logoNormaltariffen

Innledning

2020 har vært annerledesåret på svært mange måter. Den pågående pandemien har påvirket hele samfunnet, og ikke minst helsevesenet. Smittevern, digitalisering og høy beredskap har preget hverdagen til oss alle.

Endringene i takstsystemet som Legeforeningen tok initiativ til i mars har gitt en storstilt digitalisering både hos fastleger og avtalespesialister. En del hadde allerede erfaring med e-konsultasjoner, men for mange var det ukjent terreng. Enkelte uker våren 2020 var nesten 70 pst av alle konsultasjoner hos fastlege på en digital plattform. Utviklingen utover i året har vist oss at de fleste konsultasjoner ikke er egnet som e-konsultasjoner, men andelen er fortsatt langt høyere enn den var før pandemien slo til. Det kommer den også til å være i framtida. Hos mange avtalespesialister er ikke e-konsultasjoner like egnet, men også her så vi at mange tok i bruk digitale plattformer for kontakt med pasientene.

I mai ble regjeringens handlingsplan for fastlegeordningen lagt fram. Legeforeningens syn er at den inneholder viktige og riktige virkemidler. Men de økonomiske midlene som er lagt inn i planen, er ikke nok til å oppnå tilstrekkelig effekt. Vi vil arbeide videre med å øke den økonomisk satsningen utover det som nå ligger i planen.

På grunn av pandemien, ble forhandlingene om normaltariffen for første gang gjennomført på høsten. De økonomiske virkningene av pandemien ga oss et svært lite økonomiske spillerom. De øvrige lønnsoppgjørene hadde endt med en ramme lik frontfaget, det vil si 1,7 pst. Inflasjonen stupte gjennom våren og sommeren slik at enkelte indekser som benyttes i oppgjørene viste deflasjon. Siden kostnadskompensasjonen beregnes ut fra konsumprisindeksen og delindekser, førte dette til en krevende situasjon der vi risikerte et minusoppgjør. Dette klarte vi å unngå.

Årets oppgjør endte med en inntektsøkning på 1,7 pst. og en kostnadsdekning på 0 pst. Siden det var et overheng på 1,3 pst fra 2019 ble økning per dato 0 pst. til tross for inntektsøkningen på 1,7 pst. Det innebærer at takster, basistilskudd, driftstilskudd og tilskudd til fond blir uendret i 2020. Det ble i tillegg avsatt midler til fortsatt utvikling av epj-systemene og avsatt midler til premiereguleringsfondet. Det viktigste ble tilslutt at de såkalte Covid19-takstene som ble innført i vår, etter press fra Legeforeningen ble videreført fram til 1. juli 2020.

Med vennlig hilsen

Marit Hermansen

President, Den norske legeforening