Andre avtaler og godtgjørelser

Honorartakster for legeerklæringer til NAV


Per 1. juli 2017

Takstene for legeerklæringer er fastsatt av NAV som vedlegg 1 til Folketrygdlovens § 21-4. NAV påser at informasjon om blankettene er tilgjengelig for leverandører av programvare.

Takstgr.: Blankett Navn
Takst L1Kr. 18,- NAV 08-07.04 Vurdering av arbeidsmulighet/sykmelding.
Takst L4Kr. 75,- NAV 08-07.04 Gammel sykmelding: Medisinske årsaker til at arbeidsrelatert aktivitet ikke er igangsatt, punkt 6.1 på Blankett NAV 08-07.04;Vurdering av arbeidsmulighet/sykmelding. Taksten kan kreves en gang per sykmeldingstilfelle, senest ved 8 uker. Ny sykmelding: Det stilles utdypende spørsmål når sykmeldingen passerer 8, 17 og 39 uker. Taksten kan kreves inntil tre ganger per sykmeldingstilfelle.
Takst L8Kr. 149,- Blankett NAV 08-20.05Blankett NAV 09-06.05 Søknad om unntak for arbeidsgiveransvar.Krav om forhåndsgodkjenning – økt antall stønads-dager med omsorgspenger ("kronisk sykt barn").Besvarelse av skriftlig/muntlig forespørsel fra NAV om tilleggsopplysninger, se merknad.
Takst L9Kr. 187,- NAV 10-07.03 NAV 10-07.06NAV 10-07.30 Legeerklæring ved søknad om hjelpemidler, i tilknytning til Blankett NAV 10-07.03. Legeerklæring i tilknytning til søknad om tolkehjelp (ny bruker) Blankett NAV 10-07.06.Legeerklæring i tilknytning til søknad om lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte Blankett NAV 10-07.30.
Takst L15Kr. 283,- Blankett NAV 10-07.10 Søknad om ortopediske hjelpemidler
Takst L25Kr. 469,- Blankett NAV 06-03.04Blankett NAV 06-04.04Blankett NAV 13-00.41 Søknad om grunnstønadSøknad om hjelpestønadYrkesskade/yrkessykdom (se merknad)
Takst L30Kr. 561,-   Spesialisterklæring, - for påbegynt ½ time utover 2 timer (se merknad).
Takst L34Kr. 4,10   Godtgjørelse per km for reiseutgifter ifm. Dialogmøter. Følger Statens reiseregulativ.
Takst L35Kr. 1150,-   Leges deltakelse i dialogmøte, for den første timen.
Takst L35aKr. 1150,-   Godtgjørelse for dialogmøte avlyst senere enn 24 timer før møtet skulle vært avholdt – leger.
Takst L35dKr. 1354,-   Legespesialisters (inkludert spesialister i allmennmedisin) deltagelse i dialogmøter, for den første timen.
Takst L35adKr. 1354,-   Godtgjørelse for dialogmøte avlyst senere enn 24 timer før møtet skulle vært avholdt – legespesialister (inkl. spesialister i allmennmedisin).
Takst L36Kr. 575,-   Legers deltakelse i dialogmøte, for hver påbegynt ½ time utover 1. time.
Takst L36dKr. 677,-   Legespesialisters (inkludert spesialister i allmennmedisin) deltagelse i dialogmøter, for hver påbegynte halvtime utover 1 time. 
Takst L40Kr. 754,- Blankett NAV 10-07.40Blankett NAV 08-07.08 Søknad om stønad til bilLegeerklæring ved arbeidsuførhet
Takst L60Kr. 1123,-   Godtgjørelse til spesialist når pasient/bruker er henvist fra NAV for spesialisterklæring, og pasient/bruker ikke møter til avtalt time eller avbestiller senere enn 24 timer før timen. Taksten er forbeholdt spesialistpraksis, inkludert spesialist i klinisk psykologi. Spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin kan ikke utløse taksten. Taksten forutsetter at NAV har bestilt time for pasient/bruker. Taksten kan ikke repeteres.
Takst L90Kr. 1691,- Blankett NAV 13-00.30Blankett NAV 13-00.11Blankett NAV 31-00.01 Yrkesskade/yrkessykdom (se merknad)Yrkesskade/yrkessykdom ved hørselstapKrigspensjon
Takst L120 Kr. 2246,-   Spesialisterklæring for de to første timer (se merknad).
Takst L180 Kr. 3381,- Blankett E 213Blankett AUS 109 EØS – detaljert legeerklæringAustralia – detaljert legeerklæring


Kvalitetskrav, svarfrister og oppgjør

Det er en forutsetning for å kreve disse honorarene at blankettene er fullstendig utfylt. Legen kan ikke kreve nytt honorar dersom erklæringen returneres fordi den ikke er fullstendig utfylt.

Dersom NAV skriftlig eller pr telefon ber legen om å gi tilleggsopplysninger ut over det som følger av tidligere utfylte blanketter/erklæringer, kan tilleggsopplysningene honoreres etter takst L8. Det presiseres at dette ikke er en generell telefontakst.


Allmennpraktiserende leger

Allmennpraktiserende lege skal benytte takstene som er fastsatt for den enkelte blankett. Taksten omfatter vanlig undersøkelse, porto og skrivehjelp og kan ikke kombineres med konsultasjonstakst eller særtakster etter at pasienten er utredet. Omkostninger til fakturering/fakturagebyr dekkes ikke. Dersom pasienten ikke er ferdig utredet, og utfylling krever ytterligere undersøkelse, kan legen kreve takst for konsultasjon. Allmennpraktiserende leger kan også kreve takst for tilleggsopplysninger (L8) og for deltagelse på dialogmøter og for sent avlyste dialogmøter.

Svartiden bør normalt ikke overstige 3 uker for erklæringer som ikke krever egen legeundersøkelse av pasienten og 6 uker for erklæringer som krever slik undersøkelse.

Leger/ behandler som har avtale om direkte oppgjør med Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) sender krav om oppgjør for erklæringer til HELFO. Dersom legen/behandler ikke har avtale om direkte oppgjør , skal regningen sendes det NAV kontor eller NAV forvaltning som har bedt om legeerklæringen.

Regninger for legeerklæringer skal betales innen de samme frister som gjelder for de øvrige legeregninger og må framsettes innen 6 måneder etter at kravet tidligst kunne vært satt frem.

Takstene kan også benyttes av leger uten rett til refusjon fra folketrygden.


Merknader til de enkelte takster/takstgrupper


Blankettene NAV 13-00.30 og NAV 13-00.41 (Yrkesskade/yrkessykdom)

Det er ikke fastsatt særskilt honorar for blankett NAV 13-00.31 som anses som en del av arbeidet med utfylling av blankett NAV 13-00.30. Blankettene NAV 13-00.48 og NAV 13-00.49 skal ved håndskade vedlegges blankett NAV 13-00.30 og NAV 13-00.41. Det ytes heller ingen tilleggs refusjon for utfylling av blankettene NAV 13-00.48 og NAV 13-00.49.


Ortopediske hjelpemidler (L15)

Takst L15; Blankett NAV 10-07.10 Søknad om ortopediske hjelpemidler. Kan brukes av følgende spesialister: Spesialist i ortopedisk kirurgi, fysikalsk medisin og rehabilitering. Sykehuslege med fullmakt kan også skrive slik erklæring. I tillegg kan spesialist i nevrologi, revmatologi eller indremedisin skrive erklæring ved søknad om ortoser og ortopedisk fottøy. Spesialist i pediatri kan skrive erklæring ved søknad om ortoser i barns første leveår. Spesialisterklæring (L120)


Spesialisterklæring (L120)

Takst L120 kan benyttes når det er behov for at spesialist avgir erklæring. Taksten er forbeholdt spesialistpraksis, inkludert spesialist i klinisk psykologi. Spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin kan ikke utløse taksten.

For å få rett til å utløse taksten må NAV ha bedt særskilt om at det skrives en spesialisterklæring. Med særskilt menes: Skriftlig henvendelse fra NAV, hvor det uttrykkelig blir bedt om «spesialisterklæring», samt at det opplyses om at erklæringen vil bli honorert med L120. Det er altså ikke tilstrekkelig med muntlig henvisning fra NAV, eller at pasienten selv ber om spesialisterklæring på vegne av NAV. Dersom vedkommende spesialist likevel velger å skrive spesialisterklæring i slike tilfeller, kan det ikke ytes godtgjørelse og regning vil bli avvist.

Taksten omfatter vanlig undersøkelse, porto og skrivehjelp og kan ikke kombineres med konsultasjonstakst eller andre prosedyretakster/særtakster. Ved behov for særskilte undersøkelser i tilknytning til erklæringen skal det benyttes takst L120+L30 for den totale tidsbruken medgått til undersøkelse, vurdering og skriving av erklæring. Dersom pasienten i tillegg mottar behandling hos vedkommende spesialist skal det ikke benyttes L-takst for behandling, eller for tid medgått til behandling. Behandling dekkes etter egne særtakster fastsatt av HELFO. Omkostninger til fakturering/fakturagebyr dekkes ikke .

Taksten L30; Spesialisterklæring for hver påbegynte halvtime over 2 timer, kan benyttes hvis spesialisten bruker mer enn 2 timer. L30, som er en tidstakst, må alltid komme i tilknytning til L120. Den kan ikke brukes alene.

Dersom NAV ber spesialist om å fylle ut/avgi erklæring i tilknytning til spesifiserte blanketter skal spesialist benytte takstene som er fastsatt for den enkelte blankett.


Dialogmøte

Vilkårene for utløsning av takstene er at lege eller annen sykmeldende behandler har deltatt på Dialogmøte 1 med arbeidstaker og arbeidsgiver senest innen 7 uker etter at arbeidstaker har vært arbeidsufør helt eller delvis.

Tilsvarende takster benyttes når behandler har deltatt i dialogmøte i regi av NAV. Dialogmøte 2 senest når arbeidsuførheten helt eller delvis har vart i 26 uker, og eventuelt et Dialogmøte 3 på et senere tidspunkt i sykmeldingsforløpet. Tilsvarende takster kan også benyttes om det skulle være behov for ekstra dialogmøter utover Dialogmøte 1, 2 og 3. Dialogmøtetakst kan i tillegg benyttes der den sykmeldte ikke har arbeidsgiver, og også i de tilfellene det er aktuelt med slike møter når bruker mottar arbeidsavklaringspenger. Forutsetningen for å kunne utløse dialogmøtetakst i sistnevnte tilfeller er at NAV og bruker/pasient deltar i møtet.

Takst L20 (kiropraktor og manuellterapeut) beregnes for arbeid i inntil en halv time og repeteres deretter per påbegynte halvtime. Det gis alltid honorar for minst en time, dvs. at taksten skal ha minst én repetisjon (L20*2). Taksten dekker også praksisutgifter.

Takstene beregnes for den samlede møte-/reisetid, ikke per pasient. Legen, manuellterapeuten eller kiropraktoren må på anmodning opplyse hvem det har vært holdt møte med.

Salærforskriften

Leger som gjør tjeneste som sakkyndige for domstoler og politiet honoreres ifølge salærforskriftene med kr. 1 020,- med virkning fra 1. januar 2017. Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet.

Reisetid i arbeidstiden 08-17 hverdag skal betales med samme timesatser som nevnt ovenfor. Arbeidstaker må imidlertid dokumentere tapt arbeidsinntekt. Det ytes ikke godtgjørelse for reisefravær under 1/2 time.

Reisefravær i tiden 18-07 på lør-, søn-, helge- og høytidsdager godtgjøres med halv timesats når det er nødvendig å reise til disse tider.

I stedet for ovennevnte timesatser har Justis- og beredskapsdepartementet fastsatt følgende stykkprissatser for medisinsk sakkyndig etter salærforskriften § 2 tredje ledd:

a. For sakkyndig likundersøkelse i form av rettsmedisinsk obduksjonHverdager fra kl 0700-2000 kr 2779,-
  Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager kr 4863,-
b. For sakkyndig likundersøkelse i form av likskueHverdager fra 0700-2000 kr 860,-
  Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager kr 1511,-
c. For uttak av blodprøve i farskapssaker per prøve kr 270,-
d. Blodprøveuttak foretatt av leger, off. godkjente sykepleiere eller bioingeniører av påvirkede motorvognførereHverdager fra kl 0700-2000 kr 524,-
  Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager kr 915,-
  For leger som foretar klinisk test og blodprøveuttak av påvirkede motorvognførereHverdager fra kl 0700-2000 kr 710,-
  Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager kr 1593,-
e. For sakkyndig undersøkelse i voldtektstilfeller/ved seksuelle overgrepHverdager fra kl 0700-2000 kr 2548,-
  Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager kr 4406,-

For leger som bare foretar klinisk test godtgjøres denne etter ordinær timesats etter reglene i salærforskriften.

Satsene for blodprøveuttak som er angitt under pkt. d gjelder både for enkle og utvidede prøver.

Statsavtalen

Avtale mellom staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, KS og de regionale helseforetakene på den ene side og Den norske legeforening på den andre side om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og spesialister med avtalepraksis

Del I Generelle bestemmelser


1.1 Forankring m.v.

Denne avtalen er inngått under henvisning til helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2, pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 c og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 med tilhørende forskrifter.


1.2 Virkeområde

Denne avtalen omfatter økonomiske vilkår for leger i fastlegeordningen, bestemmelser om listeregulering, tilskudd til leger i særskilte kommuner og bestemmelser om godtgjøring i kommuner der fastlegeordningen er suspendert.

Avtalen omfatter også bestemmelser om driftstilskudd for legespesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene.

Avtalen omfatter bestemmelser om honorartakster for allmennleger og for legespesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene.


1.3 Partsforhold

Parter i denne avtalen er staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, KS og de regionale helseforetakene på den ene siden og Den norske legeforening på den andre siden.


1.4 Andre avtaler

Det er inngått rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om drift av allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunene (kommuneavtalen). Avtale er også inngått mellom Oslo kommune og Den norske legeforening.

Det er også inngått tariffavtale for allmennleger innenfor fastlegeordningen som har ansettelsesforhold i kommunen.

Det er inngått rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.

Denne avtale og sentral kommuneavtale skal ved senere revisjon søkes forhandlet og tatt stilling til samlet, med mindre partene er enige om å fravike dette.


1.5 Varighet mm

Denne avtalen gjelder fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

Det vises for øvrig til forhandlingsprotokoll av 9. juni 2017.

Del II Allmennleger


2.1 Basistilskudd for allmennleger

Kommunen utbetaler allmennlegene basistilskudd per registrert person på legens liste. Fra 1. juli 2017 er basistilskuddet kroner 451,- per år per person.


2.2 Basistilskudd i kommuner med under 5 000 innbyggere

I kommuner med mindre enn 5 000 innbyggere skal det i tillegg til basistilskudd etter punkt 2.1, gis et utjamningstilskudd til fastleger dersom gjennomsnittlig listelengde i kommunen er lavere enn 1 200 personer. Utjamningstilskuddet skal svare til differansen mellom basistilskudd for referanselisten på 1 200 personer og gjennomsnittlig listelengde for antall opprettede fastlegestillinger eller hjemler i kommunen.

Utjamningstilskuddet er likt for alle fastlegene i kommunen uavhengig av den enkeltes listelengde.


2.3 Listeregulering


2.3.1 Eventuell endring av listetak som kan pålegges etter § 12 a i fastlegeforskriften

Kommunen kan stille vilkår om at den enkelte fastlege påtar seg ansvar for et nærmere bestemt antall personer. Det antall personer kommunen kan pålegge er fastsatt i fastlegeforskriften § 12, 1. ledd, bokstav a. Fra innføringen av fastlegeordningen er antallet fastsatt til 1500 ved fulltids kurativt årsverk.

Dersom det etter innføringen av reformen er behov for endringer av denne bestemmelsen skal partene drøfte alternative løsninger. Basert på drøftelsen med partene kan departementet foreta endringer i forskriften etter ordinær høring.

Ved vurdering av om tallet skal endres skal det bl.a. legges vekt på endringer i helsetjenesten, spesielt oppgaveoverføring til fastleger, arbeidsvolum og omfanget av de arbeidsoppgaver som er eller vil bli tillagt fastlegen.

Protokolltilførsel: Fra statens side legges det til grunn at eventuelle endringer i fastlegeforskriften § 12, 1. ledd bokstav a, ikke vil bli gjort uten at Den norske lægeforening og KS gir sin tilslutning.


2.3.2 Åpning av lukkede lister

Lister som er lukket, åpnes automatisk når antallet på listen faller til 20 under det tak som er satt for praksisen. Fra og med 1. oktober 2017 åpnes lukkede lister automatisk når antallet på listen faller til 10 under det tak som er satt for praksisen. Legen skal få melding når listen lukkes eller åpnes.


2.4 Godtgjørelse til leger ved suspensjon av fastlegeordningen

Leger i kommuner der fastlegeordningen er suspendert godtgjøres med et tilskudd fra kommunen på kroner 654 000 per år for fullt kurativt årsverk. Tilskuddet avkortes i forhold til eventuelt redusert kurativt arbeidstid. Leger som ved suspensjon er fastlege i kommunen skal likevel ikke ha lavere tilskudd per måned enn gjennomsnittlig basistilskudd de siste tre månedene før suspensjonen.

For øvrig kan legen kreve honorartakster i henhold til punkt 4.1 i denne avtalen.

For å få kommunalt tilskudd må legen ha avtale med kommunen. Avtalen mellom KS og Den norske legeforening om drift av fastlegepraksis skal gjelde så langt det passer.

Del III. Spesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene


3.1

De regionale helseforetakene yter driftstilskudd til leger med avtale om avtalepraksis, jf rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.

Driftstilskuddet betales etter følgende skala:

Klasse Beløp per år, fra 1.7. 2017
1 Kr. 879.084,-
2 Kr. 1.021.500,-
3 Kr. 1.309.320,-

Plassering i klasse baseres på den enkelte spesialists behov for rom, teknisk utstyr og hjelpepersonell. Plasseringen skjer etter lokale forhandlinger mellom de regionale helseforetakene og den enkelte spesialist.

Driftstilskuddet utbetales forholdsmessig etter legens avtalte tid for behandlende virksomhet i privat praksis. Det kan ikke inngås driftstilskuddsavtaler som utgjør mindre enn 1/5 av fullt driftstilskudd. Nærmere bestemmelser i forbindelse med driftstilskuddet er gitt i avtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.

Når de regionale helseforetakene setter som vilkår at avtalepraksisen skal utøves fra flere kontorsteder, fastsettes kompensasjonen for dokumenterte merkostnader etter drøftinger mellom foretaket og den enkelte spesialist.

Del IV Honorartakster og tilskudd til fellesmål


4.1 Honorartakster

Leger med fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene kan kreve honorarer i henhold til den forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege gjeldende fra 1. juli 2017, jf vedlegg.

Legene skal ha oppslag som viser prisene for de enkelte tjenester, på venteværelse eller annet sted som er lett synlig for pasienten. Med pris menes den egenandel pasienten selv skal betale. Pasientene skal uoppfordret gis kvittering hvor prisene på de enkelte tjenester er spesifisert.


4.2 Tillegg for leger med særlig høy husleie

Leger som i henhold til tidligere avtale om driftstilsudd og takster har fått tilskudd for særlig høy husleie, beholder tilskuddet som en personlig ordning så lenge legen fortsatt driver fra samme lokaler. Ved flytting til andre lokaler bortfaller tilskuddet.

Høyt tilskudd utgjør kr 25 000 per år og lavt tilskudd utgjør kr 15 000 per år.

Tilskuddet reguleres ikke.


4.3 Tilskudd til fellesformål

Folketrygden yter i perioden 1. juli 2017- 30. juni 2018

18,97 mill. kroner til Sykehjelps- og pensjonsordning for leger
37,514 mill. kroner til Fond til videre- og etterutdanning av leger (Utdanningsfond I).
51,296 mill. kroner til Fond til fremme av allment praktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende -spesialisters etterutdanning (Utdanningsfond II).
28,065 mill. kroner til Fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning (Utdanningsfond III).
11,056 mill. kroner til Fond for kvalitet og pasientsikkerhet.
38,272 mill. kroner til Fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus
15,509 mill. kroner til Fond til fremme av allmennmedisinsk forskning

DEL V Felles mål for tjenester og løsninger


5.1 Krav til IKT-systemer i legepraksis

Med de unntak som følger av forskrift om unntak fra pålegg om innsending av krav om direkte økonomisk oppgjør elektronisk over linje av 7. desember 2009 nr. 1746 skal alle legekontor oppfylle følgende minstekrav til IKT:

 • Alle legekontor skal ha et elektronisk pasientjournalsystem. EPJ- systemet skal støtte sending og mottak av elektroniske meldinger.
 • Alle legekontor skal være tilknyttet Norsk Helsenett.
 • Alle legekontor skal ha digitale sertifikat for kryptering og signering av meldinger (PKI).
 • Alle legekontor skal oppfylle ”Norm for informasjonssikkerhet i Helsesektoren”, gjeldende pr 1. juli 2011.

5.2. Drøfting

Partene drøfter videreutvikling av IKT systemer i legepraksis i forbindelse med årlig revisjon av statsavtalen.

Avtale om veiledende honorar og retningslinjer for lege-undersøkelse for forsikringsselskap

I Generelt

Formålet med å utlevere/innhente helseopplysninger er å gi selskapet et forsvarlig og objektivt grunnlag for vurdering av søknad om forsikring eller av de erstatningsmessige konsekvenser etter en ulykke eller sykdom.

Selskapet og legen skal påse at det ikke utleveres opplysninger fremkommet ved prediktiv eller presymptomatisk genetisk testing i strid med bioteknologilovens § 5-8, samt at helseopplysninger om identifiserbar tredjeperson verken utbes eller utleveres.

II Krav til erklæringer

 1. Innhenting av helseopplysninger i form av legeerklæring skal normalt skje etter pasientens skriftlige samtykke. Kopi av samtykke skal vedlegges forespørselen om erklæring. Det kan gjøres unntak fra skriftlighetskravet dersom det er nødvendig for å beskytte pasientens vitale interesser, og pasienten ikke er i stand til å bekrefte samtykket skriftlig. Ved bruk av elektronisk samtykke foreligger ikke slikt skriftlig samtykke. Forsikringsselskapet skal også i disse tilfellene dokumentere at samtykket er gitt.

Følgende krav må minst være oppfylt:

a.Bekreftelse av at kunden har avgitt elektronisk fullmakt, med forsikringsselskapets garanti for at fullmakt er gitt
b.Beskrivelse av omfanget av fullmakten
c.Dato for når fullmakten er gitt

Ved tvist om fullmakt fra kunden er gitt, skal forsikringsselskapet fremskaffe original dokumentasjon.

 1. Legeerklæringene skal tilfredsstille de krav som er satt i helsepersonelloven og
 2. Legeforeningens etiske regler. Erklæringen skal gi en forsvarlig og objektiv beskrivelse og vurdering av de forhold erklæringen omhandler, samt redegjøre for de opplysninger som er lagt til grunn for vurderingen. Erklæringen skal inneholde de vurderinger og opplysninger legen sitter inne med, og som vedkommende forstår vil ha relevans for saken. Ved tegning av forsikring kan selskapet ikke be om helseopplysninger som ligger mer enn ti år tilbake i tid.
 3. For å gjøre honoreringen forutsigbar, skal skjemanummer eller honorarsats i størst mulig grad fremgå av forespørselen fra forsikringsselskapet.
 4. Svartiden skal normalt ikke overstige 3 uker for erklæringer som ikke omfatter egen legeundersøkelse av pasienten, og 5-6 uker for skjemaer som krever slik undersøkelse. Med svartid forstås tiden fra poststemplet dato for selskapets henvendelse til poststemplet dato for legens svar.
 5. Honorar fra selskapet skal normalt være utbetalt innen 3 uker fra dato for mottatt skjema.
 6. Dersom det foreligger standard skjema, kan legen velge å benytte dette i besvarelsen. Leger som har EPJ system, skal ellers gi erklæringer i standard brevformat fra dette systemet. Svarene nummereres i samsvar med spørsmålsnummereringen i forsikringsselskapets forespørsel.
 7. Det kan angis spesielle kvalitetskrav for hvert enkelt skjema/oppdrag. Det partssammensatte fagutvalget kan utarbeide nærmere normer og evt. standarder for dette.
 8. Den norske legeforening og dens berørte yrkesforeninger forplikter seg til aktivt å medvirke til at den kvalitets- og standardforbedring av legeerklæringene som avtalen forutsetter, blir realisert.

III Særlig om utlevering av pasientjournal

 1. Innhenting av helseopplysninger i form av hele eller deler av pasientjournal skal bare skje på grunnlag av pasientens samtykke.
 2. Tegning av forsikring skjer på bakgrunn av pasientens egenerklæring. Ved behov for utfyllende dokumentasjon kan selskapet be om særskilt legeerklæring. Det er ikke adgang for selskapet til å be om pasientjournal ved tegning, med mindre det foreligger konkret mistanke om at pasienten eller legen holder opplysninger tilbake. I slike tilfeller kan selskapet be om nødvendige og relevante utdrag fra pasientjournalen, jf. punkt 5.
 3. Ved saksbehandling i forbindelse med oppgjør kan selskapet be om særskilt legeerklæring og relevante deler av akuttnotater knyttet til den aktuelle skadehendelsen dersom det foreligger behov for dokumentasjon av helseopplysninger, forutsatt at pasienten har gitt samtykke på fullmaktskjema.
 4. Ved behov for ytterligere informasjon eller presiseringer skal også dette som hovedregel skje ved innhenting av ytterligere legeerklæring. I spesielt kompliserte oppgjørssaker kan selskapet i tillegg be om nødvendige og relevante utdrag fra pasientjournalen. Det skal spesifiseres hva slags opplysninger som er nødvendige og relevante, og aktuelt tidsrom. Legen foretar vurderingen av hva som er nødvendig på bakgrunn av selskapets spesifikasjon.
 5. I spesielt kompliserte oppgjørssaker, der det ikke er mulig å gjøre en forsvarlig vurdering av årsaken til personskaden/sykdommen og/eller de medisinske/ervervsmessige konsekvenser av ulykken/sykdommen uten ytterligere dokumentasjon, kan selskapet etter nytt samtykke fra kunden be om uredigert kopi av pasientjournalen. Også i tilfeller der det foreligger konkret mistanke om at lege eller pasient holder opplysninger tilbake, kan det bes om uredigert kopi av pasientjournalen, forutsatt at dette er dekket av fullmakt.
 6. Det er som hovedregel ikke anledning til å kreve utlevert hele eller deler av pasientjournal uten at det er bedt om legeerklæring vedrørende de aktuelle problemstillinger. Unntak kan gjøres i særlig kompliserte saker der det tidlig i saksbehandlingen er åpenbart at det er nødvendig å innhente hele eller deler av pasientjournal. Forsikringsselskapet skal begrunne henvendelser etter denne unntaksbestemmelsen.
 7. Dersom hele eller deler av uredigert pasientjournal skal utleveres, sendes denne selskapets lege, med mindre selskapet ikke har lege knyttet til seg.
 8. Selskapet skal føre statistikk over omfanget av innhenting av hele eller deler av uredigert pasientjournal.

IV Veiledende honorarer

Skjema nr. Skjema Honorar kr Honorar kr etter 6 uker (se pkt 3a)
1 Livs- og pensjonsforsikring    
1.1 Legeundersøkelse og helseerklæring, 1,5 -2 timers arbeid 2490,- 2490,-
1.2 Dødsattest 475,- 330,-
1.3 Legeerklæring ved krav om erstatning ved uførhet    
1.3.1 Legeerklæring ved første gangs krav om uføreerstatning 1395,- 870,-
1.3.2 Legeerklæring ved senere krav 715,- 475,-
1.4 Legeerklæring etter forespørsel fra forsikringsselskapet ved tegning, 30-45min arbeidVed flere forespørsler/ skjemaer blir 1. honorert med full sats og resten med ½ sats 890,- 590,-
2 Skadeforsikring/yrkesskade    
2.1 Legeerklæring ved personskade 950,- 635,-
 3 Sakkyndigerklæring    
3.1 Sakkyndigerklæring spesielt utbedt fra selskapet Honoreres (per time etter avtale med selskapet)  
4 Utlevering av journal til forsikringsselskapet    
 4.1 Utlevering av redigert journalutskrift etter spesifisert forespørsel om relevante opplysninger og basert på egen samtykkeerklæring, jf punkt II 1395,- 710,-
 4.2 Utlevering av fullstendig uredigert journal etter forespørsel basert på spesiell samtykkeerklæring, jf punkt II. Journalutskriften sendes selskapets lege 710,- 475,-
 4.3 Utlevering av enkelt journalnotat ("akuttnotat") etter forespørsel basert på samtykkeerklæring. 350,- 225,-

Honorarsatsene under punkt 1 gjelder for arbeid som i omfang tilsvarer skjemaer fra Nemnda for helsebedømmelse (LU-skjema) eller tilsvarende skjema. Dette gjelder uavhengig av om slikt skjema benyttes, eller henvendelsen kommer som spørsmål eller forespørsel om erklæring, se tidsangivelse i oversikten overfor. Dersom forsikringsselskapenes spørsmål innebærer arbeid som i omfang klart overstiger dette, forutsettes at det på forhånd avtales særskilt honorar.

Inkludert i honorarsatsen i 1.1. er prøver i samme omfang som følger av skjema (LU-skjema) for legeundersøkelse ved tegning av forsikring utarbeidet av Nemnden for helsevurdering, se vedlegg 1.

Eventuelt fakturagebyr kommer i tillegg, og honoreres med inntil kr 60 (dette gjelder også om fakturering er overlatt til andre).

V Avtalens varighet og regulering

Avtalen gjelder fra 1. juli 2017 til 30.juni 2018.

Med mindre avtalen er sagt opp av en av partene minst 3 måneder før utløpsdato, fornyes avtalen per 1. juli for ett år av gangen.

Avtale om veiledende honorar og retningslinjer for helse-opplysninger mellom Statens pensjonskasse og Den norske legeforening

I Generelt

Denne avtalen er inngått mellom Statens pensjonskasse og Den norske legeforening. Den regulerer innhenting av helseopplysninger og fastsetter størrelsen på honorarsatsene. Formålet med å innhente helseopplysninger er å gi Statens pensjonskasse (heretter SPK) et forsvarlig og objektivt grunnlag for vurdering av pensjons- og erstatningsmessige konsekvenser etter en ulykke eller sykdom.

Partene er inneforstått med at ovennevnte retningslinjer kan kreves endret dersom ny lovgivning gir grunnlag for det.

SPK og legen skal påse at det ikke utleveres opplysninger fremkommet ved prediktiv eller presymptomatisk genetisk testing i strid med bioteknologilovens § 5-8, samt at helseopplysninger om identifiserbar tredjeperson verken utbes eller utleveres.

II Krav til erklæringer

 1. SPK er underlagt lov om Statens pensjonskasse, og rett til innhenting av helseopplysninger følger av lovens §§ 31, jf. 45. I de tilfeller det ikke følger av hjemmel i lov, skal innhenting av helseopplysninger skje etter skadelidte/medlemmets samtykke.
 2. Legeerklæringene skal tilfredsstille de krav som er satt i helsepersonelloven og Legeforeningens etiske regler. Erklæringen skal gi en forsvarlig og objektiv beskrivelse og vurdering av de forhold erklæringen omhandler, samt redegjøre for de opplysninger som er lagt til grunn for vurderingen. Erklæringen skal inneholde de vurderinger og opplysninger legen sitter inne med, og som vedkommende forstår vil ha relevans for saken.
 3. Svartiden skal normalt ikke overstige 3 uker for erklæringer som ikke omfatter egen legeundersøkelse av pasienten, og 5-6 uker for skjemaer som krever slik undersøkelse. Honorar fra SPK skal normalt være utbetalt innen 3 uker fra dato for mottatt skjema.
 4. Frem til det foreligger standard skjema innarbeidet i legens journalsystem kan legen velge å gi erklæringer i standard brevformat fra journalsystemet. Svarene nummereres i samsvar med spørsmålsnummereringen i SPKs forespørsel.
 5. Den norske legeforening og dens berørte yrkesforeninger forplikter seg til aktivt å medvirke til at den kvalitets- og standardforbedring av legeerklæringene som avtalen forutsetter, blir realisert.

III Særlig om utlevering av pasientjournal

 1. Innhenting av helseopplysninger i form av hele eller deler av pasientjournal skal bare skje på grunnlag av pasientens samtykke.
 2. Ved saksbehandling i forbindelse med oppgjør kan SPK be om særskilt legeerklæring og eventuelt relevante deler av akuttnotater knyttet til den aktuelle skadehendelsen dersom det foreligger behov for dokumentasjon av helseopplysninger, forutsatt at pasienten har gitt samtykke på fullmaktskjema.
 3. Ved behov for ytterligere informasjon eller presiseringer skal også dette som hovedregel skje ved innhenting av ytterligere legeerklæring. I spesielt kompliserte oppgjørssaker kan SPK i tillegg be om nødvendige og relevante utdrag fra pasientjournalen. Det skal spesifiseres hva slags opplysninger som er nødvendige og relevante, og aktuelt tidsrom. Legen foretar vurderingen av hva som er nødvendig på bakgrunn av SPKs spesifikasjon.
 4. I spesielt kompliserte oppgjørssaker, der det ikke er mulig å gjøre en forsvarlig vurdering av årsaken til personskaden/sykdommen og/eller de medisinske/ervervsmessige konsekvenser av ulykken/sykdommen uten ytterligere dokumentasjon, kan SPK etter nytt samtykke fra kunden be om uredigert kopi av pasientjournalen. Også i tilfeller der det foreligger konkret mistanke om at lege eller pasient holder opplysninger tilbake, kan det bes om uredigert kopi av pasientjournalen, forutsatt at dette er dekket av fullmakt.
 5. Det er ikke anledning til å kreve utlevert hele eller deler av pasientjournal uten at det er bedt om legeerklæring vedrørende de aktuelle problemstillinger.
 6. Dersom hele eller deler av uredigert pasientjournal skal utleveres, sendes denne selskapets lege med mindre enheten ikke har lege knyttet til seg.
 7. SPK skal føre statistikk over omfanget av innhenting av hele eller deler av uredigert pasientjournal.

IV Veiledende honorarer

Skjema nr. Skjema Honorar kr Honorar kr etter 6 uker (se pkt 3a)
1 Uførepensjon    
1.1 Legeerklæring ifbm uførepensjon 1250,-  
1.2 Legeerklæring ved søknad om fortsatt/forhøyet uførepensjon 620,-  
1.3.2 Sakkyndigerklæring Honoreres (per time etter avtale med SPK)  
2 Yrkesskade    
2.1 Legeerklæring ved personskade 940,- 635,-
2.1 Sakkyndigerklæring spesielt utbedt fra SPK Honoreres (per time etter avtale med SPK)  
4 Utlevering av journal til Statens Pensjonskasse    
  For utlevering av journal til SPK etter særskilt spesifisert fullmakt fra pasient, kan legen beregne seg følgende honorar:    
  Redigert journalutskrift 1380,- 700,-
  Uredigert journal 700,- 465,-
  Enkelt journalnotat ("akuttnotat") 345,- 225,-


Faktura med krav om honorar skal om praktisk og teknisk mulig sendes på standard elektronisk handels format (EHF). Pasientens identitet skal fremgå klart av fakturaen.

Eventuelt gebyr knyttet til utsendelse av faktura honoreres med inntil 60 kroner.

IV Avtalens varighet og regulering

Avtalen gjelder fra 1. juli 2017 til 30.juni 2019. Partene reviderer honorarsatsene pr 1. juli 2018 i tråd med inntektskomponenten i normaltariffoppgjøret.

Med mindre avtalen er sagt opp av en av partene minst 3 måneder før utløpsdato, fornyes automatisk avtalen per 1. juli for ett år av gangen.

F. Veiledende honorarer for diverse helbredsattester

1. Oversikt over systemer for prisfastsetting for attester og erklæringer

Refusjonsordningene i Normaltariffen gjelder med noen unntak bare behandling av personer for sykdom, skade eller lyte. Normaltariffens takster dekker i prinsippet aldri legens honorar for attestutstedelser.

Enkelte ganger må informasjon avgis vederlagsfritt. Dette kan gjelde utlevering av hele eller deler av pasientjournalen til f.eks Helsetilsynet eller NAV i forbindelse med kontroll (under forutsetning av at dette er nødvendig informasjon jf. legens taushetsplikt). Slike uttalelser er ikke å forstå som erklæring/attest.

Det er forskjellige systemer for godtgjøring av arbeidet med attester og erklæringer:

 1. Attester til NAV, hvor honoraret er fastsatt ensidig av Staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet (det såkalte L-takst systemet).
 2. Attester til forsikringsselskap, hvor veiledende honorar er avtalt i forhandlinger mellom Finans Norge (FNO) og Legeforeningen.
 3. Attester til Statens Pensjonskasse hvor veiledende honorar er avtalt i forhandlinger mellom Statens Pensjonskasse (SPK) og Legeforeningen.
 4. Andre sakkyndigerklæringer til det offentlige, for eks. til barnevern og i straffesaker. I straffesaker skal salærforskriften legges til grunn, enten stykkprissatsene der slike er fastsatt, eller den generelle satsen, pt. 965 kroner pr. time. I barnevernsaker er det fastslått av Barne- og likestillingsdepartementet at salærforskriftens generelle timesats skal legges til grunn dersom avgivelse av opplysninger til barnevernet krever en bearbeiding fra legens side.

2. Når det ikke finnes bindende satser – krav til prisopplysning

Næringsdrivende leger er avhengig av godtgjøring fra oppdragsgiver også for attester og erklæringer som faller utenfor disse gruppene. Dette kan være for eksempel pasienten selv, arbeidsgiver eller offentlige instanser.


2.1 Elementer i prisfastsettingen

Utarbeidelse av erklæringer bør prissettes i forhold til:

 • Medgått tid (herunder både skriving og evt klinisk undersøkelse)
 • Kompetanse (spesialistkompetanse eller annen særskilt kompetanse)
 • Evt. nødvendig utstyr/ forbruksmateriell
 • Driftsutgifter i praksis
 • Evt. ekspedisjonskostnader

Attestasjonsarbeide vil kunne omfatte undersøkelse av pasienten, innhenting av supplerende opplysninger, kontakt med tredjeperson, samt medgått tid til å utarbeide attesten. For leger som er næringsdrivende, er det naturlig å legge til grunn at inntekten av attestasjonsarbeid ikke bør avvike vesentlig fra inntekt som følger av kurativ virksomhet.

Ved utarbeidelse av mindre omfattende attester og legeerklæringer vil det være naturlig å beregne godtgjøringen pr. påbegynt halvtime, eller 15 minutter).


2.2 Prisopplysningsplikt

Prisopplysningsforskriften stiller krav til at det så langt det er praktisk mulig, skal opplyses om prisene for de tjenestene som utføres. Prisinformasjonen skal gis ved prisoppslag eller ved at prisliste er utlagt på venterommet, slik at informasjonen er lett synlig for pasienten.

Prisopplysningsforskriftens krav kan oppfylles ved at det opplyses hva som er den aktuelle timesats, og at fakturering skjer etter medgått tid. Alternativt kan det settes opp standardiserte satser i forhold til den enkelte erklæring og den tid og de ressurser som erfaringsmessig medgår til denne.

Legeforeningen antar at sistnevnte modell i størst grad gir forutsigbarhet for pasientene og forhindrer unødvendig usikkerhet om prisfastsettingen.

Der hvor det ikke er fastsatt forhåndspriser bør avtale inngås før arbeidet påbegynnes. Dette er særlig viktig der hvor det er betydelige myndighetskrav til attestens innhold, men hvor pasienten selv må betale, for eksempel i utlendingssaker.


2.3 Hvem skal betale?

Det er viktig at det avklares hvem som er oppdragsgiver. Dersom ingen spesiell instans har påtatt seg betalingsansvaret, er det alminnelige prinsipp at man må forholde seg til den man avtaler tjenesten med, og innkreve betalingen fra denne.

Honorar for forebyggende arbeid


Honorar for ulike typer kontroller/undersøkelser:

 • Graviditetskontroller og post partum kontroll. Se takst 217.
 • Refunderes fullt ut av trygden etter normaltariffens satser.
 • Prevensjonsveiledning. Ved første gangs veiledning se takst 110. Senere innsetting og skifte av spiral se takst 214.
 • Undersøkelser og behandling av smittekilde ved mistanke om kjønnssykdom. Her ytes full refusjon etter normaltariffens satser.
 • Genetisk veiledning og utredning ved spesialist, jfr. takst nr. 7.
 • Tverrfaglig klientrettet samarbeid: (Se takst 14 og 14d).
 • Forebyggende helsearbeid: Det må avtales godtgjørelse per time.

Honorar for øvrig forebyggende arbeid

Med unntak for honorarene ovenfor honoreres ikke forebygging over normaltariffen. I de tilfeller legen blir bedt om å utføre helseforebyggende arbeid anbefales det å inngå særskilt avtale om honorering basert på medgått tid, kompetanse, materiell og utstyr.

Veiledende takster for legetjeneste ved idretts-arrangement

  Enkeltarrangement Kr 930/time
  Praksistillegg for selvstendig næringsdrivende kr 410/time
  Satsene brukes også for planleggings- og etterarbeid  
  Reiseutgifter og diett dekkes etter statens satser.  
2) Lege som følger lag/landslag på reiser kr. 3590/døgn
  Reiseutgifter og diett til og fra lagets avreise dekkes etter statens satser.  
3) Ved langvarig engasjement  
  Det inngås individuelle avtaler om lønn og dekning av eventuelle praksisutgifter som måtte påløpe.