålsbiopsi (f.eks. a.m. Frantzén) eller punksjonsbiopsi (f.eks. «tru-cut»)

 • Fjerning av fastsittende fremmedlegeme i hud eller under hudnivå

 • Fjerning av mindre tumor under hudnivå, f.eks. overflatisk tumor mammae og lymfeknute

 • Fjerning av spyttstein - Kirurgisk fjerning av aterom/komplisert nævus

 • Kirurgisk fjerning av svulst/aterom/nævus i ansikt

 • Kirurgisk fjerning av hele neglen (ablatio unguis) eller Radikaloperasjon av inngrodd negl (kilereseksjon) 1 tå/finger

 • Ligatur eller strikkbehandling av hemorroider

 • Prøvepunksjon av ledd og pleura for innsending av prøve

 • Reponering av kjeveluksasjon eller reponering av luksert skulder eller albue

 • Sår som trenger mer inngående sårtoilette eksisjon av sårrand og sutur

 • Synovectomi

 • Spinalpunksjon med tapping av spinalvæske til videre undersøkelse

 • Tapping av pleuravæske, ascites, hydrocele, spermatocele og ledd

 • BLA som omfatter ekstremiteter t.o.m. håndledd/ankel, ev. pleksus 

Gynekologi

 • Fjerning, og eventuelt samtidig innsetting av p-stav

 • Innsetting og skifting av spiral

 • Tilpassing/vedlikehold av pessar og vaginalring

 • Endometriebiopsi/cytologisk prøvetaking fra uterinhulen. Taksten kan ikke kreves ved cervix cytologi 

 • Dilatasjon av cervikal kanal (utvidelse/blokking av kanalen i livmorhals)

 • Fjerning av spiral der man må inn med instrumenter i uterinhulen for å fjerne spiralen

Hud

 • Avansert behandling av legg-, fot- og trykksår (kronisk syke med redusert tilhelningsevne) 

 • Elektrodesikasjon/curettage av hudtumor

Indremedisin

 • Mageskylling ved forgiftninger

 • Blodtapping i behandling av hemokromatose eller polycytemi

 • Bestemmelse av anstrengelsesutløst luftveisobstruksjon

 • Bestemmelse av langvarig reversibilitetstest med PEF-registrering på eget skjema

 • Rektoskopi. Takst 100 kan benyttes i tillegg ved biopsi

 • Første gangs utfylling av Noklus-diabetesskjema og innsending av opplysninger til Diabetesregister for voksne. Taksten kan benyttes én gang per pasient

 • Akuttbehandling med CPAP (continuous positive airway pressure)

 • Utredning og kontroll av langtidsoksygenbehandling med arteriell blodgassprøve. Takst 10 kan ikke kreves i tillegg. 


249,-

E2

rep 70%

106

Omfattende prosedyrer

 • Behandling av frakturer som krever reponering i anestesi og ev. røntgenkontroll før og etter, som f.eks. fract. radii typica

 • Ambulant kontinuerlig 24 timers registrering av blodtrykk. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr mv

 • Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver med 11–20 ekstrakter). Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt

 • Instruksjon av TNS, 3 første ganger 


399,-

E2

0

108

Diagnostisk ultralyd hos allmennlege (listen er uttømmende): 

 • påvisning og kvantitering av resturin samt vurdering av hydronefrose og postrenalt avløpshinder.

 • leieusikkerhet ved termin.

 • blødning i 1. trimester. 

 • mistanke om blodpropp i ekstremiteter. 

 • mistanke om og oppfølging av sykdom i galleblære, hovedpulsåre eller hjerte samt vurdering av pleuravæske og pneumothorax.

 • vurdering av hudnære sykelige prosesser (abscesser, cyster mv.).

 • vurdering av muskel- og skjelettilstander.

 Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv.

171,-

E2

0

110

Individuell prevensjonsveiledning. Det forutsettes at legen orienterer om de forskjellige metoder man har til rådighet, slik at pasienten kan få anledning til å velge den metode som er mest akseptabel i det enkelte tilfellet. Videre forutsettes det at pasienten gis den nødvendige legeundersøkelse og instruksjon vedrørende den aktuelle metode.

Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b

155,-

E2

0

111

Kryokirurgi. Takst 10c kan kreves én gang selv om taksten repeteres

103,-

E2

8

Gastroenterologi

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

121a

Karbohydratbelastning

Ugyldig takstkombinasjon: 708a

177,-

E2

0

Indremedisin

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

129g

Ambulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium

Ugyldig takstkombinasjon: 129c, 707

293,-

E2

0

Kirurgi

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

148

Nødvendig kollegial assistanse utført av lege ved operasjoner per time

424,-

Rep

Anestesiologi inkludert lokalbedøvelse

Typeinndeling:

OVA: Overflateanestesi ved inndrypping, spray, pensling, installasjon o.a.

F.eks: conjuntiva, cornea, tåreveier, trommehinne, nese, svelg.

INA: Infiltrasjon (injeksjon), f.eks. hud og slimhinne før biopsi, kirurgi.

Før inngrep i øre, svelg, tåresekk. I frakturhematom, senefester, bursae, seneskjeder.

ANA: Andre anestesi- og analgesiformer som regional intravenøs anestesi. Kryoterapi i smertebehandling.

BLA: Blokk- (lednings-)anestesi. F.eks perifere av nerver (også interkostalnerver), pleksus, ganglier, ev. paracervikal blokk.

BLS: Sentrale blokk, epidural, spinal.

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

149a

Lokalbedøvelse og triggerpunktanestesi. Taksten kan ikke repeteres for flere stikk i samme lokasjon.

Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149b og 155

33,-

E2

rep 50%

Allergologi

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

177a

Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver med 1-10 ekstrakter). Taksten -inkluderer utgifter til allergenekstrakt.

278,-

E2

0

Gynekologi og fødselshjelp

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

215

Særlig tidkrevende arbeid ved: 

– steriliseringssaker, abortsaker og henvisning til amniocentese (tillegg for konsultasjoner når slike har funnet sted). 

– henvisning til assistert befruktning. 

Ugyldig takstkombinasjon: 2c

244,-

E2

0

217a

Første gangs fullstendig undersøkelse og veiledning av gravide samt utfylling av godkjent svangerskapsjournal

Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217b, 217c

178,-

E2

0

217b

Tillegg for senere graviditetskontroll (kan benyttes inntil 5 ganger i svangerskapet, og skal avmerkes på legeregningene med romertall I til V)

Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217a

100,-

E2

0

217c

Graviditetskontroll utført av jordmor.

Taksten utløses når jordmor foretar 2. gangs eller senere graviditetskontroll i samarbeid med lege, men uten samtidig legekonsultasjon. Det er en forutsetning at jordmoren er ansatt hos den legen som utløser taksten, og at HELFO gis særskilt melding om ansettelsesforholdet. Taksten kan kombineres med 217b. Ved samtidig konsultasjon hos lege kan 217c ikke benyttes.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 217a

130,-

E2

0

217e

Rhesus-immunisering av gravide i uke 28. Gjelder fra 1.september 2021.

500,-

E2

0

Øre-nese-halssykdommer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

310

Epistaxis, behandling av pågående blødning med bakre tamponade

222,-

E2

0

Hørselsmåling

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

322

Toneaudiometri med luftledning

58,-

E2

0

325

Undersøkelse av ett eller begge ører for: 

 – recruitment diplakusi; terskelvandring

 – impedanseendring tympanometri bekesyaudiometri. 

Taksten kan repeteres dersom flere typer undersøkelser foretas.

91,-

E2

rep 50 %

Lungesykdommer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

507c

Dynamisk spirometri (flow-volume-curve). Taksten kan kun anvendes av allmennleger.

Ugyldig takstkombinasjon: 506

235,-

E2

0

507d

Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan kun anvendes av allmennleger.

Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506

293,-

E2

0

Nevrologiske og psykiske lidelser

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

612a

Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med pårørende/foresatt til pasient med psykiatrisk eller nevrologisk sykdom, kronisk alvorlig sykdom, terminal sykdom eller rusmiddelproblem eller pårørende/foresatt til barn med psykisk utviklingshemming. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.

Taksten kan kun benyttes ved alvorlig sykdom som for eksempel:

 • langt fremskreden hjertesvikt

 • langt fremskreden lungesykdom

 • invalidiserende nevrologiske lidelser (som f.eks. langt fremskreden multippel sklerose eller muskeldystrofi, ikke f.eks. isjias)

 • dårlig regulert diabetes og/eller diabetes med alvorlige senkomplikasjoner

 • aktiv kreftsykdom

 • slag med betydelig sekvele

 • alvorlige infeksjonssykdommer (f.eks. HIV-infeksjon)

 • skader med alvorlige følgetilstander

Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 3b, 11c, 12c, 612b, 651

Taksten kan utløses alene dersom det kun foregår en nødvendig samtale med pårørende/foresatt uten samtidig konsultasjon.

292,-

E2

0

612b

Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med foreldre/foresatte ved pediatriske (yngre enn 18 år) problemstillinger knyttet til skoleproblemer mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, atopiske sykdommer, sykelig overvekt og anoreksi. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.

Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 3b, 11c, 12c, 612a, 651

Taksten kan utløses alene dersom det kun foregår en nødvendig samtale med pårørende/foresatt uten samtidig konsultasjon.

292,-

E2

0

615

Samtaleterapi ved allmennlege med minst 15 minutters varighet med pasienter med psykiske lidelser. Samtalen må avvike fra en vanlig samtale om medisinske problemstillinger, og være av terapeutisk karakter.

Ugyldig takstkombinasjon: 1b, 3bd, 600, 605, 621, 622, 623, 624

195,-

E2

0

616

Særlig tidkrevende arbeid ved henvisning til eller innleggelse i kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD), psykiatriske og barnepsykiatriske institusjoner, behandlingshjem, opptreningsinstitusjoner, smerteklinikk, i kursted for alkoholikere eller spesialklinikk for narkomane og psykisk utviklingshemmede (tillegg for konsultasjoner når sådanne har funnet sted). 

Taksten kan utløses alene dersom det kun foregår en nødvendig samtale med pårørende/foresatt uten samtidig konsultasjon.

349,-

E2

0

617

Bruk av anerkjent skjema for kartlegging av psykiatrisk sykdom og/eller nevrologisk sykdom, ved mistanke om alkoholmisbruk, for eksempel Alcohole Use Disorders Identification (WHO) og ved kroniske hodepinetilstander.

66,-

E2

1

618

Overvåket urinprøvetaking av pasient i Legemiddel Assistert Rehabilitering (LAR) eller hos pasient hvor avklaring av mulig rusmiddelmisbruk er nødvendig for medisinsk behandling. Taksten kan kun benyttes etter forespørsel fra spesialisthelsetjenesten.

177,-

E2

0

Utviklingshemming mv.

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

660

Merarbeid ved årlig, fullstendig undersøkelse av pasienter der kommunen har overtatt legemiddelhåndteringen, utviklingshemmede, demente og pasienter med kroniske psykoser som behandles med psykofarmaka med behov for tverrfaglig oppfølging. Undersøkelsen skal omfatte forhold av sosial, kognitiv og sansemessig karakter. Taksten kan brukes inntil én gang per kalenderår.

527,-

E2

0