Innledning

Ny avtale om basistilskudd for allmennleger, driftstilskudd for avtalespesialister, fondsavsetninger og takster ble sluttforhandlet 15. juni 2017.

Inntektsøkningen er på linje med resultatet i lønnsoppgjørene for øvrige avtaleområder. I tillegg til rammen kommer 2,5 mill kroner til Utdanningsfond II i for å dekke økte kostnader som følge av obligatorisk krav om spesialisering.

Rekruttering til fastlegeordningen har vært det sentrale tema for Legeforeningen i forhandlingene. Jeg er glad for at vi fikk en inntektsøkning som er konkurransedyktig, og at vi fikk avsatt ekstra midler til SOP for å styrke avbruddsytelsene.

Partene ble videre enige om å utarbeide en protokoll som viderefører EPJ-løftet. Legeforeningen har vært en pådriver for at dette arbeidet må fortsette også i neste avtaleperiode. Det er mange prosjekter som er i gang og som vil gi ny funksjonalitet til journalsystemene.

I oppgjøret ligger en inntektsøkning på 2,4 pst og en kostnadsdekning på 2,9 pst. Justert for overhenget fra 2016 ga dette en ramme for oppgjøret på 1,9 pst. per dato. Siden oppgjøret for fastleger og avtalespesialister var ulikt i fjor, hadde de to gruppene også ulikt overheng. Rammen ble da henholdsvis 1,94 pst. for fastlegene og 1,64 pst. for avtalespesialistene. Basis- og driftstilskudd er økt tilsvarende rammen.

Årets forhandlinger ga lite rom for nye takster. Men det ble likevel rom for en ny takst for spesialister i allmennmedisin som tillegg til tidstaksten. For fastlegenes del ble økning i takster som honorerer spesialistutdanning, sykebesøk og ultralyd tilgodesett spesielt. For avtalespesialistene fikk vi gjennomslag for to nye takster og en rekke viktige utvidelser av eksisterende takster som bidrar til ytterligere modernisering og utvidelse av avtalepraksis.

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å minne om kommentarutgaven til normaltariffen som er gir utdypende kommentarer til takstene.

Marit Hermansen

President, Den norske legeforening