logoNormaltariffen

Del IV Honorartakster og tilskudd til fellesmål

4.1 Honorartakster

Leger med fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene kan kreve honorarer i henhold til den forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege gjeldende fra 1. november 2020, jf vedlegg.

Legene skal ha oppslag som viser prisene for de enkelte tjenester, på venteværelse eller annet sted som er lett synlig for pasienten. Med pris menes den egenandel pasienten selv skal betale. Pasientene skal uoppfordret gis kvittering hvor prisene på de enkelte tjenester er spesifisert.

4.2 Tillegg for leger med særlig høy husleie

Leger som i henhold til tidligere avtale om driftstilskudd og takster har fått tilskudd for særlig høy husleie, beholder tilskuddet som en personlig ordning så lenge legen fortsatt driver fra samme lokaler. Ved flytting til andre lokaler bortfaller tilskuddet.

Høyt tilskudd utgjør kr 25 000 per år og lavt tilskudd utgjør kr 15 000 per år.

Tilskuddet reguleres ikke.

4.3 Tilskudd til fellesformål

Folketrygden yter i perioden 1. november 2020- 30. juni 2021

40 216 140

kroner til

Sykehjelps- og pensjonsordning for leger

38 980 752

kroner til

Fond til videre- og etterutdanning av leger (Utdanningsfond I).

49 665 674

kroner til

Fond til fremme av allment praktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning (Utdanningsfond II).

29 903 468

kroner til

Fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning (Utdanningsfond III).

11 780 776

kroner til

Fond for kvalitet og pasientsikkerhet.

39 281 188

kroner til

Fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus

16 521 820

kroner til

Fond til fremme av allmennmedisinsk forskning