IV Veiledende honorarer

  Skjema Honorar kr Honorar kr etter 6 uker (jf pkt 3)
1 Uførepensjon    
1.1 Legeerklæring ifbm uførepensjon 1215,-  
1.2 Legeerklæring ved søknad om fortsatt/forhøyet uførepensjon 600,-  
1.3.2 Sakkyndigerklæring Honoreres (per time etter avtale med SPK)  
2 Yrkesskade    
2.1 Legeerklæring ved personskade 915,- 615,-
2.1 Sakkyndigerklæring spesielt utbedt fra SPK Honoreres (per time etter avtale med SPK)  
4 Utlevering av journal til Statens Pensjonskasse    
  For utlevering av journal til SPK etter særskilt spesifisert fullmakt fra pasient, kan legen beregne seg følgende honorar:    
  Redigert journalutskrift 1340,- 680,-
  Uredigert journal 680,- 450,-
  Enkelt journalnotat ("akuttnotat") 335,- 220,-

Faktura med krav om honorar skal om praktisk og teknisk mulig sendes på standard elektronisk handels format (EHF). Pasientens identitet skal fremgå klart av fakturaen.

Eventuelt gebyr knyttet til utsendelse av faktura honoreres med inntil 55 kroner.