Del IV Honorartakster og tilskudd til fellesmål


4.1 Honorartakster

Leger med fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene kan kreve honorarer i henhold til den forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege gjeldende fra 1. juli 2017, jf vedlegg.

Legene skal ha oppslag som viser prisene for de enkelte tjenester, på venteværelse eller annet sted som er lett synlig for pasienten. Med pris menes den egenandel pasienten selv skal betale. Pasientene skal uoppfordret gis kvittering hvor prisene på de enkelte tjenester er spesifisert.


4.2 Tillegg for leger med særlig høy husleie

Leger som i henhold til tidligere avtale om driftstilsudd og takster har fått tilskudd for særlig høy husleie, beholder tilskuddet som en personlig ordning så lenge legen fortsatt driver fra samme lokaler. Ved flytting til andre lokaler bortfaller tilskuddet.

Høyt tilskudd utgjør kr 25 000 per år og lavt tilskudd utgjør kr 15 000 per år.

Tilskuddet reguleres ikke.


4.3 Tilskudd til fellesformål

Folketrygden yter i perioden 1. juli 2017- 30. juni 2018

18,97 mill. kroner til Sykehjelps- og pensjonsordning for leger
37,514 mill. kroner til Fond til videre- og etterutdanning av leger (Utdanningsfond I).
51,296 mill. kroner til Fond til fremme av allment praktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende -spesialisters etterutdanning (Utdanningsfond II).
28,065 mill. kroner til Fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning (Utdanningsfond III).
11,056 mill. kroner til Fond for kvalitet og pasientsikkerhet.
38,272 mill. kroner til Fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus
15,509 mill. kroner til Fond til fremme av allmennmedisinsk forskning