Salærforskriften

Leger som gjør tjeneste som sakkyndige for domstoler og politiet honoreres ifølge salærforskriftene med kr. 1 020,- med virkning fra 1. januar 2018. Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet.

Reisetid i arbeidstiden 08-17 hverdag skal betales med samme timesatser som nevnt ovenfor. Arbeidstaker må imidlertid dokumentere tapt arbeidsinntekt. Det ytes ikke godtgjørelse for reisefravær under 1/2 time.

Reisefravær i tiden 18-07 på lør-, søn-, helge- og høytidsdager godtgjøres med halv timesats når det er nødvendig å reise til disse tider.

I stedet for ovennevnte timesatser har Justis- og beredskapsdepartementet fastsatt følgende stykkprissatser for medisinsk sakkyndig etter salærforskriften § 2 tredje ledd:

a. For sakkyndig likundersøkelse i form av rettsmedisinsk obduksjonHverdager fra kl 0700-2000 kr 2779,-
  Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager kr 4863,-
b. For sakkyndig likundersøkelse i form av likskueHverdager fra 0700-2000 kr 860,-
  Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager kr 1511,-
c. For uttak av blodprøve i farskapssaker per prøve kr 270,-
d. Blodprøveuttak foretatt av leger, off. godkjente sykepleiere eller bioingeniører av påvirkede motorvognførereHverdager fra kl 0700-2000 kr 524,-
  Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager kr 915,-
  For leger som foretar klinisk test og blodprøveuttak av påvirkede motorvognførereHverdager fra kl 0700-2000 kr 710,-
  Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager kr 1593,-
e. For sakkyndig undersøkelse i voldtektstilfeller/ved seksuelle overgrepHverdager fra kl 0700-2000 kr 2548,-
  Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager kr 4406,-

For leger som bare foretar klinisk test godtgjøres denne etter ordinær timesats etter reglene i salærforskriften.

Satsene for blodprøveuttak som er angitt under pkt. d gjelder både for enkle og utvidede prøver.