Innledning

I år er det fjerde året jeg som president sender dere en ny normaltariff, samtidig er det også siste gang. De fire forhandlingene som jeg har ledet Legeforeningens delegasjon gjennom har det vært krevende men konstruktive forhandlinger med fokus på både utvikling av helsetjenesten, inntektsutvikling for våre medlemmer og kostnadskontroll. Denne balansen er utfordrende, men med et godt tallgrunnlag for forhandlingene, god dialog samt gjensidig respekt og tillit mellom partene oppnås resultater. For Legeforeningen har det også vært viktig å synliggjøre at normaltariffen som finansieringsverktøy og -incentiv fungerer godt. Også forhandlingssystemet fungerer godt, men det er rom for ytterligere -forbedringer, spesielt når det gjelder håndteringen av kostnadskrevende prosedyrer. Dette siste har vært tema mellom partene gjennom dialogprosessen om avtalespesialistordningene som har vært gjennomført i 2014, med det resultat at partene er enige om å vurdere ISF-finansiering av slike prosedyrer.

Årets forhandlinger hadde flere utfordrende elementer. Det var forventet et moderat oppgjør etter resultatene i øvrige sektorer. Videre ble vi møtt med et effektiviseringskrav på 100 millioner kroner og en takstbruksundersøkelse som viste et registrert uttak av refusjonstakster utover avtalt nivå for avtalespesialistene. Disse elementene ble etter hvert frafalt.

I oppgjøret ligger en inntektsøkning på 2,5 pst og en kostnadsdekning på 2,33 pst. For avtalespesialistene er inntektsøkningen 2,4 pst. Justert for overhenget fra 2014 ga dette en ramme for oppgjøret på 1,49 pst. per dato for fastlegene og 1,19 pst for avtalespesialistene som hadde høyere overheng fra 2014. Basis- og driftstilskudd samt avsetningene til fondene er økt tilsvarende.

Partene har blitt enige om at arbeid med en ny IKU skal prioriteres høyt høsten 2015. En ny IKU vil gi oss viktige data om kostnadsutviklingen i perioden siden 2012. Det er også enighet om å vurdere hvordan eventuell effektivisering kan identifiseres og kvantifiseres. Slik effektivisering kan gi seg uttrykk på flere måter, bl.a. ved reduserte kostnader, økte inntekter eller økt kvalitet i tilbudet.

I kommende avtaleperiode vil det viktige arbeidet med utvikling av epj-systemene fortsette. Partene er enige om å samarbeide om hvilke tiltak som skal prioriteres utviklet.

Legeforeningen er opptatt av at normaltariffen skal være mest mulig tilgjengelig både med hensyn til logikken i systemet og hvordan de enkelte takstene er beskrevet. Partene har også i år gjennomført et arbeid for å justere tekst, rette opp inkonsistenser og å presisere gjeldende praksis. Jeg anbefaler at medlemsbrevet om normaltariffen som finnes på våre nettsider leses grundig mht. dette. Et annet viktig ledd i vårt arbeid med å gjøre normaltariffen lettere tilgjengelig er Legeforeningens oppdaterte kommentarutgave som er å finne på våre nettsider. Denne anbefales som et supplement til dette heftet.

Med vennlig hilsen

Hege Gjessing

President, Den norske legeforening