Innledning

Etter stort fokus på samhandlingsreformen og ny fastlegeforskrift de siste årene, har Regjeringen satt fokus på avtalespesialistene i år. Regjeringen har uttalt at det er et mål å opprette flere hjemler etter at ordningen nærmest har stått stille siden 2001. Det er satt i gang en omfattende gjennomgang av ordningen både når det gjelder organisering, rammeavtale, finansiering og arbeidsdeling. Legeforeningen er med i dette arbeidet som begynte i mars og vil fortsette utover høsten. Legeforeningen ser et stort potensial for økt satsning på helsetjenester utenfor sykehus.

Normaltariffen som finansieringsverktøy og incentiv fungerer godt på de fleste områder. Det er god kostnadskontroll, noe som både den nye inntekts- og kostnadsundersøkelsen og takstbruksundersøkelsene bekrefter. Det er lite administrasjonskostnader forbundet med ordningen og pengene følger pasientene. Ordningen med tredjepartfinansiering motvirker vridningseffekter ved at legene får betalt for de prosedyrene som utføres. Det er interessant å merke seg at OECD i en nylig gjennomgang av norsk primærhelsetjeneste anbefaler å ta insentivmulighetene som ligger i dagens finansieringssystem i bruk i enda større grad. Dette er i tråd med Legeforeningens anbefalinger gjennom flere år.

Et viktig tema før årets forhandlinger var inntekts- og kostnadsundersøkelsen som ble gjennomført i 2013. Forrige undersøkelse ble foretatt i 2009. Undersøkelsen viste at utviklingen fra 2009 har vært omtrent som partene har forutsatt i de årlige oppgjørene. Totalt deltok 12 pst av fastlegene og 19 pst av avtalespesialistene i undersøkelsen. En stor takk til dere som deltok. Deltakelsen er likevel lav og må økes ved neste korsvei. Det er viktig i seg selv å kunne måle utviklingen både for staten og for Legeforeningen – i oppgjøret i 2010 førte for eksempel undersøkelsen til at allmennlegene fikk kompensert en mindreutvikling fra 2003. For å kunne feste lit til undersøkelsen er man avhengig av en viss oppslutning, og denne må bli høyere slik at man unngår en situasjon der partene ikke lenger kan feste lit til tallene. Vi er klar over at undersøkelsen oppleves tungvint og krevende. Vi vurderer derfor tiltak for forenkling.

I forkant av forhandlingene fikk partene takstbruksundersøkelsen (TBU) som viser uttak på alle takster i normaltariffen. Gjennomgangen av TBU er blitt et årlig ritual. Det har vist seg å være nyttig for partene da det gir en økt forståelse for tallgrunnlaget inn mot forhandlingene. Årets TBU viste en noe høyere vekst enn oppgjøret i 2013 på 1,8 pst skulle tilsi. Legeforeningen argumenterte for at økningen kan forklares gjennom befolkningsvekst og antall nye leger som har kommet inn i økonomien, samt modernisering av praksis og helsepolitiske kampanjer. Disse forklaringsfaktorene ble tatt til følge.

I oppgjøret ligger det en inntektsøkning på 3,05 prosent og en kostnadsdekning på 2,18 pst. I kostnadskompensasjonen ligger det en kompensering av lønnsøkning for hjelpepersonell som gjør at den totalt sett blir høyere enn prisstigningen som fortsatt er relativt lav. Det er også gitt særskilte midler til EPJ utvikling, som kommer i tillegg til kostnadsrammen som følger av indeksen. Totalt ble rammen på 3,45 pst. Siden oppgjøret for fastleger og avtalespesialister var ulikt i fjor, hadde de to gruppene også ulikt overheng. Rammen ble da henholdsvis 3,4 pst. for fastlegene og 3,6 pst. for avtalespesialistene. Basis- og driftstilskudd samt avsetningene til fondene er økt tilsvarende. Som nevnt ovenfor fikk Legeforeningen i år avsatt særskilt midler til konkrete utviklingsprosjekter for epj-systemene. Dette er en nyvinning som forhåpentligvis vil etterkomme et lenge definert behov for finansiering av gode applikasjoner i EPJ systemene. Her har både myndighetene og legene sine ønsker. Partene er enige om å samarbeide om hvilke tiltak som skal prioriteres utviklet.

Jeg vil til slutt minne om Legeforeningen kommentarutgave til normaltariffen som er å finne på våre nettsider. Denne er oppdatert og ytterligere utvidet i år, og anbefales som et supplement til dette heftet.

Med vennlig hilsen

Hege Gjessing

President, Den norske legeforening