Innledning

Fastlegeordningen er 15 år i år. Målet med innføringen av ordningen var å sikre bedre kvalitet og tilgjengelighet i allmennlegetjenesten, og i det store og hele har man lykkes med dette - undesøkelser viser at fastlegene har høy tillit i befolkningen. Dette kommer ikke av seg selv – og Legeforeningen arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre ordningen slik at man kan møte de behov og krav som kommer fra pasienter, den øvrige helsetjenesten i kommunen, spesialisthelsetjenesten og myndighetene.

Vi har gjennom de to siste årene også hatt et omfattende arbeid med utvikling og modernisering av avtalespesialistordningen. Vi har blitt enig om en ny rammeavtale, og partene har gjennom dialogen og avtalen lagt grunnlaget for et tettere samarbeid, både mellom Legeforeningen og RHF, men også mellom den enkelte spesialist og den øvrige spesialisthelsetjenesten. Det er nødvendig med tilpasninger i finanseringsystemet som legger til rette for å utnytte det potensiale som ordningen gir, blant annet for at flere behandlingsmetoder og undersøkelsesprosedyrer kan utføres i avtalepraksis.

I oppgjøret ligger det en inntektsøkning på 2,25 prosent og en kostnadsdekning på 2,65 pst. Totalt ble rammen på 3,5 pst. Siden oppgjøret for fastleger og avtalespesialister var ulikt i fjor, hadde de to gruppene også ulikt overheng. Rammen ble da henholdsvis 3,42 pst. for fastlegene og 3,72 pst. for avtalespesialistene. Basis- og driftstilskudd og avsetningen til fondene er økt tilsvarende. Flere av fondene har en anstrengt økonomi, og Legeforeningen valgte å prioritere Utdanningsfond II og Allmennmedisinsk forskingsfond innenfor den rammen som var tilgjengelig.

Årets forhandlinger ga lite rom for nye takster da det måtte innpasses en egenandelsøkning på 4 prosent for året. Egenandelsøkningene vedtas av Stortinget og nivået forhandles ikke av partene. Siden takstene endres per 1. juli måtte egenandelene økes med 8 pst. for å oppnå årsvirkningen på 4 pst.

Legeforeningen fikk gehør for etableringen av en ny takst som honorerer enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving ved elektronisk kommunikasjon. Taksten er ellers likelydende som 1bd. For fastlegenes del ble økning i takster som honorerer spesialistutdanning og legevakt tilgodesett spesielt.

Det er gledelig at det også i år ble videreført midler til epj-utvikling. Dette arbeidet ble igangsatt i 2014 og har gitt verdifull utvikling av funksjonalitet. Legeforeningen skal sammen med helsemyndighetene følge opp prosjektene som partene er enige om å prioritere i avtaleperioden.

Jeg vil til slutt minne om Legeforeningen kommentarutgave til normaltariffen som er å finne på våre nettsider. Denne er oppdatert og ytterligere utvidet i år, og anbefales som et supplement til dette heftet.

Med vennlig hilsen

Marit Hermansen

President, Den norske legeforening