logoNormaltariffen

Innledning

I år er det sjette året jeg som president skriver innledningen til normaltariffheftet. Samtidig er det også siste gang. Forhandlingene om normaltariffen har i disse årene gradvis blitt mer krevende, inntil vi i 2018 valgte å bryte forhandlingene. Det var første gang i disse forhandlingenes historie. Legeforeningen har ønsket å bruke forhandlingene til både utvikling av helsetjenesten og inntektsutvikling for våre medlemmer, i tillegg til kostnadskontroll. Denne balansen er utfordrende og krever at alle partene som er involvert går inn i forhandlingene med en felles problemforståelse og en vilje til å bruke alle tilgjengelige verktøy for å løse utfordringene. Dette har dessverre ikke alltid vært tilfellet disse årene. Allerede i mine første forhandlinger stod det klart for Legeforeningen at det var rekrutteringsutfordringer i fastlegeordningen på grunn av økende arbeidspress og manglende finansiering. Det tok flere år før motparten innså dette, og i mellomtiden ble krisen bare dypere. 

Det har i disse seks årene blitt tydelig at staten ikke ønsker å benytte forhandlingene som en arena for å utvikle ordningen eller å diskutere økonomi og virkemidler for å sikre bærekraftige ordninger. I stedet viser staten til handlingsplanen og trepartssamarbeidet mellom Legeforeningen, staten og KS. Samtidig opplever Legeforeningen at trepartssamarbeidet så langt ikke har vært en arena der slike problemstillinger løses. Fastlegeordningen står dermed uten en slik arena, og det er en viktig årsak til at det fremdeles mangler det store økonomiske løftet som kan snu utviklingen. 

Også avtalespesialistordningen har vært i utvikling disse seks årene. I siste avtaleperiode har det vært utredet ISF-finansiering for avtalepraksis. Legeforeningen har deltatt med innspill til Helsedirektoratet som leder utredningen. Vi er skeptiske til om ISF er egnet på små spesialistpraksiser, men ønsker likevel å være konstruktive inn i dette arbeidet som må antas å pågå i et par år framover. 

Legeforeningen gikk inn i årets oppgjør med et mål om videreføring av enkelte av covid-19 takstene som ble innført i fjor, opprettelse av egen e-konsultasjonstakst for avtalespesialister samt å sikre et godt inntekts- og kostnadsoppgjør. I tillegg kom en rekke krav om endringer i takstene. Statens utgangspunkt var at alle covid-takstene skulle avvikles, men Legeforeningen fikk til slutt gjennomslag for videreføring av viktige e-konsultasjonstakster. 

I oppgjøret ligger en inntektsøkning på 2,7 pst og en kostnadsdekning på 3,7 pst. Dette ga en ramme for oppgjøret på 5,5 pst. per 1. juli. Basis- og driftstilskudd samt avsetningene til fondene er økt tilsvarende. I tillegg kommer en særskilt avsetning på 20 mill. kroner til Sykehjelps- og pensjonsordning for leger (SOP) og 40 mill. kroner til Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. 

Legeforeningen er opptatt av at normaltariffen skal være mest mulig tilgjengelig og ikke minst forståelig. Partene har derfor igangsatt et arbeid for å se på logikken i systemet og hvordan takstene er beskrevet. Vi håper dette kan bidra til å forenkle takstsystemet. Jeg anbefaler at medlemsbrevet om normaltariffen som finnes på våre nettsider leses grundig. Et annet viktig ledd i vårt arbeid med å gjøre normaltariffen lettere tilgjengelig, er Legeforeningens oppdaterte kommentarutgave som er å finne på våre nettsider. Denne anbefales som et supplement til dette heftet. 


Med vennlig hilsen

Marit Hermansen

President, Den norske legeforening