Innledning

Gjennom den nylig avsluttede avtaleperioden har samhandlingsreformen hatt sitt første hele virkeår. Reformen legger mange nye oppgaver til kommunene og til fastlegene. I tillegg er det innført en fastlegeforskrift med nye forpliktelser for kommunene og legene. Det er i befolkningen skapt ytterligere forventninger til oppfølging, tilgjengelighet og til håndtering av de nye oppgavene for fastlegene.

En vellykket samhandlingsreform er avhengig av både styrket ressursinnsats og tilpasninger i finansieringsgrunnlaget. Reformen forutsetter både nye oppgaver for legene som omfattes av statsavtalen og endret oppgavefordeling mellom sykehus, avtalespesialister og fastleger. Skal det være realistisk med en større omlegging i tråd med intensjonene i reformen må det kanaliseres ytterligere ressurser inn i finansieringssystemet. Dette vil gjelde både overførte oppgaver og nye oppgaver.

Vårt takstsystem kan være et godt virkemiddel for å understøtte de endringene i arbeidsmåte og oppgavefordeling som samhandlingsreformen forutsetter. Dette krever at partene utnytter de muligheter som ligger i systemet. I årets forhandlinger er det tatt noen skritt i riktig retning. Legeforeningen vil fortsette å arbeide for at takstsystemet skal være et effektivt verktøy for prioritering og gjennomføring av helsepolitiske mål.

Endringer i oppgaver vil også generere økt aktivitet og behov for flere leger. Det er nødvendig med flere fastleger for å ivareta nye oppgaver, og flere avtalespesialister for å understøtte behovet for en desentralisert spesialisthelsetjeneste utenfor sykehus. Partene ble gjennom felles protokolltilførsel enige om føre en dialog i avtaleperioden om kapasitet og kvalitet i fastlegeordningen og utdanning knyttet til allmennpraksisI beregningen av den samlede rammen for oppgjøret ligger til grunn en inntektsøkning på 3,2 pst. og en kompensering av kostnadsøkning beregnet til 2,52 pst. Partene hadde på forhånd beregnet overhenget til 2,0 pst. Dette gir en samlet ramme på 1,8 pst. per dato med virkning fra 1. juli. For fastlegenes del justeres gjeldende honorartakster og per-capita tilskudd med 1,85 pst, mens avtalespesialistenes honorartakster og driftstilskudd justeres med 1,65 pst.

I forbindelse med fastlegeforskriftens § 25 er det fra 1. mai 2013 innført en ny honorartakst som kan utløses ved systematisk legemiddelgjennomgang hos fastlege (takst 2LD). For avtaleåret 2013/14 er økonomien styrket med 49 mill. kroner til dette formålet. Styrkingen kommer i tillegg til rammeøkningen over.

Partene måtte i år innpasse en egenandelsøkning på 1, 6 pst. som Stortinget hadde vedtatt, slik at det var lite økonomi til nye takster. Legeforeningen fikk likevel gjennomslag for etableringen av en framtidsrettet takst for e-konsultasjon hos allmennlege.

Jeg vil til slutt minne om Legeforeningens kommentarutgave til normaltariffen som er å finne på våre nettsider. Der er de alle fleste takstene kommentert utover det som står i dette heftet, og anbefales som et supplement i den daglige takstbruk.

Med vennlig hilsen

Hege Gjessing

President, Den norske legeforening