Honorartakster for legeerklæringer til NAV


Per 1. juli 2017

Takstene for legeerklæringer er fastsatt av NAV som vedlegg 1 til Folketrygdlovens § 21-4. NAV påser at informasjon om blankettene er tilgjengelig for leverandører av programvare.

Takstgr.: Blankett Navn
Takst L1Kr. 18,- NAV 08-07.04 Vurdering av arbeidsmulighet/sykmelding.
Takst L4Kr. 75,- NAV 08-07.04 Gammel sykmelding: Medisinske årsaker til at arbeidsrelatert aktivitet ikke er igangsatt, punkt 6.1 på Blankett NAV 08-07.04;Vurdering av arbeidsmulighet/sykmelding. Taksten kan kreves en gang per sykmeldingstilfelle, senest ved 8 uker. Ny sykmelding: Det stilles utdypende spørsmål når sykmeldingen passerer 8, 17 og 39 uker. Taksten kan kreves inntil tre ganger per sykmeldingstilfelle.
Takst L8Kr. 149,- Blankett NAV 08-20.05Blankett NAV 09-06.05 Søknad om unntak for arbeidsgiveransvar.Krav om forhåndsgodkjenning – økt antall stønads-dager med omsorgspenger ("kronisk sykt barn").Besvarelse av skriftlig/muntlig forespørsel fra NAV om tilleggsopplysninger, se merknad.
Takst L9Kr. 187,- NAV 10-07.03 NAV 10-07.06NAV 10-07.30 Legeerklæring ved søknad om hjelpemidler, i tilknytning til Blankett NAV 10-07.03. Legeerklæring i tilknytning til søknad om tolkehjelp (ny bruker) Blankett NAV 10-07.06.Legeerklæring i tilknytning til søknad om lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte Blankett NAV 10-07.30.
Takst L15Kr. 283,- Blankett NAV 10-07.10 Søknad om ortopediske hjelpemidler
Takst L25Kr. 469,- Blankett NAV 06-03.04Blankett NAV 06-04.04Blankett NAV 13-00.41 Søknad om grunnstønadSøknad om hjelpestønadYrkesskade/yrkessykdom (se merknad)
Takst L30Kr. 561,-   Spesialisterklæring, - for påbegynt ½ time utover 2 timer (se merknad).
Takst L34Kr. 4,10   Godtgjørelse per km for reiseutgifter ifm. Dialogmøter. Følger Statens reiseregulativ.
Takst L35Kr. 1150,-   Leges deltakelse i dialogmøte, for den første timen.
Takst L35aKr. 1150,-   Godtgjørelse for dialogmøte avlyst senere enn 24 timer før møtet skulle vært avholdt – leger.
Takst L35dKr. 1354,-   Legespesialisters (inkludert spesialister i allmennmedisin) deltagelse i dialogmøter, for den første timen.
Takst L35adKr. 1354,-   Godtgjørelse for dialogmøte avlyst senere enn 24 timer før møtet skulle vært avholdt – legespesialister (inkl. spesialister i allmennmedisin).
Takst L36Kr. 575,-   Legers deltakelse i dialogmøte, for hver påbegynt ½ time utover 1. time.
Takst L36dKr. 677,-   Legespesialisters (inkludert spesialister i allmennmedisin) deltagelse i dialogmøter, for hver påbegynte halvtime utover 1 time. 
Takst L40Kr. 754,- Blankett NAV 10-07.40Blankett NAV 08-07.08 Søknad om stønad til bilLegeerklæring ved arbeidsuførhet
Takst L60Kr. 1123,-   Godtgjørelse til spesialist når pasient/bruker er henvist fra NAV for spesialisterklæring, og pasient/bruker ikke møter til avtalt time eller avbestiller senere enn 24 timer før timen. Taksten er forbeholdt spesialistpraksis, inkludert spesialist i klinisk psykologi. Spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin kan ikke utløse taksten. Taksten forutsetter at NAV har bestilt time for pasient/bruker. Taksten kan ikke repeteres.
Takst L90Kr. 1691,- Blankett NAV 13-00.30Blankett NAV 13-00.11Blankett NAV 31-00.01 Yrkesskade/yrkessykdom (se merknad)Yrkesskade/yrkessykdom ved hørselstapKrigspensjon
Takst L120 Kr. 2246,-   Spesialisterklæring for de to første timer (se merknad).
Takst L180 Kr. 3381,- Blankett E 213Blankett AUS 109 EØS – detaljert legeerklæringAustralia – detaljert legeerklæring


Kvalitetskrav, svarfrister og oppgjør

Det er en forutsetning for å kreve disse honorarene at blankettene er fullstendig utfylt. Legen kan ikke kreve nytt honorar dersom erklæringen returneres fordi den ikke er fullstendig utfylt.

Dersom NAV skriftlig eller pr telefon ber legen om å gi tilleggsopplysninger ut over det som følger av tidligere utfylte blanketter/erklæringer, kan tilleggsopplysningene honoreres etter takst L8. Det presiseres at dette ikke er en generell telefontakst.


Allmennpraktiserende leger

Allmennpraktiserende lege skal benytte takstene som er fastsatt for den enkelte blankett. Taksten omfatter vanlig undersøkelse, porto og skrivehjelp og kan ikke kombineres med konsultasjonstakst eller særtakster etter at pasienten er utredet. Omkostninger til fakturering/fakturagebyr dekkes ikke. Dersom pasienten ikke er ferdig utredet, og utfylling krever ytterligere undersøkelse, kan legen kreve takst for konsultasjon. Allmennpraktiserende leger kan også kreve takst for tilleggsopplysninger (L8) og for deltagelse på dialogmøter og for sent avlyste dialogmøter.

Svartiden bør normalt ikke overstige 3 uker for erklæringer som ikke krever egen legeundersøkelse av pasienten og 6 uker for erklæringer som krever slik undersøkelse.

Leger/ behandler som har avtale om direkte oppgjør med Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) sender krav om oppgjør for erklæringer til HELFO. Dersom legen/behandler ikke har avtale om direkte oppgjør , skal regningen sendes det NAV kontor eller NAV forvaltning som har bedt om legeerklæringen.

Regninger for legeerklæringer skal betales innen de samme frister som gjelder for de øvrige legeregninger og må framsettes innen 6 måneder etter at kravet tidligst kunne vært satt frem.

Takstene kan også benyttes av leger uten rett til refusjon fra folketrygden.


Merknader til de enkelte takster/takstgrupper


Blankettene NAV 13-00.30 og NAV 13-00.41 (Yrkesskade/yrkessykdom)

Det er ikke fastsatt særskilt honorar for blankett NAV 13-00.31 som anses som en del av arbeidet med utfylling av blankett NAV 13-00.30. Blankettene NAV 13-00.48 og NAV 13-00.49 skal ved håndskade vedlegges blankett NAV 13-00.30 og NAV 13-00.41. Det ytes heller ingen tilleggs refusjon for utfylling av blankettene NAV 13-00.48 og NAV 13-00.49.


Ortopediske hjelpemidler (L15)

Takst L15; Blankett NAV 10-07.10 Søknad om ortopediske hjelpemidler. Kan brukes av følgende spesialister: Spesialist i ortopedisk kirurgi, fysikalsk medisin og rehabilitering. Sykehuslege med fullmakt kan også skrive slik erklæring. I tillegg kan spesialist i nevrologi, revmatologi eller indremedisin skrive erklæring ved søknad om ortoser og ortopedisk fottøy. Spesialist i pediatri kan skrive erklæring ved søknad om ortoser i barns første leveår. Spesialisterklæring (L120)


Spesialisterklæring (L120)

Takst L120 kan benyttes når det er behov for at spesialist avgir erklæring. Taksten er forbeholdt spesialistpraksis, inkludert spesialist i klinisk psykologi. Spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin kan ikke utløse taksten.

For å få rett til å utløse taksten må NAV ha bedt særskilt om at det skrives en spesialisterklæring. Med særskilt menes: Skriftlig henvendelse fra NAV, hvor det uttrykkelig blir bedt om «spesialisterklæring», samt at det opplyses om at erklæringen vil bli honorert med L120. Det er altså ikke tilstrekkelig med muntlig henvisning fra NAV, eller at pasienten selv ber om spesialisterklæring på vegne av NAV. Dersom vedkommende spesialist likevel velger å skrive spesialisterklæring i slike tilfeller, kan det ikke ytes godtgjørelse og regning vil bli avvist.

Taksten omfatter vanlig undersøkelse, porto og skrivehjelp og kan ikke kombineres med konsultasjonstakst eller andre prosedyretakster/særtakster. Ved behov for særskilte undersøkelser i tilknytning til erklæringen skal det benyttes takst L120+L30 for den totale tidsbruken medgått til undersøkelse, vurdering og skriving av erklæring. Dersom pasienten i tillegg mottar behandling hos vedkommende spesialist skal det ikke benyttes L-takst for behandling, eller for tid medgått til behandling. Behandling dekkes etter egne særtakster fastsatt av HELFO. Omkostninger til fakturering/fakturagebyr dekkes ikke .

Taksten L30; Spesialisterklæring for hver påbegynte halvtime over 2 timer, kan benyttes hvis spesialisten bruker mer enn 2 timer. L30, som er en tidstakst, må alltid komme i tilknytning til L120. Den kan ikke brukes alene.

Dersom NAV ber spesialist om å fylle ut/avgi erklæring i tilknytning til spesifiserte blanketter skal spesialist benytte takstene som er fastsatt for den enkelte blankett.


Dialogmøte

Vilkårene for utløsning av takstene er at lege eller annen sykmeldende behandler har deltatt på Dialogmøte 1 med arbeidstaker og arbeidsgiver senest innen 7 uker etter at arbeidstaker har vært arbeidsufør helt eller delvis.

Tilsvarende takster benyttes når behandler har deltatt i dialogmøte i regi av NAV. Dialogmøte 2 senest når arbeidsuførheten helt eller delvis har vart i 26 uker, og eventuelt et Dialogmøte 3 på et senere tidspunkt i sykmeldingsforløpet. Tilsvarende takster kan også benyttes om det skulle være behov for ekstra dialogmøter utover Dialogmøte 1, 2 og 3. Dialogmøtetakst kan i tillegg benyttes der den sykmeldte ikke har arbeidsgiver, og også i de tilfellene det er aktuelt med slike møter når bruker mottar arbeidsavklaringspenger. Forutsetningen for å kunne utløse dialogmøtetakst i sistnevnte tilfeller er at NAV og bruker/pasient deltar i møtet.

Takst L20 (kiropraktor og manuellterapeut) beregnes for arbeid i inntil en halv time og repeteres deretter per påbegynte halvtime. Det gis alltid honorar for minst en time, dvs. at taksten skal ha minst én repetisjon (L20*2). Taksten dekker også praksisutgifter.

Takstene beregnes for den samlede møte-/reisetid, ikke per pasient. Legen, manuellterapeuten eller kiropraktoren må på anmodning opplyse hvem det har vært holdt møte med.